Školní rok 2021/2022 a změny důležitých předpisů

Vydáno:

Cílem článku je shrnout novely právních předpisů, opatření obecné povahy a změny RVP, které mají vliv na činnost střední školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022, případně v průběhu celého školního roku 2021/2022. Obsah článku se shodně vztahuje na střední školy „veřejné“ (zřízené státem, krajem, obcí, svazkem obcí), soukromé a církevní.

Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
S účinností od 1. 9. 2021 je novelizována1)vyhláškač. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, která nově upravuje vzdělávání žáků
v oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0
2). S určitým zjednodušením lze tyto obory vzdělání označit jako obory vzdělání kategorie „L0 + H“.
Uvedené „zdvojení“ kategorie dosaženého vzdělání vyžaduje jednoznačná pravidla, podle kterých se bude žák oboru vzdělání kategorie „L0 + H“ započítávat „do kapacity“ školy (tj. do celkového počtu žáků) a „kapacity“ oboru vzdělání(tj. počtu žáků určitého oboru vzdělání). Je zřejmé, že takového žáka nelze započítávat dvakrát. Jak stanoví § 2 odst. 8 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
*
uvedený
žák se započítává jako žák příslušného oboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s maturitní zkouškou,
*
uvedený
žák se započítává do celkového počtu žáků školy pouze jednou.
Na shodný princip aplikovaný v oblasti financování upozorňuje i MŠMT, které uvádí, že v uvedených dvojicích oborů vzdělání bude žák financován jen v rámci příslušného oboru vzdělání kategorie L0.3)
Obdobně se výše uvedené pravidlo vztahuje i na víceoborové třídy. Podle § 2b odst. 2 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
se pro účely víceoborových tříd obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou považují za obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
.
Jak již bylo uvedeno, žákovi „kombinovaného“ oboru vzdělání se v
rámci středního vzdělání s maturitní zkoušku kategorie dosaženého vzdělání L0
poskytuje střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H. Již z uvedeného pojetí vzdělávání lze dovodit vz

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče