Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - základní body právního rámce, dotazy a pochybení

Vydáno:

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je proces, který není lhostejný velkému okruhu osob. Zajímá zejména rodiče dětí, zřizovatele a ředitele mateřských škol, odvolací orgán a veřejného ochránce práv. Každý ze zainteresovaných samozřejmě vnímá přijímací řízení ze svého úhlu pohledu. Ředitel mateřské školy však nemůže postupovat způsobem, který se odchyluje od postupu daného zákonem.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – základní body právního rámce, dotazy a pochybení
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
V článku se hovoří o řediteli jako o osobě, která rozhodováním o přijetí k předškolnímu vzdělávání vykonává státní správu. Pokud budeme považovat za správní orgán mateřskou školu (která jedná svým ředitelem), pak to na obsah článku nemá podstatný vliv.
INFORMACE O PODMÍNKÁCH PODÁNÍ ŽÁDOSTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
§ 34 odst. 2 školského zákona: Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
V souvislosti s výše uvedeným textem školského zákona je vhodné upozornit na následující:
 
S určením místa, termínu a doby pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, které s největší pravděpodobností navrhne ředitel mateřské školy, musí souhlasit zřizovatel. Zřizovatel však nemá schvalovat kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání.Určení kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání je výlučnou kompetencí ředitele mateřské školy.
 
Místo, termín a doba pro podávání žádostí o přijetí dítěte nejsou v zákoně blíže upřesněny. Záleží na dohodě ředitele mateřské školy a zřizovatele,
aby určili takové podmínky pro podání žádosti, které budou vyhovovat rodičům dětí.
Doba podávání žádostí může být např. v malé obci omezena na jeden den. Ve větších obcích lze očekávat, že bude stanovena delší doba, např. jeden týden.
 
Zveřejnění výše uvedených podmínek (místo, termín, doba pro podávání žádosti) zajišťuje ředitel školy, nikoli zřizovatel. Typicky se jedná o vyvěšení oznámení na vývěsce v mateřské škole, vyhlášením v místním rozhlasu, umístěním na webových stránkách mateřské školy nebo obce.
 
Přesné vymezení termínu a doby pro podávání přihlášek je pro ředitele důležité z toho důvodu, že po jejich uplynutí začne posuzovat podle předem stanovených kritérií pouze ty žádosti (přihlášky), které byly včas podány.
 
Podmínky podávání přihlášek (místo, termín, doba pro podávání žádosti) se
vztahují na podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od bezprostředně následujícího školního roku.
Např. na jaře 2013 lze přijímat přihlášky k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2013, nikoli od 1. 9. 2014 nebo pozdějších let.
 
Ustanovení § 34 odst. 2 školského zákona je věnováno přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku. Avšak i v případě přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku (§ 34 odst. 7 školského zákona), např. na dobu tzv. prázdninového provozu, je vhodné zachovat stejný postup.
Dotazy
Vlastní určení podmínek podání žádosti (přihlášky) o přijetí k předškolnímu vzdělávání nevyvolává problémy nebo dotazy. Zprostředkovaně se však objevuje v dotazech, které znějí přibližně takto:
Po skončení termínu určeného pro podávání přihlášek a vydání rozhodnutí o přijetí přišla maminka, která žádá o přijetí „předškoláka“ (tj. dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které se podle § 34 odst. 4 školského zákona přijímá k předškolnímu vzdělávání přednostně). Je nutné zrušit rozhodnutí o přijetí některého dítěte a přijmout „předškoláka“?
V procesu přijímacího řízení (které je zahájeno doručením žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání) může ředitel školy vyhodnocovat pouze ty žádosti, které byly doručeny v předem stanoveném termínu.
Ředitel školy nemůže již vydané rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání rušit
(v tomto případě nelze uplatnit ustanovení § 87 správního řádu: Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků.).
Stejně tak nemůže ředitel školy již přijatému dítěti z tohoto důvodu ukončit předškolní vzdělávání. O ukončení předškolního vzdělávání může ředitel školy ve správním řízení rozhodnout pouze za přesně stanovených podmínek uvedených v § 35 školského zákona. „Uvolnění místa pro předškoláka“ mezi těmito důvody samozřejmě není.
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
§ 34 odst. 3 školského zákona: Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Materiál, ze kterého ředitel mateřské školy většinou vychází při formulování kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, je
Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.
1)
V souvislosti s kritérii pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je důležité podtrhnout:
 
V praxi ředitel mateřské školy
kritéria přijímání projednává se zřizovatelem. Zřizovatel však kritéria formulovaná ředitelem školy neschvaluje.
Pokud by ředitel mateřské školy stanovil kritéria diskriminační nebo nezákonná (třeba i pod vlivem zřizovatele), odpovědnost nese pouze on.
 
Kritéria stanovená pro přijímání k předškolnímu vzdělávání „od následujícího školního roku“ se vztahují právě na přijímání od následujícího školního roku. Jinak řečeno, jestliže ředitel mateřské školy přijímá dítě v průběhu školního roku, nemusí postupovat podle těchto kritérií. Jistě je vhodné, aby i při přijímání dítěte v průběhu školního roku byla stanovena jasná a jednoznačná kritéria. Tato kritéria se však mohou lišit od těch kritérií, která se vztahovala na přijímání „od následujícího školního roku“. I v tomto případě platí, že musí být nediskriminační a zákonná.
Z
Doporučení
veřejného ochránce práv vyčleňuji následující:
 
trvalý pobyt dítěte (nikoli zákonného zástupce dítěte) je legitimním kritériem pouze tehdy, jedná-li se o kritérium zvýhodňující, nikoli bezpodmínečné;
 
věk dítěte je možným kritériem pro stanovení pořadí přihlášených dětí;
 
nelze přijmout dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním;
 
podle kritérií se hodnotí dítě, které má být přijato, nikoli jeho zákonný zástupce;
 
nedoporučuje se využívat při přijímání dětí do mateřských škol kritérium zaměstnanosti rodičů;
 
pokud je při rozhodování o přijetí do mateřské školy znevýhodněno dítě, jehož matka/otec je na mateřské/rodičovské dovolené s jiným dítětem, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu pohlaví (rodičovství).
Dotazy, pochybení
PŘÍKLAD
Je obecně známo, že o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje výlučně ředitel mateřské školy a přitom vykonává státní správu. Jak již bylo zmíněno výše, konkrétně to znamená, že pouze ředitel mateřské školy stanovuje kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přesto lze na internetu najít směrnice nebo jinak nazvané dokumenty, ve kterých je v úvodu uveden přibližně následující text:
Kritéria pro přijímání dětí v mateřské škole
Vydal ředitel mateřské školy XY
Schválil za zřizovatele starosta obce XY
Podobné „schválení“ kritérií z právního hlediska znamená, že do rozhodování ředitele vykonávajícího státní správu neoprávněně zasahuje orgán územní samosprávy.
Kritérium, podle kterého se přiděluje určitý počet bodů za „nástup dítěte do mateřské školy od 1. 9. 2013“ zjevně připouští variantu, při které je dítě od 1. 9. 2013 přijato k předškolnímu vzdělávání, ale „nastoupí“ později. Kritérium je založeno na rozlišování „přijetí dítěte“ a „nástupu dítěte“, které nemá náležitou oporu ve školské legislativě. Jak zdůrazňuje MŠMT v právním výkladu č. 9 uveřejněném v Právních výkladech č. 1/20052),
ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání,
 
má toto
dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání
v konkrétní mateřské škole,
 
zákonný zástupce dítěte je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle § 123 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb. a zároveň
 
právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy má za podmínek stanovených v § 160 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. nárok na finanční prostředky státního rozpočtu
poskytované podle § 161 odst. 6 prostřednictvím krajských normativů na předškolní vzdělávání tohoto dítěte.
Všechny účinky přijetí dítěte do mateřské školy uvedené v písmenech a) až c) musí nastat k témuž dni a bylo by obcházením zákona č. 561/2004 Sb., kdyby některé z těchto účinků byly v rozhodnutí stanoveny na pozdější dobu. Především není přípustné, aby právnická osoba vykonávající činnost školy byla příjemcem finančních prostředků státního rozpočtu na dítě, kterému ve skutečnosti neposkytuje předškolní vzdělávání. Taková situace by v některých případech nastala, kdyby platilo, že lze dítě k určitému datu přijmout a k pozdějšímu datu stanovit jeho „nástup“ do mateřské školy.
Kritérium „prokazatelné zaměstnání zákonných zástupců“ je ukázkovým projevem kritéria, které veřejný ochránce práv komentuje takto:
Kritérium zaměstnanosti rodičů nelze používat jako kritérium paušální. Není proto přípustné, aby došlo ke (například bodovému) zvýhodnění všech dětí, jejichž rodiče jsou zaměstnáni. Zaměstnanost rodičů tak lze využít toliko v konkrétních odůvodněných případech jako podpůrné kritérium při rovnosti bodů.
3)
Kritérium „dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky“ spojené s 10 body v kontextu ostatních kritérií a jim přiřazených bodů vyvolává následující kolizi: může se stát, že
 
dítě narozené 1. 9. 2008, které má trvalý pobyt v obci, získá 17 bodů;
 
dítě narozené 1. 9. 2007 (tzv. předškolák, tj. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky), které nemá trvalý pobyt v obci, získá pouze 10 bodů.
Pokud bude ředitel důsledně postupovat podle vlastních kritérií, pak je nucen přijmout „ne-předškoláka“ s trvalým pobytem v obci a nepřijmout „předškoláka“. Tento postup je v rozporu s § 34 odst. 4 školského zákona:
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Jinak řečeno: Ředitel mateřské školy je povinen přednostně přijmout „předškoláka“, i když má trvalý pobyt v jiné obci. Skutečnost, že se jedná o „předškoláka“ je vždy přednostním kritériem pro přijetí.
PŘÍKLAD
Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání
1)
Kritériem je věk dítěte, přednostně jsou přijímány děti starší.
2)
V případě dítěte ve věku od 4 do 5 let není rozhodující, zda jsou rodiče zaměstnaní, nezaměstnaní nebo na rodičovské dovolené.
3)
V případě dítěte ve věku od 3 do 4 let mají přednost děti, u nichž žádný z rodičů nečerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou na další dítě.
K neoprávněnému paušálnímu používání kritéria zaměstnanosti rodiče, které je již uvedeno výše, se připojuje kritérium znevýhodňující dítě, jehož rodič je na mateřské nebo rodičovské dovolené s jiným dítětem. Jak jasně uvádí veřejný ochránce práv,
pokud je při rozhodování o přijetí do mateřské školy znevýhodněno dítě, jehož matka/otec je na mateřské/rodičovské dovolené s jiným dítětem, jedná se o diskriminaci.
4)
PŘÍKLAD
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy
1.
dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v XY
2.
dítě, jehož zákonný zástupce s trvalým pobytem v XY je v obtížné sociální situaci, nepobírá mateřský nebo rodičovský příspěvek
3.
dítě pětileté až tříleté (přednost má starší dítě), jehož zákonný zástupce s trvalým pobytem v XY je na rodičovské dovolené s dalším dítětem
4.
děti zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem v obci, která nemá zřízenou mateřskou školu, jeden zaměstnán v XY
5.
děti zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem v obci, která nemá zřízenou mateřskou školu
6.
v případě většího zájmu, než umožňuje kapacita: dítě čtyřleté (podle data narození dětí), dítě tříleté (podle data narození dětí)
K typickému neoprávněně paušálně použitému kritériu zaměstnanosti rodičů a diskriminačnímu kritériu znevýhodňujícímu děti rodičů, kteří jsou s jiným dítětem na mateřské nebo rodičovské dovolené, se připojují kritéria uvádějící trvalý pobyt v obci. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že
požadavek trvalého pobytu dítěte v obci je legitimní, pokud se nejedná o kritérium bezpodmínečné
(tj. nevylučuje se možnost přijmout dítě s trvalým pobytem mimo obec). Je-li jedním z kritérií pro přijetí dítěte do mateřské školy trvalý pobyt jednoho nebo obou rodičů (zákonných zástupců) v obci, o kritérium legitimní se nejedná.5)
Kritérium uvedené ve výčtu jako první neoprávněně podmiňuje přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem dítěte v obci. Jak již bylo uvedeno, skutečnost, že se jedná o „předškoláka“, je ve srovnání s trvalým pobytem dítěte vždy přednostním kritériem pro přijetí.
Dále ze všech možností uvedených ve výčtu kritérií vyplývá, že ředitel mateřské školy nepředpokládá přijetí dítěte mladšího než 3 roky (3 roky jsou minimálním věkem pro přijetí dítěte). Konkrétně v tomto případě však kritérium minimálního věku není diskriminační, neboť
kritérium minimálního věku není diskriminační pouze tehdy, pokud odpovídá ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona, tj. požadovaný věk dítěte je 3 roky (případně nižší).
6)
PŘÍKLAD
Ředitel školy určil kritéria, podle kterých budou přijímány děti k pravidelné celodenní docházce
1)
děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
2)
do mateřské školy již dochází sourozenec dítěte
3)
veřejné losování řádně vyplněných a v termínu doručených žádostí v budově školy
Po přečtení výše uvedených kritérií vzniká dojem, že ředitel mateřské školy do kritérií nevtělil všechny jím předpokládané možnosti přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Je málo pravděpodobné, že by bylo skutečně záměrem ředitele mateřské školy přijmout k předškolnímu vzdělávání pouze dvě kategorie dětí – „předškoláky“ nebo děti, jejichž sourozenec je již v mateřské škole k předškolnímu vzdělávání přijat. Avšak text kritérií hovoří právě pouze o těchto dvou možnostech.
Dále je velice nepravděpodobné, že losování je vhodným způsobem výběru uchazečů, kteří budou k předškolnímu vzdělávání přijati. Kromě toho není zcela jasné, které přihlášky budou zařazeny do „veřejného losování“. Pokud budou do losování zařazeny i přihlášky „předškoláků“, lze tímto bezesporu originálním způsobem porušit ustanovení školského zákona, podle kterého se
k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
(§ 34 odst. 4 školského zákona).
Lze dovodit, že záměrem ředitele nebylo formulovat kritéria nezákonná nebo diskriminační. Aby však byl text kritérií v souladu se zákonem i se všemi možnými situacemi přijetí, je nutné jej přepracovat tak, aby vznikl úplný a bezrozporný systém.
PŘÍKLAD
Ředitel mateřské školy určil kritéria, podle kterých se k předškolnímu vzdělávání přijímají:
1.
Přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí s odkladem školní docházky k celodenní docházce.
2.
Děti podle věku - přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, starší dítě má přednost.
V případě shodnosti posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna k bodům 1 až 2 doplňující kritéria:
 
Celodenní docházka
 
Trvalý pobyt dítěte na území města XY
 
Sourozenci již přijatých dětí v MŠ
 
Sociálně znevýhodněné prostředí v rodině, na základě podkladu orgánu sociálně-právní ochrany dítěte
Uvedená kritéria jsou zákonná a legitimní. Dále je nutné vyzdvihnout, že ředitel formuloval doplňující kritéria pro případ shody posuzovaných kritérií, což se v kritériích neobjevuje často. Jediná potíž spočívá v tom, že z formulace doplňujících kritérií není jasné, jak se doplňující kritéria uplatňují (např. uplatňují se všechna současně, nebo se v případě nutnosti uplatňují postupně?). I v tomto případě vzniká požadavek, podle kterého jsou kritéria logickým, promyšleným celkem.
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání musí být v souladu s požadavky § 37 správního řádu (podání) a § 45 správního řádu (žádost).
K náležitostem žádosti patří následující:
Kdo ji podává
Identifikace
 
zákonného zástupce, který jménem dítěte žádost podává – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresu pro doručování
 
dítěte (účastníka řízení) – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
Co žadatel žádá
Přijetí k předškolnímu vzdělávání v dané mateřské škole od určitého data
Označení správního orgánu, jemuž je žádost doručována
Označení dané mateřské školy
Další náležitosti
Tzv. zvláštní náležitosti žádosti lze dovodit z § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění: k žádosti je nutné doložit doklad o tom, že se
dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Další zvláštní náležitostí je písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře, pokud je uchazečem (dítětem) dítě se zdravotním postižením (§ 34 odst. 6 školského zákona).
Podpis osoby, která žádost podává
Podpis zákonného zástupce dítěte, který žádost podává (vlastnoruční podpis, resp. zaručený elektronický podpis)
Pochybení
Nejčastější pochybení spočívá v tom, že v připraveném formuláři žádosti o přijetí se neoprávněně vyžaduje sdělení informací, které nejsou pro rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podstatné – údaje o tom, zda jsou rodiče zaměstnáni/nezaměstnáni, jsou/nejsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. V jednom formuláři přihlášky mateřská škola dokonce vyžadovala informaci o tom, zda je matka dítěte těhotná.
VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
§ 34 odst. 3 školského zákona: Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
§ 68 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.
§ 69 odst. 1 správního řádu: V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, popřípadě funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.
V případě tzv. obsahových podstatných náležitostí rozhodnutí, které jsou uvedeny v § 68 správního řádu, je vhodné ještě krátce uvést, že se jedná o
 
výrokovou část (vlastní rozhodnutí, odkaz na právní ustanovení, označení účastníka);
 
odůvodnění (důvody, podklady, úvahy);
 
poučení o opravném prostředku (zda je možné se odvolat, v jaké lhůtě, který orgán o odvolání rozhoduje, u kterého orgánu se odvolání podává);
 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby.
Rozhodnutí se vyhotovuje jako originál (zakládá se do spisu) a jako stejnopis (doručuje se účastníkovi).
Dotazy, pochybení
Pochybením, které je snad již věcí minulosti, je nesprávná identifikace účastníka řízení. Ve správním řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je
účastníkem správního řízení nezletilé dítě.
Zákonný zástupce je pouze zastupuje, protože dítě nemá tzv. plnou procesní způsobilost.
V případě rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je naprosto převažujícím pochybením
nedostatečné odůvodnění.
Odůvodnění je považováno za řádné a přezkoumatelné, pokud jsou v něm uvedeny
 
všechny skutečnosti mající vliv na nepřijetí dítěte;
 
všechny úvahy, které ředitele mateřské školy vedly k rozhodnutí o nepřijetí;
 
postup, kterým ředitel mateřské školy dospěl k rozhodnutí o nepřijetí (např. popis jednotlivých skutečností, za které dítěti byly/nebyly přiděleny body, součet bodů, umístění dítěte v pořadí), nebo alespoň popis tohoto postupu; ideální odůvodnění je takové odůvodnění, na základě kterého rodič bez jakýchkoli pochyb dospěje ke stejnému výsledku jako ředitel mateřské školy.
Jak uvádí veřejný ochránce práv,
nepostačuje pouze konstatování, že dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů nebo že nezískalo (pouze s odkazem na kritéria) dostatečný počet bodů.
7)
Časté pochybení spočívá v tom, že ředitel mateřské školy rozhodne o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání z toho důvodu, že dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání v jiné mateřské škole.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že rodič dítěte má právo podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na několik mateřských škol.
Jestliže je dítě přijato k předškolnímu vzdělávání v několika mateřských školách, rodič
(nikoli ředitel mateřské školy nebo zřizovatel)
rozhoduje, ve které mateřské škole se bude dítě vzdělávat.
Fakt, že dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání v jiné mateřské škole, není relevantním důvodem pro to, aby dítě bylo k předškolnímu vzdělávání nepřijato.
Pro názornost je v této souvislosti vhodné, aby si ředitel uvědomil, že rozhoduje o přijetí, nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání na základě podkladů, které jsou uvedeny ve spisu. Lze si jen těžko představit, že ve spisu dítěte je založeno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v jiné mateřské škole.
Podle tiskové zprávy veřejného ochránce práv z 11. 6. 2013 je také pochybením, pokud ředitel mateřské školy vydá rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bez „rezervy“ pro děti přijaté na základě odvolání:
Jak vyplývá z odvolání, přijala ředitelka školky (správní orgán) k předškolnímu vzdělávání 24 dětí a obsadila všechna volná místa. Neponechala si žádná jako rezervu pro dodatečně přijaté děti na odvolání. Znemožnila tím jakémukoli odvolateli domoci se změny napadeného rozhodnutí, i kdyby bylo shledáno nezákonným. Takový postup správního orgánu je bezpochyby zcela v rozporu s požadavky na zákonnost a na řádný výkon veřejné správy tak, jak je uvedeno ve správním řádu a jeho zásadách.
8)
DORUČOVÁNÍ ROZHODNUTÍ
§ 183 odst. 2 školského zákona: Rozhodnutí, kterým se
vyhovuje
žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole..., a to alespoň po dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění.
Pochybení
Nejčastější pochybení při doručování rozhodnutí spočívá v tom, že do zveřejněného seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly jsou zařazeni i nepřijatí uchazeči.
Zbývá zdůraznit, že zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem se oznamují pouze rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o nepřijetí se doručují do vlastních rukou
(osobním předáním, zásilkou do vlastních rukou adresáta).
To, že se rozhodnutí o přijetí doručuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, neznamená, že se rozhodnutí nemusí vyhotovit (vytisknout, podepsat, opatřit úředním razítkem).
ZÁVĚR
Přijímání k předškolnímu vzdělávání je správním řízením, jehož jednotlivé kroky (postup, proces) jsou podrobně popsány ve správním řádu. Ředitel mateřské školy je musí respektovat, i když často znamenají velkou administrativní zátěž.
Úvaha ředitele mateřské školy vedoucí k rozhodnutí o přijetí a zejména k rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání musí být v každé své fázi řádně zdůvodněna a doložena. Musí vycházet ze zákonných a nediskriminačních kritérií.
1) Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.
[online]. [2013-07-09]. Dostupný z http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-skolky-2012.pdf. Jako další materiál lze doporučit např.
Zpráva o šetření přijímání dětí do Základní a mateřské školy X
. [online]. [2013-07-09]. Dostupný z http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Kauzy/v zdelavani/Neprijeti_do_MS_a_trvaly_pobyt_v_obci.pdf.
2) Je možné přijmout dítě do mateřské školy od 1. září 2005 s termínem nástupu 1. února 2006?
(1/2005). [online]. [2013-07-09]. Dostupný z http://www.msmt.cz/dokumenty/predskolni-vzdelavani.
3) Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.
[online]. [2013-07-09]. Dostupný z http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-skolky-2012.pdf
4) Tamtéž.
5) Tamtéž.
6) Tamtéž.
7) Tamtéž.
8) První odvolání proti nepřijetí dětí do školek a školky bez rezerv
. [online]. [2013-07-09]. Dostupný z http://www.ochrance.cz/tiskovezpravy/tiskove-zpravy-2013/prvni-odvolani-proti-neprijeti-deti-do-skolek-a-skolky-bez-rezerv/

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče