Omezování podpůrných opatření není správnou cestou

Vydáno:

 

 

 

Hned s prvním školním dnem přišlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s návrhem na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných1). V době, kdy má školství za sebou výjimečně náročný půlrok a obdobně náročné období ještě před sebou, přichází MŠMT bez předchozí analýzy potřeb, odborné diskuse a informování dotčených stran s velmi radikálními změnami v systémové podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i pedagogických pracovníků a škol, kteří je v praxi dnes a denně vzdělávají.

 

 

 

Omezování podpůrných opatření není správnou cestou
Mgr.
Lenka
Hečková
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
 
Proti návrhu na novelizaci vyhlášky, který je pro inkluzi v současné podobě likvidační, se zvedla solidární vlna odporu ze strany desítek různých aktérů vzdělávání, odborných asociací a platforem, rodičovských a pacientských organizací, zástupců akademické obce, politiků i občanů. Poslanecký podvýbor pro regionální školství a následně školský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR2) přijaly usnesení, v němž žádají ministra školství, aby aktuální návrh vyhlášky stáhl a přepracoval na základě komplexní analýzy současného stavu a potřeb z praxe a aby nová verze nadále naplňovala princip podpory na základě individuálních potřeb dětí. Nyní všichni s obavami čekáme, s jakým dalším návrhem MŠMT přijde. Řada zástupců MŠMT opakovaně nabízí odbornou spolupráci, zatím ale bez odezvy.
Podstata navrhovaných změn
Kritizovaný návrh vyhlášky omezuje školským zákonem garantovaný nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „žáci se SVP“) na nezbytnou individualizovanou podporu při vzdělávání, a to diskriminačním způsobem, vylučujícím

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Školský zákon a jeho vyhlášky
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku

Poradna

Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)