Přihlašování ke školnímu stravování

Praxe školních jídelen, školních jídelen - výdejen při přihlašování strávníků ke školnímu stravování se často různí. Cílem článku je vyčlenit východiska a důsledky uvedených odlišných přístupů a popsat postup, který se má použít dle názoru autorek1). Přitom autorky doufají, že přispějí k případné diskusi a sjednocení uvedených postupů. Článek je zaměřen na činnost veřejných školních jídelen a školních jídelen - výdejen (zřízených státem, krajem, obcí).

Přihlašování ke školnímu stravování
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou legislativu; www.monikapuskinova.cz
RNDr.
Jitka
Krmíčková,
MŠMT
Přihlašování ke školnímu stravování
Přihlašování ke školnímu stravování, kterému je věnován následující text, se chápe jako podání žádosti o poskytování školního stravování. V případě, že je žádosti vyhověno, žadatel se stává strávníkem určitého subjektu.
Negativně vyjádřeno - přihlašování ke školnímu stravování se nechápe jako „operativní“ přihlašování a odhlašování stravy na konkrétní dny v závislosti na tom, zda je strávník např. nemocný. Pokud je „operativní“ přihlašování a odhlašování stravy v textu zmíněno, pak v návaznosti na přihlašování ke školnímu stravování na základě žádosti.2)
Přihlašování ke školnímu stravování - žák se stravuje u stejného subjektu, školní jídelna připravuje a vydává jídlo
Pokud jedna a tatáž právnická osoba vykonává činnost školy a školní jídelny vydávající jídla, která sama připravuje, nejasnosti s přihlašováním ke školnímu stravování nevznikají. Potenciální strávník školní jídelny podává přihlášku uvedené školní jídelně.
Přesto i v tomto případě je vhodné zdůraznit skutečnost, která v dalších případech poskytování školního stravování bude sloužit jako základní argument v otázce přihlašování ke školnímu stravování:
-
Strávník se přihlašuje ke stravování, tj. k tomu, že se mu jídlo bezprostředně poskytne, vydá a strávník je zkonzumuje, „odebere“.
-
V obecnější rovině to znamená, že strávník vstupuje do právního vztahu k tomu subjektu, který mu stravu poskytne, bezprostředně vydá.
-
V tomto případě školní jídelna současně stravu připraví i vydá. Z úhlu pohledu strávníka však není podstatné, kdo stravu připravil (kdo jídlo fakticky uvařil).
Jako shrnutí kroků předcházejících i navazujících na přihlašování ke školnímu stravování a současně jako příklad jsou uvedeny informace v následující tabulce.
I----------------------I-----------------------------------------------------I 
I Subjekt, který I Základní škola a mateřská škola Újezd, I
I poskytne strávníkovi I příspěvková organizace, vykonává činnost I
I školní stravování I

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče