Struktura výroční zprávy

Vydáno:

V mnoha případech vycházejí školy svými zprávami ze šablony, která je sestavena zřizovatelem. Je třeba se na to dívat tak, že takováto struktura je doporučeným minimem. Vycházejme z dlouhodobě platné vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, především z § 7 - Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Pracovní situace

Výroční zpráva o činnosti školy
Výroční zpráva - základní pojmy
Další důležité náležitosti a činnosti týkající se výroční zprávy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Jak postupovat v případě, že škola organizuje tzv. sběr tříděného odpadu?
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné