Aplikace didaktických metod ve výuce a její dopady na vzdělávání žáků

Vydáno:

Od roku 1995 se Česká republika postupně zapojuje do různých mezinárodních šetření výsledků žáků, která přinášejí důležitou externí zpětnou vazbu o výkonnosti českého vzdělávacího systému a jeho jednotlivých složek v mezinárodním srovnání. Vedle těchto šetření se Česká republika účastní také mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS, které nesleduje výsledky žáků, ale zaměřuje se na zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol. Hlavním organizátorem šetření je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), přípravu, organizaci, realizaci a vyhodnocování šetření v České republice zajišťuje Česká školní inspekce.

Posledního šetření TALIS 2018, které bylo orientováno na ředitele škol a učitele působící na úrovni ISCED 2, se kromě České republiky zúčastnilo dalších 47 zemí a ekonomických regionů. Výsledky za Českou republiku včetně mezinárodního kontextu publikovala Česká školní inspekce v podobě národní zprávy v červnu 2019 a v podobě rozšířené národní zprávy v březnu 2020. Dokumenty jsou zveřejněny nawww.csicr.cz.
Výsledky mezinárodních šetření Česká školní inspekce vždy důsledně analyzuje a vztahuje je k různým faktorům a proměnným, které vzdělávání ovlivňují. Následující text se tak zaměří na problematiku aplikace didaktických metod učiteli, v kontextu jeho vlivu na celkovou atmosféru ve škole, podporu bezpečného a respektujícího prostředí a celkové dopady na vzdělávání žáků. Text je výběrem zjištění ze sekundární analýzy, kterou Česká školní inspekce na půdorysu výsledků šetření TALIS 2018 zpracovala a jejíž plné