Průběh správního řízení

Vydáno:

  • Zahájení správního řízení
  • Průběh správního řízení dovydání rozhodnutí

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Pracovní situace

Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Ukončení přerušení vzdělávání
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Vyřizování stížností - směrnice
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Správní řízení - střední školy
Správní řízení - rozhodnutí
Odvolací řízení (správní řízení)

Poradna

Přijímání ke vzdělávání