Kam sahá působnost školy

Vydáno:

Škola má právo (a současně povinnost) reagovat pouze na to chování a jednání žáků, které se odehrává na půdě školy, popřípadě má souvislost se školním vyučováním a poskytováním vzdělávání ve školách (obdobně to platí i pro poskytování výchovy, vzdělávání a školských služeb ve školských zařízeních, která vzdělávání ve školách podporují nebo doplňují – školních družinách, školních klubech, střediscích volného času apod.).

Související dokumenty

Pracovní situace

Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Zákonný zástupce
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Žákovská a studentská samospráva
GDPR - pro školy
Předávání lékařských zpráv dětí škole
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Bezpečnost
Třídní kniha, katalogový list žáka
Právo na kopie písemných prací

Zákony

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník