Přehled legislativních změn pro předškolní vzdělávání

Vydáno:

 

Přehled legislativních změn pro předškolní vzdělávání
---------------------------------------------------------------------------
Účinnost     Předškolní vzdělávání                    
změny od                                
školního                                
 roku                                 
--------------------------------------------------------------------------
2016/2017 - Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (§ 34,  
      § 34a, § 34b a § 179 odst. 2 až 4 ŠZ) pro následující školní 
      rok. Děti, které půjdou do mateřské školy ve školním roce  
      2017/2018, tak budou dopředu vědět, která škola je pro ně  
      spádová                           
     - Stanovena komunikace mezi obcí a spádovou materskou školou  
      (obecní úřad poskytuje řediteli spádové MŠ seznam dětí - s  
      bydlištěm ve vymezeném školském obvodu - s nárokem na    
      přijetí do této MŠ),                     
     - Zavádí se zápis k předškolnímu vzdělávání pro všechny    
      věkové kategorie dětí,, a to v jednotném termínu: 2. až 15. 
      květen; rodiče 5letých dětí mají povinnost nechat děti    
      zapsat.                           
     - Nově upraveno postavení lesních mateřských škol ve školském 
      systému, včetně zápisu do rejstříku škol a školských     
      zařízení (§ 34 odst, 9 ŠZ, § 147 odst, 1 a 3 ŠZ) + pravidla 
      pro organizaci vzdělávání v lesní mateřské škole, zejména  
      že délka vzdělávání je nejméně 4 hodiny nepřetržitého    
      vzdělávání denně.                      
--------------------------------------------------------------------------
2017/2018 - Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5letých a    
      starších dětí od září 2017.                 
     - Povinné předškolní vzdělávání ve veřejných mateřských    
      školách od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné 
      školní docházky (§ 123 odst. 2 ŠZ) bude bezplatné,      
     - Nárokové přijetí 4letých dětí do spádové MŠ         
      (§ 34 odst. 3 ŠZ),                      
     - Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným    
      opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet   
      dětí ve třídě snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte 
      s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu   
      mentálního postižení.                    
     - Nejvyšší počet dětí ve třídě se dále snižuje o 1 za každé  
      dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které  
      není uvedeno v předchozí větě, Nejvyšší počet dětí ve třídě 
      lze takto snížit nejvýše o 6.                
-------------------------------------------------------------------------
 2018 a  - Ve školním roce 2018/2019 nárokové přijetí 3letých dětí do  
 dále   spádové MŠ (§ 34 odst. 3 ŠZ).                
     - Ve školním roce 2020/2021 nárokové přijetí 2letých dětí do  
      spádové MŠ (§ 34 odst. 3 ŠZ).                
     - Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby  
      dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě  
      snižuje o 2 děti.                      
     - Snížení pro děti s přiznaným podpůrný opatřením a pro děti  
       mladší tří let nelze na 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení  
      se také neuplatní v případě, dojde-li ke změně v průběhu   
      školního roku.                        
--------------------------------------------------------------------------

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský zákon a jeho vyhlášky
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě