Domácí příprava na školu a vypracovávání domácích úkolů v prvních letech školní docházky, 2. část

Vydáno: 19 minut čtení

Přinášíme pokračování článku prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc., ze Speciálu pro MŠ č. 5/2013.

Domácí příprava na školu a vypracovávání domácích úkolů v prvních letech školní docházky (2. díl)
prof. PhDr.
Lenka
Šulová
CSc.
katedra psychologie FF UK v Praze, vedoucí oddělení sociální psychologie
SOUČINNOST RODIČŮ A DÍTĚTE PŘI DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ NA ŠKOLU
Domácí příprava je důležitá pro získávání návyku samostatné práce, za kterou dítě postupně přebírá zodpovědnost. Dnešní společnost vede děti někdy až k příliš velké samostatnosti a opomíjí to, že je pro dítě nejdůležitější zejména dostatek sociálního kontaktu, blízkosti a podpory členů rodiny. Nemělo by se zapomínat na to, že dítětem je zpočátku často vnímáno vypracovávání domácích úkolů jako náročná životní situace a že očekává sociální podporu ze strany svých rodičů.
Děti také potřebují stabilní zázemí domova, pravidelné a čitelné rodinné rituály, jistotu.
V domácí přípravě nejde tedy jen o úkol samotný, ale také o to, že dítě a rodič spolu tráví čas.
V některých extrémních případech je domácí příprava a pomoc rodičů dítěti s úkolem jedinou příležitostí ke vzájemné komunikaci. To je v případě velmi zaměstnaných rodičů, ale i dětí, které většinu volného času tráví často v různých zájmových aktivitách.
Již v předškolním věku dítě dostane ve školce občas jakýsi domácí úkol. Má například donést něco do školy (oblíbenou hračku či knížku), připravit si vyprávění o zážitku či něco vyrobit. Pro rodiče je zajímavé sledovat, jak se k tomu dítě postaví, zda zapomene, či nikoliv, dělá to s nadšením, či ne. Má chuť se do úkolu pustit hned, nebo ho spíše odkládá na poslední chvíli.
Domácí příprava v první a druhé třídě je důležitá
v tom směru, aby se
rodiče a děti naučili navzájem spolupracovat při řešení úkolů.
Rodiče mohou být dítěti v práci dobrým příkladem. Připraví si pracovní prostředí, odstraní rušivé podněty, zajistí dostatek světla. Vysvětlí dítěti, proč je dobré mít na práci dost místa, klidu a času. Proč je potřebné mít dostatek prostoru především pro pravou ruku, odkud má přicházet světlo. Proč je dobré psát před běháním venku, proč je dobré si úkoly roztřídit, zvolit, co udělám nejdříve, promyslet, co mi zabere kolik času.
Postupně se dítě naučí samo odhadnout, co mu jde snadno a co mu dá hodně práce, přemýšlení nebo soustředění. Samo si zvolí strategii, zda se nejdříve pustí do obtížných pracovních povinností a potom už třeba jen čte nebo maluje, nebo zda si nejprve dělá lehké úkoly a s těžkými čeká na přítomnost rodičů, na jejich pomoc, kontrolu. Jsou děti, které nejprve vše dělají „ nanečisto“, ale domnívám se, že by brzy měly od tohoto zvyku upouštět a posilovat tak svou sebedůvěru. Některé děti dělají „těžké“ úkoly samy a nosí je jen ke kontrole a nechtějí být při nich rušeny. S „lehkými“ úkoly (vystřihování, doplňování, hádanky...) chtějí pomáhat a nosí je do „společných rodinných zón“.
V prvních letech školní docházky většinou převažuje více direktivní výchovný styl, při kterém rodič více dítě vede i kontroluje. Přesto i v počátcích učení „se učit“ je přínosné, aby rodič dal dítěti prostor organizovat si svoji práci a vypracovávat alespoň některé úkoly samostatně. I to, že občas dítě na něco zapomene, je pro něho zkušenost. Pomoc rodiče by měla být zaměřena spíše na sdělování vlastních zkušeností, na dobrý příklad, na spolupráci s dítětem a na ukázky možných řešení než na řízení, vyžadování a kontrolování.
Rodič by měl také dítěti pomoci vytvořit si odpovídající pracovní prostředí, kde si dítě zvykne pracovat a být při práci nerušeno. I v rodinách, kde je prostor velmi omezen, lze takováto pracovní prostředí vytvořit třeba jen na dobu vypracovávání domácích úkolů. Za velmi důležité lze považovat omezení podnětů, pravidelnost, trvalé místo, pořádek v pomůckách, zapisování přesného znění domácích povinností a do kdy mají být splněny. Rodiče mohou dítěti velmi pomoci i tím, že se mu nové pracovní pomůcky budou líbit, bude s nimi rádo pracovat, samo si je pro školu připraví, vyzdobí.
Úspěšné děti se ve škole umějí učit a dokážou správně a srozumitelně požádat dospělého o radu či pomoc, pokud ji potřebují. Důležité je proto se dětí ptát
„Mohu ti s něčím pomoci?“
a zcela legitimní je i odpověď dítěte ano, či ne. Jen tak se v dětech pěstuje, že si o pomoc mohou kdykoliv říci a v případě potřeby ji dostanou. Pokud rodič nemá v danou chvíli čas nebo i potenciál dítěti pomoci, měl by to zdůvodnit.
„Bohužel, teď nemám čas, protože musím dodělat večeři, ale podíváme se na to společně za chvíli.“ „Víš, že mi matematika moc nejde, počkej s tím radši na tátu.“
A. Kohn uvádí výsledky lingvistické studie, která zaznamenávala verbální komunikaci mezi rodiči a dítětem v rodině po návratu dítěte ze školy pomocí techniky videozáznamu. Většinou zájem o domácí úkoly iniciují sami rodiče otázkami
„Jak bylo ve škole? A máš domácí úkol?“
, a to pět minut po uvítání dítěte, které přišlo právě ze školy (Kohn, 2006).
Zde je vidět, jaký význam obecně přikládáme tomu, aby dítě splnilo své povinnosti, a často opomíjíme i další důležité aspekty. Zapomínáme se zeptat na to, jak si čas strávený ve škole užilo, co nového se naučilo, co ho potěšilo či zklamalo. Komunikace se omezí na dotázání na úkol a povinnost a postrádá dimenzi povídání si o prožívání, pocitech či vztazích. Občas by měl rodič dítě nechat samo začít rozhovor o úkolech a přenechat mu rozhodnutí, kdy ho vypracuje.
Osvědčená je rodičovská strategie ponechat dítěti dostatečný prostor na řešení domácích úkolů a vstupovat do děje až po ukončení jeho práce, kdy dítě požádá, zda se může na výsledek podívat či zda si může od dítěte nově naučené poslechnout. Někdy je rodič velmi překvapen perfektní úrovní práce svého dítěte a může jen chválit, jindy musí něco napravovat, ale až po samostatném pokusu dítěte, které má potom větší zájem sledovat, jak je to správně, než kdyby se rodič chopil aktivity hned v počátku. V zahraničí existují dokonce speciální výcvikové programy, které rozvíjejí kompetence rodičů, jež jsou prospěšné pro domácí přípravu na školu. Ukazuje se, že děti rodičů, kteří podstoupili výcvik orientovaný na efektivní pomoc dítěti při vypracovávání domácí přípravy, mají lepší studijní výsledky. Z toho lze odvozovat dvě skutečnosti. Vypracování domácí přípravy vyžaduje takové kompetence u rodičů, které lze procvičovat a zlepšit, nebo se výcviku účastní „uvědomělí“ rodiče, kteří výchově přisuzují větší význam, a tudíž i domácí přípravě dítěte na školu.
J. Průcha uvádí ve své publikaci odkazy na řadu zajímavých výzkumů, které se týkaly interkulturních rozdílů v rodinné výchově a socializaci dětí. Rodiče z různých kultur mají odlišné představy o tom, co mají upřednostňovat ve výchově svých předškolních dětí. Například finští rodiče na rozdíl od asijských kultur považují předškolní věk za skutečné dětství, a proto ho nechtějí zatěžovat systematickou přípravou na školu. Kladou důraz zejména na sociální interakci a kooperaci (Průcha, 2004).
Co zhoršuje součinnost rodičů a školáků při přípravě do školy?
1.
Rodič má představu, že
hlavním cílem je to, aby dítě dokončilo domácí úkol rychle a správně.
Neuvědomuje si, že cílem úkolu je často to, aby si dítě autonomně stanovilo rychlost zpracování úkolu a přebíralo postupně zodpovědnost za správné vypracování, v klidu si opakovalo látku a vštěpovalo si ji.
