Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2017/2018

Článek je zaměřen na některé činnosti zařízení školního stravování (typicky školní jídelny) ve 2. pololetí školního roku 2017/2018, a to na činnosti vyplývající z nové právní úpravy nebo na činnosti, které často vyvolávají dotazy. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy). Pokud se některé činnosti vztahují pouze na veřejné školy, je tato skutečnost zdůrazněna.

 

Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2017/2018
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou problematiku
ÚNOR, BŘEZEN
Na únor a březen připadají vedlejší prázdniny1):
-
pololetní prázdniny v pátek 2. 2. 2018,
-
jarní prázdniny v jednotlivých okresech, resp. obvodech hlavního města Prahy, v období od 5. 2. do 18. 3. 2018,
-
velikonoční prázdniny ve čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Jak je známo, podle § 119 školského zákona zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin. Zda bude zařízení školního stravování v době školních prázdnin poskytovat školní stravování, či nikoli, rozhoduje ředitel školy.
V případě zařízení školního stravování, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, jejichž zaměstnanci jsou odměňováni platem, je vhodné v únoru zkontrolovat zařazení zaměstnance do platové třídy, a to v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě2).
Tato novela nabyla účinnosti 1. 1. 2018. Ze změn, které mohou být důležité pro zaměstnance zařízení školního stravování, je dále vyčleněna (prostřednictvím srovnání v tabulce) pouze změna v případě 6. platové třídy povolání 2.05.02 Kuchař a 9. platové třídě povolání 2.05.06 Provozář.
V případě činností zařazených do jiných platových tříd odkazuji na nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
I----------------------------------------------------------------------------I 
I 2.05.02 Kuchař I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I I Do 31. 12. 2017 I Od 1. 1. 2018 I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 6. I 1. Stanovování technologických I 1. Stanovování technologických I
I platová I postupů a jejich kalkulace při I postupů a jejich kalkulace při I
I třída I rozsáhlé výrobě jídel včetně I rozsáhlé výrobě jídel včetně I
I I kontroly jejich dodržování, I kontroly jejich dodržování, I
I I sestavování vlastních receptur, I sestavování vlastních I
I I jídelních lístků a zajišťování I receptur, jídelních lístků a I
I I správné gastronomické skladby. I zajišťování správné I
I I I gastronomické skladby. I
I I 2. Výroba náročných specialit I I
I I české kuchyně a kuchyní cizích I 2. Výroba náročných specialit I
I I národů, výroba specialit I české kuchyně a kuchyní cizích I
I I studené kuchyně pro bankety a I národů, výroba specialit I
I I recepce včetně sestavování I studené kuchyně pro bankety a I
I I vlastních receptur. I recepce včetně sestavování I
I I I vlastních receptur. I
I I 3. Výroba nejsložitějších I I
I I dietních jídel v rozsahu podle I 3. Výroba nejsložitějších I
I I dietního systému závazného ve I dietních jídel v rozsahu podle I
I I zdravotnických zařízeních, I dietního systému závazného ve I
I I například dieta bezlepková, I zdravotnických zařízeních. I
I I nízkocholesterolová, I I
I I nízkobílkovinová s omezením I 4. Výroba jídel s omezeními v I
I I tuků při akutní pankreatitidě. I dietním režimu nebo při I
I I Výroba jídel s dvojím a vyšším I zabezpečování preventivní a I
I I omezením. I léčebné výživy v rámci I
I I I standardizovaného poskytování I
I I I nutriční péče. I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
V případě povolání 2.05.02 Kuchař došlo ke změnám v katalogu prací zejména proto, že uvedení zaměstnanci vykonávající toto povolání jsou povinni dodržovat podmínky standardizovaného poskytování nutriční péče a závazných výživových norem. Jak je patrné z výše uvedené tabulky, do 6. platové třídy je nově zařazena práce spočívající ve výrobě jídel s omezeními v dietním režimu nebo při zabezpečování preventivní a léčebné výživy v rámci standardizovaného poskytování nutriční péče.
I----------------------------------------------------------------------------I 
I 2.05.06 Provozář I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I I Do 31. 12. 2017 I Od 1. 1. 2018 I
I---------I---------------------------------I--------------------------------I
I 9. I 1. Koordinace provozů I 1. Koordinace provozů I
I platová I velkokapacitních stravovacích I velkokapacitních stravovacích I
I třída I zařízení s celodenním provozem. I zařízení s celodenním provozem I
I I I nebo provozů určených pro I
I I I výrobu jídel pro rozsáhlé I
I I I skupiny strávníků se zásadně I
I I I rozdílnými stravovacími I
I I I potřebami, podmínkami a I
I I I návyky, například podle věku, I
I I I zdravotního stavu, kulturních, I
I I I náboženských a jiných I
I I I specifik. I
I---------I------------------------------------------------------------------I
Nově se v 9. platové třídě povolání 2.05.06 Provozář zohledňuje skutečnost, že náročnost koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení spočívá nejen v rozsahu činností (připravovaných jídel, kapacity zařízení), ale i v různorodosti činností, která je důsledkem odlišných stravovacích potřeb.
DUBEN, KVĚTEN
V dubnu bude vhodné přistoupit k závěrečné fázi přípravy na aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Od 25. května 2018 se uvedené Nařízení začne používat při zpracování osobních údajů a v určité míře se dotkne i činnosti školních stravovacích zařízení3).
ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
Od června se zařízení školního stravování obvykle připravují na činnost v následujícím školním roce. V této souvislosti by měla vzít v potaz zkušenosti, které získala za první rok použití pravidel
-
souvisejících s povinností předškolního vzdělávání v mateřských školách a případných "dětí-neplatičů"4) a
-
změněných pravidel schvalování receptur dietního stravování5).
Pro ředitele mateřských škol je vhodné se seznámit se stanoviskem veřejného ochránce práv 6481/2017/VOP, ve kterém je uvedena následující právní věta:
Ředitelé a ředitelky mateřských škol musí na základě dohody se zákonnými zástupci stanovit rozsah a způsob stravování. Aby mohla být dohoda uzavřena, je nutné učinit jisté vstřícné kroky, pokud se objeví požadavky na alternativní stravování (vegetariánské, veganské). V případě, že by škola vyloučila jakoukoliv dohodu o možnosti donášet jídlo z domu, mohla by se dopustit nepřímé diskriminace z důvodu světonázoru
.6)
Při přípravě činnosti zařízení školního stravování v následujícím školním roce je nutné si také ujasnit skutečnost, která často vyvolává dotazy. Kdo má vykonávat dohled nad strávníky? MŠMT uvedlo již v čl. 10 odst. 3
Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 37014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005, následující:
Zajištění dozoru nad žáky - strávníky v zařízení školního stravování přísluší vždy té právnické osobě, která vykonává činnost zařízení školního stravování. Způsob, jakým tento dohled bude zajištěn, je na rozhodnutí ředitele tohoto zařízení školního stravování
.7)
V prázdninových měsících zaměstnanci zařízení školního stravování často čerpají dovolenou. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (až na některé výjimky8)). Jak je známo, určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (viz § 217 odst. 1 zákoníku práce).
Čerpání dovolené však musí jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec odlišovat od tzv. neplaceného volna. Neplacené volno nemůže zaměstnavatel zaměstnanci nařídit. Na neplaceném volnu se může zaměstnavatel se zaměstnancem pouze dohodnout.
SHRNUTÍ
Činnosti, které jsou pro zařízení školního stravování ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 nové, spadají do oblasti odměňování (práce zařazené do platové třídy v souvislosti s novelou katalogu prací) a do oblasti zpracování osobních údajů [zpracování osobních údajů v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)].
1 Viz
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018
publikovaný ve Věstníku MŠMT č. 8/2017.
2 Viz nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
3 Podrobněji např. FRÝBOVÁ, A. Školní jídelny a právní důvody zpracování osobních údajů.
Speciál pro školní jídelny.
2017. č. 6.
4 Viz povinnost předškolního vzdělávání zakotvená v § 34 odst. 1 školského zákona, nemožnost rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v případě dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 2 školského zákona.
5 Viz § 2 odst. 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
6 Viz Evidence stanovisek ochránce. Dostupné z: www.ochrance.cz
7
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
čj. 37014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005. Metodický pokyn byl publikován ve Věstníku MŠMT č. 2/2006.
8 Viz § 217 odst. 5 a § 218 odst. 3 zákoníku práce

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost