Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Článek shrnuje základní činnosti zařízení školního stravování ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy).

Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2018/2019
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
poradenské služby ve školství
Únor, březen
Na únor a březen připadají v základních a středních školách vedlejší prázdniny1), a to
-
pololetní prázdniny na pátek 1. 2. 2019,
-
jarní prázdniny v jednotlivých okresech, resp. obvodech hlavního města Prahy, na období od 4. 2. do 17. 3. 2019.
Standardní činností ředitele školy je rozhodnutí o tom, zda bude zařízení školního stravování poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin (viz § 119 školského zákona).
Z úhlu pohledu zaměstnavatele je nutné v dostatečném předstihu naplánovat a oznámit, zda budou v době vedlejších prázdnin zaměstnanci, kteří vykonávají svou činnost v zařízení školního stravování, čerpat dovolenou.
§ 217 odst. 1 zákoníku práce
Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
Duben, květen, červen
V dubnu a květnu probíhá ve školách přijímání k předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělávání. Na rozdíl od přijetí uchazečů k základnímu a střednímu vzdělávání má přijetí k předškolnímu vzdělávání zásadní vazbu na poskytování stravování. Proto je vhodné připomenout, že § 4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanoví následující pravidlo: Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
Na dobu od dubna do června připadají dny, kdy žáci střední školy nebo konzervatoře ukončují vzdělávání závěrečnou zkouškou, maturitní zkouškou nebo absolutoriem. Materiál MŠMT Informace k docházce, školnímu stravování a ubytování žáků v době, kdy konají maturitní zkoušku nebo se připravují na její konání ze dne 30. dubna 2012, čj. MSMT-17742/2012-202), popisuje souvislosti konání maturitní zkoušky a školního stravování takto:
3. Školní stravování
Pokud jde o školní stravování, je potřeba rozlišit tyto případy:
-
Žák je ubytován v domově mládeže - školní stravování mu bude příslušet vždy z důvodu pobytu v zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.
-
Žák není ubytován v domově mládeže - platí pravidlo „pobytu ve škole“. Pobytem ve škole se rozumí faktická přítomnost žáka ve škole v souladu s organizací vzdělávání. Za důvod přítomnosti žáka ve škole lze považovat nejen vyučování, ale také jiné aktivity školy, jako například předmaturitní seminář nebo konzultace, jichž se žák účastní. Pravidlo faktického pobytu ve škole dotvrzuje nepřímo i § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, který stanoví pro účely této vyhlášky fikci pobytu ve škole pouze pro první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole.
Například během „svatého týdne“, rozumíme-li jím období, kdy škola neuskutečňuje pro žáka ani vyučování ani jiné činnosti, na nichž by měl nebo mohl být žák ve škole účasten, jde o „plánovanou nepřítomnost“ ve škole.
Pokud by škola organizovala dobrovolné vzdělávací aktivity i v průběhu „svatého týdne“, může být v těchto dnech žákovi poskytnuto školní stravování.
Naopak u žáka připravujícího se během „svatého týdne“ doma na maturitní zkoušku není podmínka pobytu ve škole splněna. (Příspěvková organizace vykonávající činnost zařízení školního stravování bude oprávněna poskytovat takovému žákovi stravování pouze v rámci doplňkové činnosti.)
Velikonoční prázdniny v základních a středních školách připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019; pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v případě vedlejších prázdnin v únoru a březnu ředitel rozhoduje o případném poskytování školního stravování zařízením školního stravování a zaměstnavatel určuje čerpání dovolené zaměstnanci.
Červenec, srpen
Jestliže budou v červenci a srpnu zaměstnanci čerpat dovolenou, také v tomto případě je nutné brát v potaz, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (viz § 217 odst. 1 zákoníku práce).
Lze očekávat, že při přípravě činnosti ve školním roce 2019/2020 zařízení školního stravování v červenci a srpnu projednají takové otázky své činnosti jako postup v případě „dětí - neplatičů“, vybírání záloh na školní stravování, poskytování dietního stravování, postup v případě požadavků na alternativní stravování (vegetariánské, veganské)3) nebo dohled ve školní jídelně.
Shrnutí
Změny „školských“ právních předpisů, ke kterým došlo ve školním roce 2018/2019, se bezprostředně nepromítají do činnosti zařízení školního stravování ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Zařízení školního stravování mohou precizněji organizovat svou činnost v rámci stávající právní úpravy.
1 Viz Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019 publikovaný ve Věstníku MŠMT 5-6/2018.
2 Informace k docházce, školnímu stravování a ubytování žáků v době, kdy konají maturitní zkoušku nebo se připravují na její konání ze dne 30. dubna 2012, čj. MSMT-17742/2012-20. [online]. [cit. 2018-11-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3
3 Viz Evidence stanovisek ochránce. Sp. zn. 6481/2017/VOP. [online]. [cit. 2018-11-13]. Dostupné z: https://
www.ochrance.cz.

Související dokumenty

Pracovní situace

Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Novela maturitní vyhlášky
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Školní psycholog na základní škole
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele