Činnost mateřské školy z úhlu pohledu novely školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání

Článek vyčleňuje základní změny právních předpisů (školského zákona, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), a to změny, které již nabyly účinnosti 1. 9. 2016, a změny, které nabydou účinnosti 1. 1. 2017.

 

Činnost mateřské školy z úhlu pohledu novely školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialistka na školskou problematiku
Vydání upraveného RVP pro předškolní vzdělávání
V srpnu 2016 došlo k úpravě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále „RVP PV"). Upravený RVP PV nabyl účinnosti 1. 9. 2016. Školy poskytující předškolní vzdělávání musí uvést své školní vzdělávací programy do souladu s RVP PV nejpozději do 1. září 2017.
RVP PV byl upraven zejména v souladu s novými pravidly vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, změny se proto promítly zejména do kapitoly 8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
V části 8.1 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními se mimo jiné uvádí: Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech dětí dané mateřské školy. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.
Část 8.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole stanoví povinné a fakultativní náležitosti školního vzdělávacího programu:
VŠVP mateřská škola stanoví:
-
pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP;
-
pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP.
V ŠVP může mateřská škola stanovit:
-
náplň předmětů speciálně pedagogické péče;
-
zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami;
-
pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.).
Je zvláštní, že uvedené pasáže RVP PV uvádějí jako podpůrné opatření, které lze použít při předškolním vzdělávání dětí, také individuální vzdělávací plán. Důvod spočívá v tom, že podle § 18 školského zákona může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu pouze žákům základní školy nebo střední školy nebo studentům vyšší odborné školy. Nemůže však povolit vzdělávání podle tohoto plánu dětem mateřské školy1). Uvedený závěr se uvádí i v rámci odpovědí MŠMT na časté dotazy v oblasti společného vzdělávání. Odpověď na dotaz č. 64 směřující k možnosti, nebo nemožnosti použít podpůrné opatření spočívající ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu zní: Výklad ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) školského zákona není možný bez spojitosti s § 18. Dikce tohoto ustanovení skutečně směřuje k tomu, že povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu může ředitel školy toliko žákům, nikoliv však dětem vzdělávajícím se v mateřské škole.2)
V části 8.3 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními se mimo jiné uvádí tyto oblasti zabezpečení podmínek vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními:
-
uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;
-
realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí;
-
osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;
-
spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;
-
snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;
-
přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.
Dále RVP PV vyčleňuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a uvádí, že vzdělávání těchto dětí se uskutečňuje na základě školních vzdělávacích programů upravených podle speciálních vzdělávacích potřeb dětí.
V kapitole 11 Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu je účelné zdůraznit:
-
v rámci identifikačních údajů o škole se doplňuje uvedení údaje o čísle jednacím a údaje o platnosti dokumentu;
-
v rámci podmínek vzdělávání se nově vyžadují informace o podmínkách pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a informace o podmínkách vzdělávání dětí nadaných;
-
v rámci organizace vzdělávání se nově vyžadují informace o kritériích pro přijímání dětí do mateřské školy (forma zveřejnění, odpovědná osoba; není nutné uvádět konkrétní podobu kritérií - mohou se měnit) a informace o pravidlech organizace individuálního vzdělávání dítěte (pokud mateřská škola uskutečňuje individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona);
-
v rámci charakteristiky vzdělávacího programu se doplňuje jako informace uváděná v ŠVP popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných (včetně popisu pravidel pro tvorbu, realizaci a vyhodnocení PLPP a IVP).
Snižování nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě
S účinností od 1. 9. 2016 ustanovení § 2 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. zakotvuje pravidla snížení nejvyššího počtu dětí ve třídě:
(4)Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.
(5) Snížení počtu dětí podle odstavce 4 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
Jak již bylo uvedeno, tato pravidla nabyla účinnosti 1. 9. 2016. Novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb. (vyhláškou č. 280/2016 Sb.) však bylo zakotveno přechodné ustanovení, které za určitých podmínek „posouvá“ použití pravidel upravujících snižování nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě k datu 1. 9. 2017: Ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném ode dne 1. září 2016,sev mateřské škole, ve které jsou na školní rok 2016/2017 třídy obsazeny takovým způsobem, že by bylo nutné vytvořit novou třídu, použijí až od 1. září 2017.
Péče o zdraví a bezpečnost dětí
V oblasti péče o zdraví a bezpečnost dětí se zužuje okruh pedagogických pracovníků, kteří mohou přebírat nebo předávat dítě. Stejně tak se zužuje okruh pedagogických pracovníků, ve vztahu ke kterým se určuje počet dětí při zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání. V obou případech se ve vyhlášce již neuvádí „pedagogický pracovník", nýbrž „učitel mateřské školy". Pro názornost je znění § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. porovnáno níže.
§ 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění účinném do 31. 8. 2016
(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše
a)
20 dětí z běžných tříd, nebo
b)
12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
§ 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění účinném od 1. 9 2016
(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho učitele mateřské školy připadlo nejvýše
a)
20 dětí z běžných tříd, nebo
b)
12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.
Školský obvod a spádová mateřská škola
S účinností od 1. 1. 2017 se obcím (resp. svazkům obcí) ukládá povinnost vymezit školské obvody spádových mateřských škol obecně závaznou vyhláškou, a to obdobně jako u vymezení školských obvodů základních škol (§ 179 odst. 3 školského zákona).
Dále školský zákon upřesňuje, že spádovou mateřskou školou nemůže být lesní mateřská škola.
Pro dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je mateřská škola zřízená obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), školou spádovou (§ 34a odst. 2 školského zákona).
Povinnost předškolního vzdělávání
Novým právním institutem zakotveným ve školském zákoně s účinností od 1. 1. 2017 je povinnost předškolního vzdělávání. S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 1 školského zákona platí: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Vlastní předškolní vzdělávání dětí je povinné od 1. 9. 2017.
Povinnosti předškolního vzdělávání je dále věnován nový § 34a školského zákona (s účinností od 1. 1. 2017). Ustanovení § 34a školského zákona vymezuje:
-
okruh dětí, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání;
-
povinnost zákonného zástupce dítě přihlásit dítě k zápisu;
-
předávání informací o přijatých dětech;
-
povinnost předškolního vzdělávání ve formě pravidelné docházky v pracovních dnech a jiné způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání;
-
obsahové náležitosti školního řádu mateřské školy související s povinností předškolního vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na
-
státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů;
-
na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů;
-
jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;
-
na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Zákonný zástupce dítěte je povinen včas přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Jestliže např. povinnost předškolního vzdělávání pro dítě začíná v kalendářním roce 2018 (tj. od 1. 9. 2018), pak je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, který probíhá v mateřských školách od 2. do 16. května 2018.
Zákonný zástupce může dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání jak ve spádové mateřské škole, tak v jiné mateřské škole. Případně může zákonný zástupce dítěte dítě přihlásit ke vzdělávání
-
v přípravné třídě základní školy,
-
ve třídě přípravného stupně základní školy speciální nebo
-
v zahraniční škole na území České republiky, ve kterých dítě také může plnit povinnost předškolního vzdělávání.
Jestliže je dítě přijato ke vzdělávání ve spádové mateřské škole, spádová mateřská škola toto přijetí ke vzdělávání nikomu neoznamuje. Jestliže je dítě přijato ke vzdělávání v jiné mateřské škole, než je škola spádová, pak ředitel „jiné“ mateřské školy oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy (§ 34a odst. 2 školského zákona). Jestliže je dítě zařazeno do přípravné třídy základní školy nebo do třídy přípravného stupně základní školy speciální či je přijato ke vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, pak je zákonný zástupce dítěte povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 5 a 6 školského zákona).
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nebo může být uskutečňováno „jiným“ způsobem zakotveným v § 34a odst. 5 školského zákona:
-
individuálním vzděláváním dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy;
-
vzděláváním v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a;
-
vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
Jestliže dítě plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech, pak
-
je vzdělávání v době prázdnin dobrovolné; termín jarních prázdnin se určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku,
-
rozsah povinnosti předškolního vzdělávání v mateřské škole je stanoven podle § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., a to jako nepřetržité 4 hodiny ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.
V souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 14/2005 Sb. mateřská škola upraví školní řád tak, aby navazoval na zavedenou povinnost předškolního vzdělávání:
-
Ve školním řádu budou stanoveny podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání (§ 34a odst. 4 školského zákona).
-
Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání, v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin (§ 1c odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2017).
Zápis k předškolnímu vzdělávání a spolupráce s obecním úřadem
S účinností od 1. 1. 2017 ustanovení § 34 odst. 2 školského zákona stanoví období, ve kterém probíhá zápis k předškolnímu vzdělávání: Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
V uvedeném období proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání jak dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tak dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné.
Spolupráci spádové mateřské školy a obecního úřadu vymezuje s účinností od 1. 1. 2017 ustanovení § 34 odst. 4 školského zákona: Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.
Splnění uvedené povinnosti bude na jaře 2017 pro obecní úřady problematické, protože ustanovení § 34 odst. 3 školského zákona účinné k danému období (tj. od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017) žádnou skupinu dětí nevymezuje.
Podmínky přijetí a pravidlo přednostního přijetí k předškolnímu vzdělávání
Jak je známo, podle § 34 odst. 5 školského zákona je při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, platí: Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Jak již bylo uvedeno, s účinností od 1. 1. 2017 se zavádí institut povinného předškolního vzdělávání. Proto dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, lze přijmout do zařízení, do kterého je docházka povinná, i dítě, které se nepodrobilo pravidelným očkováním. To znamená, že i „neočkované“ dítě bude přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, pokud je pro ně předškolní vzdělávání povinné.
Jestliže bude žádat o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole uchazeč (dítě), pro kterého předškolní vzdělávání není povinné, je nadále povinnou náležitostí žádosti doložení toho, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, resp. že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Do 31. 12. 2016 ustanovení § 34 odst. 4 školského zákona zakotvuje přednostního přijetí uchazeče: K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Ke dni 1. 1. 2017 je uvedené pravidlo přednostního přijetí zrušeno.
Nové pravidlo přednostního přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vymezuje § 34 odst. 3 školského zákona s účinností od 1. 9. 2017 takto: Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
V souvislosti s daným pravidlem je nutné vyčlenit následující:
-
Pravidlo přednostního přijetí se vztahuje pouze na přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených obcí nebo svazkem obcí.
-
Uvedené pravidlo bude účinné až od 1. 9. 2017. Proto se povinně použije při zápisu k předškolnímu vzdělávání v květnu roku 2018. Při zápisu k předškolnímu vzdělávání v květnu roku 2017 mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí použijí pravidlo přednostního přijetí podle vlastního uvážení. Lze očekávat, že tyto mateřské školy stejně jako dříve budou upřednostňovat přijetí dětí starších a dětí s místem trvalého pobytu v obci, která mateřskou školu zřizuje.
Individuální vzdělávání dítěte
Jak již bylo uvedeno, jedním z „jiných“ způsobů plnění povinnosti předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání dítěte. Pravidla individuálního vzdělávání dítěte jsou upravena v § 34b školského zákona, který je ve školském zákoně obsažen s účinností od 1. 1. 2017.
Na úvod je účelné zdůraznit:
-
Individuální vzdělávání dítěte se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
-
I dítě, které se bude vzdělávat individuálně, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát dítětem mateřské školy.
Individuální vzdělávání dítěte nespadá do „povolovacího režimu“ ředitele mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte o individuální vzdělávání dítěte nežádá, ale uvedený způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání zvolí. Skutečnost, že se dítě bude individuálně vzdělávat, zákonný zástupce dítěte oznámí řediteli mateřské školy, a to za podmínek stanovených § 34b odst. 1 školského zákona:
-
Pokud se má dítě individuálně vzdělávat převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
-
Jestliže zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání dítěte v průběhu školního roku, pak dítě bude plnit povinnost předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Obsahové náležitosti oznámení o individuálním vzdělávání dítěte upravuje § 34b odst. 2 školského zákona takto:
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
b)
uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c)
důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
V souvislosti s individuálním vzděláváním dítěte vznikají mateřské škole (resp. jejímu řediteli) povinnosti, které stanoví § 34b odst. 3 školského zákona:
-
Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV.
-
Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku.
Určité povinnosti vznikají i zákonnému zástupci dítěte:
-
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3 školského zákona).
-
Zákonný zástupce dítěte hradí výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte, avšak s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7 školského zákona).
Jak bylo uvedeno, o zahájení individuálního vzdělávání dítěte mateřská škola nerozhoduje. Mateřská škola však ve správním řízení rozhoduje o případném ukončení individuálního vzdělávání dítěte [§ 34b odst. 4 až 6, § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona].
Shrnutí
Novela školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 Sb. zavádí mnoho změn v oblasti předškolního vzdělávání. Úkolem ředitele mateřské školy je srozumitelně a včas o těchto změnách informovat zákonné zástupce dětí mateřské školy nebo uchazečů o předškolní vzdělávání a zajistit dodržování nových pravidel při činnosti mateřské školy.
1) Ustanovení § 18 školského zákona ve znění účinném do 31. 12. 2016: Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.
2) FAQ - Často kladené otázky. Dotazy k jednotlivým paragrafům vyhlášky č. 27/2016 Sb. a novely školského zákona č. 82/2015 Sb. [online]. [cit. 2016-11-03]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/faq-casto-kladene-otazky

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Únor 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o školním stravování
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě