Prev-Centrum aneb Jak vám můžeme pomoci?

Vydáno:

„V programu jsem dostala podporu v situaci, kdy jsem byla na dně, pomohlo mi to podívat se na věci jinak a přestat utíkat před problémy.“ Tak zní slova jedné z našich klientek. Zbavit klienty jejich obav, nejistot a motivovat je ke změně životního stylu směrem k pozitivní životní orientaci je hlavní snahou pracovníků organizace Prev-Centrum. Svou prací chceme nejen předcházet rizikovému chování dětí, pomáhat a léčit lidi postižené závislostmi, ale také posilovat to, co považujeme za dobré: život, svobodu, spravedlnost, prosperitu, zdraví a pocit bezpečí...

Prev-Centrum aneb Jak vám můžeme pomoci?
Mgr.
Ondřej
Počarovský
 
ředitel Prev-Centra
O Prev-Centru
Prev-Centrum je profesionální organizace, která poskytuje certifikované a registrované adiktologické a sociální služby, jež jsou vzájemně propojeny. Služby mají charakter systému, který zajišťuje
programy primární prevence rizikového chování, ambulantní léčbu a nízkoprahové služby pro děti a mládež
v hlavním městě Praha. Základním posláním organizace je prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími formami rizikového chování.
Organizace má silnou tradici. Své služby poskytuje již více než osmnáct let, a opírá se tak o bohaté zkušenosti, které během svého působení nasbírala. V roce 2001 byl zahájen oficiální provoz programů v prostorách v Meziškolské ulici v Praze 6, kde organizace dosud sídlí. Organizace se také sdružuje ve svazu
PROADIS
(Propojené profesionální adiktologické služby).
Co organizace Prev-Centrum nabízí a pro koho je určena?
 
Programy primární prevence - Jednotlivé programy organizace nabízejí širokou škálu služeb.
Programy primární prevence
zajišťují komplexní služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Mezi poskytující služby patří:
 
Všeobecná primární prevence
(VPP) - preventivní programy pro žáky 6. až 9. ročníků základních škol a pro studenty 1. až 3. ročníků středních škol.
 
Selektivní primární prevence
(SPP) - intervenční programy pro žáky 3. až 9. ročníků základních škol a pro studenty 1. až 3. ročníků středních škol.
 
Indikovaná primární prevence
(IPP) - poradenství pro pedagogy, rodiče a děti s rizikovým chováním a problematickým postavením ve třídě.
 
Vzdělávací aktivity
- vzdělávání lektorů primární prevence, vzdělávání školních metodiků, konzultace s pedagogy a lektory primární prevence, intervize, supervize.
 
Ambulantní léčba
- Ambulantní léčba poskytuje ambulantní poradenské, terapeutické a sociální služby osobám ohroženým důsledky užívání návykových látek či nacházejícím se v jiných rizikových a obtížných situacích, jejich rodinám a nejbližšímu sociálnímu okolí. Nabídka služeb zahrnuje:
 
Ambulantní poradenské a terapeutické služby - individuální poradenství, služby prvního kontaktu, krizová intervence, předléčebný a motivační kontakt, zprostředkování léčby, substituční léčba buprenorfinem, psychoterapie, psychodiagnostika.
 
Rodinnou terapii
- rodinná terapie a poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek, dětí a mladistvých v rizikových životních situacích.
 
Vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí
- kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, otevřené mezioborové semináře.
 
Informační a poradenský servis po telefonu a internetu
- servis probíhá každý všední den dle stanovených provozních hodin.
 
Nízkoprahové služby
- Nízkoprahové služby nabízejí mladým lidem dva typy programů:
 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež „Suterén“
- je určen pro děti a mládež ve věku 12 až 20 let, služba je doplněna o zážitkové programy v přírodě, sportovně nebo soutěžně zaměřené akce, filmové kluby, vzdělávací semináře nebo i jednodenní mimoklubové aktivity.
 
Sociálně-terapeutický program „UNCLE - Tým pro mládež“
- je určen pro děti a mládež ve věkovém rozpětí 12 až 17 let, kteří překračují společenské normy (např. záškoláctví, experimentování s návykovými látkami, drobné krádeže, potyčky apod.) nebo by je mohli v budoucnu překračovat (prevence kriminality). Cílem programu je klienty motivovat ke změně životního stylu a pozitivní životní orientaci.
Jak se mohou lidé na Prev-Centrum obrátit?
Veškeré důležité informace naleznou zájemci o naše služby na internetových stránkách www.prevcentrum.cz. Každý program má také svůj telefonický kontakt a e-mailovou adresu, kam mohou být dotazy směřovány:
 
Ambulantní léčba: 233 355 459
poradna@prevcentrum.cz
 
Programy primární prevence: 242 498 335
prevence@prevcentrum.cz
 
Nízkoprahové služby: 242 498 334
nzdm@prevcentrum.cz
V rámci ambulantní léčby navíc funguje prostřednictvím internetu poradenský a informační servis, který poskytuje základní poradenství a informace z oblasti užívání návykových látek. Tuto poradnu naleznou zájemci na odkazu http://www.prevcentrum.cz/Webova-poradna. Organizace také každoročně prezentuje své služby na volnočasovém festivalu LadronkaFest. Návštěvníci se zde mohou aktivně zapojit do aktivit jednotlivých programů (např. vědomostní kvízy, výroba ozdobných připínacích placek apod.), ale mohou také požádat pracovníky o radu a získat kontakty, případně si popovídat o nejrůznějších tématech, která jsou s oblastí sociálně patologických jevů spojována.
Kdo v Prev-Centru pracuje?
Provoz organizace Prev-Centrum zajišťuje
14 odborných pracovníků a 26 externistů.
Naši pracovníci jsou motivovaní odborníci z řad psychologů, sociálních pracovníků, adiktologů a speciálních pedagogů, kteří absolvovali příslušné vzdělání a řadu vedlejších vzdělávacích aktivit, aby mohli zajišťovat poskytované služby s maximální profesionalitou.