Navýšení příspěvku prvňáčkům

Vydáno:

Postup při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem vychází z ustanovení § 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Materiál k postupu č. j. MSMT-203/2021 je zveřejněn na stránkách MŠMT.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Platby za pomůcky v MŠ
První kroky při vymáhání dlužného školného
Využití účetnictví k finančnímu řízení
OP JAK
Bezplatné poskytování učebnic
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Darování antigenního testu škole
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
FKSP a Flexi passy
Finance
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí