Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

Vydáno:

Informace

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Pracovní situace

Tematické zprávy 2015/2016
Česká školní inspekce – užitečné informace
Tematické zprávy České školní inspekce
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Tematická zpráva ČŠI 2017
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Výroční zpráva ČŠI 2011/2012
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Výroční zprávy České školní inspekce
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce

Poradna

Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Předávání agendy
Úvazek