Podpora sociálních a emočních dovedností v MŠ a ZŠ: metodika Dobrý začátek a osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder

Vydáno: 12 minut čtení

Měkkým dovednostem a jejich rozvoji u dětí a mladých lidí se v celosvětovém měřítku dostává stále více pozornosti. Děje se tak zejména v souvislosti s diskusí nad proměnou společnosti a nutností změnit systém vzdělání. SCHOLA EMPIRICA, z. s., se snaží přispívat k posunu v této oblasti přenosem vědecky ověřených přístupů a metod ze zahraničí. Do českého prostředí mateřských a základních škol přináší empiricky ověřené metodiky, které efektivně rozvíjejí měkké dovednosti dětí. Pro prostředí mateřských škol je adaptována americká metodika Dobrý začátek, pro základní školy britská metodika rozvoje měkkých dovedností Skills Builder.

Podpora sociálních a emočních dovedností v MŠ a ZŠ: metodika Dobrý začátek a osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder
Elge
Havrdová
Ph.D.
Schola Empirica, z. s.
Mgr.
Romana
Šloufová
Schola Empirica, z. s.
Rozvinuté měkké dovednosti každého jednotlivého dítěte jsou klíčové jak pro jeho úspěšné studium (Tough, 2016), tak v dospělosti pro uplatnění v občanském a soukromém životě, ale zejména při uplatnění se na trhu práce (Balcar a Knob, 2016; Ravenschoft, 2017). Při práci se socio-emočními dovednostmi je důležité začít již v předškolním věku (Webster-Stratton, Hollinsworth a Kolpacoff, 1989; Webster-Stratton, Kolpacoff a Hollinsworth, 1988) a vytrvat v jejich rozvoji ve školním věku (Ravenscroft, 2017; Angus a kol., 2020).
Potřebu rozvoje měkkých dovedností akcentují také rámcové vzdělávací programy, které školám i předškolním zařízením ukládají povinnost rozvoj vybraných kompetencí zajišťovat. Předškolní zařízení a školy však nemají k dispozici jednotnou a ověřenou metodiku, podle které by mohly postupovat (Havrdová a Vyhnánková, 2015, s. 11; Štefflová, 2012). V oblasti socio-emočních dovedností neexistuje
kontinuita
či provázanost mezi předškolním a školním vzděláváním. Samotní pedagogové vnímají rozvoj socio-emočních dovedností dětí jako důležitý, nicméně si nejsou jisti svými znalostmi v této oblasti a postrádají funkční a ověřené nástroje pro jejich rozvoj. (ČŠI, 2018)
Projekt „Rozvoj socio-emočních dovedností v MŠ a ZŠ“ financovaný z Operačního programu Výzk