Vyšetření nebo ošetření u lékaře

Vydáno:

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Je možné řešení, že si ve směrnici školy stanovíme, že zaměstnanci budou uhrazeny za návštěvu každého lékaře 2 hodiny, zbytek si musí nadpracovat nebo mu bude poskytnuto neplacené volno?

Vyšetření nebo ošetření u lékaře
PhDr. Mgr.
Jiří
Valenta
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
§ 206 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
-
nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
ODPOVĚĎ:
Nikoli, uvedený postup by byl v rozporu s platnou právní úpravou. Návštěva zdravotnického zařízení k ošetření nebo vyšetření zaměstnance patří mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, při kterých má tento nárok na pracovní volno s náhradou mzdy (platu), a to na nezbytnou dobu (bod 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.). Nezbytnost rozsahu takto zaměstnancem čerpaného pracovního volna s nárokem na náhradu mzdy (platu) ovšem nemůže jednostranně (subjektivně) určovat zaměstnavatel. Stejně tak nepřísluší zaměstnavateli pravomoc určovat, zda bylo možné provést ošetření nebo vyšetření mimo pracovní dobu.
Aby však nedocházelo ze strany zaměstnanců ke zneužívání tohoto institutu překážky v práci, může zaměstnavatel požadovat od zaměstnance prokázání existence důležité osobní překážky v práci na jeho straně, a to včetně prokázání skutečného rozsahu takto čerpaného pracovního volna. Formu tohoto důkazu si volí sám zaměstnavatel (obvykle používají zaměstnavatelé systém propustek nebo jiných dokladů vystavených zaměstnavatelem, na nichž zdravotnické zařízení na žádost zaměstnance vyznačí dobu pobytu zaměstnance ve zdravotnickém zařízení a případně potvrdí právě nezbytnost návštěvy zdravotnického zařízení v pracovní době zaměstnance). V této souvislosti připomeňme ustanovení § 206 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení platí: Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.
Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost. Právě v tomto posledně citovaném ustanovení je třeba hledat povinnost zdravotnického zařízení potvrdit zaměstnanci doklad, kterým zaměstnanec prokazuje existenci důležité osobní překážky v práci na jeho straně.