Školský logoped - kdo se jím skutečně stává a komu je již kvalifikace, dle platné legislativy, uznána?

Vydáno: 14 minut čtení

Ráda bych na předchozí texty o systémovém a víceúrovňovém zajišťování logopedické intervence ve školství navázala aktuální problematikou kvalifikace odborných pracovníků v oblasti logopedie ve školství s ohledem na účinnost novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2023 Sb. účinném od 1. 9. 2023. Než se však otázkou odbornosti a kvalifikace logopedů ve školství budeme blíže zabývat, je třeba ještě uvést na pravou míru terénem neustále rezonující nepravdy o školské logopedii.

Školský logoped – kdo se jím skutečně stává a komu je již kvalifikace, dle platné legislativy, uznána?
PhDr.
Veronika
Včelíková
Ph.D.
členka výkonného výboru Asociace logopedů ve školství,
Logopedie – obor jednoho rezortu?
Neustále je možné se dočíst z různorodých zdrojů informace o tom, že logopedie je oborem výhradně zdravotnickým a není možné ji aplikovat ve školství. Veškerá argumentace se však v tomto ohledu vždy jednostranně vztahuje výhradně a jen na legislativu definující nelékařská zdravotní povolání v rezortu zdravotnictví. Tato argumentace zpravidla nikdy nedefinuje a ani neřeší problematiku logopedie v celém jejím komplexu s ohledem na zákonné normy jiných rezortů. Řeší pouze jednu úzce specializovanou odbornou skupinu, ale již nepřiznává další odborné logopedické pracovníky s mezirezortním přesahem. V kontextu s právě popsaným je třeba konstatovat, že
logopedie
, jakožto označení určité činnosti,
je multioborová a mezirezortní
, a to především s ohledem na dostupnost logopedické péče, šíři různorodého spektra činností a také v zájmu všech potřebných klientů. Logopedie je neustále se vyvíjející vědní obor, který je velmi variabilní a pro svoji vysokou interdisciplinaritu musí mít značný mezirezortní přesah, také proto se v mnoha ohledech vymyká a nelze ji v její šíři a rozsahu „usurpovat“ pouze pro jeden rezort.
Napříč Českou republikou neexistuje žádný zákon ani podzákonný právní předpis, který by byl orgánem státn

Související dokumenty

Pracovní situace

Adaptační kurzy
Minimální preventivní program
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Jak na modrou velrybu
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Šikana ve školní třídě
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Školní psycholog na střední škole

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
183/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
291/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností