15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Schválený:
15/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. prosince 2004,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv
Změna: 225/2009 Sb.
Změna: 195/2012 Sb.
Změna: 405/2020 Sb.
Změna: 150/2022 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
 
ČÁST PRVNÍ
DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI
 
§ 1
Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen "dlouhodobý záměr") obsahuje jako samostatné části
a) vyhodnocení dosaženého stavu navazující na předchozí dlouhodobý záměr z hlediska cílů a opatření uvedených v předchozím dlouhodobém záměru,
b) strategii rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy zahrnující určení potřeb plynoucí z cílů a opatření uvedených ve strategických dokumentech z oblasti vzdělávání schválených vládou, z vyhodnocení podle písmene a), z analýzy vzdělávací soustavy a z analýzy potřeb škol a školských zařízení a způsob realizace cílů, na které bude kladen důraz v následujícím období, v podobě konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení stavu v oblasti
1. cílů, obsahu a vzdělávacích strategií počátečního vzdělávání,
2. podpory profesního rozvoje pedagogických a nepedagogických pracovníků, včetně osvojování kompetencí k vedení škol a školských zařízení,
3. rovného přístupu ke vzdělávání dětí, žáků a studentů, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy,
4. ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče,
5. základního uměleckého a jazykového vzdělávání,
6. vzdělávacích aktivit zaměřených na mládež, včetně zájmového vzdělávání, a propojování vzdělávání mládeže v rámci vzdělávací soustavy se vzděláváním mládeže mimo rámec vzdělávací soustavy a
7. podpory vzájemné spolupráce, komunikace a koordinace aktérů ve vzdělávání a sdílení odbornosti na všech úrovních vzdělávací soustavy,
c) kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky škol a školských zařízení se zaměřením na strukturu skupin oborů vzdělání, druhů, popřípadě typů škol a školských zařízení a jejich kapacitu na základě předpokládaného demografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje a
d) přehled konkrétních opatření spolu s informacemi o zdrojích jejich financování, jimiž jsou zejména státní rozpočet nebo jiné veřejné rozpočty a fondy Evropské unie.
 
§ 2
Dlouhodobý záměr České republiky
(1) Dlouhodobý záměr České republiky dále obsahuje jako samostatné části
a) analýzu vzdělávací soustavy na republikové úrovni vycházející z předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje, zejména cílů a úkolů v jednotlivých oblastech vzdělávání a struktury nabídky a
b) analýzu potřeb škol a školských zařízení na republikové úrovni.
(2) Dlouhodobý záměr České republiky vychází dále zejména z dokumentů vztahujících se ke státnímu rozpočtu, k zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů, sociálně ekonomickému, regionálnímu a udržitelnému rozvoji a z výročních zpráv České školní inspekce.
(3) Dlouhodobý záměr České republiky se na dobu 30 dnů ode dne předložení krajům k vyjádření zveřejní k veřejné konzultaci na internetových stránkách ministerstva.
 
§ 2a
Dlouhodobý záměr v kraji
(1) Dlouhodobý záměr v kraji dále obsahuje jako samostatné části
a) analýzu vzdělávací soustavy v kraji vycházející z předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje, zejména cílů a úkolů v jednotlivých oblastech vzdělávání, struktury vzdělávací nabídky, především struktury oborů vzdělání, druhů, popřípadě typů škol a školských zařízení a jejich kapacity a návrhů na financování vzdělávání a školských služeb v kraji,
b) analýzu potřeb škol a školských zařízení v kraji a
c) část týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj.
(2) Dlouhodobý záměr v kraji vychází dále zejména z dlouhodobého záměru České republiky, regionálních specifik rozvoje ekonomiky, trhu práce a společnosti, která ovlivňují rozvoj vzdělávání a stav a vývoj vzdělávací soustavy kraje, a z dokumentů vztahujících se k rozpočtu kraje.
(3) Dlouhodobý záměr v kraji se před předložením ministerstvu k vyjádření
a) zveřejní na internetových stránkách kraje po dobu 30 dnů k veřejné konzultaci a
b) upraví s přihlédnutím k výsledkům veřejné konzultace podle písmene a).
 
§ 3
Termíny předložení a zveřejnění dlouhodobých záměrů
(1) Ministerstvo každý čtvrtý kalendářní rok po předložení platného dlouhodobého záměru České republiky ke schválení vládě tento záměr vyhodnotí a vyhodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální situace jej do 15. května předloží krajům k vyjádření. Kraje zašlou ministerstvu svá vyjádření do 30. června. Ministerstvo s přihlédnutím k vyjádřením krajů a k výsledkům veřejné konzultace podle § 2 odst. 3 dlouhodobý záměr České republiky dopracuje a do 31. října předloží vládě ke schválení; zveřejní jej na internetových stránkách ministerstva do 30 dnů od jeho schválení vládou.
(2) Krajský úřad do 90 dnů po schválení dlouhodobého záměru České republiky vládou předloží dlouhodobý záměr v kraji ministerstvu k vyjádření. Ministerstvo zašle krajskému úřadu své vyjádření do 30 dnů ode dne předložení dlouhodobého záměru v kraji.
(3) Krajský úřad
a) s přihlédnutím k vyjádření ministerstva podle odstavce 2 dlouhodobý záměr v kraji dopracuje a zašle ministerstvu jeho konečnou verzi včetně přehledu vypořádání připomínek obsažených ve vyjádření ministerstva,
b) do 30. června předloží zastupitelstvu kraje ke schválení část dlouhodobého záměru v kraji týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj, a
c) do 30 dnů po schválení části podle písmene b) dlouhodobý záměr v kraji zveřejní na internetových stránkách kraje a zašle ministerstvu.
 
ČÁST DRUHÁ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI
 
§ 4
Rámcová struktura a obsah výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (dále jen "výroční zpráva v kraji") se skládá z
a) hodnocení vzdělávací soustavy v kraji bez ohledu na zřizovatele škol a
b) hodnocení naplňování konkrétních opatření dlouhodobého záměru v kraji v uplynulém období podle § 1 písm. d).
 
§ 5
nadpis vypuštěn
(1) Výroční zpráva v kraji zachycuje současný stav a vyhodnocení změn v porovnání se stavem popsaným v předcházející výroční zprávě, zejména v oblasti
a) předškolního vzdělávání,
b) základního vzdělávání a povinné školní docházky,
c) středního vzdělávání,
d) vyššího odborného vzdělávání,
e) podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy,
f) základního uměleckého a jazykového vzdělávání,
g) vzdělávacích aktivit zaměřených na mládež, včetně zájmového vzdělávání, a propojování vzdělávání mládeže v rámci vzdělávací soustavy se vzděláváním mládeže mimo rámec vzdělávací soustavy,
h) poradenských služeb,
i) školských zařízení a
j) dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků ve školství.
(2) Závěry výroční zprávy v kraji shrnují poznatky z jednotlivých kapitol a jsou formulovány tak, aby mohly být podkladem pro naplňování a zpracování dlouhodobých záměrů v kraji.
 
§ 6
Termíny předložení a zveřejnění výroční zprávy v kraji
Krajský úřad výroční zprávu v kraji zveřejní na internetových stránkách kraje a zašle ministerstvu do 31. března.
 
ČÁST TŘETÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
 
§ 7
Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy
(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy
a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,
e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu,
f) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,
g) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy,
h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků,
i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
j) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a
k) základní údaje o hospodaření školy.
(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.
nadpis vypuštěn
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky 225/2009 Sb.
Přechodné ustanovení
Dlouhodobý záměr podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vládě poprvé v roce 2011 a krajské úřady Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poprvé v roce 2012.
Čl.II vyhlášky 150/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Dlouhodobý záměr podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vládě poprvé v roce 2023 a krajské úřady Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poprvé v roce 2024.