Aktualizace tří příloh Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

MŠMT vydalo tři aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28, a to přílohu č. 7 – Kyberšikana a další formy kybernetické agrese, přílohu č. 10 – Vandalismus a přílohu č. 11 – Záškoláctví. V článku je stručně uveden popis, přehled základních změn nebo doplnění uvedených příloh.

Aktualizace tří příloh Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
právník a specialista na školskou problematiku
Příloha č. 7 – Kyberšikana a další formy kybernetické agrese
Aktualizací uvedené přílohy došlo k důležitým doplněním a upřesněním, a to včetně přístupu školy ke kyberšikaně vyskytující se mimo dobu vyučování:
-
V části Typ rizikového chování je nově a podrobněji charakterizována kyberšikana. Mimo jiné se zdůrazňuje, že se jedná o opakovanou agresi a že může vzniknout i nezáměrně.
-
Část Východiska podrobněji rozvádí rozdíly mezi tradiční šikanou a kyberšikanou a uvádí základní formy kyberšikany.
-
Na novou část Rizikové a protektivní faktory navazuje část Síť partnerů, spolupráce v komunitě, kraji, ve které je mimo jiné uvedeno následující doporučení: „Každá škola by měla mít vypracován přehled institucí, jako je např. pedagogicko-psychologická poradna, neziskové organizace, krizové centrum, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče, orgán sociálně právní ochrany dětí, Policie České republiky, zdravotnická zařízení apod., nacházejících se v daném regionu, na které se může v případě jakýchkoli problémů obrátit.“
-
Část Legislativní rámec (krajské plány, strategie) nově přináší základní přehled strategických dokumentů školy vztahujících se k prevenci rizikového chování (vnitřní řád školského zařízení, školní řád, školní preventivní strategie, preventivní program školy, krizové plány) a dalších dokumentů, které jsou s primární prevencí na základní škole úzce propojeny (program poradenských služeb, plán dalšího vzdělávání pedagogů).
-
Část Doporučené postupy z hlediska pedagoga – školy je ve srovnání s předchozím textem přílohy více strukturovaná a podrobněji zpracovaná, a to v případě řešení kyberšikany z pohledu oběti, školy i rodiče. Uvedená část je dále zobrazena schematicky. Ve schématu jsou uvedena označení jednotlivých tematických celků a některé nové momenty spojené s řešením kyberšikany z pohledu školy, které jsou v příloze uvedeny.
V části Možnosti a limity školy, pedagoga došlo k zásadní změně, a to při určení skutečnosti, od které se postup školy odvíjí:
-
V příloze č. 4 předchozího znění přílohy postup školy navazoval na odpověď na otázku: Děje se kyberšikana během vyučování?
-
V části Možnosti a limity školy, pedagoga aktualizované přílohy se uvádějí činnosti školy, které vyplývají ze skutečnosti, zda „jednání prokazatelně souvisí s činností školy (týká se žáků či zaměstnanců školy a zároveň má výrazně negativní dopad do školního prostředí nebo takové narušení intenzivně a bezprostředně hrozí)“.
Pro názornost jsou elementární logické vazby a základní informace obsažené ve výše uvedených textech znázorněny pomocí schémat.
Část Kdy, koho a v jakém případě vyrozumět (rodiče, PPP, OSPOD, Policii ČR atd.) uvádí subjekty, vůči kterým má škola ohlašovací povinnost při výskytu šikany.
Příloha č. 7 – Kyberšikana a další formy kybernetické agrese obsahuje texty, které jsou označeny jako příloha č. 1 a příloha č. 2. Příloha č. 2 je Doporučené znění textů ve školním řádu pro problematiku šikanování (převzato z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, čj. MSMT-21149/2016).
Příloha č. 10 – Vandalismus
Podstatné rozšíření přílohy je spojeno s podrobnější charakteristikou vandalismu jako typu rizikového chování a na ni navazujícími aspekty činnosti školy. Dále jsou uvedeny výrazně rozšířené nebo nové části přílohy:
V části Typ rizikového chování se mimo jiné nově vyčleňují druhy vandalismu, motivace k vandalismu a s ní související školou použitá opatření a výchovný styl.
-
Nový obsah části Východiska spočívá v uvedení teorií souvisejících se vznikem rizikového chování.
-
Zcela nově je zpracována část Rizikové a protektivní faktory, která uvádí pět skupin faktorů (individuální; rodinné; vrstevnické vztahy; školní faktory; komunita, společenství).
-
V nové části Síť partnerů, spolupráce v komunitě, kraji jsou uvedeni partneři v interním a externím prostředí školy.
-
Podstatná pro metodiky prevence je nová část Typ prevence – nespecifická a specifická (všeobecná, indikovaná, selektivní).
-
Rozšířená část Doporučené postupy prevence z hlediska pedagoga (školy) je doplněna novou částí Možnosti a limity pedagoga – školy.
-
V části Kdy, koho a v jakém případě vyrozumět (rodiče, PPP, OSPOD, Policii ČR atd.) jsou shrnuty informace o tom, kdo je vyrozuměn o vandalismu páchaném na půdě školy.
Příloha č. 11 – Záškoláctví
Příloha byla rozšířena o část, která přímo souvisí s vlastní podstatou primární prevence rizikového chování dětí, žáků a studentů, a to o část označenou Síť partnerů, spolupráce v komunitě, kraji. Uvedené informace pomohou metodikům prevence zorientovat se ve skupině subjektů, které se mohou podílet na podpůrných službách, a v tom, jaké jsou kompetence těchto subjektů.
Členění, které je uvedeno v příloze, je dále znázorněno schematicky.
V příloze je také rozvedena část Prevence – nespecifická a specifická (všeobecná, indikovaná, selektivní), a to v bodech
-
nespecifická primární prevence,
-
specifická všeobecná prevence,
-
specifická selektivní a indikovaná primární prevence.
K novým částem přílohy patří také část Doporučené postupy z hlediska pedagoga – školy. V této části se doporučuje postup školy rozčleněný do následujících fází:
a)
první kontakt se zákonným zástupcem při absenci žáka,
b)
písemná pozvánka k osobnímu jednání,
c)
schůzka zákonných zástupců žáka s třídním učitelem,
d)
podpis individuálního výchovného programu v případě, že je využíván,
e)
postoupení případu další straně.
Do přílohy je také doplněna část Způsob omlouvání nepřítomnosti žáka při vyučování. Témata uvedená v této části jsou následující:
a)
omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování,
b)
dokládání důvodů nepřítomnosti,
c)
potvrzení lékaře jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupce žáka a úhrada uvedeného potvrzení,
d)
určení zaměstnance školy, který je informován o zdravotním stavu nezletilého žáka, zákonným zástupcem žáka.
Současně MŠMT v aktualizované příloze v části Typ rizikového chování a Legislativní rámec (krajské plány, strategie, webové odkazy) upozorňuje, že k 1. 9. 2018 se připravuje aktualizace Metodického pokynu MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, čj. MSMT-10 194/2002-14, ze dne 11. března 2002.
Dále je vhodné zdůraznit, že v části Kdy, koho a v jakém případě vyrozumět (rodiče, PPP, OSPOD, Policii ČR atd.) se v příloze zdůrazňuje vztah mezi „příčinou“ a „sankcí“ adresovanou žákovi: „Je však třeba zdůraznit a důsledně dodržovat zásadu, že sankcionovat lze pouze zaviněné porušení povinnosti. Udělit napomenutí, důtku nebo snížit známku z chování žákovi, kterému v účasti na vyučování brání překážka objektivního charakteru, proto nepřichází v úvahu – nelze trestat žáka za pochybení jiné osoby, např. rodiče, který neplní své rodičovské povinnosti.“
Shrnutí
Rozsáhleji a podrobněji zpracované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních přispějí k lepší orientaci metodiků prevence a dalších zainteresovaných osob v problematice kyberšikany, vandalismu a záškoláctví a efektivnímu vlastnímu uskutečňování primární prevence rizikového chování.
Pro praxi škol je zásadní změna přístupu ke kyberšikaně (je třeba zjistit, zda jednání prokazatelně souvisí s činností školy), podrobněji rozpracovaný postup školy v případě neomluvené absence a shrnutí pravidel souvisejících s omlouváním nepřítomnosti žáka ve vyučování. Pro školy je také důležité sdělení o tom, že k 1. 9. 2018 se připravuje aktualizace Metodického pokynu MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, čj. MSMT-10 194/2002-14, ze dne 11. března 2002.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní psycholog na základní škole
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
VP a další poradenští pracovníci
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Novela maturitní vyhlášky
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Minimální preventivní program
Školní metodik prevence

Poradna

Ochrana osobních údajů
Školní psycholog a jeho financování
Jmenování ředitele
Problémy ve třídě
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina