prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

  • Článek
Už několik dnů myslím na zářijovou konferenci, která se bude konat u příležitosti nedožitých stých narozenin mého milovaného profesora Zdeňka Matějčka a kterou pořádá jeho vnučka paní Mgr. Alžběta Candia...
Vydáno: 23. 08. 2022
  • Článek
Přechod mezi předškolním věkem a mladším školním věkem je často vyjadřován dosažením tzv. školní zralosti. V biologickém slova smyslu to vyjadřuje určitý stupeň zralosti centrální nervové soustavy, který je podmínkou pro druhy učení vyžadované ve škole. Dokonce se kdysi sledovaly i tělesné (růstové) předpoklady pro školní docházku a zjišťovala se tzv. filipínská míra (zda si dítě přes hlavu dosáhne pravou rukou na levý ušní lalůček). V současnosti je školní zralost zjišťována komplexem testových metod nejčastěji v pedagogicko-psychologických poradnách. Obecně lze říci, že školní zralostí rozumíme to, že dítě dozrálo pro školní nároky v rovině biologické, sociální a psychické.
  • Článek
Počátek školní docházky má zásadní význam pro vytvoření pozitivního či negativního vztahu dětí ke škole. Právě z tohoto důvodu by měl být kladen možná větší důraz na utváření vztahů a postojů než na osvojování si dovedností, vědomostí a návyků. V první třídě se rozhoduje o tom, zda si dítě uchová svou přirozenou zvídavost, případně ji začne rozvíjet, nebo zda se ve škole bude učit především strategie, jak v ní přežít a nedostat špatné známky. Vzájemné vztahy mezi dítětem, rodinou a školou jsou zásadní pro vytvoření si vztahu dítěte ke škole (Franclová, 2003).
Vydáno: 20. 10. 2014
  • Článek
Přípravu dětí na školu lze chápat z mnoha hledisek. Naší prioritou je hledisko dítěte a jeho vývoje, a proto jsme ji rozdělili na přípravu dlouhodobou, střednědobou a krátkodobou. V podstatě lze zdravý a harmonický vývoj dítěte chápat jako nejlepší přípravu na pozdější školní docházku. Přesto zmíníme jen některé aspekty předškolního vývoje, které považujeme za důležité.
Vydáno: 21. 08. 2014
  • Článek
Přinášíme pokračování článku prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc., ze Speciálu pro MŠ č. 5/2013.
Vydáno: 20. 11. 2013
  • Článek
Dnešní společnost v ČR je velmi orientovaná na výkon a přenáší tento jev i do vztahů rodiče-děti, případně učitelé-žáci. Rodiče si tedy často u dětí více cení dobrých známek ve škole než dobrých povahových vlastností, jejich charakteru či dobrého chování. Učitelé kladou větší důraz na předávání znalostí než na předávání hodnot a výchovných principů.
Vydáno: 20. 09. 2013
  • Článek
V prostředí mateřských škol se v posledních letech objevuje stále větší počet dětí cizinců či dětí, kteří mají jednoho z rodičů cizince a jsou vychovávány bilingvně. Pedagogové se tak mohou ocitnout v situaci, že neví, jak mají komunikovat s daným dítětem či s rodiči-cizinci. Každá strana může přispět k tomu, že jejich komunikace je vzájemně obohacující a inspirativní, nebo naopak nejasná, jež vede k různým nedorozuměním. Dopady obou druhů komunikace ovlivňují ve svém důsledku práci s předškolním dítětem a jeho výchovu.
Vydáno: 21. 05. 2012
  • Článek
Současná společnost více umožňuje to, že lidé mají příležitost navazovat partnerské vztahy s cizincem. Často je pak přirozeným výsledkem takových vztahů uzavření manželství a narození dítěte do tzv. smíšeného manželství.
Vydáno: 20. 04. 2012