Struktura výroční zprávy

Vydáno:

V mnoha případech vycházejí školy svými zprávami ze šablony, která je sestavena zřizovatelem. Je třeba se na to dívat tak, že takováto struktura je doporučeným minimem. Vycházejme z dlouhodobě platné vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, především z § 7 - Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Výroční zpráva - základní pojmy
Další důležité náležitosti a činnosti týkající se výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti školy
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Plán kontrolní činnosti - celý rok
GDPR - pro školy
Platby za pomůcky v MŠ
Záznam z pedagogické rady
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
První kroky při vymáhání dlužného školného
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné
Registr smluv - lhůty dané zákonem a sankce
Registr smluv - Nejčastější chyby při uveřejňování
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy