Lékařské prohlídky žáků střední školy

Vydáno:

Uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí splnit podmínku zdravotní způsobilosti, jestliže je to vyžadováno u daného oboru vzdělání (nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění).

Související dokumenty

Pracovní situace

Poskytovatel pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Mimořádná prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Únikové cesty
Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Odstraňování sněhu, rampouchů a ledových převisů ze střech budov
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Pálení čarodějnic jako školní akce
Stanovisko hasičů k vypouštění lampionů štěstí
Pálení biologického odpadu v areálu školy
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pracovnělékařské služby
Kvalifikace
Pracovnělékařské prohlídky
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Skialpinismus v rámci LVK a TV

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
393/2006 Sb. o zdravotní způsobilosti

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání