Bilingvní dítě v prostředí mateřských škol

Vydáno:

V prostředí mateřských škol se v posledních letech objevuje stále větší počet dětí cizinců či dětí, kteří mají jednoho z rodičů cizince a jsou vychovávány bilingvně. Pedagogové se tak mohou ocitnout v situaci, že neví, jak mají komunikovat s daným dítětem či s rodiči-cizinci. Každá strana může přispět k tomu, že jejich komunikace je vzájemně obohacující a inspirativní, nebo naopak nejasná, jež vede k různým nedorozuměním. Dopady obou druhů komunikace ovlivňují ve svém důsledku práci s předškolním dítětem a jeho výchovu.

Bilingvní dítě v prostředí mateřských škol
Prof. PhDr.
Lenka
Šulová
CSc.
katedra psychologie FF UK v Praze, vedoucí oddělení sociální psychologie
Pedagogové stále častěji pracují s dětmi, jež vyrůstají v bilingvní rodině. Velmi často si bilingvní rodiče slibují právě od předškolních institucí, že jejich
dvojjazyčný přístup k řečovému vývoji dítěte
vhodně doplní a posílí tu řeč, kterou mluví majoritní společnost. Je dobré zdůraznit, že není třeba se této situace obávat, protože bilingvní dítě samo dobře cítí, jaký jazyk má pro
komunikaci s určitou osobou
zvolit, a tak plynule přechází příkladně z němčiny, když se loučí s tatínkem v šatně, do češtiny, když se vítá s učitelkou.
BILINGVISMUS (DVOJJAZYČNOST)
O bilingvním dítěti předškolního věku hovoříme v případě, že
rozumí a mluví dvěma jazyky. Některé
definice bilingvismu
se liší při vymezování bilingvního dítěte vyššího věku. Podle některých odborníků musí bilingvní jedinec rozumět, mluvit i psát dvěma jazyky na úrovni mateřštiny. Pro jiné autory je bilingvní jedinec ten, který ovládá alespoň jednu z výše jmenovaných dovedností.
Bilingvismus se také dělí na aktivní a pasivní.
Při aktivním hovoří dítě oběma jazyky, při pasivním jedním z nich, ale rozumí oběma.
Pokud se dítě učí oba jazyky zároveň, hovoříme o
simultánním bilingvismu, který se váže k ranému řečovému vývoji. Jiným typem bilingvismu je
konsekutivní, jenž znamená, že se dítě naučí nejprve jeden jazyk a později druhý. Málokteří bilingvní lidé ovládají oba jazyky perfektně. Častější je případ, že jeden jazyk ovládají lépe než ten druhý.
Důležitá je komunikace s dítětem v rodině
Rodiče by měli včas učinit vědomé rozhodnutí, jakým jazykem chtějí se svým dítětem hovořit. Při tomto rozhodování je důležité si uvědomit, v jakém jazyce se dobře cítí a bude se jim nejlépe vytvářet pouto k dítěti. Lze doporučit pravidlo jeden rodič = jeden jazyk. Jedná se o tzv. Grammontovo pravidlo.Doporučujeme být v tomto ohledu důsledný. Důslednost není pouze základem výchovy obecně, ale pro bilingvní výchovu platí dvojnásob. Ačkoliv každý, kdo má
zkušenosti s dvojjazyčnou výchovou
dítěte, ví, že toto pravidlo nelze přesně dodržovat.
Pokud rodiče nebo prarodičce dodržují pravidlo, že
každý hovoří
na dítě vlastním rodným jazykem, osvojí si dítě postupně oba. Je však důležité, aby nemělo v hlavě zmatek. Matka (Češka) by měla mluvit na dítě česky a otec (Němec) zase jen německy.
Chybou je, pokud rodiče jazyky mění.
U kulturně smíšených manželských či partnerských párů se často používá pro vzájemnou komunikaci ještě
další třetí jazyk. Protože ho rodiče používají pouze mezi sebou a nehovoří jím k dítěti, dítě si ho zpravidla neosvojí.
Bilingvní výchova
je pro dítě, zejména na začátku osvojování řeči, svým způsobem náročná. V období, kdy začíná poznávat, že věci kolem mají nějaké jméno, ví, že pejsek může být „dog“, ale také „pes“. U dětí, které vyrůstají od narození dvojjazyčně, je
prolínání jazyků
zcela přirozeným jevem a součástí zdravého řečového vývoje. Hovoříme o tzv.
naivním jazykovém mísení.
Dítě ví, že pokud chce komunikovat s otcem-Angličanem, musí přejít do jeho slovního světa. Z tohoto období jsou roztomilé historky, kdy děti občas míchají slovní zásobu či si
pletou gramatiky obou jazyků.

Příklad
Čtyřletá Anička hovoří se svým anglickým tatínkem: „Father, could you please draw for me sluníčko.“ (Tatínku, mohl bys mi prosím namalovat sluníčko.)
Z toho lze vypozorovat, že holčička výraz sluníčko nejprve slyšela a naučila se od své české maminky a slovo má v češtině pro ni větší emoční význam.

Stejně tak může dítě rozumět oběma jazykům, ale mluví nejprve jedním z nich.
Častější kombinací je, že si nejprve osvojí jazyk toho rodiče, se kterým tráví více času, tedy nejčastěji matčin. Otcovu jazyku rozumí, ale odpovídá jazykem matky. Bilingvní dítě se ve svém
řečovém vývoji
projevuje velmi individuálně. Každé přichází do předškolního zařízení v jiném věku a jiné fázi úrovně bilingvismu. Z toho důvodu považujeme za vhodné zmínit, jaké
etapy bilingvní vývoj
má.
Rodiče, kteří se rozhodnou
vychovávat své dítě dvojjazyčně, by měli
podporovat jeho řečový vývoj
co nejdříve. Zdravé dítě si osvojuje řeč spontánně. Nejdůležitější je to, co slyší kolem sebe. Řečový vývoj nezačíná s prvními slůvky, ale prakticky od narození. Dítě vnímá
zvuky, hlasy, intonaci
a melodii jazyka. Pokud má vyrůstat dvojjazyčně, musí mu být umožněn
kontakt se zvukovou stránkou obou jazyků
od jeho prvních dnů (hovořit s ním při mazlení, přebalování či hře).
Asi do dvou let dítě nejprve vyslovuje
izolovaná slova
a následně
dvouslovné asociace. Pro toto období je tedy typické, že si nahodile volí slova z obou jazyků, jako by vlastnilo jediný lexikální soubor. Když
označuje předměty ve svém okolí, volí si je celkem nahodile a není schopno je nahrazovat týmž označením v jazyce druhém. V této době považuje oba jazyky za
jediný systém s množstvím synonym.
Ze strany rodičů někdy dochází ke znepokojení, že dítě nemluví správně ani jedním z osvojovaných jazyků. V této době je však potřeba být trpělivý a na dítě nijak nenaléhat, nenutit ho zůstávat v jednom z jazykových systémů.
Přibližně ve dvou letech dochází k výraznému
nárůstu slovní zásoby v obou jazycích
a dítě začíná volit jazyk podle toho, s kým hovoří. Stále však v jeho řeči nacházíme
smíšené věty, ve kterých jsou slova z obou jazyků. U některých dětí se objevuje období, kdy označují stejný předmět najednou oběma jazyky. Jakoby náhle objevily
existenci dvou rozdílných jazyků
a odlišnost lidí, kteří jimi hovoří. Velmi rychle se tedy zdokonalují, zlepšuje se jejich slovník,
dělají však hodně gramatických chyb.
V tomto období je dobré doporučovat rodičům, aby promluvám s dítětem věnovali dostatek času,
hodně mu četli, vodili ho mezi vrstevníky, kteří hovoří jedním či druhým jazykem. Vhodné jsou také audionahrávky,
sledování televizních pohádek
v obou jazycích apod. Je důležité rodičům zdůrazňovat, aby se veškeré tyto aktivity odehrávaly v klidné a uvolněné atmosféře,
bez tlaku na dítě
v oblasti jeho řečových projevů.
Osvojování obou jazyků
by mělo probíhat spontánně, aniž by dítě cítilo úsilí ze strany rodičů.
Asi ve čtyřech letech už dítě umí dobře
rozlišovat oba jazyky, přecházet z jednoho do druhého, i když se stále mohou objevovat drobné nedostatky a prolínání obou jazyků. Jak brzy a v jaké kvalitě je tohoto stadia dosaženo, určuje v zásadě fakt, jak sami rodiče přistupují k
rozvoji řečových dovedností
svého dítěte, jak mu v tomto procesu pomáhají, zda je jejich výchova úmyslná či neúmyslná, předem promyšlená (viz Grammontovo pravidlo) či nahodilá, jaká je
řečová úroveň samotných rodičů
apod.
Rodiče by měli hovořit ke svým dětem jenom tím jazykem, který sami
dokonale ovládají, jazykem, který jim dovoluje komunikovat perfektně, a to jak na úrovni emoční, tak rozumové. Z tohoto hlediska vycházejí některé
pokusy ambiciózních rodičů, kteří se snaží působit na dítě „bilingvně“ jazykem, který pro ně samé není zvládnutý na úrovni mateřštiny, spíše kontraproduktivně. Pro
pedagogy v mateřské školce
platí totéž. Ve většině případů, pokud dítě zrovna nenavštěvuje bilingvní školku, je jazykem pedagoga čeština.
Jestliže se dítě nachází v prostředí, kde je
každý jazyk asociován ke konkrétní osobě, obrací se k nim v příslušném jazyce. Přechod do tohoto stadia se děje postupně a vyžaduje dostatek času. Délka času i
stupeň diferenciace jazyků
závisí na mnoha faktorech, jako je osobnost dítěte a jeho schopnosti obecně, postoj rodičů k řečovému vývoji svého dítěte, doba působení každého jazyka (Saunders, 1982). Přestože dítě ve vyšším věku ví, jakým jazykem má hovořit, dostane-li se do
stresové situace
či emočního zatížení, má tendenci komunikovat tím, který je mu bližší.
Náročné je také
osvojování si jazyka, který není jazykem země, v níž rodina žije. Jestliže nemůže dítě prakticky užívat druhý jazyk jinde než v rodině, začne postupem času trpět
slovní zásoba tohoto jazyka.
Tomu se dá předejít například častými
návštěvami přátel s dětmi
ze země, odkud rodina pochází, nebo návštěvami v tamním prostředí, které bude spojeno s hojnými vrstevnickými kontakty.
Ne vždy se bilingvní výchova daří dle přání rodičů. Ti by však měli být trpěliví a s postupnými pokroky v rozvoji obou jazykových systémů dítěti pomáhat. Lze říci, že dříve uváděná představa, že bilingvismus je
rovnocenné užívání obou jazyků, tak zcela neplatí. Velmi často je jeden z jazyků užívanější, či oblíbenější, i když se to může v průběhu života měnit. Především by nemělo mít dítě pocit, že
neplní očekávání rodičů
v této oblasti, mohlo by totiž dojít k jeho traumatizaci.
Neverbální složka komunikace
Ke každé řeči se váže také
neverbální složka, která nám mnohdy napoví více než slovní vyjádření. Dítě si neosvojuje pouze řeč, ale dohromady s ní i neverbální prostředky. Neverbální projevy nesou
silný emoční význam. Rovněž platí, že se emoce odráží na našem neverbálním projevu.
Gesta, mimika, postoj těla
či tón hlasu doprovází náš řečový projev. Je zajímavé pozorovat, jak bilingvní lidé mění při přechodu do druhého jazyka i svůj neverbální projev.
Některé studie dokonce poukazují na to, že tito jedinci mají
vyšší citlivost pro neverbální komunikaci. Rovinu neverbální komunikace mohou dobře využívat pedagogové při
nastartování komunikace s bilingvním dítětem. Hry založené na pantomimě odstraňují možnou menší jazykovou kompetenci dítěte v užívaném jazyce.
DÍTĚ Z ODLIŠNÉHO KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ
Bilingvní dítě v předškolní instituci není však pouze otázkou bilingvního působení a řečového vývoje, ale je nutné se také zabývat kulturními specifiky dětí, jejichž jeden či oba rodiče jsou cizinci. Nejčastěji se v ČR jedná o děti Slováků, Vietnamců, Rusů, Ukrajinců, ale zastoupeny jsou přirozeně i další národnosti.
Co kultura, to odlišná mentalita, chování, zvyky a tradice. Pedagog musí projevit interkulturní senzitivitu a musí být schopen vcítit se do cizí mentality. Jsou totiž situace, kdy se dítě, ale i rodič mohou chovat nepředvídatelně a odlišně od toho, na co jsme zvyklí od českých dětí či rodičů.
Ve vývoji dítěte přirozeně platí univerzální zákonitosti. Stejně tak se zde projevují i kulturní specifika, která ovlivňují jeho chování. Vycházejí z odlišných hodnot, norem, tradic, náboženství. Podle vyjadřování emocí lze rozdělit kultury na afektivní a neutrální. V afektivních kulturách mají jedinci tendenci přirozeně vyjadřovat svoje emoce, zatímco v neutrálních kulturách je spíše skrývají a jejich projev v určitých situacích považují za nevhodný.
V
afektivních kulturách
jsou verbální a neverbální reakce bezprostřednější a fyzické kontakty uvolněnější. Je zajímavé pozorovat, jak
děti vyjadřují své emoce. Mohli bychom se domnívat, že se emoce vyjadřují na celém světě stejně. Pociťuje-li dítě spokojenost, usmívá se, má-li vztek, bouchne pěstičkami do stolu. Ale není tomu tak. Ve výzkumných studiích byl sledován
spontánní projev emocí
již u jedenáctiměsíčních dětí z Číny, Japonska, Evropy a Severní Ameriky. Čínské děti byly méně expresivní než děti z ostatních kultur.
Na základě
zrcadlení a učení nápodobou
děti odráží projevy emocí osoby, ke které mají vazbu. Číňané, avšak Asiaté obecně,
vyjadřují emoce méně
než lidé z jiných kultur. V situacích, ve kterých by Evropan vyjádřil zděšení či vztek, se jejich výraz tváře nemusí vůbec změnit. Rovněž úsměv, tak jak ho chápeme z našeho pohledu, nemusí v asijské kultuře znamenat totéž. Bývá vnímán jako vyjádření slabosti.
Většina
dětí cizí státní příslušnosti
v mateřských školách v České republice je vietnamského (39%) a ukrajinského původu (16%). Početnou skupinou jsou také děti Slováků či Rusů. Výraznou skupinu tvoří děti s českou státní příslušností, které
mají jednoho rodiče cizince. Jedná se o děti z kulturně smíšených manželství či partnerství, přičemž takovéto rodinné prostředí má opět svoje výrazná specifika.
Při pedagogické práci s dítětem-cizincem je nutné mít na paměti, že má
odlišné kořeny, jinou mentalitu, rozdílné zvyky či tradice. Stejně tak odlišné může být jeho chování ve skupině. Zejména u dětí z kolektivistických kultur (Vietnamci, Číňané) může jít o zakořenění jiného vzorce chování ve skupině vrstevníků.
Vietnamská menšina
V České republice žije okolo
800 českých občanů hlásících se k vietnamské národnosti
a více než 30 000 vietnamských občanů. Mezi Vietnamci je 30 % dětí a mladistvých do 18 let. Z hlediska dětské populace je to tedy
druhá „nejmladší“ menšina v České republice
(po romské menšině). Téměř do všech mateřských a základních škol v Praze a v České republice vůbec chodí alespoň několik malých Vietnamců.
Tung uvádí, že vietnamské děti ovládají z velké části velmi dobře český jazyk. Naopak je u nich spíše problémem vietnamština. Téměř všechny tyto děti do 15 let neumí číst a psát vietnamsky, neznají svoji kulturu a tradice. Vietnamsky hovoří jako cizinci. Vietnamští obchodníci, rodiče těchto dětí, nemají dost času, aby se jim věnovali, a zanedbávají předávání vietnamské kultury. Někteří bohatí Vietnamci posílají své děti do francouzských či anglických škol. Děti se tak nenaučí ani správně česky ani vietnamsky. Na základní škole v Praze-Libuši byla zavedena první specializovaná třída pro vietnamské děti, které ještě nehovoří dost dobře česky (Tung, 2003).
Pro komunikaci s Vietnamci je důležité si uvědomit jednu skutečnost. Vietnamská kultura je typickým příkladem
kolektivistické kultury, což znamená, že zájmy komunity jsou více než zájmy jednotlivce.
Vietnamská matka se stará o dítě do třech let jeho věku
a pak je „předáno“ komunitě. Očekává se, že se bude chovat ve prospěch skupiny a jeho vlastní zájmy by měly ustoupit zájmům vyšším, kolektivním. Z našeho středoevropského pohledu se může jevit výchova vietnamských děti jako „tvrdá“. Stejně tak platí i výše uvedené o
vyjadřování emocí.
Neměnný výraz tváře je odrazem harmonie, naopak úsměv může v určitých situacích naznačovat nejistotu a nesoulad.
Děti cizinců z Evropské unie
Jako specifickou skupinu lze vnímat rodiny západoevropského původu. Ty většinou nemají existenční problémy, kladou důraz na dobré vzdělávání dětí (výběr MŠ, kroužků), což souvisí s jejich poměrně vysokým vzděláním i příjmy. Na druhou stranu tyto rodiny zůstávají v České republice často jen přechodně a v souladu se současným nadnárodním migračním modelem.
Pokud shrneme nejdůležitější problémové otázky pro komunikaci s rodiči, kteří přicházejí ze západní Evropy, jsou to jejich vysoké nároky na předškolní vzdělávání, požadovaná otevřená komunikace s pedagogema požadovaná i nabízená spoluúčast na různých akcích MŠ. Při oboustranné dobré vůli lze tyto oblasti považovat za pozitivní pro předškolní instituce a jejich kvalitu i pro výchovu dětí v nich.
PROBLÉMY V KOMUNIKACI S RODIČEM-CIZINCEM
Pokud musí pedagog komunikovat s rodičem-cizincem, jedná se o interkulturní komunikaci. Jedná se o druh komunikace, které se účastní příslušníci odlišných kultur. Vyznačuje se tím, že
účastníci naráží na rozdíly ve vzájemných komunikačních stylech, na rozdílné vnímání a chování.
Pocity, které může interkulturní komunikace či kontakt způsobit, jsou následující:
Nejistota
– obě strany mohou pociťovat při komunikaci nejistotu, kterou si ani nemusí uvědomovat. Spočívá ve vzájemném poznávání, kritickém pohledu a nevyjasněných očekáváních.
Kognitivní disonance (nesoulad)
– kognitivní disonance je již na rovině hlubších nedorozumění, které mohou být způsobeny různou kulturní identitou (příkladně názor na odlišné stravování, oblékání dítěte).
Nedůvěra
– pokud je nesoulad v komunikaci dlouhodobější, dojde k nastolení trvalejší nedůvěry, která brání rozvoji jakékoliv další smysluplné komunikace.
Nepřátelství
– vyhrocený stav nedůvěry, který se projeví v nepřátelském postoji. Rodič může příkladně zcela odmítat výchovný styl v českých mateřských školkách.
Protože se jedná o rovinu pocitů, tedy rovinu emoční,
rodič či pedagog
si ani nemusí uvědomovat, že mu na tom druhém něco vadí. Pokud prožíváme cokoli nelibě, máme tendenci se tomu vyhýbat. Pedagog i rodič jsou
vystaveni odlišnému komunikačnímu stylu, neznámému chování a používání neverbálních výrazů. Vyjádřeno jinými slovy – člověk může být při interkulturním kontaktu zmaten, protože nesprávně rozumí jazykovým výrazům či špatně interpretuje neverbální signály.
Doporučená a citovaná literatura
BARTANUSZ, Š. Problematika dětského bilingvismu. Praha, 1998. Diplomová práce FF UK, (vedoucí diplomové práce autorka článku).
GRAMMONT, M. Observation sur le langage des enfants. Paris: Mélanges Meillet, 1902.
PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie: sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál, 2004.
MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L. Řečový vývoj v bilingvní rodině a interkulturní výchova. In Logopedie 2005–2006. Praha: Česká logopedie, 2007.
MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L. a kol. Interkulturní psychologie: rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: Karolinum, 2007. 218 s.
MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L., SCHOLL, L. Bilingvismus a interkulturní komunikace. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 128 s.
SAUNDERS, G. Enfants bilingues, l´expérience d´un apprentisage familial. Paris: Retz, 1982.
ŠULOVÁ, L., ZAOUCHE–GAUDRON, CH. Předškolní dítě a jeho svět. Praha: Karolinum, 2003.
ŠULOVÁ, L., BARTANUSZ, Š. Vývoj dítěte v bilingvní rodině. In Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2003. s. 171–178.
ŠULOVÁ, L., BARTANUSZ, Š. Otcovská a mateřská mluva. In Předškolní dítě a jeho svět. Praha: Karolinum, 2003. s. 279–304.
ŠULOVÁ, L. Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje. In Československá psychologie. roč. L, číslo 4, Praha: Academia, 2006. S. 327–341.
ŠULOVÁ, L., MORGENSTERNOVÁ, M. Řečový vývoj v bilingvní rodině a interkulturní výchova. In Psychologie pro každý den. Praha: FF UK, 2009. s. 87–95.
TUNG, N. Problémy se zachováním identity vietnamské národnosti. In Politika Prahy a dalších měst ve vztahu k národnostním menšinám. Praha: Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin 2003.

Související dokumenty