2.
Negativním faktorem je nepřiměřený nátlak na dítě. Rodič může vyvíjet nátlak na dítě, aby domácí úkol dokončilo rychle a správně. Důvodem může být nedostatek času, který je rodič ochoten či schopen dítěti věnovat, či příkladně přeceňuje schopnosti dítěte. Pokud rodič opakovaně vystavuje dítě stresu při domácí přípravě, zvyšuje pravděpodobnost toho, že bude mít dítě domácí přípravu spojenou s negativními prožitky.
3.
Rodič někdy bývá vystaven tlaku ze strany školy, zejména pokud dítě nezvládá tempo a nároky školy. V tomto případě je často
málo empaticky přistupováno ke skutečným možnostem dítěte.
Pro rodiče je někdy příliš obtížné si přiznat, že jeho dítě má v určitých předmětech jen určité možnosti a nedokáže „překročit svůj stín“. Tato rodičovská nepřiměřená ambice a tlak jsou pak přenášeny na dítě, což může vést k jeho stresovým reakcím a k prohloubení těžkostí dítěte (příkladně v rovině koncentrace, sebevědomí, samostatnosti). Podobné chování ze strany rodičů může vést k narušení klimatu v rodině obecně. Navíc dítě zažívá podobné pocity neúspěchu i ve škole a od rodičů doma očekává spíše podporu a ochranu.
4.
Dalším negativním faktorem může být
předání nesprávných studijních návyků či poskytnutí nejasné struktury a pokynů.
Rodič poskytuje dítěti určitou strukturu, která je pro domácí přípravu stejně tak důležitá jako ostatní složky. Jasná a konzistentní pravidla dítěti přípravu ulehčí a dávají mu zároveň model pro další samostatnou práci. Pokud toho rodič není schopen a dítě mate nejasnými pokyny či neposkytnutím konzistentní struktury, vede to ke snížení efektivity domácích úkolů.
JAK DÍTĚ VÉST A ZÁROVEŇ PODPOROVAT JEHO SAMOSTATNOST?
Autonomní rodičovská podpora při domácí přípravě vyjadřuje míru, jakým způsobem rodiče posilují v dětech snahu řešit problém samostatně, zda dají dítěti možnost rozhodnout se, jestli chce úkol vypracovat samostatně, a přenechají mu i další rozhodnutí při domácí přípravě.
Direktivní rodičovská podpora je více autoritativní a většinou souvisí se stylem výchovy, který je v rodině uplatňován a odráží zájem rodičů o domácí přípravu a míru jejich aktivní účasti při jejím vypracovávání.
Rodiče si typ účasti na domácí přípravě volí zejména podle toho, jak dítě ve škole prospívá a v jaké třídě se nachází. U staršího dítěte s dobrým prospěchem je přínosnější více autonomní styl přípravy. U mladšího dítěte s poruchou učení či dítěte, které neprospívá, je přínosnější přímější rodičovská podpora.
I u mladšího dítěte je ale vhodné dávat mu prostor, snažit se ho přimět otázkami k lepšímu pochopení problému a vytvářet mu možnosti spoluřídit vypracování domácího úkolu.
Autonomní rodičovská podpora vede dítě k větší zodpovědnosti a dává mu více prostoru. Souvisí s tím, že dítě má větší možnost volby rozhodnout se, ale také nese ve větší míře následky svojí práce. V naší společnosti převažuje tendence vést dítě ke konformitě vůči školním pravidlům a konformní dítě označovat jako „zodpovědné“. Není tomu tak ve všech kulturách.
Rodičovská podpora, která posiluje autonomii dítěte, vede kromě jiného k posilování rodinné soudržnosti, k jakési „týmovosti“, kdy dítě získává a posiluje svou respektovanou a samostatnou pozici v rodinné struktuře. Sebevědomé a samostatné dítě, které zodpovědně přijímá své povinnosti a umí je řešit nebo vyhledat pomoc pro jejich řešení, vyvolává v rodičích pocit dobrých a spokojených vychovatelů, a tedy se rozvíjí vzájemně pozitivní vztahy.
Každé dítě vyžaduje při domácí přípravě
individuální přístup.
Pro některé děti je to snadné, pro některé těžší. Hlavním krédem rodičů by mělo být, aby dítě bavilo učit se a mělo z toho radost. Jen tak si vytváří k učení pozitivní postoj.
OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO RODIČE
 
Rodič by měl své dítě zatěžovat přiměřeně. Zná přece své dítě nejlépe, a pokud s dítětem tráví dostatek času, tak je vybaven tzv. intuitivním rodičovstvím, které se projevuje schopností správně odhadovat stupeň zralosti dítěte a poskytovat mu podněty právě takové, které jsou o stupeň výše, než kam dítě již samo spontánně dospělo. Potom je dítě podněcováno právě tak přiměřeně, aby úkoly, které mu rodič dává, ještě dokázalo samo zvládnout, ale zároveň ho jejich řešení vede k vyšší vývojové úrovni. Rodič má velkou míru empatie pro jeho pocity, stavy, nálady, potřeby, ale jen v tom případě, že své dítě zná, je s ním v kontaktu, má o něj zájem.
 
Rodič by měl umět
posilovat sebevědomí
svého dítěte, aby dokázalo své úkoly brzy plnit samostatně.
 
Rodič by měl
projevit svou znalost dítěte a podpořit ho
především v těch oblastech, které mu moc nejdou, a ponechat mu volnost a samostatnost v těch, které mu nedělají problémy.
 
Rodič by měl při vypracovávání domácích povinností svého dítěte působit jako sociální podpora, poradce, autorita, která ví více než dítě, a být připraven pomoci, ale nikoliv převzít povinnosti dítěte na sebe.
 
Rodič by neměl navazovat komunikaci s dítětem otázkou na domácí úkoly. Měl by nejprve navodit příjemnou atmosféru, zeptat se na to, co dítě nového a zajímavého ve škole prožilo.
 
Rodič by měl své dítě od počátku vést k tomu, že
úkoly jsou jeho současná povinnost
a že mu ostatní s jeho povinností jen pomáhají.
 
Rodič by měl své dítě upozorňovat na to, že když ve škole bude pozorné, tak mu školní úkoly dají menší práci. Vést k tomu, aby se ptalo učitele, pokud něčemu neporozumí.
 
Pokud rodič úlohu sám nepochopí, má to přiznat a dítěti pomoci najít někoho jiného, kdo řešení zadání zvládne. Někdy dítě ve školním výkonu paradoxně velmi posílí vědomí, že se v rodině stane touto školní znalostí jediným expertem.
 
Rodič by měl postupovat od direktivního k autonomnímu stylu řízení domácí přípravy.
 
Rodič by měl umět vhodně vyvažovat pracovní předpoklady dítěte. Když je dítě příliš úzkostné, tak mu vypracovávání úkolu trochu „zlehčit“, a když je příliš nedbalé a nepořádné, tak na něho více dohlížet.
 
Domácí úkol by měl být psán v uvolněné, pozitivní a klidné rodinné atmosféře.
 
Dítě má být
více chváleno, než káráno.
Má být posilována jeho pozitivní motivace ke vzdělávání obecně.
 
Dítě má rozumět tomu, proč je vypracovávání úkolů pro něho přínosné. Má chápat praktickou využitelnost získávaných znalostí.
ZÁVĚR
Význam nástupu do školy je jedním z klíčových momentů nejen pro dítě, ale i pro ostatní členy rodiny. V naší společnosti je zcela patrná ambice rodičů, zaměřená na školní úspěšnost svého dítěte. U některých rodičů se tato ambice projevuje dokonce úzkostností a nepřiměřenými obavami, odklady nástupu do školy, kde klíčovým důvodem je „aby dítě uspělo“, či nároky na dítě už v předškolním věku (množství navštěvovaných kroužků a kurzů) – „aby dítě ve škole mělo náskok“.
Se vstupem dítěte do školy souvisí i domácí příprava. Domácí příprava nezahrnuje pouze vypracování samotných domácích úkolů dítětem. Lze na ni pohlížet jako na systémovou práci, která zahrnuje součinnost žáků, rodičů i učitelů. Kvalita domácí přípravy může ovlivnit i kvalitu vztahů v rodině a celkové rodinné klima. Zcela
specifická je domácí příprava u dětí první a druhé třídy.
Domácí příprava v první a druhé třídě je důležitá v tom směru, že je třeba, aby se rodič a dítě naučili navzájem spolupracovat při řešení úkolů. V těchto letech převažuje více direktivní styl, při kterém rodič více dítě vede i kontroluje. Přesto i v počátcích učení „se učit“ je přínosné, aby rodič dal dítěti prostor organizovat si svoji práci a vypracovávat alespoň některé úkoly samo. I to, že občas dítě na něco zapomene, je pro něho zkušenost.
V této souvislosti je třeba zmínit, že ne ve všech zemích se pohlíží na vypracovávání domácích úkolů stejně. Jsou země, kde se od nich částečně upouští, protože rodiče se domnívají, že je to nepřiměřené zasahování do jejich volného času, do volného času dítěte, do rodinného života, či dokonce omezování lidských práv. Já osobně se domnívám, že domácí příprava na školu má svůj význam, který blíže objasňují především práce zaměřené na kognitivní zrání dítěte, na paměť jako významnou kognitivní kategorii či na proces učení. Diskutovat však je jistě možné o jejich konkrétní podobě, vyžadované časové dotaci ze strany žáků a o dalších hlediscích, která se této problematiky týkají.
Dle mého soudu by základním hlediskem mělo být, aby dítě neztratilo zvídavost, která je mu vlastní, a aby mělo z učení i z naučeného radost.
DOPORUČENÁ LITERATURA
 
ATKINSON, R. L. a kol.
Psychologie.
Praha: Portál, 2003.
 
COOPER, H. The Battle Over Homework. Common Ground for Administrators, Teachers, and Parents. Thousand Oaks, Sage, 2007.
 
ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
 
DESLANDES, R., BERTRAND, R.
Parent involvement in schooling at the secondary level: Examination of the motivations.
Manuscrit soumis pour fins de publication. Journal of Educational Researcher, 2002.
 
EPSTEIN, J., L.
School, Family and Community Partnerships.
Oxford: Westview Press, 2001.
 
KOHN, A. The Homework Myth. Da Capo Press, 2006.
 
MATĚJČEK, Z.
Rodiče a děti.
Praha: Avicenum, 1986.
 
MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.
 
MATĚJČEK, Z.
Co děti nejvíce potřebují.
Praha: Portál, 1994.
 
PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie: Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál, 2004.
 
ŠULOVÁ, L. Repetitorium vybraných poznatků vývojové psychologie, In: Mertin, V., Gillernová, I. (eds.) Psychologie pro učitelky Mateřské školy. Praha: Portál, 2003. s. 11-21.
 
ŠULOVÁ, L., ZAOUCHE-GAUDRON, Ch. (Eds.). Předškolní dítě a jeho svět - Lienfant dans liage préscolaire et son monde. Praha: Karolinum, 2003. 458 s.
 
ŠULOVÁ, L. Rozvod rodičů a jeho vliv na dítě. In: Šulová, L. (Ed.) Problémové dítě a hra. Praha: RAABE, 2005. s. 1-16.
 
ŠULOVÁ, L., MORGENSTERNOVÁ, M. Childrenis issues in the Czech Republic. In: Limage Leslie (Ed). Childrenis Issues in Europe, Encyclopedia of Childrenis issues worldwide under general editorship of Irving Epstein. New Jersey: Greenwood Press. 2007.
 
MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L. a kol. Interkulturní psychologie, Rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: Karolinum, 2007. 218 s.
 
ŠULOVÁ, L.
Charakteristika předškolního dítěte.
In: Šulová, L. (Ed.) V září půjde do školy. Praha: RAABE, 2009. s. 1-27.
 
ŠULOVÁ, L.
Mladší školní věk - nástup dítěte do školy.
In: Šulová, L. (Ed.) V září půjde do školy. Praha: RAABE, 2010. s. 1-18.
 
MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L., SCHOLL, L. Bilingvismus a interkulturní komunikace. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 128 s.
 
ŠULOVÁ, L., MORGENSTERNOVÁ, M., ŠKRÁBOVÁ, M. First results from Czech study of home preparation for school in the first five years of school attendance. In: Catarsi, E., Pourtois, J., P. (Eds.) Educatione familiare e servizi per liinfanzia, tomo primo, Firenze University Press,Florencie, 2011, s. 234-252.