Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Vydáno:

Článek shrnuje základní činnosti střední školy a konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019, a to s ohledem na změny vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. účinné od 1. 11. 2018. Ve vztahu k činnostem, které se opakují svým obsahem i určením termínu jejich uskutečnění, odkazuji na článek určený pro předcházející školní rok. 1)

Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
právník a specialista na školskou problematiku
Únor
V souvislosti s tím, že v únoru (nejpozději do 1. 3. 2019) uchazeči ke vzdělávání v oborech vzdělání bez talentové zkoušky odevzdávají přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení, je vhodné se soustředit na informování uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonných zástupců, na spolupráci s nimi, případně školskými poradenskými zařízeními a základními školami. Vyplývá to ze změny vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která nabyla účinnosti 1. 11. 2018. Její základní momenty jsou následující:
a)
vzor formuláře doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání je stanoven v příloze č. 2; současně je přechodným ustanovením určeno, že pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání lze do 31. srpna 2019 využít i platná doporučení vydaná podle dosavadních právních předpisů;
b)
dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, se doporučení vydává uchazeči, a to ve dvou vyhotoveních;
c)
klíčový obsah doporučení se odvíjí od přílohy č. 1, Úprava podmínek přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a kategorie uzpůsobení konání přijímací zkoušky;
d)
příloha č. 1 obsahuje rozdělení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami s nárokem na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky do kategorií podle druhu znevýhodnění; každé z pěti kategorií (ZP_A, ZP_B, ZP_BR, SP, O) je přiřazena
-
charakteristika uchazečů, na něž se uzpůsobení vztahuje,
-
přípustné úpravy zkušební dokumentace jednotné zkoušky nebo zadání školní přijímací zkoušky (např. zvětšení písma, vynětí a nahrazení některých úloh),
-
přípustná uzpůsobení pro konání jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky podle druhu a míry znevýhodnění uchazeče (např. navýšení časového limitu, využití služeb podporující osoby – viz nový § 13a);
e)
doporučení obsahuje návrh konkrétních úprav podmínek přijímání ke vzdělávání; to znamená, že na uvedený návrh navazují určité činnosti, které jsou popsány v § 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění:
-
nutným předpokladem úpravy podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání jednotné zkoušky je předchozí informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče,
-
text informovaného souhlasu s navrženými úpravami podmínek je uveden v doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání.
V souvislosti s přijímacím řízením ve školním roce 2018/2019 (pro školní rok 2019/2020) MŠMT na svých webových stránkách informuje o tom, že informace k přijímacímu řízení v roce 2018/2019 bude zveřejněna po novelizaci vyhlášky č. 353/2016 Sb.2) Dále MŠMT na webových stránkách v části Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – školní rok 2018/2019 odkazuje na „tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019“3).
Příprava ukončování vzdělávání ve střední škole probíhá ve standardních termínech. Na základě ustanovení § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, zveřejní ředitel způsobem umožňujícím dálkový přístup konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.
Březen
V souvislosti s prvním kolem přijímacího řízení se typicky v březnu odesílají pozvánky ke konání jednotné zkoušky, a to nejpozději 14 dní před termínem konání jednotné zkoušky (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019 jsou stanoveny pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia na 12. 4. 2019 (1. termín) a 15. 4. 2019 (2. termín), pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií na 16. 4. 2019 (1. termín) a 17. 4. 2019 (2. termín).
V březnu je účelné žákům připomenout změny vyhlášky č. 177/2009 Sb., které jsou účinné od 1. 11. 2018 a které se dotknou maturitní zkoušky v jarním zkušebním období:
-
Didaktický test z českého jazyka a literatury se prodlužuje na 75 minut (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
-
Celkový čas písemné práce z českého jazyka a literatury zůstává zachován (110 minut), celkový čas se však nedělí na dobu výběru tématu a dobu vlastního vypracování maturitní práce; v průběhu zkoušky může žák změnit volbu zadání (§ 5 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
-
Didaktický test z matematiky nově trvá 120 minut (§ 9 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
-
Konkrétní délku trvání obhajoby maturitní práce stanoví ředitel školy v rámci rozpětí 15 až 30 minut (§ 15 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
-
Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části jsou nově zveřejněny na webových stránkách školy (§ 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
-
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona (tj. osobě, která se vzdělávala alespoň čtyři roky v předcházejících osmi letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky) se nově na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z matematiky o 10 minut a umožňuje se při konání didaktického testu použít překladový slovník (viz § 9 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
-
Uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky, které vyplývá z doporučení vydaného školským poradenským zařízením, se přiměřeně uplatní i pro uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky (§ 20 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
-
Podle § 20 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, stále platí, že podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z doporučení vyplývá, že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok.
S účinností od 1. 11. 2018 se v témže ustanovení jednoznačně stanoví, že v případech, kdy znevýhodnění s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se specifickými poruchami učení zařazených do kategorie a skupiny SPUO-1 podle přílohy č. 2 trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se znevýhodněním uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce.
V příloze č. 2 jsou v kategorii a skupině SPUO-1 nově uvedeni např. žáci chronicky nemocní s cílenou medikací. Jak se uvádí v odůvodnění novely vyhlášky, „je znění § 20 odst. 4 vstřícnější k žákům kategorie SPUO-1, resp. subkategorie ‚O – ostatní‘ (např. diabetici, epileptici s cílenou medikací, která může mít tlumící účinek), kdy je jim umožněno 25procentní navýšení času i v případě, že jsou jejich specifické vzdělávací potřeby identifikovány při lékařském vyšetření i v době kratší než 1 rok před podáním přihlášky k MZ“.4)
-
Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek a zákonný zástupce tohoto nezletilého žáka jsou prokazatelně seznámeni s přiznaným uzpůsobením podmínek a zákonný zástupce s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky, příp. bez zbytečného odkladu (viz § 20 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
-
Žáci mají právo uplatnit připomínky k průběhu zkoušky v učebně (viz § 51 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění), případné připomínky žáka k průběhu zkoušky se zaznamenávají do protokolu o průběhu maturitní zkoušky v učebně [viz § 27 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění].
S březnovými dny jsou tradičně spojeny činnosti, kterými se připravuje maturitní zkouška v jarním zkušebním období. Přitom na základě novely § 44 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, Centrum jmenuje hodnotitele písemných prací nejpozději jeden měsíc před termínem konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu (nikoli již do 31. 3.).
Nově podle § 20 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy informuje v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní komise, komisaře a zadavatele o podmínkách konání maturitní zkoušky žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek. Lze předpokládat, že tuto povinnost bude plnit průběžně počínaje březnem.
I když to právní předpis neukládá, je vhodné informovat zadavatele, jak se na základě novely § 13 vyhlášky č. 177/2009 Sb. změní jejich činnost a spolupráce s komisařem při nakládání s dokumentací.
Duben
Při organizaci maturitní zkoušky v jarním zkušebním období je nutné brát v potaz, že při určení konkrétních termínů konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019 MŠMT určilo také dny 10. dubna a 11. dubna 2019.5)
MŠMT stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/20196)
-
pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia na pátek 12. dubna 2019 (1. termín) a na pondělí 15. dubna 2019 (2. termín),
-
pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií na úterý 16. dubna 2019 (1. termín) a středu 17. dubna 2019 (2. termín).
Pokud má být v průběhu 1. kola přijímacího řízení při jednotné přijímací zkoušce uzpůsobeno konání jednotné zkoušky, resp. při školní přijímací zkoušce, uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, pak je nezbytné nejpozději v dubnu splnit povinnosti, které s účinností od 1. 11. 2018 vyplývají z § 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb.:
-
Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.
-
V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole (tj. ve střední škole) po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.
-
V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole (tj. střední škole) po projednání s uchazečem, jeho zákonným zástupcem a příslušnou základní školou, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.
Při vyhodnocení výsledků jednotné zkoušky, resp. školní přijímací zkoušky, uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona (tj. osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky), kterým byla na žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, je nutné vycházet ze znění § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., které je zpřesněno s účinností od 1. 11. 2018.
Květen
MŠMT stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/20197)v náhradním termínu na dny pondělí 13. května 2019 a úterý 14. května 2019.
Podle sdělení MŠMT8) je stanoveno období, na které připadají konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019, také jako období od 2. května do 10. května 2019.
V květnu je vhodné informovat členy zkušební maturitní komise o zpřesnění pravidla spojeného s hlasováním, které je účinné od 1. 11. 2018. Nově dle § 36 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, platí: O hodnocení žáka při zkoušce podle § 6 (ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura), § 8 (ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk), § 15 (ústní zkouška profilové části) a § 16 (obhajoba maturitní práce) nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky.
Díky uvedenému ustanovení je jednoznačně stanoveno, že „nehlasování“ člena zkušení komise se vztahuje pouze na ty zkoušky, které se konají před zkušební komisí.
Červen
V návaznosti na maturitní zkoušku v jarním zkušebním období je vhodné mít na zřeteli následující:
-
s účinností od 1. 11. 2018 byla žádost o přezkoumání zkoušky společné části konané formou písemné práce nebo formou ústní zkoušky nebo zkoušky profilové části (příloha č. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění) a žádost o přezkoumání zkoušky společné části konané formou didaktického testu (příloha č. 8 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění) doplněna o údaj o datové schránce,
-
s účinností od 1. 11. 2018 byla skartační lhůta protokolu o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě (dle § 28 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění) zkrácena na pět let a skartační lhůta záznamů o hodnocení ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zpracované hodnotiteli (příloha protokolu dle § 29a odst. 1 věta druhá vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění) stanovena na pět let.
Částečné změny se týkají přípravy maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období:
-
hodnotitele písemných prací Centrum jmenuje nejpozději jeden měsíc před termínem konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu, tj. nikoli již do 30. 6. (§ 44 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.),
-
ředitel školy jmenuje zadavatele nejpozději jeden měsíc před termínem konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu (§ 44 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).
Červenec–srpen
S účinností od 1. 11. 2018 ustanovení § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb. nově zakotvuje, že konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy pro podzimní zkušební období nejpozději do 25. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Školy uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s upravenými rámcovými vzdělávacími programy nejpozději do 1. září 2019, pokud
-
poskytují vzdělávání v oborech vzdělání uvedených v příloze č. 1 opatření č. 1 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání a oborů konzervatoří v oborech vzdělání skupiny 53 Zdravotnictví, 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče a 82 Umění a užité Umění, které nejsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.,
-
poskytují vzdělávání v oborech vzdělání uvedených v přílohách č. 2 až 34 opatření č. 4 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů vzdělání nástavbového studia kategorie stupně dosaženého vzdělání L5, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.,
-
poskytují vzdělávání v oborech vzdělání uvedených v příloze č. 1 opatření č. 7 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání L5, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
Závěr
Nejvýraznější změny, které se ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 dotknou činnosti střední školy, jsou spojeny s úpravou podmínek přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a se změnami v organizaci i vlastním průběhu maturitní zkoušky.
Povinnou činností některých středních škol realizovanou v průběhu 2. pololetí školního roku 2018/2019 je uvedení ŠVP do souladu s upravenými RVP.
1) Viz článek Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 v Řízení školy 1/2018.
2) Viz Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019 (pro přijetí pro školní rok 2019/2020). MŠMT [online]. [cit. 2018-11-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
3) Viz Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – školní rok 2018/2019. MŠMT [online]. [cit. 2018-11-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
4) Odůvodnění. III.2, Úpravy v konání maturitní zkoušky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků, kteří se dlouhodobě vzdělávali ve škole mimo území ČR. Aplikace o/dok [online]. [cit. 2018-11-14]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNB45NXTTN
5) Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019. MŠMT [online]. [cit. 2018-11-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/konkretni-terminy-didaktickych-testu-a-pisemnych-praci
6) Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019. MŠMT [online]. [cit. 2018-11-18]. http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-ve-skolnim-roce
7) Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019. MŠMT [online]. [cit. 2018-11-18]. http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-ve-skolnim-roce
8) Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019. MŠMT [online]. [cit. 2018-11-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/konkretni-terminy-didaktickych-testu-a-pisemnych-praci

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školský zákon a jeho vyhlášky
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Změna pracovního poměru
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče