MŠMT povoluje vznik nových škol, musejí ale musí splnit kritéria

Vydáno: 4 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povoluje vznik nových škol, musejí ale splnit všechny náležitosti. Stejné podmínky musí přitom splnit jak veřejné, tak církevní nebo soukromé školy.

Pokud se vznikající škola rozhodne, že chce být zapsaná v rejstříku škol, vyplývají ji z toho jak určité povinnosti, tak i výhody ve formě finančních dotací, které dosahují až stoprocentního pokrytí. V minulém roce byly poskytnuty dotace 857 soukromým školám ve výši 5,1 miliardy korun. Na zápis nové školy do rejstříku škol a školských zařízení není automatický nárok.

„O zápisu nové školy do rejstříku škol a školských zařízení se vede standardní správní řízení. Postup při schvalování zápisu škol je bez ohledu na zřizovatele ve všech případech stejný a řídí se školským zákonem,“vysvětluje náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl a pokračuje: „Zápis nové školy musí být ve shodě s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky i příslušného kraje, v žádném případě není vázaný na vedení ministerstva,“ upozorňuje náměstek Pícl.

Dlouhodobé záměry jsou pevně stanoveny na období 2015 – 2020. Každý kraj má navíc svůj vlastní Dlouhodobý záměr, který má při rozhodování o zápisu školy zásadní roli. Jde o závazné dokumenty, které nelze měnit podle aktuálních potřeb.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015 – 2020 v oblasti základního vzdělávání podporuje navyšování kapacit základních škol tak, aby každý žák plnící povinnou školní docházku měl zajištěno místo ve spádové základní škole. V Dlouhodobých záměrech krajů je doporučováno zachování stávající kapacit škol a  vznik nové základní školy jen výjimečně, na základě prokázané potřeby a s ohledem na aktuální podmínky v dané lokalitě.

V oblasti středního vzdělávání se vzhledem k dostačující nabídce širokého spektra oborů povoluje zápis nové střední školy nebo zvyšování jejich kapacit pouze vy výjimečných a odůvodněných případech. To jsou například obory vzdělání technického nebo přírodovědného zaměření.

Co se týče samotného procesu, žadatelé jsou o průběhu správního řízení i o jeho výsledcích podrobně informováni a rozhodnutí je vždy řádně odůvodněno.

Infobox:
- Pro školní rok 2018/2019 je podáno 49 žádostí o zápis nové soukromé základní školy, dosud bylo zapsáno 11 soukromých základních škol a 6 žádosti bylo zamítnuto. Dále byly podány 4 žádosti o zápis církevní základní školy a dosud byla 1 zapsána. Současně bylo podáno 7 žádostí o zápis nové soukromé střední školy, dosud byla 1 zapsána a 2 byly zamítnuty. Dále evidujeme 2 žádosti o zápis nové církevní střední školy. V uvedených případech se jedná o předběžná čísla včetně nepravomocných rozhodnutí. Správní řízení ve všech případech zatím probíhají.
- Pro školní rok 2017/2018 bylo podáno 51 žádostí, z nich bylo zapsáno 19 škol, zamítnuto bylo 14 žádostí. Dále byly podány 4 žádosti o zápis církevní základní školy, 1 byla zamítnuta.  Zároveň bylo podáno 12 žádostí o zápis nové soukromé střední školy. Z nich byly zapsány 2, zamítnuto bylo 8 žádosti. Dále byly podány 2 žádosti o zápis nové církevní střední školy a 2 byly zapsány.
- Pro školní rok 2016/2017 bylo podáno celkem 53 žádostí o zápis nové soukromé základní školy do rejstříku škol a školských zařízení, z nich bylo zapsáno 44 škol, zamítnuto bylo 6 žádostí. Středních soukromých škol bylo zapsáno 5, zamítnuty byly 3 žádosti.

Pozn.: Rozdíl mezi součtem zapsaných škol a zamítnutých žádostí a počtem podaných žádostí je způsoben tím, že ne všechny žádosti byly věcně rozhodnuty (zpětvzetí žádosti, zastavení řízení). 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-povoluje-vznik-novych-skol-museji-ale-splnit-kriteria