Vzdělávání zaměstnanců - strana 1

Dobrý den, kolegyně vystudovala VŠ v magisterském programu obor Informační a knihovnická studia (Filozoficko-přírodovědecká fakulta). Dále absolvovala státní jazykovou zkoušku z Aj. Musí pro splnění kvalifikace učitelky 2. stupně ZŠ (zejména pro výuky Aj) doplnit oborovou didaktiku a doplňující pedagogické minimum? Jak dlouho mohu zaměstnávat nekvalifikovanou učitelku? 
Vydáno: 02. 05. 2024
Je možné hradit vstupné na konferenci Škola jako místo setkávání ze šablon?
Vydáno: 25. 04. 2024
Jak je to s čerpáním volna na samostudium u pedagogických pracovníků, kteří mají zkrácený úvazek? U pedagogů se zkráceným úvazkem se úměrně snižuje rozsah volna a snížení rozsahu volna lze zaokrouhlit na půl den. Ve výkladu MŠMT č. j. 32 932/2005-25 k § 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., je uvedeno, že volno k samostudiu zákon č. 563/2004 Sb. stanoví v pracovních dnech, a proto ředitel školy určuje dobu jeho čerpání v celých dnech. Pouze ve výjimečných případech, kdy pedagogickým pracovníkům s kratší pracovní dobou přísluší rozsah volna, který neodpovídá celým pracovním dnům (např. ve výši 3,5 dne), umožní ředitel školy dočerpání příslušné kratší části volna. Je možné při čerpání volna na samostudium čerpat půl dne, případně počet hodin připadajících na konkrétní den dle rozvržení pracovní doby, nebo pouze celé dny a až naposledy jen zbývající část volna k samostudiu? Příklad: učitel s úvazkem 0,2 má nárok na samostudium ve výši 0,2 × 12 = 2,4 po zaokrouhlení 2,5 dne za školní rok. V pátek má pracovat 2 hodiny, bude čerpat volno k samostudiu a dostane náhradu platu odpovídající 2 hodinám v práci. Kolik ale bude čerpat volna k samostudiu z těch 2,5 dne - 2 hodiny, půl dne nebo celý den? 
Vydáno: 02. 02. 2024
 • Článek
Jaká byla letošní DigiSeč? Jednoznačně pestrá. Po plenární části měly tři stovky učitelů nejrůznějších aprobací i ředitelů škol možnost vybírat ze 35 workshopů ve čtyřech blocích.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
V roce 2019 deklarovalo přímé zkušenosti se supervizí v učitelském sboru 4,5 % vyučujících z celkového souboru 2 377 osob, o dva roky dříve v obdobně velkém výzkumném souboru to bylo 3,4 % (Smetáčková a kol., 2020). Tento nízký podíl svědčí o řadě překážek, které brání zavedení supervizí a účasti na nich. Některé z nich jsou na straně škol, jiné na straně jednotlivých vyučujících, další mohou souviset se samotnými supervizory.
 • Článek
Učitelé a učitelky mají na učení dětí ve školách největší vliv. Jejich kvalitní příprava je proto pro naši společnost nutností. Přesto jsme doteď neměli shodu na tom, co kvalitní příprava znamená a jak má učitel na jejím výstupu vlastně vypadat. To významně přispívá k různorodé kvalitě učitelské přípravy, častému odpojení přípravy od učitelské praxe, nedostatku motivovaných zájemců o studium učitelství či předčasným odchodům začínajících učitelů z profese.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
4. října 2023 se v Praze konala konference Škola jako místo setkávání. V odpolední sekci o pedagogickém lídrovství, kterou zaštiťovala Akademie Libchavy, jsme měli možnost slyšet čtyři zajímavé příspěvky, na které navazovaly dvě moderované diskuse, jejichž tématem byly lídr, pedagogický lídr a škola, kterou vede lídr, a e fektivní přístupy ve vzdělávání lídrů. Cílem bylo hledat odpovědi na otázky: Jak a na čem se pozná, že školu vede lídr? Kdo je pedagogickým lídrem? Jaké jsou efektivní přístupy ve vzdělávání lídrů a jaké jsou možnosti a formy jejich rozvoje? Na které své dovednosti a inteligence může lídr zaměřovat svou pozornost? Diskuse se zaměřila i na nové trendy podpory ředitelů a představeny byly příspěvky z praxe škol, kde lídři zaměřují svou pozornost prioritně na dopad výuky na učení všech žáků ve škole.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Vedení mateřské školy vytváří podmínky pro profesní rozvoj učitelů a podílí se tak na celkovém zkvalitňování poskytovaného předškolního vzdělávání. Využívá k tomu různých prostředků – od tradičních po méně běžné. Základem je kvalitní pedagog disponující příslušnými kompetencemi, jenž se celoživotně vzdělává a je schopen při své práci hojně využívat sebereflexe. Důležitá je též vzájemná interakce a kooperace v rámci celého pedagogického týmu. Základním podhoubím pro podporu profesního růstu učitelů je dobré klima školy, na kterém se všichni aktéři podílejí.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Plánovaná proměna vzdělávání v kontextu digitalizace přichází postupně. Do škol vstupuje nová informatika a učitelé hledají inspirace, jak napříč předměty rozvíjet žákovské digitální kompetence. V posledním roce však rozvoj digitálních technologií přinesl změnu, která se celosvětově začala nečekaně rychle prosazovat v řadě oblastí, vzdělání nevyjímaje.
Vydáno: 19. 09. 2023
S účinností od 1. 9. 2023 se další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) realizuje prostřednictvím „forem“ (demonstrativní výčet uvádí § 24 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících). - - DVPP vedoucí ke zvýšení či prohloubení kvalifikace a jeho financování, akreditace MŠMT.
 • Článek
Trauma je slovo, které se v posledních měsících skloňuje především ve spojitosti s těmi, kdo přichází ze zemí zasažených válkou. Mezi našimi žáky jsou ale také ti, kteří mohou být ohroženi domácím násilím či jinými negativními a traumatickými zkušenostmi. Chování takových žáků může okolí vnímat jako nepochopitelné, až náročné.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Změny za období květen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 102/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o...
 • Článek
Vybíráte kurz pro vyučující a další pracovníky školy, anebo pro žáky a žákyně? Nabídka je velmi pestrá. Pozvánek na webináře i prezenční setkání, programy „na míru“ a nabídek konzultací máte jistě v mailové schránce desítky. Ale jak si vybrat a jak poznat kvalitní službu?
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Na následujících řádcích se blíže podíváme na to, jak metodika Dobrý začátek® ovlivňuje osobnostní nastavení samotného pedagoga, mění jeho zaběhnuté modely myšlení směrem k pozitivnímu nastavení, pomáhá mu opouštět každodenní rutinu, stereotypy a zažitá schémata v chování, vede ho k proaktivnímu jednání a také k reflektování situací ve třídě.
Jak rozumět § 24 odst. 7 školského zákona: „K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání podle odstavce 1 nebo 2...“? Znamená to, že pokud se pedagog účastní DVPP dle bodu 1 nebo 2, tak se mu o to krátí volno v rámci samostudia, nebo mu vůbec nepřísluší? 
Vydáno: 22. 02. 2023
 • Článek
Tématu kariérového poradenství je v tomto časopise věnován prostor poměrně často. V České republice ale doposud chybí základní nastavení kvality této služby a ve vzdělávání není legislativně ukotvena profese kariérového poradce.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Operační program Jan Amos Komenský přinesl, zdá se že bez větší pozornosti pedagogické veřejnosti, nenápadnou, ale podstatnou změnu v čerpání finančních prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jen pozorní čtenáři si všimli, že se v šablonách Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ nachází věta: „Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku.“
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
V rámci série Inspirující učitelé Česka vyzvalo hnutí Otevřeno studenty a studentky středních škol, aby napsali svůj pohled na učitelství. Tento článek je jedním ze série pěti vítězných úvah, ve kterých se dozvíte, jak učitelství vnímá dnešní mladá generace. Blýská se nám v našem vzdělávání na lepší časy?
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
Téměř 30 000 dětí získalo pozitivní vztah k pohybu díky celorepublikovému projektu Děti na startu (DNS). Letos slaví 10 let od svého vzniku a za tuto dobu se do něj zapojilo 285 středisek ve všech krajích ČR. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách, kroužcích, sportovních klubech i v mateřských školách.
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
Na letní škole projektu Pomáháme školám k úspěchu v Hustopečích se sešlo 80 pedagogů z celé České republiky. Stěžejním tématem workshopů a diskusí v pětidenním programu byly dlouhodobé plány na rozvoj gramotností u žáků, které by jim umožňovaly větší sebeřízení při učení.
Vydáno: 23. 09. 2022