Předškolní vzdělávání - základní změny vyvolané novelou školského zákona

Vydáno:

Cílem článku je uvést základní změny v poskytování předškolního vzdělávání v mateřské škole a přípravné třídě základní školy, které jsou důsledkem novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.).

Předškolní vzdělávání - základní změny vyvolané novelou školského zákona
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph. D.,
specialista na školskou problematiku
Bezúplatnost předškolního vzdělávání
Na úvod je vhodné připomenout, že předškolní vzdělávání (tj. vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání) lze poskytovat za úplatu (§ 123 odst. 2 školského zákona). Jinými slovy, předškolní vzdělávání nemusí být povinně poskytováno za úplatu. Mateřských škol, které poskytují předškolní vzdělávání bezúplatně po celou dobu předškolního vzdělávání dítěte, je sice velice málo, ale stále existují.
V následujícím textu se předpokládá „většinová situace“, kdy se předškolní vzdělávání poskytuje za úplatu v souladu se školským zákonem a prováděcími předpisy.
Pro názornost a přehlednost nejprve uveďme znění klíčové pasáže ustanovení § 123 odst. 2 školského zákona, a to ve znění účinném do 30.4.2015 a ve znění účinném od 1.5.2015:
-
znění účinné do 30.4.2015 Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.
-
znění účinné od 1.5.2015 Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením.
I od 1. 5. 2015 stále platí, že za určitých (dále v článku popsaných) podmínek se předškolní vzdělávání povinně bezúplatně poskytuje pouze veřejnými mateřskými školami (zřizovanými státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí).
Podmínky bezúplatnosti předškolního vzdělávání představují kombinaci několika faktorů, které jsou dále podrobněji analyzovány:
a)
prvním faktorem je poskytování předškolního vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy; v tomto směru se právní úprava od 1. 5. 2015 nezměnila,
b)
druhým faktorem je doba poskytování předškolního vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy; uvedený faktor byl novelou zásadním způsobem změněn, neboť dosavadní doba 12 měsíců byla nahrazena dobou jednoho školního roku, přičemž je výslovně doplněno pravidlo, dle něhož se bezúplatnost předškolního vzdělávání uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé;
c)
třetím faktorem je zdravotní postižení dítěte; v daném ohledu se právní úprava od 1. 5. 2015 nezměnila a stále platí, že omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na určitou dobu (s účinností od 1. 5. 2015 -na dobu jednoho školního roku) neplatí pro děti se zdravotním postižením.
Zopakujme, že prvním faktorem, který má vliv na bezúplatnost předškolního vzdělávání, je skutečnost, že se jedná o předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, tj. ve třetím ročníku mateřské školy. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (§ 1a odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění).
Z uvedeného plyne známá skutečnost, že dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, se vzdělává v posledním, třetím ročníku mateřské školy po dobu několika školních roků.
Např. dítě se narodilo 2. 10. 2009 a vzdělává se v mateřské škole od 1.9.2013. Ve školním roce 2013/2014 se vzdělávalo v prvním ročníku mateřské školy, ve školním roce 2014/2015 se vzdělávalo ve druhém ročníku mateřské školy. Ve školním roce 2015/2016 dovrší 6 let věku a v tomto školním roce se poprvé vzdělává ve třetím (posledním) ročníku mateřské školy. Následně byl uvedenému dítěti povolen odklad povinné školní docházky a ve školním roce 2016/2017 se bude podruhé vzdělávat ve třetím (posledním) ročníku mateřské školy.
Dále analyzujme druhý faktor navazující na faktor první - dobu, po kterou se dítě v posledním (třetím) ročníku mateřské školy vzdělává.
Jak bylo uvedeno výše, dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, se může vzdělávat ve třetím (posledním) ročníku mateřské školy několik školních roků. Podle novelizovaného ustanovení § 123 odst. 2 školského zákona se dítěti (které není dítětem se zdravotním postižením) poskytuje předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku.
Triviálním způsobem formulovaná otázka zní: Který ze školních roků, ve kterých se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy, je tímto jedním školním rokem, v jehož průběhu se dítě vzdělává bezúplatně? Školský zákon stanoví jednoduché pravidlo: Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé.
Dítě uvedené v příkladu výše se poprvé vzdělává v posledním ročníku mateřské školy ve školním roce 2015/2016. V tomto školním roce se dítěti povinně poskytuje předškolní vzdělávání bezúplatně. Podruhé se vzdělává v posledním ročníku mateřské školy ve školním roce 2016/2017. Ve školním roce 2016/2017 se dítě (které není dítětem se zdravotním postižením) již nevzdělává bezúplatně. „Druhý“ školní rok (školní rok 2016/2017), ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy, je zpoplatněn, a to bez ohledu na to, zda dítě v předchozím školním roce (ve školním roce 2015/2016) využilo svůj nárok na bezúplatné vzdělávání ve všech měsících školního roku, či nikoli.
Ještě jednou zdůrazněme třetí faktor, který má vliv na poskytování předškolního vzdělávání bezúplatně. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením.
Odstranění výkladových potíží
Změna limitu pro bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy z doby 12 měsíců na dobu jednoho školního roku je pro mateřské školy výhodná z toho důvodu, že odstraňuje výkladové potíže spojené s počítáním doby 12 měsíců (Od kterého okamžiku začíná tato doba běžet, přerušuje se doba 12 měsíců po dobu přerušení provozu mateřské školy?).
Nově bude nárok na bezúplatnost předškolního vzdělávání vždy ukončen koncem školního roku, v němž dítě začalo tento nárok čerpat.
Jestliže bude např. dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1. 12. 2015 a bude se od 1. 12. 2015 poprvé vzdělávat v posledním ročníku mateřské školy, od 1. 12. 2015 se bude vzdělávat bezúplatně. Uvedené dítě má nárok na bezúplatné vzdělávání do konce školního roku 2015/2016.
Na které děti se poprvé vztahuje doba bezúplatného vzdělávání jako doba jednoho školního roku?
Dle přechodného ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 82/2015 Sb. se počítání doby bezúplatného vzdělávání po dobu jednoho školního roku poprvé vztahuje na děti, které se budou poprvé vzdělávat v posledním ročníku mateřské školy ve školním roce 2015/2016.
Jako příklad ještě jednou uveďme dítě, které se narodilo 2. 10. 2009 a vzdělává se v mateřské škole od 1. 9. 2013. Toto dítě se bude poprvé vzdělávat v posledním ročníku mateřské školy ve školním roce 2015/2016 a vztahuje se na ně „nové“ počítání doby bezúplatného vzdělávání jako doby jednoho školního roku.
V případě dětí, kterým byl povolen odklad a které se budou vzdělávat podruhé v posledním ročníku mateřské školy ve školním roce 2015/2016, je však rozhodná právní úprava, která vychází z poskytování předškolního vzdělávání bezúplatně po dobu 12 měsíců.
MŠMT v této souvislosti upřesňuje: Dle výkladu ministerstva tato lhůta počíná běžet dnem nástupu dítěte ke vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a běží nepřetržitě 12 měsíců, je-li dítě stále dítětem dané mateřské školy. Běh lhůty se nepřerušuje např. po dobu, kdy dítě z důvodu nemoci nebo jiných důvodů nedocházelo do mateřské školy, anebo v případě přerušení či omezení provozu mateřské školy.1)
Bezúplatnost předškolního vzdělávání a školní řád
MŠMT vydalo materiál Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu2). V tomto materiálu doporučuje v části školního řádu Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců ve škole [§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona] uvést podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání (pokud se v souladu s právními předpisy vybírá).
V souvislosti se změnou podmínek bezúplatnosti předškolního vzdělávání je proto vhodné tuto pasáž školního řádu aktualizovat tak, aby byla v souladu se školským zákonem.
Předškolní vzdělávání v přípravných třídách základních škol
Předškolní vzdělávání se poskytuje také v přípravných třídách základních škol. V rámci tohoto vzdělávání dochází v důsledku novely školského zákona s účinností od 1. 9. 2015 ke třem zásadním změnám: 1) Do přípravné třídy základní školy lze zařadit i dítě bez sociálního znevýhodnění. Podmínkou zařazení do přípravné třídy však je skutečnost, že zařazení dítěte do přípravné třídy doporučí školské poradenské zařízení. Do přípravné třídy se přednostně přijímají děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. 2) Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. 3) Zřizovat přípravné třídy může nově i církev nebo náboženská společnost. Ke zřízení přípravné třídy těchto zřizovatelů je nezbytný souhlas MŠMT.
Jak bylo uvedeno, účinnost těchto změn nastává od 1. září 2015. MŠMT v dokumentu Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb. upozorňuje, že je nutné je respektovat již přede dnem nabytí účinnosti: „Již nyní je proto zapotřebí činit kroky, které zajistí soulad praxe se zákonem od 1. září 2015, ať už jde o pravidla omezující (zvýšený minimální počet dětí v přípravné třídě), nebo naopak mírnější (např. upuštění od podmínky sociálního znevýhodnění dítěte nebo zřizování přípravných tříd u „církevních“ škol).“3)
Závěr
-
„Nové“ počítání doby bezúplatného vzdělávání po dobu jednoho školního roku se poprvé vztahuje na děti, které se budou poprvé vzdělávat v posledním ročníku mateřské školy ve školním roce 2015/2016. V této souvislosti je vhodné aktualizovat informace o podmínkách úplaty za předškolní vzdělávání uvedené ve školním řádu.
-
Novela školského zákona změnila podmínky zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy, ve které mu je poskytováno předškolní vzdělávání.

1 Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb. [cit. 30.6.2015]. [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/35210/
2 Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu. [cit. 30.6.2015]. [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pomucka-pro-red itele-skol-pri-tvorbe-skolniho-radu
3 Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb. [cit. 30.6.2015]. [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/35210/

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost