Domácí příprava na školu a vypracovávání domácích úkolů v prvních letech školní docházky, 1. díl

Vydáno: 11 minut čtení

Dnešní společnost v ČR je velmi orientovaná na výkon a přenáší tento jev i do vztahů rodiče-děti, případně učitelé-žáci. Rodiče si tedy často u dětí více cení dobrých známek ve škole než dobrých povahových vlastností, jejich charakteru či dobrého chování. Učitelé kladou větší důraz na předávání znalostí než na předávání hodnot a výchovných principů.

Domácí příprava na školu a vypracovávání domácích úkolů v prvních letech školní docházky (1. díl)
prof. PhDr.
Lenka
Šulová
CSc.
katedra psychologie FF UK v Praze, vedoucí oddělení sociální psychologie
V současnosti se lze setkávat dokonce s určitým tlakem na děti předškolního věku ve smyslu jejich přípravy na školu a na zajištění jejich následné školní úspěšnosti. Mnozí rodiče přenášejí vlastní úzkost z toho, že jejich dítě nebude ve škole úspěšné, na budoucího školáka, a tak dítě už ve věku 3–6 let navštěvuje mnoho předčasných kurzů a kroužků, které by mu, dle mínění rodičů, měly zajistit jakýsi „náskok“ před ostatními. V ČR lze nalézt i mnohé finančně náročné přípravné kurzy, které údajně připravují dítě přímo na školní docházku či školu jako takovou.
Snaha zrychlovat či „optimalizovat“ vývoj dítěte už zde byla v historii vícekrát. Domnívám se však, že vždy nakonec zvítězil respekt před přirozeným zráním jedince. Snahy o zrychlování vývoje dítěte či podnětové obohacování prostředí, ve kterém žije, měly občas i opačný následek, jímž může být přetížení dítěte. To se projeví třeba v oblasti psychosomatiky, ztrátou přirozené zvídavosti, ztrátou smysluplnosti světa, zvýšenou mírou neuroticismu, depresemi.
Domnívám se, že
období předškolního věku by mělo být co nejvíce ponecháno přirozenému vývoji, spontánní hře a spontánním projevům dítěte.
Dětství by nemělo být zbytečně zkracováno ambicemi a strachem rodičů, pokud není třeba skutečně reparovat nějaké objektivní vývojové problémy dítěte. Předškolní období je pro vývoj dítěte významné právě tím, že je mu ponechána určitá volnost. Touto relativní volností a autonomií se učí postupně rozhodovat o svém volném čase, volit si herní aktivity, má možnost prvně zkoušet významné sociální projevy, jako je asertivita, spolupráce či soutěžení s vrstevníky, které si samo vybírá. V jeho samostatném chování se formuje schopnost autoregulace. Přílišné strukturování volného času předškoláků rodiči je z tohoto hlediska spíše kontraproduktivní.
Naopak nástup dítěte do školy, kdy už je dle většiny odborníků zralé pro podávání pracovních, a tedy školních výkonů, kdy je zralé na poměřování se s vrstevníky, mohou rodiče dítěti velmi usnadnit a pomoci mu toto období radikálních změn adekvátně prožít s maximálním ziskem pro jeho celkový psychický vývoj. Jedním z důležitých nástrojů této podpory je
pomoc rodičů při domácí přípravě dítěte na školu.
Přípravu na školu lze vnímat z dlouhodobého hlediska už od předškolního období jako průběžné podněcování dětské zvídavosti, posilování pozitivních postojů ke škole, ke znalostem obecně. Z krátkodobého hlediska můžeme mluvit o pomoci rodičů naučit dítě učit se, o jejich pomoci při přípravě domácích úkolů, o poskytování klidného zázemí doma. Společné domácí úkoly se mohou stát černou můrou všech zúčastněných, nebo mohou být naopak dobrým základem pro pozdější učební a pracovní návyky dítěte. Důležité mohou být též pro posílení autority rodiče v očích dítěte i pro formování soudržnosti rodiny jako celku.
VÝZNAM DOMÁCÍ PŘÍPRAVY
Vypracovávání domácích úkolů má bezprostřední vliv na výkon a učení dítěte, posiluje jeho kritické myšlení a zlepšuje studijní návyky a jeho postoj vůči učení. Další přínos spočívá v posilování schopnosti dítěte řídit sebe sama a formovat vlastní disciplínu. Nesporný pozitivní dopad má domácí úkol na množství zapamatované látky, která byla probrána ve škole, je-li vypracováván v určitém nepříliš dlouhém časovém úseku od výkladu samého. Dojde-li k zopakování nově naučeného do 4 hodin od probrání nové látky ve škole, zapamatovaný rozsah poznatku je mnohonásobně vyšší, než když k opakování látky dojde třeba až s odstupem několika dnů.
Takovým opakováním je i prolistování učebnice s novou látkou, podtrhání zápisu, namalování mapky či jiného symbolu nové látky.
Nejedná se tedy jen o písemné úkoly v pravém slova smyslu.
Nakládání se zadanými školními povinnostmi učí dítě lépe si organizovat čas, může posilovat jeho zvídavost a vést ke zlepšování nezávislého řešení problémů. Vypracovávání školních povinností doma působí na domácí prostředí tím, že většinou zvyšuje interakci mezi rodiči a dítětem. Domácí úkoly mohou v ideálním případě také pozitivně formovat vnitřní motivaci žáka pro probírané téma. Tady hraje důležitou roli učitel, aby dokázal nově probírané téma propojit s již existujícími zájmy a aktivitami jednotlivých žáků ve třídě.
Domácí příprava nezahrnuje pouze vypracování samotných domácích úkolů dítětem. Lze na ni pohlížet jako na
systémovou práci, která zahrnuje součinnost žáků, rodičů i učitelů.
Kvalita domácí přípravy může ovlivnit i kvalitu vztahů v rodině a celkové rodinné klima. Domácí příprava také ovlivňuje atmosféru ve školní třídě, vztahy mezi spolužáky a vztah učitel-žák. V neposlední řadě má pak vliv na vztah rodič-učitel, oba dotčení mohou být právě při probírání nároků a témat domácích úkolů v bližším kontaktu.
V posledních desetiletích se celá řada výzkumů zabývala vlivy domácí přípravy na úspěšnost žáků ve škole a na jejich konkrétní schopnosti či dovednosti. Výstupy těchto studií nejsou jednoznačné, stejně tak jako přístup odborníků k této problematice. Výzkumy lze rozčlenit na studie, které neprokázaly žádný efekt; prokázaly pozitivní efekt; prokázaly pozitivní i negativní efekty.
Většina autorů se však přiklání k názoru, a dokládá to i výzkumnými studiemi, že domácí příprava dítěte na školu, konkrétně vypracovávání domácích úkolů, má nejenom pozitivní vliv na školní prospěch dítěte, ale napomáhá mu získávat a rozvíjet četné dovednosti a schopnosti. Nezávisí však jen na množství času, který dítě přípravě věnuje, ale i na dalších aspektech, jako je kvalita přípravy, pracovní podmínky, pomoc rodičů či osobnost dítěte.
Domácí příprava dětí v 1. a 2. třídě
Zcela specifická je domácí příprava u dětí první a druhé třídy. Podle amerického odborníka H. Coopera, který se problematice domácí přípravy systematicky věnuje, je nízká korelace mezi domácí přípravou a výkonem dítěte ve škole v prvních třídách základní školy (Cooper, 2007). U začínajících školáků jde pravděpodobně více o postupné přivykání si na povinnosti, osvojování si základních studijních dovedností, organizaci času, rozvíjení schopnosti řídit sebe samo než o konkrétní efekt v osvojování si znalostí, potažmo získání ocenění ve škole.
Domácí příprava dětí v počátku jejich školní docházky tedy sleduje nejen osvojení si nových poznatků, ale i další důležité výchovné cíle:
 
přijetí určité vlastní pravidelné povinnosti dítětem
 
osvojení si pracovních rituálů: vytvoření pracovního prostředí, zjištění, který čas během dne mi pro který typ práce vyhovuje (nepíšu do písanky po sportovním zápase), zavedení hygienických požadavků (nejím u čtení, nepíšu úkoly na špinavém pracovním stole)
 
osvojení si základních studijních dovedností (jak se naučím něco zpaměti?)
 
organizaci vlastního času (čím začnu, kolik času tomu věnuji, co je důležitější, co potřebuji udělat dříve, co později?)
 
rozvoj řízení sebe sama a vlastní disciplíny (zvyšování vlastní motivace, udělování si malých odměn – až to dopíšu, vezmu si koláč)
 
podporu součinnosti rodiny, žáků a školy: důraz na možnost observace dítěte (může či nemůže vidět při práci a učení své vzory – rodiče, prarodiče, starší sourozence), na latentní učení (co všechno má možnost si osvojit ve svém prostředí domova, aniž by to bezprostředně znamenalo, že se něco právě učí)
MOŽNÉ NEGATIVNÍ VLIVY DOMÁCÍ PŘÍPRAVY
Nelze opomenout ani záporné stránky, které s sebou domácí příprava může přinést. To se stává zejména tehdy, když je
délka a náročnost domácí přípravy neúměrná vývojovému stupni dítěte či jeho osobním možnostem.
Také v tom případě, když mu nepřináší bezprostřední efekt pro jeho vlastní výkon ve škole a dlouhodobý efekt mu není objasněn. Někdy domácí příprava může být také taková, že dítěti nepřináší pro školní výkon efekt žádný.
Součinnost rodičů a dítěte při domácí přípravě má bezesporu kladný vliv na kvalitu zpracovávaného domácího úkolu a pozdější výkon dítěte ve škole. Přesto někteří autoři upozorňují i na možný negativní vliv účasti rodičů na domácí přípravě (Hoover-Dempsey a kol., 2001).
Rodiče a žáci (v počtu 1 200) od mateřské až po střední školy, kteří se zúčastnili výzkumu zaměřeného na domácí přípravu, uvedli, že prožili během domácí přípravy silné hádky, které provázel křik a pláč (Kohn, 2006). Domácí příprava tudíž s sebou přináší i negativní emoce, které mohou nabývat různé intenzity. Negativní emoce pak mohou posílit negativní postoj vůči učení samotnému.
Zejména starší děti mají k domácí přípravě ambivalentní vztah. Většinou si uvědomují její důležitost, ale některé ji popisují i negativně.
 
„Bere mi to volný čas, který bych mohl strávit venku s klukama.“
 
„Nemá to smysl, učitel to stejně nekontroluje.“
 
„Nevím, co s tím mám dělat.“
 
„Nikdo mi s tím nepomůže.“
 
„Jsem unavený, nechce se mi.“
Zásadní dopad má, když je dítě neúměrně po delší časový úsek přetěžováno. Rodiče většinou své dítě dobře znají, a proto by měli chápat jeho limity velmi citlivě. Pro dítě je obtížné, když očekávané výkony není nikdy schopno plnit.
Zadávané úkoly mu musí dovolovat je
alespoň občas (nejlépe většinou) s úspěchem vyřešit. Úkoly by tedy měly vždy postupovat od jednoduchých, které dítě s úspěchem dokáže řešit, ke složitějším.
Rodiče by neměli v dítěti vzbuzovat pocity, že jsou jím zklamáni. Školní výkon jistě není jedinou hodnotou dítěte, a tedy i intelektově slabší žáci mají zažívat pocit úspěchu. Domnívám se, že toto si velmi dobře uvědomují zkušení učitelé malých žáků, ale rodiče jsou jen velmi neochotní si přiznat, že jejich dítě podává výkony na hranici svých možností. V takových případech je třeba skutečně začít více spolupracovat v rovině učitel-rodič.
Negativní následky
některých výše uvedených případů mohou být následující:
 
dítě ztrácí zájem o učení;
 
dítě ztrácí přirozenou zvídavost obecně;
 
dítě pociťuje fyzickou či psychickou únavu;
 
u dítěte se projevují psychosomatické poruchy, poruchy spánku...;
 
dítě má pocit, že nezvládne požadované, že selže, je více úzkostné;
 
dítě nelibě nese úbytek volného času, který bylo zvyklé trávit jiným způsobem;
 
dítě pociťuje narušení rodinných vztahů (rodič na dítě vyvíjí větší tlak, roste napětí v rodině, dochází k pravidelným konfliktním situacím), což zpětně posiluje výše uvedené body.
V příštím čísle Speciálu pro MŠ přineseme pokračování, které se bude věnovat součinnosti rodičů a dítěte při domácí přípravě na školu.