Stravování v dětských domovech

Cílem článku je zformulovat právní názor na vztah dvou institutů -„stravování“ v dětském domově a „školního stravování“. Další podmínky realizace „stravování“ v dětském domově, a to zejména ve vztahu k „rodinnému stravování“ v dětském domově, budou předmětem následujícího článku.

Stravování v dětských domovech
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph. D.,
specialista na školskou problematiku
DĚTSKÝ DOMOV A JEHO VZTAH KE „STRAVOVÁNÍ“ A „ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ“
Základem řešení problému je ujasnění postavení dětského domova ve vzdělávací soustavě a vztah dětského domova k jednotlivým „formám“ poskytování stravování - „stravování“ (bez přívlastku) a „školnímu stravování“. Proto začněme opakováním: Jak je začleněn dětský domov do vzdělávací soustavy? V jakém právním rámci je poskytováno stravování v dětském domově? V jakých školských zařízeních se poskytuje školní stravování a za jakých podmínek?
Dětský domov
Dětské domovy patří do vzdělávací soustavy, neboť jsou školským zařízením. Spadají do druhu školských zařízení označeného jako „školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči“ (§ 7 odst. 4 školského zákona). V rámci uvedeného druhu představují jeden z jeho typů, který vyčleňuje speciální zákon - zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění.
Na základě uvedeného zákona je dětský domov školským zařízením pro výkon ústavní výchovy, neboť účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova [§ 2 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., v platném znění].
Školní stravování
Institut školního stravování je účelné analyzovat ze tří úhlů pohledu:
1)
V jakých zařízeních se poskytuje školní stravování?
2)
Komu (resp. kde) se poskytuje školní stravování?
3)
Komu se povinně poskytuje stravování ve formě školního stravování?
V jakých zařízeních se poskytuje školní stravování?
Je nutné vyjít z věty první § 119 školského zákona: V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.
Dále z ustanovení § 122 odst. 4 školského zákona vyplývá, že školní stravování může vedle zařízení školního stravování poskytovat i jiná osoba poskytující stravovací služby (tj. osoba odlišná od zařízení školního stravování).
Shrnuto: Školní stravování se přednostně zajišťuje v zařízeních školního stravování, může však být zajišťováno i jinými osobami poskytujícími stravovací služby.
Komu (resp. kde) se poskytuje školní stravování?
Z věty první § 119 školského zákona plyne, že školní stravování je poskytováno
a)
dětem, žákům a studentům v době jejich pobytu ve škole (pro úplnost dodávám, že dále věta druhá § 119 uvádí, že zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin),
b)
ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c), tj. v domovech mládeže, internátech a školách v přírodě, pokud zajištují celodenní výchovu, ubytování a stravování, nebo zotavovací pobyty dětí a žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání,
c)
ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, tj. v diagnostických ústavech, dětských domovech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech.
Komu se povinně poskytuje stravování ve formě školního stravování?
Odpověď na otázku plyne z § 122 odst. 2 školského zákona: Dětem v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c), a dále v případě potřeby ubytování. Zletilým žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol lze poskytovat hmotné zabezpečení podle věty první.
Institut „hmotného zabezpečení“ podle § 122 odst. 2 školského zákona v sobě zahrnuje stravování povinně uskutečňované ve formě školního stravování.
V návaznosti na výše uvedenou informaci je nutné uvést, komu je stravování poskytováno povinně ve formě školního stravování (tj. jako součást „hmotného zabezpečení“).
Školní stravování (nikoli jiná forma stravování) představuje nárok
a)
dětí v mateřské škole,
b)
dětí v přípravné třídě základní školy,
c)
děti v přípravném stupni základní školy speciální,
d)
žáků základní školy,
e)
nezletilých žáků střední školy (resp. konzervatoře), a to po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona.
Školní stravování (nikoli jiná forma stravování) představuje právo
a)
zletilých žáků střední školy (resp. konzervatoře),
b)
studentů vyšších odborných škol, a to po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona
V souvislosti s tím, že dětský domov je školské zařízení, je nutné opět upozornit, že školská zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona nejsou dětské domovy. Jsou to domovy mládeže, internáty a školy v přírodě, pokud zajištují celodenní výchovu, ubytování a stravování, nebo zotavovací pobyty dětí a žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání,
Shrnuto: V případě, že je stravování poskytováno výše uvedeným dětem, žákům nebo studentům po dobu jejich pobytu ve škole, domově mládeže, internátě nebo škole v přírodě (pokud zajištují celodenní výchovu, ubytování a stravování nebo zotavovací pobyty dětí a žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání) jako součást hmotného zabezpečení, je jim stravování povinně poskytováno ve formě školního stravování.
Stravování v dětském domově
V dětském domově se dětem neposkytuje „hmotné zabezpečení“ zahrnující „školní stravování“. Dle § 2 odst. 7 zákona č. 109/2002 Sb., v platném znění, je dětem umístěným v dětském domově poskytováno tzv. plné přímé zaopatření. Jednou z forem plného přímého zaopatření je „stravování“ (pojem „stravování“ je uveden bez přívlastku).
Jinými slovy, zákon č. 109/2002 Sb., v platném znění, neupravuje vztah „stravování“ ke „školnímu stravování“. Lze tedy vyvodit, že
a)
„stravování“ poskytované v rámci plného přímého zaopatření může probíhat ve formě „školního stravování“ (se všemi odsud vyplývajícími požadavky zakotvenými ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění); s tím koresponduje výše uvedená skutečnost, že školní stravování se uskutečňuje mimo jiné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (§ 119 školského zákona);
b)
není však vyloučeno, aby bylo „stravování“ poskytováno i ve formě odlišné od „školního stravování“.
ZÁVĚR
Pokud se omezíme pouze na vztah právního institutu „stravování“ v dětském domově stanoveného zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění, a institutu „školního stravování“ vymezeného školským zákonem, lze konstatovat, že poskytování „stravování“ v dětském domově není podmíněno poskytováním stravováním pouze ve formě „školního stravování“ a může být poskytováno i v jiné, odlišné formě.

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost