Problematika ŠVP v ZUŠ

Vydáno:

Náš dotaz se týká problematiky ŠVP v ZUŠ. V souvislosti s ŠVP se často používá slovní spojení „nový přístup k žákovi“. Vůbec nevíme, co si pod tím máme představit a jak např. české školní inspekci tento nový přístup demonstrovat, protože již v období před zavedením ŠVP jsme kladli důraz na dosažení stropu vzdělavatelnosti u každého žáka a individualizaci výuky, a tak v tomto duchu pouze pokračujeme a vlastně žádný jiný „nový přístup k žákovi“ nemáme. Když jsme zpracovávali ŠVP, vždy nám říkali, že jen popíšeme svoji práci a zlegalizujeme své dosavadní postupy. Tedy jsme svou práci popsali dle skutečnosti a pokračujeme v osvědčeném stylu výuky bez inovací. Můžete nám prosím sdělit, co je dle vašeho názoru „nový přístup k žákovi“?

Problematika ŠVP v ZUŠ
PhDr. Bc.
Monika
Puškinová
Ph.D.
 
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV)
Tzv. nový přístup k žákovi uváděný v souvislosti s RVP se chápe jako
 
stanovení vzdělávacích cílů
(profil absolventa), které si ZUŠ autonomně stanoví v ŠVP, a to v mezích určených RVP pro ZUŠ (zejména klíčové kompetence);
 
samostatné určení forem a metod vzdělávání, které odpovídají cílům definovaným v ŠVP a respektují osobnost žáka (individuální přístup).
Zdůrazňování „nového přístupu k žákovi“ vyplývá z toho, že stanovení vzdělávacích cílů a způsobů jejich dosažení bylo podle vzdělávacích osnov více „direktivní“ a škola měla méně prostoru pro vytváření vlastní vzdělávací strategie.
Z dotazu vyplývá, že ZUŠ již při vzdělávání podle vzdělávacích osnov jednotně stanovených MŠMT efektivně používala různé metody a formy vzdělávání a využívala individuální přístup k žákovi. To znamená, že v této části již uplatňovala „nový přístup k žákovi“ a pouze jej zaznamenala do ŠVP.
Lze předpokládat, že v ŠVP zafixované vzdělávací metody a postupy navazují na vzdělávací cíle. Tyto cíle vycházejí z RVP pro ZUŠ a současně jsou konkretizovány podle konkrétní „vize“ činnosti školy představy o konkrétním naplnění kompetencí, které má absolvent školy získat.
Dále lze předpokládat, že škola podle požadavků RVP pro ZUŠ do ŠVP zapracovala pasáž věnovanou
hodnocení a vlastnímu hodnocení školy.
„Nový přístup k žákovi“ se v této oblasti projevuje zejména jako
 
systematické zjišťování potřeb žáků;
 
vyhodnocování skutečnosti, zda se daří potřeby žáků uspokojit;
 
případná změna vzdělávacích cílů a pedagogických postupů.
ČŠI lze doložit „nový přístup k žákovi“ ve třech uvedených rovinách:
 
konkretizace cílů vzdělávání v návaznosti na místní podmínky a očekávání žáků;
 
používání různých vzdělávacích metod a forem odpovídajících vzdělávacím cílům, úrovni schopností a dovedností konkrétních žáků;
 
zahrnutí žáků do procesu hodnocení jejich vlastních výkonů a do procesu hodnocení školy jako celku.