291/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
291/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. září 2023,
kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 6, § 27 odst. 5, § 28 odst. 2, § 28a odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 198/2012 Sb. a zákona č. 183/2023 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., vyhlášky č. 329/2013 Sb. a vyhlášky č. 272/2014 Sb., se mění takto:
1. Úvodní věta vyhlášky zní:
"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 24 odst. 6, § 27 odst. 5, § 28 odst. 2, § 28a odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 198/2012 Sb. a zákona č. 183/2023 Sb.:".
2. § 1 až 4 včetně nadpisů znějí:
 
"§ 1
Studium pedagogiky
(1) Studium pedagogiky se uskutečňuje v délce trvání alespoň
a) 300 vyučovacích hodin pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy,
b) 120 vyučovacích hodin v ostatních případech.
(2) Studium pedagogiky se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 
§ 2
Zvláštní pravidla pro studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
(1) Účastník studia vede po dobu studia portfolio, které obsahuje
a) písemné přípravy alespoň 5 vyučovacích hodin praxe,
b) písemný rozbor průběhu a výsledku vyučovacích hodin uvedených v písmenu a) na základě reflexe s učitelem, který vedl praxi,
c) písemné závěrečné hodnocení praxe účastníka studia učitelem, který vedl praxi, a
d) další doklady, pokud jsou uvedeny v akreditaci vzdělávacího programu.
(2) Povinnou součástí závěrečné ústní zkoušky nebo obhajoby závěrečné písemné práce je pohovor o portfoliu účastníka studia.
(3) Alespoň 1 člen zkušební komise je odborníkem v oblasti školství, který se nepodílí na uskutečňování příslušného vzdělávacího programu.
(4) Podmínkou uskutečňování studia v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je uzavření dohody o spolupráci s vysokou školou uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu učitelů, která obsahuje alespoň
a) obsah a rozsah odborné a metodické podpory ze strany vysoké školy a
b) způsob a rozsah zapojení zaměstnanců vysoké školy do uskutečňování studia v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
(5) Garantem vzdělávacího programu pro uskutečňování studia pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy může být osoba, která
a) je profesorem, mimořádným profesorem nebo docentem pro obor
1. v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo oborové didaktiky, nebo
2. který charakterem odpovídá předmětu druhého stupně základní školy nebo všeobecně-vzdělávacímu předmětu střední školy, pokud v didaktice tohoto oboru po dobu 5 let přede dnem podání žádosti o akreditaci nebo prodloužení akreditace vzdělávacího programu vykonávala tvůrčí činnost, a
b) získala praxi
1. v délce 3 let ve výkonu přímé pedagogické činnosti jako pedagogický pracovník s odbornou kvalifikací,
2. v délce 3 let při práci s dětmi a mládeží jako psycholog nebo speciální pedagog, nebo
3. v rozsahu 20 vyučovacích hodin ve výkonu přímé pedagogické činnosti ve škole nebo školském zařízení v době nejdéle 2 let přede dnem podání žádosti o akreditaci nebo prodloužení akreditace vzdělávacího programu.
(6) Garantem vzdělávacího programu pro uskutečňování studia pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy může dále být osoba, která
a) je absolventem doktorského studijního programu
1. v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo oborové didaktiky, nebo
2. v oboru, který charakterem odpovídá předmětu druhého stupně základní školy nebo všeobecně-vzdělávacímu předmětu střední školy, pokud v didaktice tohoto oboru po dobu 5 let přede dnem podání žádosti o akreditaci nebo prodloužení akreditace vzdělávacího programu vykonávala tvůrčí činnost, a
b) získala praxi v délce 5 let
1. ve výkonu přímé pedagogické činnosti jako pedagogický pracovník s odbornou kvalifikací, nebo
2. při práci s dětmi a mládeží jako psycholog nebo speciální pedagog.
(7) Lektorem vzdělávacího programu pro uskutečňování studia pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy může být osoba splňující předpoklady podle § 14 odst. 4, která
a) získala praxi v délce 5 let
1. ve výkonu přímé pedagogické činnosti jako pedagogický pracovník s odbornou kvalifikací, nebo
2. při práci s dětmi a mládeží jako psycholog nebo speciální pedagog, nebo
b) je studentem nebo absolventem doktorského studijního programu a která získala praxi
1. v délce 3 let ve výkonu přímé pedagogické činnosti jako pedagogický pracovník s odbornou kvalifikací,
2. v délce 3 let při práci s dětmi a mládeží jako psycholog nebo speciální pedagog, nebo
3. v rozsahu 20 vyučovacích hodin ve výkonu přímé pedagogické činnosti ve škole nebo školském zařízení v době nejdéle 2 let přede dnem podání žádosti o akreditaci nebo prodloužení akreditace vzdělávacího programu.
 
§ 3
Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích
Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích, se uskutečňuje v délce trvání alespoň 120 vyučovacích hodin a ukončuje se závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 
§ 4
Studium pro přípravu pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
Studium pro přípravu pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání se uskutečňuje v délce trvání alespoň 40 vyučovacích hodin a ukončuje se závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.".
Poznámky pod čarou č. 1 a 2 se zrušují.
3. V § 5 odst. 1 se slova "škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví" nahrazují slovy "vzdělávání a výchovy, vedení a řízení zaměstnanců, bezpečnosti a ochrany zdraví, komunikace a práce s digitálními technologiemi" a slovo "funkce" se nahrazuje slovy "činnosti na pracovním místě".
4. V § 5 odstavec 2 zní:
"(2) Studium pro ředitele škol a školských zařízení se uskutečňuje v délce trvání alespoň 100 vyučovacích hodin a ukončuje se závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.".
5. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
6. § 6 až 6b včetně nadpisů znějí:
 
"§ 6
Studium k rozšíření odborné kvalifikace
(1) Studium k rozšíření odborné kvalifikace se uskutečňuje v délce trvání alespoň
a) 200 vyučovacích hodin pro získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni nebo druhu školy,
b) 250 vyučovacích hodin pro získání způsobilosti vyučovat další předměty nebo vykonávat speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,
c) 350 vyučovacích hodin pro získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga.
(2) Studium k rozšíření odborné kvalifikace se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 
§ 6a
Studium pro přípravu školských logopedů
Studium pro přípravu školských logopedů se uskutečňuje v délce trvání alespoň 350 vyučovacích hodin a ukončuje se obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 
§ 6b
Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka
Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka se uskutečňuje v délce trvání alespoň 60 vyučovacích hodin a ukončuje se závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.".
Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.
7. Nadpis nad označením § 7 se zrušuje.
8. V § 7 odst. 1 se za slovo "pracovníky" vkládají slova "podle § 5 odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících", za slovo "managementu," se vkládají slova "včetně vedení a řízení zaměstnanců," a slova "informačních technologií" se nahrazují slovy "práce s digitálními technologiemi".
9. V § 7 odstavec 2 zní:
"(2) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 5 odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání alespoň 350 vyučovacích hodin a ukončuje se obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.".
10. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.
11. V § 8 odstavec 2 zní:
"(2) Studium pro výchovné poradce se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole nebo v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v délce trvání alespoň 250 vyučovacích hodin a ukončuje se obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.".
12. V § 8 se odstavec 3 zrušuje.
13. V § 9 odst. 1 se na konci písmene d) doplňuje slovo "nebo" a písmeno e) se zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
14. V § 9 odstavec 2 zní:
"(2) Studium k výkonu specializovaných činností se uskutečňuje v délce trvání alespoň 250 vyučovacích hodin a ukončuje se obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.".
15. Nadpis nad označením § 10 se zrušuje.
16. § 10 včetně nadpisu zní:
 
"§ 10
Průběžné vzdělávání
Průběžné vzdělávání podle § 24 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících je zaměřeno na teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy, na výkon práce pedagogických pracovníků a na jejich jazykové vzdělávání.".
17. V § 11 odst. 1 se slova "3 místopředsedů" nahrazují slovy "2 místopředsedů".
18. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Není-li přítomen předseda, komise se nejprve usnese, který z místopředsedů zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti.".
19. V § 12 odst. 4 písm. e) se slova "podpisy předsedy a jednoho místopředsedy" nahrazují slovy "podpis předsedy nebo zastupujícího místopředsedy".
20. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST TŘETÍ
POVINNOSTI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
 
§ 12a
Rozsah, způsob vedení a doba uchovávání dokumentace o uskutečňování vzdělávacího programu
(1) Vzdělávací instituce vede o uskutečňování vzdělávacího programu písemnou dokumentaci, která obsahuje
a) přihlášky pedagogických pracovníků,
b) prezenční listiny, třídní knihy nebo jiné doklady o účasti pedagogických pracovníků a o uskutečňování vzdělávacího programu,
c) protokoly o průběhu a výsledku obhajob závěrečných písemných prací, pokud se konaly, a závěrečných ústních zkoušek,
d) závěrečné písemné práce, pokud se vzdělávací program ukončoval obhajobou závěrečné písemné práce, a
e) plán vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu a závěrečnou zprávu z vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu podle § 12b odst. 4.
(2) Vzdělávací instituce uchovává dokumentaci uvedenou v odstavci 1 po dobu 3 let ode dne uplynutí doby, na kterou byla akreditace vzdělávacího programu udělena nebo prodloužena a ve které tato dokumentace vznikla, s výjimkou dokladů uvedených v odstavci 1 písm. c), které vzdělávací instituce uchovává po dobu 50 let ode dne jejich vyhotovení.
 
§ 12b
Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu
(1) Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu zahrnuje alespoň nástroje a pravidla pro
a) sběr a vyhodnocení dat a
b) využití výstupu vyhodnocení dat v dalším uskutečňování vzdělávacího programu.
(2) Sběr dat je zaměřen alespoň na
a) zjišťování vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu,
b) hodnocení organizačního, materiálního a personálního zajištění uskutečňování vzdělávacího programu a
c) dosažené kompetence účastníků vzdělávacího programu a jejich praktické využití.
(3) Sběr dat a jejich vyhodnocení se provádí
a) před zahájením každého uskutečnění vzdělávacího programu,
b) v průběhu každého uskutečnění vzdělávacího programu, stanoví-li tak plán vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu,
c) bezprostředně po ukončení každého uskutečnění vzdělávacího programu a
d) alespoň 6 měsíců po ukončení sběru dat podle písmene c), nejde-li o uskutečnění vzdělávacího programu ukončeného méně než 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla akreditace vzdělávacího programu udělena nebo prodloužena; v takovém případě se tento sběr dat a vyhodnocení neprovádí.
(4) Vzdělávací instituce vyhotoví
a) před zahájením uskutečňování vzdělávacího programu plán vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu, který stanoví uskutečňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu podle odstavců 1 až 3 po dobu, na kterou byla akreditace vzdělávacího programu udělena nebo prodloužena, a
b) přede dnem uplynutí doby, na kterou byla akreditace vzdělávacího programu udělena nebo prodloužena, závěrečnou zprávu z vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu popisující uskutečňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu, jeho výsledky a přijatá opatření.".
Dosavadní části třetí a čtvrtá se označují jako části čtvrtá a pátá.
21. § 14 včetně nadpisu zní:
 
"§ 14
Společná ustanovení
(1) Vyučovací hodina trvá 45 minut.
(2) Zkušební komise je alespoň tříčlenná, většinou hlasů volí předsedu, jehož hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů, a hlasuje o výsledku obhajoby závěrečné písemné práce a o výsledku závěrečné ústní zkoušky.
(3) Zkušební komise vyhotoví protokol o průběhu a výsledku závěrečné zkoušky, který obsahuje
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu účastníka dalšího vzdělávání,
b) název vzdělávacího programu a číslo akreditace,
c) název závěrečné písemné práce a výsledek její obhajoby, včetně zdůvodnění, pokud se vzdělávací program ukončoval obhajobou závěrečné písemné práce,
d) zadání a výsledek závěrečné ústní zkoušky, včetně zdůvodnění,
e) jména a příjmení členů zkušební komise a jejich podpisy a
f) datum konání obhajoby závěrečné písemné práce, konání závěrečné ústní zkoušky a vyhotovení protokolu.
(4) Lektorem nebo garantem vzdělávacího programu může být osoba, která získala praxi v délce 4 let v oboru zaměřením odpovídajícímu její lektorské činnosti nebo garantovanému vzdělávacímu programu a která
a) získala vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu, nebo
b) splňuje požadavek odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2023.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r.