Školský logoped a jeho význam ve výchovně vzdělávací soustavě i poradenství

Vydáno: 13 minut čtení

V předešlých textech jsem často zdůrazňovala prioritu požadavku zajistit kvalitní dostupnou logopedickou péči dětem a žákům docházejícím do mateřských a základních škol hlavního vzdělávacího proudu, potažmo všem potřebným dětem a žákům s narušenou komunikační schopností. Ano, samozřejmě je třeba pokrýt veškeré potřeby současné praxe, tedy zajistit včasnou a dostupnou logopedickou péči plošně všem klientům bez rozdílu věku, a to jak ze strany školských logopedů, tak logopedů klinických. O tom (doufejme) již není pochyb. Nicméně z této velmi rozsáhlé a různorodé skupiny bych se v tomto příspěvku ráda více zaměřila na sektor školství v kontextu výchovně vzdělávací soustavy a poradenského systému.

Školský logoped a jeho význam ve výchovně vzdělávací soustavě i poradenství
PhDr.
Veronika
Včelíková
Ph.D.
členka výkonného výboru Asociace logopedů ve školství, z. s.; speciální pedagog – logoped ve speciálně pedagogickém centru pro vady řeči a krajský koordinátor logopedické péče
Je bezesporu žádoucí včas podchytit obtíže a následně stanovit přesný intervenční plán a podporu individuálně „šitou na míru“. A právě při tom hraje velmi významnou roli působení
školského logopeda
(přesněji speciálního pedagoga-logopeda, zaměstnance speciálně pedagogického centra logopedického typu, terminologie se různí)
v poradenském systému
a také
speciálního pedagoga-logopeda
v základních a mateřských školách, tedy
ve výchovně vzdělávací soustavě
.
Je velmi překvapivé, že v posledních měsících mezi odbornou pedagogickou veřejností rezonují diskuse a objevují se podněty k otázkám, zdali je ve školské praxi vůbec třeba speciálních pedagogů-logopedů a školských logopedů, zda nebude dostačujícím opatřením posílení řad speciálních pedagogů ve školství. V posledních měsících jsem byla opakovaně konfrontována (přímo či zprostředkovaně) s násle