Wellbeing a možnosti příspěvku z FKSP

Vydáno: 23 minut čtení

Zaměstnanci škol v současné době pracují v náročnějších podmínkách než dříve a jejich wellbeing není samozřejmostí. Cílem článku je zdůraznit relativně nové cesty, kterými s využitím FKSP může zaměstnavatel přispět k vytvoření wellbeingu zaměstnanců.

 Příspěvek z FKSP na stravování, příspěvek z FKSP na peněžitý příspěvek na stravování

Aktivity zaměstnavatele (dále také „organizace“), díky kterým je zaměstnanec spokojen se svým stravováním, bezesporu patří k nejdůležitějším.1)
Po novele vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, která nabyla účinnosti 1. 1. 2021, je znění § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb. následující:
Z fondu lze přispívat zaměstnancům na stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu, příspěvkové organizaci a státním podniku a na peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku.
Maximálně možné a současně legální využití příspěvku z FKSP spojené se stravováním zaměstnance je proto odvislé od odlišení
a)
příspěvku z FKSP
na stravování
podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu, příspěvkové organizaci a státním podniku (dále jen „stravování“) a
b)
příspěvku z FKSP
na peněžitý příspěvek na stravování (
tzv. stravenkový, stravovací paušál).
Podmínky, při jejichž splnění organizace poskytuje stravování nebo peněžitý příspěvek na stravování, jsou dány:
-
v případě organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace (příspěvkové organizace zřízené MŠMT) § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů2),
-
v případě příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů.3)
Zopakujme pro organizaci i zaměstnance podstatný fakt - z FKSP lze přispívat jak na stravování, tak na peněžitý příspěvek na stravování.
V případě, kdy organizace přispívá z FKSP
na stravování
, § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 114/2002 Sb.“) nelimituje výši příspěvku z FKSP. Výše příspě