Činnost střední školy a změny právních předpisů, nové možnosti organizace činnosti

Některé činnosti střední školy ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 ovlivní změny právních předpisů nebo nové možnosti činnost organizovat. Cílem článku je vyčlenit uvedené momenty, a tím doplnit článek věnovaný plánování 2. pololetí školního roku, který byl publikován ve „Speciálu pro střední školy“ č. 1/2015.

Činnost střední školy a změny právních předpisů, nové možnosti organizace činnosti
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph. D.,
specialistka na školskou problematiku
Organizace závěrečné zkoušky
Jak je známo, od 1. 5. 2015 se ustanovením § 74 odst. 3 školského zákona středním školám stanoví povinnost uskutečňovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem podle jednotných zadání garantovaných MŠMT. V prosinci 2015 informoval Národní ústav pro vzdělávání o tom, že ve školním roce 2015/2016 už budou mít učni možnost skládat písemnou část závěrečných zkoušek na počítači.1) Umožňuje to speciální aplikace informačního systému nové závěrečné zkoušky - takzvaný zkouškový server. Zadání je vygenerováno těsně před zkouškou pro každého žáka zvlášť, takže nehrozí předčasné vyzrazení témat ani opisování.
Školy budou mít možnost nový systém dostatečně vyzkoušet. Od ledna 2016 bude školám zpřístupněn ve všech oborech, u nichž jsou již vytvořeny banky úkolů. V současnosti jde o 45 oborů, kde se vzdělává největší množství žáků. Pro ostatní obory budou banky úkolů připraveny ve školním roce 2016/2017. Podle připomínek škol, které si písemky na počítači se svými žáky vyzkoušejí nanečisto, budou banky úkolů dále upravovány.
Organizace maturitní zkoušky
Pro jarní zkušební období roku 2016 určilo MŠMT časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+, a to ve dnech od 2. do 5. května 2016.
S účinností od 1.9.2015 byla do § 81 odst. 6 školského zákona doplněna možnost nahradit jednu zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.
§ 81 odst. 6
Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.
Z textu školského zákona plyne, že uvedená možnost se vztahuje pouze na profilovou část maturitní zkoušky, a to pouze tehdy, pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají tři povinné zkoušky. Ředitel střední školy má možnost, nikoli povinnost, stanovit, že se povinná zkouška (respektive nepovinná zkouška) z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky nahrazuje výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.
Prováděcím předpisem uvedeným v § 81 odst. 6 školského zákona je vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Od 1. 9. 2015 je účinný nový § 19a této vyhlášky.
§ 19a
Nahrazující zkouška z cizího jazyka
(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.
(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
Vyhláška č. 177/2009 Sb., v platném znění, stanoví termín, ve kterém MŠMT zveřejní informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka. MŠMT tak musí učinit nejpozději do 31. března každého roku a tato informace je platná pro jarní a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.
Toto pravidlo nebylo možné použít pro jarní a podzimní zkušební období v roce 2016 (to jest MŠMT nemohlo tuto informaci zveřejnit do 31. 3. 2015). Proto byla uvedená informace na základě přechodného ustanovení novely vyhlášky ministerstvem zveřejněna jako materiál Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle § 81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (č. j. MŠMT-32048/2015). Informace byla nejprve datována ke dni 15. 9. 2015 a poté (se stejným číslem jednacím) ke dni 7. 10. 2015 jako text upravený, aktualizovaný na základě připomínek zástupců zahraničních vzdělávacích institutů a některých jazykových škol.2)
Shrňme dokumentaci, ze které je nutné vycházet v případě nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka:
-
informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle § 81 odst. 6 školského zákona (pro rok 2016 v aktualizované podobě ze dne 7.10.2015, pro další roky zveřejněná nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup a platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce);
-
dokument, kterým ředitel školy stanoví možnost nahradit zkoušku z určitého cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky;
-
písemná žádost žáka o nahrazení zkoušky adresovaná řediteli školy a podaná nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období (součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky).
Pro úplnost je vhodné dodat, do jaké další dokumentace se promítne nahrazující zkouška z cizího jazyka:
-
pokud žák nahradí zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle § 19a, uvede se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“ (§ 24 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění);
-
pokud žák nahradí zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle § 19a, je přílohou protokolu o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka také ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání této zkoušky (§ 31 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění);
-
v případě, že žák nahradí zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky zkouškou podle § 19a, uvede se na vysvědčení u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“ (§ 26 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění). Nahrazující zkouška z cizího jazyka není součástí celkového hodnocení podle § 26 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, to jest není součástí povinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, na základě kterých žák „prospěl s vyznamenáním“, „prospěl“ nebo „neprospěl“ (§ 26 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
V jarním zkušebním období roku 2016 se poprvé projeví změny vyhlášky č. 177/2009 Sb. spojené s dobou vymezenou pro didaktický test z matematiky. Doba trvání tohoto testu se mění z 90 na 105 minut. Současně se však zrušuje doba 15 minut před začátkem testu, kterou měli dříve žáci určenou na výběr postupu řešení (§ 9 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
Činnosti související se zahájením vzdělávání nových žáků
Již obecně známou skutečností je povinnost středních škol bez ohledu na zřizovatele rozhodovat ve správním řízení při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole (viz novelizovaný § 165 odst. 2 školského zákona). Organizaci přijímacího řízení a přijímací zkoušky byl věnován článek ve Speciálu pro střední školy č. 1/2016. Se zahájením vzdělávání přijatých uchazečů souvisejí další činnosti střední školy nebo požadavky středních škol kladené na přijaté uchazeče.
Střední školy, jejichž žáci absolvují praktické vyučování, posoudí nutnost prohlídky žáka před zařazením na praktické vyučování v souvislosti s novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která nabyla účinnosti 1.5.2015. Novelizované ustanovení § 51 zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění, již v jednotlivých písmenech druhého odstavce výslovně uvádí (pokud nevyplývá z právní úpravy jinak), že se prohlídky provádějí před prvním zařazením žáka na praktické vyučování.
Dále s účinností od 1.5.2015 ustanovení § 51 zákona č. 373/2011 Sb. obsahuje nový třetí odstavec vymezující případy, kdy se prohlídky před prvním zařazením žáka na praktické vyučování neprovádějí.
MŠMT v prosinci 2015 zveřejnilo Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k povinnému vyšetření protilátek anti-HBs, které reaguje na nepodložené požadavky některých středních a vyšších zdravotnických škol a odborných sociálních škol na předložení dokladu o provedení vyšetření protilátek anti-HBs před nástupem žáků do školy.3)
Z uvedeného stanoviska uvádím:
-
V § 9 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění, jsou zmiňováni studující zdravotnických škol atd., u kterých by mělo být provedeno zvláštní očkování proti hepatitidě B.
-
Vyhláška byla psána v době, kdy současná mladá populace vstupující na tyto školy nebyla očkována proti hepatitidě B v rámci plošného očkování. Dnešní generace je do věku minimálně 24 let řádně očkována. Je tedy evidentní, že 9 odst. 2 uvedené vyhlášky se na tyto jedince nevztahuje.
-
Žádný legislativní předpis nestanoví povinnost studentům hradit si vyšetření protilátek anti-HBs před nástupem do školy nebo povinnost uhradit si před nástupem do školy přeočkování jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B. Studenti své očkování prokážou záznamem v očkovacím průkazu nebo potvrzením pediatra. Požadavek na vyšetření protilátek nebo očkování jednou dávkou očkovací látky je v rozporu se stávající legislativou a nemá ani odborné zdůvodnění.
Závěr
-
Zásadní změnou pro soukromé a církevní střední školy je povinnost rozhodovat ve správním řízení při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole.
-
Dalšími významnými změnami v činnosti střední školy je povinnost uskutečňovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem podle jednotných zadání garantovaných MŠMT a možnost nahrazení jedné zkoušky profilové části maturitní zkoušky výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.
-
Před zařazením nových žáků střední školy na praktické vyučování je vhodné posoudit nutnost jejich prohlídek podle novelizovaného znění § 51 zákona č. 373/2011 Sb.
-
Změny, které nevyplývají z novelizace právních předpisů, souvisejí s možností učňů skládat písemnou část závěrečných zkoušek na počítači a upozorněním Ministerstva zdravotnictví ČR na nepodložené požadavky některých středních a vyšších zdravotnických škol a odborných sociálních škol na předložení dokladu o provedení vyšetření protilátek anti-HBs před nástupem žáků do školy.
1) Viz Žáci učebních oborů budou skládat písemné zkoušky na počítači [online]. [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/zaci-ucebnich-oboru-budou-skladat-pisemne-zkousky-na.
2) Viz Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části pro rok 2016 [online]. [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovanizkousekz.
3) Viz Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k povinnému vyšetření protilátek antiHBs [online].[cit. 2016-01-25]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-k-povinnemu-vysetreni-1.

Související dokumenty

Pracovní situace

Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Novela maturitní vyhlášky
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Školní psycholog na základní škole
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele