Podoba maturitní zkoušky na jaře 2013

Vydáno:

Organizace maturitní zkoušky na jaře 2013 vyžaduje, abychom se zorientovali ve změnách, které přinesly novely dvou právních předpisů. Zákonem č. 370/2012 Sb. byl novelizován školský zákon a změny týkající se maturitní zkoušky nabyly účinnosti 9. 11. 2012. Vyhláškou č. 371/2012 Sb. byla novelizována „maturitní vyhláška“, a to také s účinností od 9. 11. 2012.

Podoba maturitní zkoušky na jaře 2013
Bc. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
Úplné názvy novel:
 
zákon č. 370/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
vyhláška č. 371/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů V článku budu nadále používat pojem „školský zákon“ a pracovní název „maturitní vyhláška“ pro vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.
ZMĚNY OBSAŽENÉ VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ
(§ 78 až 82, § 151, § 184, § 185, přechodná ustanovení)
Povinné a nepovinné zkoušky společné části
V novelizovaném znění školského zákona jsou
zrušeny:
 
pasáže o třetí povinné maturitní zkoušce a úrovních obtížnosti,
 
některé zkušební předměty společné části, které byly dříve zamýšleny jako třetí povinný předmět (občanský a společenskovědní základ, informatika),
 
odkaz na předměty nepovinné zkoušky uvedené v maturitní vyhlášce (v maturitní vyhlášce jich bylo uvedeno deset),
 
možnost konat nejvýše 3 nepovinné zkoušky.
Model maturitní zkoušky se tak výrazně zjednodušil. Žák povinně vykoná
dvě zkoušky
a má na výběr ze
dvou variant:
 
český jazyk a literatura a cizí jazyk, nebo
 
český jazyk a literatura a matematika.
Současně se může žák přihlásit nejvýše ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka a matematiky. Cizí jazyk se v tomto případě nechápe jako jeden předmět, ale jako označení pro pět různých předmětů (anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk).
Školský zákon nově neobsahuje zákaz konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, ze kterého koná žák povinnou zkoušku. Avšak z
centrální organizace maturitní zkoušky
vyplývá, že zkoušku z matematiky a jednoho určitého cizího jazyka (např. anglického) může žák konat pouze jednou, a to buď jako zkoušku povinnou, nebo jako zkoušku nepovinnou.
Za těchto podmínek vzniknou možné
kombinace povinných a nepovinných zkoušek
ve společné části.

Forma uvedených zkoušek zůstala zachována.

I nadále jsou zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka zkouškami komplexními (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky má pouze podobu didaktického testu.
Po změnách provedených § 78 školského zákona je v zásadě zbytečný a nepoužitelný text, který dává řediteli školy možnost omezit nebo zcela zrušit volbu povinného předmětu (§ 78 odst. 6 a odst. 7).
Tato ustanovení školského zákona byla totiž spojena s volbou nebo určením třetího povinného předmětu společné části maturitní zkoušky.
Pokud škola vycházela z toho, že za určitou dobu budou její žáci konat třetí povinnou maturitní zkoušku z matematiky, občanského a společenskovědního základu nebo informatiky, pak zrušení třetího povinného předmětu společné části maturitní zkoušky zřejmě vyvolá
změnu jejího školního vzdělávacího programu.
Katalogy požadavků zkoušek společné části
Katalogy byly do novely školského zákona rozděleny podle úrovní obtížnosti zkoušky.
Nové katalogy zveřejní MŠMT do 30. dubna 2013. Avšak tyto katalogy se budou vztahovat až na maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2015.
Pro maturitní zkoušky konané v roce 2013 a 2014 se použijí „staré“ katalogy (vydané do novely školského zákona), a to
katalogy pro základní úroveň obtížnosti.
Kdy může žák konat zkoušky společné části
Podle předchozího znění školského zákona mohl žák konat společnou část maturitní zkoušky, pokud
úspěšně ukončil poslední ročník
středního vzdělávání. Současné znění se poněkud liší:
§ 78a odst. 4
Dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní formou může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
Z toho vyplývá, že žák
může konat písemnou zkoušku
z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka i v případě, že dosud
neukončil úspěšně poslední ročník.
Příčiny uvedeného odlišného znění jsou zřejmé teprve z novelizované maturitní vyhlášky. Podle § 2 odst. 3 maturitní vyhlášky v jarním zkušebním období je možné konat
písemnou práci
i před datem 2. května, nejdříve však 1. dubna. Zbývající formy zkoušek společné části (didaktický test, ústní zkouška) tuto výjimku nemají (didaktický test mohou žáci psát v jarním zkušebním období od 2. května do 15. května, ústní zkoušku mohou konat od 16. května do 10. června).
Situace, ve které žák dosud
úspěšně neukončí poslední ročník
a současně
bude psát písemnou práci
z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka, nastane v případě, že se písemná práce bude konat v dubnu.
Změny v kompetencích Centra, ředitele školy a hodnotitele písemné práce z ČJL
Po novele školského zákona
nemá Centrum kompetenci
(§ 80 odst. 3):
 
zpracovávat a centrálně vyhodnocovat výsledky písemných prací z českého jazyka a literatury,
 
jmenovat a odměňovat hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury.
Zůstaly zachovány
kompetence Centra
zpracovávat a centrálně vyhodnocovat výsledky didaktických testů a písemných prací z cizího jazyka, jmenovat a odměňovat hodnotitele písemných prací z cizího jazyka.
Ke
kompetencím ředitele
školy přibyla pravomoc jmenovat hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury. S uvedenými změnami souvisí, že pouze
hodnotitel písemné práce z cizího jazyka
nesmí hodnotit písemné práce žáků školy, v níž je pedagogickým pracovníkem (§ 80a odst. 5). Pozitivně vyjádřeno - hodnotitel písemné práce z českého jazyka a literatury může hodnotit písemné práce žáků ve „své“ škole.
Opravné zkoušky na jaře 2013, uznání úspěšně vykonaných částí zkoušky
Žáci, kteří konali poprvé maturitní zkoušku v roce 2011 nebo 2012 (tj. podle „staré“, již neúčinné právní úpravy), mohou konat
opravnou zkoušku na jaře 2013.
Přechodná ustanovení školského zákona speciálně upravují
podmínky těchto opravných zkoušek:
 
žáci konají opravnou zkoušku podle novelizovaného školského zákona,
 
opravné zkoušky v roce 2013 a 2014 se konají podle katalogů základní úrovně obtížnosti,
 
pokud žák vykonal v roce 2011 nebo 2012 dílčí zkoušku ve vyšší úrovni obtížnosti, považuje se toto hodnocení za hodnocení dílčí zkoušky v základní úrovni obtížnosti,
 
žáci se mohou v rámci opravné zkoušky přihlásit buď pouze k dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, nebo mohou znovu konat všechny dílčí zkoušky daného předmětu.
I nadále platí, že žák může konat
opravnou zkoušku nejvýše dvakrát z každé zkoušky
(s výjimkou zkoušky nepovinné), a to pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl. Nově je ve školském zákoně jednoznačně stanoveno, jak se posuzují části maturitní zkoušky úspěšně vykonané v řádném termínu do té doby, než žák neukončí úspěšně poslední ročník vzdělání. Tyto části maturitní zkoušky se v rámci opravné zkoušky uznávají (§ 81 odst. 2).
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Změna týkající se přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky se týká hlavně prodloužení doby, ve které se může žák obrátit
s žádostí o přezkoumání
na odpovídající správní úřad. Uvedená doba se již nevztahuje ke dni oznámení výsledku zkoušky nebo oznámení rozhodnutí o vyloučení, ale k poslednímu dni období pro konání maturitní zkoušky nebo pro konání dílčí zkoušky (§ 82 školského zákona).
Jiný úkon v obecném zájmu a odměna hodnotitele
Za úkon ve veřejném zájmu se podle novelizovaného školského zákona nepovažuje činnost hodnotitele a maturitního asistenta (§ 184 odst. 1).
Nově poskytuje odměnu hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury škola, nikoli již Centrum
. Odměnu hodnotitele písemné práce z cizího jazyka nadále poskytuje Centrum.
ZMĚNY MATURITNÍ VYHLÁŠKY
Termíny konání zkoušek a přihlašování ke zkouškám
Jedinou změnou termínu konání maturitní zkoušky je posunutí začátku období, ve kterém lze v jarním zkušebním období konat písemnou práci společné části maturitní zkoušky. Nadále platí, že
písemnou práci společné části
lze konat od 2. května do 15. května. Nově ji však lze konat i v dřívějším termínu,
nejdříve však 1. dubna.
Dále jsou posunuty termíny přihlašování ke zkoušce v jarním zkušebním období.
Žák nyní podává přihlášku k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období do 1. prosince. Ředitel následně předá informace z přihlášky do Centra nejpozději
do 15. prosince.
Společná část maturitní zkoušky
Maturitní vyhláška reaguje na novelu školského zákona a v této části
zcela ruší:
 
ustanovení o třetí povinné maturitní zkoušce,
 
nabídku deseti zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky.
Nově jsou upraveny:
 
délka trvání jednotlivých zkoušek bez vazby na úroveň obtížnosti zkoušky,
 
podmínky konání maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro některé cizince,
 
školní seznam literárních děl,
 
vlastní seznam literárních děl žáka,
 
zkouška z matematiky.
Školní seznam literárních děl
se i nadále zpřístupňuje žákům do 30. září školního roku, ve kterém se maturitní zkouška koná. Nově se však bude zveřejňovat pouze jeden školní seznam literárních děl obsahující nejméně 40 literárních děl. Do novely školského zákona a maturitní vyhlášky však školy zveřejnily školní seznamy literárních děl podle úrovní obtížnosti zkoušky.
Tuto situaci mění přechodná ustanovení vyhlášky, podle kterých se uvedené školní seznamy považují pro jarní a podzimní zkušební období roku 2013 za
seznamy podle novelizovaného znění vyhlášky.
Jednoduše řečeno, oba dva zveřejněné seznamy zůstávají v platnosti - vyhovují novelizovanému znění vyhlášky (oba obsahují nejméně 40 literárních děl), z obou si žáci vyberou literární díla do vlastního seznamu literárních děl.
Vlastní seznam literárních děl žáka již také nebude spadat do určité úrovně obtížnosti.
Nově si všichni žáci vyberou ze školního seznamu pouze 20 literárních děl.
Mírně jsou pozměněny podmínky konání didaktického testu a písemné práce z českého jazyka a literatury pro cizince, kteří pobývají na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky. Na žádost se jim prodlouží doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut. Kromě překladového slovníku mají nyní možnost použít i Slovník spisovné češtiny.
Profilová část zkoušky
Výraznější změna nastala při organizaci ústní zkoušky před zkušební komisí. Podle předchozího znění maturitní vyhlášky byla zveřejněná témata ústní zkoušky platná pro jarní i podzimní zkušební období (pouze pro připomenutí uvedu, že podle § 79 odst. 3 školského zákona témata zkoušek zveřejňuje ředitel školy nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části).
Z tohoto znění vyhlášky bylo možné dovodit, že
témata ústní zkoušky zveřejněná v září
budou platná v jarním i podzimním zkušebním období následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, zda bude žák konat zkoušku poprvé nebo bude konat opravnou zkoušku.
Současné znění stanoví, že
„zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku“
(§ 16 odst. 1 maturitní vyhlášky). Text vyhlášky již nespojuje zachování témat s jarním a podzimním zkušebním obdobím, ale s opravnou a náhradní zkouškou.
Vyhlášení témat ústní profilové zkoušky pro podzimní zkušební období
se bude týkat ředitele školy v tom případě, kdy se žák nepřihlásí k jarnímu zkušebnímu období, ale až k podzimnímu. Tuto situaci předpokládá maturitní vyhláška v § 4 odst. 7:
Žák, který byl přijat do posledního ročníku vzdělávání podle § 63 školského zákona po 15. prosinci, podává přihlášku na následující podzimní zkušební období; toto období se pro konání maturitní zkoušky tímto žákem považuje také za řádný termín.
Další změna spočívá v tom, že již
nelze prodloužit dobu přípravy k ústní zkoušce
na více než 15 minut (§ 16 odst. 2 maturitní vyhlášky).
Hodnocení zkoušek
Novelizovaná maturitní vyhláška zkracuje lhůty, ve kterých jsou
výsledky jednotlivých dílčích zkoušek
společné části zpřístupněny řediteli školy a žákům.
Nově obsahuje vyhláška klasifikační stupnici prospěchu, podle které se hodnotí nepovinné zkoušky (§ 23 odst. 6). Jestliže žák nepovinnou zkoušky vykoná, pak podle této stupnice u nepovinné zkoušky buď
uspěl
, nebo
 neuspěl
. Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo
nekonal(a)
(§ 23 odst. 7).
Celkové hodnocení maturitní zkoušky
a vydání vysvědčení je také upraveno v kratších lhůtách.
ZÁVĚR
Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2013:
 
proběhne podle novelizovaného znění školského zákona i v případě žáků, kteří budou konat opravnou zkoušku,
 
bude představovat dvě povinné zkoušky společné části, nejvýše dvě nepovinné zkoušky, a to bez vazby na úroveň obtížnosti,
 
proběhne s využitím „starých“ katalogů pro základní úroveň obtížnosti,
 
předpokládá, že hodnotitelé písemné práce z českého jazyka a literatury budou jmenováni ředitelem „své“ školy a budou hodnotit písemné práce žáků na „své“ škole,
 
může proběhnout tak, že se písemná práce společné části bude konat nejdříve 1. dubna,
 
může být shrnuta do časového snímku,
 
zůstává po novele školského zákona v profilové části nezměněna (přesto upozorním na změny RVP týkající se charakteru maturitních zkoušek profilové části, které byly provedeny v roce 2012 - Dodatek k RVP pro dvojjazyčná gymnázia, Dodatek k RVP oborů vzdělání Lyceum, Dodatek RVP oborů kategorie M a L s výjimkou lyceí)1),
 
předpokládá zkrácené lhůty, ve kterých budou řediteli školy i žákům zveřejněny výsledky maturitní zkoušky, a naopak prodloužené lhůty, ve kterých žáci mohou podat žádost o přezkoumání výsledků a průběhu maturitní zkoušky.
1 Viz
Dodatek k RVP pro dvojjazyčná gymnázia, Dodatek k RVP oborů vzdělání Lyceum, Dodatek RVP oborů kategorie M a L s výjimkou lyceí
[online]. [cit. 2012-11-13]. Dostupný z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/rvp-stredniho-vzdelavani-a-4-dodatky-k-vydanymramcovym

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost