Odměňování zaměstnanců - strana 2

Od 1. září 2023 financujeme školního psychologa s úvazkem 1,0 z evropských peněz – zjednodušené projekty. Lze poskytnout tomuto pracovníkovi mimořádnou odměnu z finančních prostředků na přímé náklady na vzdělání ÚZ 33 353?
Vydáno: 02. 11. 2023
Lze zařadit ekonomku základní školy do 11. platové třídy na základě následujících činností, které prokazatelně vykonává: - zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, - zpracování analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření? Zaměstnankyně má střední vzdělání s maturitní zkouškou, práci vykonává svědomitě a kvalitně již řadu let, proto je zařazena momentálně v 10. platové třídě, pro kterou nesplňuje vzdělání.
Vydáno: 26. 10. 2023
  • Článek
Mají asistentky nebo vychovatelky v ŠD nárok na přípatek za suplované hodiny stejně jako učitelé, pokud je potřebuji jako záskok na první či druhý stupeň? Jedna je bývalá učitelka pracující jako asistentka pedagoga, druhá má bakalářský titul z pedagogické fakulty.
Vydáno: 24. 10. 2023
Mají asistentky neb vychovatelky v ŠD nárok na přípatek za suplované hodiny stejně jako učitelé, pokud je potřebuji jako záskok na první či druhý stupeň? Jedna je bývalá učitelka pracující jako asistentka pedagoga, druhá má bakalářský titul z pedagogické fakulty. 
Vydáno: 19. 10. 2023
Nepedagogický zaměstnanec vykonává mj. práci v oblasti spisové služby a archivu základní školy. V praxi to znamená, že důležité příchozí dokumenty eviduje v rámci jednouživatelské sw GORDIC. Obdobně i v případě odchozích dokumentů. Dále pracuje s datovou schránkou organizace, tzn. že odesílá požadovaní dokumenty a eviduje došlé zprávy. Směřuji k otázce, zda tento pracovník by měl být zařazen: a) 6. platová třída 1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty. 4. Provádění doručování a úkonů prostřednictvím datových schránek ve stanoveném rozsahu. nebo b) 7. platová třída 2. Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek. Do jaké platové třídy ho máme zařadit?
Vydáno: 06. 10. 2023
Zaměstnanec pracuje v pozici školního asistenta při úvazku 6 hodin. Na pracovišti 8:00-14:00 hod. Jela na vyšetření s dcerou do zařízení mimo její bydliště cca 40 km. Zákrok ve zdravotnickém zařízení trval údajně od 9:00 do 14:30. Má nárok na náhradu mzdy za celou dobu? 
Vydáno: 27. 09. 2023
Ředitel školy je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zastupuje ho zástupce statutárního orgánu, který má sjednanou pracovní smlouvu jako „Organizační a koordinační pracovník“ z roku 2018 a v roce 2023 bylo ředitelem školy vytvořené0jJmenování zástupcem statutárního orgánu. Měli bychom v této situaci aplikovat § 124 odst. 2 písm. b) zákoníku práce a statutárnímu zástupci zvýšit jeho současný příplatek za vedení do stejné výše, jako ho má ředitel školy?
Vydáno: 21. 09. 2023
  • Článek
Může mít pravidelné přespočetné (nadúvazkové) hodiny statutární zástupce ředitele základní umělecké školy?
Vydáno: 19. 09. 2023
Poskytuje se zvláštní příplatek dle § 129 zákoníku práce mistrovi odborného výcviku učiliště za dobu od 1. 7. do 31. 8., tedy v době prázdnin? Pokud ne, musím vystavit k 1. 7. nový platový výměr?
Vydáno: 05. 09. 2023
Vydáno: 23. 10. 2023
Do základní školy, příspěvkové organizace města, nastupuje nová paní učitelka. Doposud nevyučovala. V roce 2014 v květnu dokončila VŠ v magisterském oboru v řádném termínu. Dále ještě jeden rok studovala (toto další studium po roce ukončila). Od 1. 3. 2015 nastoupila k jednomu zaměstnavateli na dohodu o pracovní činnosti s 20 hodinami týdně s měsíčním platem 18 000 Kč. U tohoto zaměstnavatele pracovala do 15. 9. 2016, kdy nastoupila na nemocenskou a následně mateřskou dovolenou a dne 30. 6. 2017 byla sepsána dohoda o ukončení DPČ – v daném případě nepracovala ve školství. 1) Lze počítat odpracované měsíce na DPČ 1. 3. 2015 – 15. 9. 2016 za splněnou praxi nebo lze považovat za praxi i nemocenskou a mateřskou dovolenou? 2) Pokud začala po porodu vykonávat novou práci na PP (souběh s DPČ, na DPČ už nepracovala, pouze jí „běžela“) a PP zahájen 1. 5. 2017, pak souběh se počítá dvakrát? 3) Je možné započítat do praxe i výkon samostatné výdělečné činnost (nikdy nebyla přihlášena k povinné účasti) a pokud by byla (její činnost by byla hlavní), pak lze uznat praxi např. dle přehledu pro OSSZ?
Vydáno: 15. 08. 2023
Pan školník THP má základní plat 23 510 Kč. V červenci odpracoval 19 pracovních dní + byly dva stávky (nepracoval) a odpracoval 9 hod přesčas v sobotu. Jaký náleží zaměstnanci plat za práci přesčas? Dále v červenci dostal odměnu 500 Kč a má příplatek za vedení 1 500 Kč (ten má v platovém výměru). Jak odměna či příplatek za vedení (případně další příplatky) ovlivní jeho plat, resp. část platu za práci přesčas? 
Vydáno: 08. 08. 2023
Jak vyhodnotit zkouškové období na VOŠ z hlediska přespočetných hodin? Řeším situaci, kdy pedagog má plný úvazek a ředitel s ním dohodl stálé přespočetné hodiny. Rozvrh je daný na celý semestr, kdy v sudém týdnu pedagog učí 21 hodin a v lichém učí 31 hodin. Za sudý týden jsou tedy proplácené stálé přespočetné hodiny + jsou proplácené nahodilé přespočetné hodiny, které vzniknou např. suplováním. V květnu a červnu výuka na škole dle rozvrhu neprobíhá, je zkouškové období, tak nebyly proplaceny žádné přespočetné hodiny. Brali jsem to tak, že když hodina není odučena, nemůže být považována za přespočetnou. Výše zmíněný pedagog s tím nesouhlasí a argumentuje tím, že zkoušení patří do přímé pedagogické činnosti a pokud má hodně učebních hodin, má i hodně žáků, které musí vyzkoušet. Ke zkouškám pedagog neodevzdává žádný speciální výkaz o tom, kdy a jakým způsobem zkoušení probíhalo, jen zaznamenává hodnocení studentů do interního systému školy. Patří tedy zkoušení do přímé pedagogické činnosti? Měli bychom evidovat dobu zkoušení a vše nad rámec 21 hodin proplácet jako přespočetné hodiny? Zadávání a hodnocení písemných prací je nepřímá pedagogická činnost, ale nikde jsem se nedočetla, kam zařadit ústní zkoušení.
Vydáno: 07. 07. 2023
Vydáno: 01. 08. 2024
Vydáno: 01. 08. 2024
Do jaké platové třídy má být zařazen koordinátor ŠVP na střední škole? 
Vydáno: 29. 06. 2023
Na zahraniční výjezd se žáky vyjely jako doprovod tři zaměstnankyně. Začátek cesty připadl na pondělní svátek 1. 5., odjezd v 17:00. Pro jednu z nich není pondělí jejím pracovním dnem. Na dohled nad žáky stačí jedna vyučující. Na jaké příplatky mají nárok?
Vydáno: 23. 06. 2023
Jsme základní škola - příspěvková organizace. Zaměstnáváme jednu pracovnici (poživatelku starobního důchodu) na 2 pracovní poměry. Kuchařka - úvazek 0,25 a vedoucí školní jídelny v MŠ na 0,4. Nyní k 30. 6. ukončí pracovní poměr jako kuchařka, jako vedoucí školní jídelny až k 31. 12. 2023. Náleží jí odměna při prvním skončení pracovního poměru z obou pracovních poměrů? Ve vnitřním předpise máme stanovenou odměnu do výše 10 000 Kč. Teoreticky, je možné v této výši poskytnout odměnu z obou pracovních poměrů? A jak by tomu bylo s odměnou z FKSP, kdyby zaměstnanec např. 15. 6. 2023 obdržel rozhodnutí o přiznání důchodu? Dostal by odměnu z fondu jednou nebo dvakrát? V zasadách máme stanovenou odměnu nebo věcný dar ve výši 2 000 Kč. 
Vydáno: 20. 06. 2023
Vydáno: 30. 06. 2024