Darování antigenního testu škole

Vydáno:

Podle mimořádných opatření upravující testování mají být žáci testováni preventivními antigenními testy, které jim poskytla škola. Některé školy a rodiče řeší tuto situaci tak, že rodič daruje antigenní testy škole (tedy uzavře s ní darovací smlouva) a škola je zpátky „poskytne“ jejich dítěti. Dítě tak bude testováno vlastním a zpravidla méně invazivním antigenním testem.

Související dokumenty

Pracovní situace

Navýšení příspěvku prvňáčkům
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
První kroky při vymáhání dlužného školného
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Využití účetnictví k finančnímu řízení
OP JAK
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Finanční kontrola
Zařazování do platového stupně
Zařazování zaměstnance do platové třídy

Poradna

Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Jmenování ředitele
Zřizovatel
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
Zřizovatel
Doplňková činnost
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Provoz MŠ
Platová třída 13
Zápis do MŠ

Zákony

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů