Novela "pamlskové vyhlášky"

S účinností od 1. 9. 2018 byla novelizována vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních (dále jen „vyhláška č. 282/2016 Sb.“).1) Cílem článku je shrnout změny, které uvedená novela přinesla.

Novela „pamlskové vyhlášky“
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
poradenské služby ve školství
Připomenutí obsahu vyhlášky č. 282/2016 Sb. a nutnost novely
Vyhláška č. 282/2016 Sb.
-
vymezuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních,
-
stanovuje výjimky, za nichž lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, pokud se nejedná o nabízení k prodeji nebo prodej žákům do splnění povinné školní docházky,
-
se nevztahuje na školní stravování (tj. stravování upravené vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění).
Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, byly vymezeny natolik „přísně“, že znemožňovaly ve školách a školských zařízeních nabízet k prodeji a prodávat mnohé potraviny, které jsou běžně chápány jako potraviny, které respektují aktuální výživová doporučení a které odpovídají současné vnitrostátní právní regulaci oblasti trhu s potravinami. Většina změn zavedených novelou tyto požadavky zmírňuje, a tím rozšiřuje sortiment potravin, které lze ve školách a školských zařízeních nabízet k prodeji a prodávat.
Uvedené požadavky byly ve většině případů obsaženy v příloze vyhlášky č. 282/2016 Sb. Tato příloha je formulována jako tabulka obsahující výčet kategorií potravin a jejich charakteristik a nejvyšších přípustných hodnot soli, tuků a cukrů, při jejichž překročení již na potraviny není přípustná reklama a potraviny není možné nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Jako připomenutí toho, jak je pojata příloha vyhlášky č. 282/2016 Sb., je dále uvedena jedna její položka (a to ve znění účinném od 1. 9. 2018).
I--------------------------------------I-------------------------------------I 
I Kategorie potravin I Nejvyšší přípustná hodnota I
I I (g/100 g nebo g/100 ml) I
I I-----------I----------I--------------I
I I sůl I tuky I cukry I
I--------------------------------------I-----------I----------I--------------I
I zpracované ovoce a zelenina za I 0,5 I I bez přídavku I
I předpokladu minimálního obsahu 50 g I I I cukru I
I ovoce nebo zeleniny ve 100 g, I I I I
I případně 100 ml hotového výrobku I I I I
I--------------------------------------I-----------I----------I--------------I
Obsah soli
S účinností do 31. 8. 2018 příloha vyhlášky č. 282/2016 Sb. v případě kategorie potravin „nesmažené a negrilované masné výrobky nebo výrobky z vajec za předpokladu minimálního obsahu 10 % hmot. čisté svalové bílkoviny v hotovém masném výrobku nebo 50 g vajec ve 100 g hotového výrobku z vajec“ stanovovala nejvyšší přípustnou hodnotu soli 1,5 g/100 g. Jak se uvádí v důvodové zprávě novely, uvedený limit obsahu soli nesplňoval prakticky žádný masný výrobek.2) Novela vyhlášky č. 282/2016 Sb. zvýšila uvedený limit obsahu soli na hodnotu 2,1 g/100 g. V důsledku toho je možné nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních např. šunky nejvyšší jakosti.
Dále byla nejvyšší přípustná hodnota soli zvýšena v případě kategorie potravin
-
„výrobky z produktů rybolovu a akvakultury za předpokladu minimálního obsahu 50 g masa z nich ve 100 g hotového výrobku“ (zvýšení z hodnoty 1,5 g/100 g na hodnotu 2,1 g/100 g) nebo
-
sýry (zvýšení z hodnoty 2,0 g/100 g na hodnotu 2,5 g/100 g).
Obsah tuku
V příloze vyhlášky č. 282/2016 Sb. se s účinností od 1. 9. 2018 vyčleňuje kategorie potravin „pekařské výrobky“, která se člení na „chléb“, „běžné pečivo“ a „jemné pečivo“. V případě všech uvedených druhů pekařských výrobků se zvyšuje limit tuků, a to u
-
„chleba“ z hodnoty 5 g/100 g na hodnotu 10 g /100 g,
-
„běžného pečiva“ z hodnoty 5 g/100 g na 8,2 g/100 g,
-
„jemného pečiva“ z hodnoty 10 g/100 g na 15 g/100 g.
V důsledky této novelou provedené změny lze ve školách a školských zařízeních nabízet k prodeji a prodávat pečivo s významným podílem cereálií nebo olejnatých semen (např. vícezrnné pečivo, kostky s dýňovými semínky).
Obsah cukru
Jedním z problematických momentů, které vznikaly při použití vyhlášky č. 282/2016 Sb., bylo dodržování nejvyšší přípustné hodnoty „přidaného cukru“ nebo určení potravin „bez přidaného cukru“. Žádný současný právní předpis nedefinuje pojem „přidaný cukr“ a podle současné právní úpravy je nutné na obalech potravin uvádět množství „celkových cukrů“, nikoli „přidaného cukru“.3)
Limit spojený s „přidaným cukrem“ byl ve vyhlášce č. 282/2016 Sb. uveden např. v souvislosti s
-
ovocnými a zeleninovými šťávami a nektary [§ 2 odst. 2 písm. b)],
-
kategorií potravin „zpracované ovoce a zelenina za předpokladu minimálního obsahu 50 g ovoce a/nebo zeleniny ve 100 g, případně 100 ml hotového výrobku“ (příloha vyhlášky) nebo
-
kategorií potravin „suché skořápkové plody, olejnatá semena a výrobky z nich“ (příloha vyhlášky),
-
kategorií potravin „ostatní potraviny“ (příloha vyhlášky).
S účinností od 1. 9. 2018 již lze ve školách a školských zařízeních nabízet k prodeji, prodávat nebo umísťovat reklamu na ovocné a zeleninové šťávy a nektary, a to bez limitující podmínky spojené s „přidaným cukrem“. V případě kategorií potravin „zpracované ovoce a zelenina za předpokladu minimálního obsahu 50 g ovoce nebo zeleniny ve 100 g, případně 100 ml hotového výrobku“ a „suché skořápkové plody, olejnatá semena a výrobky z nich“ je v příloze vyhlášky stanoveno, že se jedná o potraviny „bez přídavku cukru“. V případě kategorie potravin „ostatní potraviny“ (např. cukrovinky) limit cukru není vztažen k „přidanému cukru“.
Nejvyšší přípustná hodnota cukru se s účinností od 1. 9. 2018 zvýšila
-
u „jemného pečiva“, a to z hodnoty 15 g/100 g na hodnotu 20 g/100 g,
-
u kategorie potravin „nealkoholické nápoje“, a to z hodnoty 4 g/100 ml na hodnotu 5 g/100 ml.
Balené i nebalené obložené pekařské výrobky
Novelou vyhlášky č. 282/2016 Sb. byla z přílohy vyhlášky vypuštěna kategorie potravin „obložené pekařské výrobky bez obsahu majonézy, dresinků, hořčice a kečupu“, která byla vždy spojena s určitou dvojkombinací potravin. Do přílohy vyhlášky č. 282/2016 Sb. byla s účinností od 1. 9. 2018 zařazena nová kategorie potravin, a to „balené i nebalené obložené pekařské výrobky“. V případě těchto výrobků se připouští použití majonéz, dresinků, hořčice, kečupu, olejů a tuků.
Použití majonéz, dresinků, hořčice, kečupu, olejů a tuků
Jak již bylo uvedeno, novelizovaná vyhláška č. 282/2016 Sb. v případě přípravy balených a nebalených obložených pekařských výrobků připouští použití majonéz, dresinků, hořčice, kečupu, olejů a tuků. Novelizovaná vyhláška však nepřipouští nabízení majonéz, dresinků, hořčice, kečupu, olejů a tuků pro účel dochucení zakoupených výrobků samotným spotřebitelem v místě prodeje.
Nesmažené, negrilované potraviny
Vyloučení smažených a grilovaných potravin ze skupiny potravin, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, bylo s účinností do 31. 8. 2018 uvedeno v příloze vyhlášky č. 282/2016 Sb. V uvedené příloze byla obsažena následující charakteristika kategorie potravin - „nesmažené a negrilované masné výrobky nebo výrobky z vajec za předpokladu minimálního obsahu 10 % hmot. čisté svalové bílkoviny v hotovém masném výrobku nebo 50 g vajec ve 100 g hotového výrobku z vajec“.
S účinností od 1. 9. 2018 je vyloučení úpravy potravin smažením nebo grilováním uvedeno ve výčtu požadavků na potraviny v § 2 odst. 1 vyhlášky č. 282/2016 Sb.
Ve školách a školských zařízeních lze nabízet k prodeji, prodávat potraviny nebo umísťovat reklamu na potraviny, které splňují požadavky stanovené v příloze této vyhlášky a které
a)
neobsahují sladidla, vyjma žvýkaček bez cukru, nebo kofein, nejde-li o čaj a nealkoholické nápoje s čajovým extraktem,
b)
neobsahují trans mastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků,
c)
nejsou energetickým nebo povzbuzujícím nápojem nebo potravinou určenou pro sportovce nebo pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu, nebo
d)
nejsou upraveny smažením nebo grilováním.
Shrnutí
Novela vyhlášky č. 282/2016 Sb. zajistila rozšíření sortimentu potravin, které lze ve školách a školských zařízeních (při současném dodržení aktuálních výživových doporučení) nabízet.
1 Vyhláška, která novelizuje vyhlášku č. 282/2016 Sb., je vyhláška č. 160/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.
2 Viz důvodová zpráva k vyhlášce č. 160/2018 Sb. [online]. [cit. 2018-10-04]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAYSC9GUH
3 Viz důvodová zpráva k vyhlášce č. 160/2018 Sb. [online]. [cit. 2018-10-04]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAYSC9GUH

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče