Příprava závěru školního roku a nového školního roku

Příprava závěru stávajícího školního roku a nového školního roku tradičně zahrnuje organizaci „prázdninového provozu“ a stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku.

Příprava závěru školního roku a nového školního roku
Mgr. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
V článku jsou uvedeny odkazy na následující právní předpisy:
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 
vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
 
vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
„PRÁZDNINOVÝ (LETNÍ) PROVOZ“ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Z úhlu pohledu mateřské školy, která omezuje nebo přerušuje provoz, jsou důležité následující činnosti:
 
včasné projednání omezení nebo přerušení provozu se zřizovatelem (přesnou lhůtu projednání vyhláška č. 14/2005 Sb., v platném znění, nestanoví);
 
informování zákonných zástupců dětí o omezení nebo přerušení provozu; o výsledcích projednání s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínek předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu; případně také informace o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti osobou, která provozuje živnost Mimoškolní výchova a vzdělávání; o stanovení výše úplaty na přístupném místě ve škole, a to nejméně 2 měsíce předem (§ 3 odst. 1, § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění);
 
písemné oznámení zaměstnancům doby čerpání dovolené; určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce).
Z úhlu pohledu mateřské školy, ve které se budou vzdělávat děti z „jiné“ mateřské školy, jsou důležité následující činnosti:
 
přijmout dítě z „jiné“ mateřské školy k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou (dobu, která odpovídá době přerušení provozu „jiné“ mateřské školy), rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je výsledkem správního řízení [§ 34, § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona];
 
v případě veřejné mateřské školy poskytovat dítěti z „jiné“ mateřské školy vzdělávání bezúplatně, pokud se dítě v posledním ročníku mateřské školy nevzdělává déle než 12 měsíců (§ 123 odst. 2 školského zákona);
 
v případě veřejné mateřské školy osvobodit dítě z „jiné“ mateřské školy od úplaty za předškolní vzdělávání, pokud zákonný zástupce dítěte prokáže nárok na osvobození od úplaty (§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění).
STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání ve veřejné mateřské škole je stanovena § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění.
Nejvyšší možná úplata se odvíjí od dvou faktorů:
 
výše neinvestičních nákladů;
 
počet dětí.
Neinvestičními náklady
jsou náklady realizované v konkrétní mateřské škole. V textu vyhlášky je uveden pojem „náklady“, nikoli pojem „výdaje“. Podle zákona o účetnictví je nutné pod „náklady“ chápat i takové výdaje, které dosud nebyly zaplaceny, ale o nichž v daném účetním období účetní jednotka účtuje.
Z právního výkladu MŠMT k úplatě za předškolní vzdělávání1) je vhodné zdůraznit aspekty vymezení výše neinvestičních nákladů. Pro názornost jsou uvedené pasáže rozděleny na dvě části:
 
na část, ve které jsou uvedeny náklady povinně zahrnuté do základu pro výpočet nejvyšší možné úplaty,
 
na část uvádějící náklady, které nelze zahrnout do základu pro výpočet nejvyšší možné úplaty.
Jak je známo, měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce (§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění).
Před určením procentního podílu je nutné z uvedených nákladů odečíst náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. Výčet těchto nákladů je uveden v § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění (Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítávají platy, náhrady platů...).
Počet dětí
rozhodný pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí, kterým je poskytováno předškolní vzdělávání (tj. dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání). To znamená, že se do uvedeného počtu dětí započtou i děti, kterým se předškolní vzdělávání poskytuje v souladu s § 123 odst. 2 školského zákona bezúplatně.
Úplata za předškolní vzdělávání se stanoví na období školního roku, nejvyšší možná úplata však vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v
uplynulém kalendářním roce
(tj. v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví). Úplata na období školního roku 2014/2015 bude vycházet ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v roce 2013.
Odsud plyne, že do výpočtu za předcházející kalendářní rok se promítnou dva údaje
 
počet dětí ve školním roce 2012/2013 do 31. srpna kalendářního roku (P1);
 
počet dětí ve školním roce 2013/2014 od 1. září kalendářního roku (P2).
Z těchto údajů se stanoví průměrný počet dětí v kalendářním roce váženým aritmetickým průměrem na základě vztahu (8 x P1 + 4 x P2)/12.
K 30. červnu 2014 se bude vycházet z údajů za školní rok 2012/2013 (P1) uvedených ve statistických výkonových výkazech podle stavu k 30. září 2012 a z údajů za školní rok 2013/2014 (P2) uvedených pro příslušné období ve školní matrice mateřské školy a předávaných podle stavu k 30. září 2013 v souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., v platném znění.
Ředitel veřejné mateřské školy zveřejní stanovenou výši úplaty za předškolní vzdělávání v následujícím školním roce do 30. 6. předcházejícího školního roku (§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění).
Úplata za předškolní vzdělávání se stanoví jako úplata
jednotná pro jednu mateřskou školu
(jednu právnickou osobu vykonávající činnost mateřské školy). V případě, že právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vznikla spojením několika dříve samostatných subjektů, které stanovovaly úplatu v různé výši,
stanoví ředitel mateřské školy jednotnou výši úplaty pro všechna současná pracoviště.
Přitom vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů a počtu dětí mateřských škol, které byly v uplynulém kalendářním roce samostatnými subjekty.
Bezúplatnost vzdělávání ve veřejných mateřských školách
Navrhovaná novela školského zákona2) se dotýká také bezúplatnosti vzdělávání ve veřejných mateřských školách. Pro základní představuje je vhodné současné a navrhované znění § 123 odst. 2 školského zákona, které upravuje bezúplatnost vzdělávání ve veřejných mateřských školách, porovnat.
Podle návrhu novely školského zákona se v § 123 odst. 2 školského zákona nahrazuje limit pro bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy vymezený jako 12 měsíců jedním školním rokem. Nárok na bezúplatnost vzdělávání bude vždy ukončen koncem školního roku, v němž dítě začalo nárok čerpat.
Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok se podle navrhované novely školského zákona nevztahuje na děti se zdravotním postižením.
Navrhovaná účinnost novely školského zákona je 1. 1. 2015. Bezúplatnosti předškolního vzdělávání je věnován také jeden z bodů přechodných ustanovení navrhované novely školského zákona (Čl. II bod 4): Bezúplatnost předškolního vzdělávání po dobu jednoho školního roku podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje poprvé na děti, které se poprvé vzdělávají v posledním ročníku mateřské školy ve školním roce 2014/2015.
ZÁVĚR
 
Typicky v květnu ředitelé mateřských škol zveřejňují informace související s omezením nebo přerušením provozu mateřské školy. Do 30. 6. 2014 ředitel veřejné mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2014/2015 a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.
 
Rozhodnutí o přijetí dítěte z „jiné“ mateřské školy na dobu přerušení provozu „jiné“ mateřské školy je rozhodnutím vydaným ve správním řízení.
 
Při stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce ředitel veřejné mateřské školy vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce.
 
Podle návrhu novely školského zákona se ve veřejných mateřských školách vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku.

1) K úplatě za předškolní vzdělávání podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. a k souvisejícím otázkám. Právní výklady č. 2/2006
. [online]. [11. 5. 2014]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/predskolni-vzdelavani
2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
. [online]. [11. 5. 2014]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9JEJRVL4

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost