Poskytovatel pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Mimořádná prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Únikové cesty
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní prostředí
Péče o zaměstnance
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Prověrka bezpečnosti práce

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Pracovnělékařské služby
Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Pracovnělékařské prohlídky
Doplňková činnost
Registr smluv
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Skialpinismus v rámci LVK a TV

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
2/1968 Sb. o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960

Vzory