ICT - strana 8

Bývá obvyklé u všech typů škol, že na svých webových stránkách, které jsou dostupné veřejnosti, uveřejňuje v poměrně velkém rozsahu informace, které se nějakým způsobem vztahují k učitelům a jsou tak jejich osobními údaji. Může se jednat o jméno, příjmení, pracovní pozici, kontaktní telefon, ale i e-mailovou adresu, rozvrh suplování, číslo dveří kabinetu atd.
Vydáno: 24. 09. 2013
Příspěvek popisuje vybrané moderní on-line způsoby a formy vzdělávání učitelů, jako jsou webináře, virtuální hospitace, e-learning, m-learning, osobní vzdělávací prostředí či MOOC.
Vydáno: 29. 04. 2013
Cílem každé školy je, aby byl na školních ICT zařízeních instalován pouze legální software a aby ICT správce i vedení školy měli přehled o licencích, které škola vlastní. K tomu jsou potřeba dva kroky: první je evidence nákupů SW, druhý pak audit SW instalovaného na ICT zařízeních. Oba dva kroky jde spojit do jednoho pomocí vhodné aplikace pro audit softwaru, v dnešní době se zpravidla jedná o kombinaci klasické aplikace pro SW audit a přehledu aplikací instalovaných přes digitální distribuční platformy. V případě kontroly softwaru v organizaci pak budete moci rychle prokázat, že na všechen instalovaný software máte zakoupeny příslušné licence.
Vydáno: 14. 01. 2013
Počítačové sestavy stály kdysi desítky tisíc korun a často se o nich uvažovalo jako o dlouhodobé investici. Vývoj ICT zařízení však byl a je natolik rychlý, že počítače zastarají již v průběhu několika málo let. Finanční situace však školám nedovoluje měnit počítače tak často, jak by si zasloužily, a tak na mnohých školách nejsou výjimkou PC sestavy či notebooky, které slouží sedm a více let. Vždy však záleží na tom, k čemu se PC využívá.
Vydáno: 14. 01. 2013
Při pořízení osobního počítače si můžeme vybrat, jaký operační systém na něm budeme používat. Z hlediska ICT správce i vedení školy pak rozlišujeme operační systémy pro servery a operační systémy pro pracovní stanice. Výběr serverových operačních systémů je v kompetenci ICT správce, jelikož je to právě on, kdo je bude spravovat. Vhodnému výběru ale může pomoci i vedení školy tím, že spolu s ICT správcem i ICT metodikem proberou další plány na rozvoj ICT ve škole.
Vydáno: 14. 01. 2013
Zálohování dat je občas vnímáno jako jakýsi doplněk činnosti ICT správce, ve skutečnosti však jde z hlediska priorit o jednu z nejdůležitějších činností. Tato činnosti sice není vidět a nepřináší v každodenním chodu školy žádné výsledky, její podcenění však může mít kritické následky.  
Vydáno: 14. 01. 2013
Většina větších škol již počítačovou pracovnu vlastní. Pokud o ní jako vedení školy teprve uvažujete nebo se chcete pustit do přestavby, můžou vám při jejím plánování pomoci následující řádky. Na začátku by měla být vaše představa o tom, k jakým účelům bude učebna sloužit: zda bude vyhrazena pouze stolním počítačům, zda bude sloužit klasické výuce v kombinaci s výukou informatiky či bude sloužit jako učebna pro tablety a jiná přenosná zařízení. Další volba souvisí s využitím samotných počítačů. Pro různá využití se hodí různé platformy, konkurentem plnohodnotných stanic pak mohou být terminálové virtuální desktopy.
Vydáno: 14. 01. 2013
Většina škol bezdrátovou síť již má nebo o ní uvažuje. Pokud patříte mezi druhou skupinu, je dobré si před instalací či přestavbou bezdrátové sítě ujasnit, co od sítě očekáváte a jaké prostředky chcete investovat. 
Vydáno: 14. 01. 2013
Elektronické třídní knihy, resp. elektronické žákovské knížky se již staly běžnou součástí školního prostředí a dá se předpokládat, že se v následujících letech budeme s klasickou papírovou třídní knihou setkávat již jen ojediněle.
Vydáno: 14. 01. 2013
Vypisování veřejných zakázek se řídí právně platnou legislativou, se kterou je nejlépe obeznámen/a ekonom/ka školy. Každý dotační titul má navíc svá vlastní pravidla, která musí příjemce dotace splnit. Při vypisování veřejných zakázek bude proto ICT správce spolupracovat se školní ekonomkou / školním ekonomem, hospodářkou/hospodářem i vedením školy. Tvorbu zadávacích podmínek pro ICT vybavení navíc ICT správce konzultuje také s ICT metodikem, který může mít důležité poznámky pro implementaci ICT vybavení do samotné výuky.
Vydáno: 14. 01. 2013
Školní email představuje pro fungování školy jednu z klíčových služeb, proto je třeba mu věnovat dostatečnou pozornost. Podobně jako u jiných služeb (elektronická třídní kniha, týmová spolupráce atd.) je dnes základní otázkou, zda investovat do řešení na vlastních serverech nebo si objednat hotové online řešení, typicky v cloudu některé z velkých společností (cloud je poskytování služeb uložených na serverech na internetu).
Vydáno: 14. 01. 2013
V digitálním věku 21. století je nutné promýšlet, jak internet a digitální inovace ve vzdělávání proměňují samotné učení dětí a studentů. Je nutné měnit náš přístup jako odpovědných osob za tvorbu inspirativního prostředí, kde každý jednotlivec rozvíjí na maximum svůj potenciál a zároveň se učí žít v sociálních vazbách s ostatními ve společenství školy. Náš celkový přístup k inovacím podporujícím učení dětí musí být více založen na datech a informacích, které vyhodnocujeme a stojíme za zásadními rozhodnutími proměny naší školy.
Vydáno: 14. 01. 2013
Provozování školního informačního a organizačního systému, správa licencí programů ve škole, rezervace PC učebny, správa školního webu a intranetu, výběr digitálních zdrojů pro výuku
Vydáno: 14. 01. 2013
Pro školy je velmi těžké vyrovnat se se všemi riziky, které přináší užívání internetu a konkrétních ICT zařízení při výuce. V základním nastavení je třeba řešit kybernetická rizika pro organizaci jako celek, ochranu dat žáků i zaměstnanců školy. Dále je třeba ošetřit pravidla a prostředí pro kontakt žáků s technologiemi a internetem. Zcela zásadní je přemýšlet o určení rolí a vhodnou dělbu práv a povinností mezi všechny aktéry budování školy jako bezpečného místa pro výchovu a vzdělávání. Nabízíme inspiraci pro jednotlivé oblasti života školy, kde je nutné u technologických rizik preventivně stanovovat vhodná opatření a formou interních pravidel školy informovat všechny aktéry. Základní pravidla o používání internetu a technologií je třeba také zapracovat do školního řádu, do řádů odborných pracoven. Rizika vyplývající z přístupu žáků na internet je třeba zakomponovat také do minimálního preventivního programu.
Vydáno: 14. 01. 2013
Úroveň a vyhovění všem legitimním požadavkům jsou přímo závislé na výběru vhodného účetního softwaru. Při vedení účetnictví hraje významnou roli jeho propojení s ostatními subsystémy a agendami.
Vydáno: 03. 12. 2012