Jednotná přijímací zkouška a její zveřejnění z pohledu autorského práva

V rámci tohoto právního rozboru pojednáváme o tom, zda je testovací zadání jednotné přijímací zkoušky (dále jako „Zadání“) dílem autorským ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších novel (dále jako „AutZ“), a pokud ano, zda jeho zveřejnění může podléhat výjimce podle § 3 písm. a) AutZ (zveřejnění jiného autorského díla ve veřejném zájmu).

Kategorizování Zadání jako autorského díla
Aby mohlo být dílo kategorizováno jako autorské a bylo chráněno autorským právem, musí naplnit podmínky vymezené v § 2 AutZ. V případě Zadání připadá v úvahu, že se jedná o autorské dílo literární nebo vědecké podle § 2 odst. 1 AutZ nebo o dílo souborné ve smyslu § 2 odst. 5 AutZ.
Zadání jako dílo literární nebo dílo vědecké
Jak již bylo uvedeno, Zadání by mohlo být považováno za literární dílo nebo za dílo vědecké ve smyslu § 2 odst. 1 AutZ. Aby Zadání skutečně bylo takovým dílem, musí zároveň naplnit následující kumulativní znaky:

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - základní souvislosti
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023

Poradna

Vyživovací povinnost
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost