Lyžařský kurz

Jsme střední škola. Pořádáme lyžařský kurz a na školení ředitelů jsme se dozvěděli, že jako instruktor na lyžařský kurz může pedagog, který má osvědčení starší jak 5 let. Náš kolega na MU Brno absolvoval základní lyžařský kurz v rozsahu 50 hodin v roce 1994. Osvědčení máme ve škole, není v něm žádné omezení, v průkazu má ale napsanou platnost 5 let. Je možné ho na lyžařský kurz poslat jako instruktora? Je pravda, že pokud se kurzu zúčastní 30 žáků, je možná smlouva s místním lékařským zařízením o poskytnutí lékařské pomoci a nemusíme mít vlastního lékaře na kurzu? Všichni naši instruktoři mají kurz první pomoci.

Lyžařský kurz
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPIS:
*
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č. j. 37014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005
ODPOVĚĎ:
Kvalifikaci instruktora lyžování neupravuje žádný právní předpis. Výše jmenovaný metodický pokyn v čl. 15 odst. 7 stanoví, že
péči o zdraví účastníků zajišťuje vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci.
Z vyjádření pracovníka MŠMT z roku 2012 uvádím: Učitel tělesné výchovy je způsobilý k tomu, aby vedl lyžařský výcvik, není třeba, aby měl osvědčení instruktora lyžování. Pedagogický pracovník, který není učitelem Tv, získá kvalifikaci lyžařského instruktora v systému DVPP v rozsahu cca 40 hodin. Nepedagogický pracovník získá kvalifikaci instruktora lyžování v kurzu „instruktor lyžování“, který je MŠMT akreditován jako rekvalifikační kurz (obvykle v rozsahu kolem 150 hodin). Absolvent kurzu pro instruktory lyžování získá kvalifikaci na neomezenou dobu.
Pokud pedagogický pracovník uvedený v dotazu není učitelem TV a „základní lyžařský kurz“ odpovídá podmínkám uvedeným ve vyjádření MŠMT, pak získal kvalifikaci instruktora lyžování na neomezenou dobu.
Podle čl. 15 odst. 7 Metodického pokynu platí: Účastní-li se kurzu více než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka. Jiný možný postup autorce odpovědi není znám. Vzhledem k absenci právních předpisů upravujících organizaci lyžařského výcvikového kurzu autorka odpovědi z metodického pokynu dovozuje, že škola má ustanovit zdravotníka a nepostupovat jiným způsobem.