MSMT-14281/2018 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností

Schválený:
MSMT-14281/2018
SMĚRNICE
MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ze dne 11. dubna 2019
o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
Změna: MSMT-32965/2019
Změna: MSMT-38045/2020
Změna: MSMT-21727/2022
Změna: MSMT-21727/2022
Změna: MSMT-19941/2023
Odvětví: školství a sport, výzkum, školství a výchova
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává v souladu s § 170 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb. (dále jen „školský zákon“), tuto směrnici:
Čl.I
Obecná ustanovení
Podle této směrnice postupují
a) krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „krajský úřad“) při rozpisu a poskytování finančních prostředků podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona (dále jen „přímé výdaje“) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (dále jen „právnická osoba“) postupem podle § 161 odst. 5, § 161a odst. 2, § 161b odst. 2 a § 161c odst. 6 školského zákona a
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen „obecní úřad") při zpracování návrhů rozpisů rozpočtů přímých výdajů právnickým osobám zřizovaným obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen „svazek obcí").
Čl.II
Příprava rozpisu přímých výdajů
(1) V rámci předávání údajů právnickými osobami podle § 28 odst. 5 školského zákona
a) krajský úřad ověří správnost vykázaných jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků poskytovaných podle § 161 školského zákona jednotlivým právnickým osobám zřizovaným příslušným krajem,
b) obecní úřad ověří správnost vykázaných jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků poskytovaných podle § 161 školského zákona jednotlivým právnickým osobám zřizovaným obcí nebo svazem obcí ve své územní působnosti.
(2) Předmětem ověření podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou
a) u školních družin zejména doba provozu, počet oddělení a počet vychovatelů financovaných ze státního rozpočtu přepočtený na plně zaměstnané,
b) u mateřských škol zejména doba provozu, počet jednotlivých pracovišť, počet tříd a počet učitelů financovaných ze státního rozpočtu přepočtený na plně zaměstnané,
c) u základních škol zejména počet tříd a počet učitelů financovaných ze státního rozpočtu přepočtený na plně zaměstnané,
d) u středních škol zejména počet tříd v jednotlivých oborech vzdělání a počet učitelů financovaných ze státního rozpočtu přepočtený na plně zaměstnané.
(3) Způsob ověření podle odstavce 1 písm. a) stanoví krajský úřad. Způsob ověření podle odstavce 1 písm. b) stanoví obecní úřad.
(4) V rámci přípravy rozpisu přímých výdajů
a) krajský úřad ověří, zda nedošlo k významným rozdílům mezi skutečností a jednotkami rozhodnými pro rozpis finančních prostředků poskytovaných podle § 161 školského zákona jednotlivým právnickým osobám zřizovaným příslušným krajem,
b) obecní úřad ověří, zda nedošlo k významným rozdílům mezi skutečností a jednotkami rozhodnými pro rozpis finančních prostředků poskytovaných podle § 161 školského zákona jednotlivým právnickým osobám zřizovaným obcí nebo svazkem obcí ve své územní působnosti; zjištěné rozdíly oproti jednotkám vykázaným právnickými osobami oznámí obecní úřad příslušnému krajskému úřadu.
(5) Za významný rozdíl se považuje zejména rozdíl
a) u školních družin v době provozu nebo počtu oddělení,
b) u mateřských škol v době provozu, počtu jednotlivých pracovišť nebo počtu tříd,
c) u základních škol v počtu tříd,
d) u středních škol v počtu tříd v jednotlivých oborech vzdělání.
(6) Způsob ověření podle odstavce 4 písm. a) a b) a oznámení podle odstavce 4 písm. b) stanoví krajský úřad.
Rozpis přímých výdajů
Čl.III
Rozpis přímých výdajů pro mateřské, základní, střední, vyšší odborné a základní umělecké školy, konzervatoře a pro pedagogické pracovníky školních družin
(1) Pokud při ověření podle čl. II odst. 4 nebyl zjištěn významný rozdíl mezi skutečností a vykázanými jednotkami, rozepíše krajský úřad přímé výdaje pro mateřské, základní, střední, vyšší odborné a základní umělecké školy, konzervatoře a pro pedagogické pracovníky školních družin právnickým osobám vykonávajícím uvedené činnosti ve výši a struktuře stanovené ministerstvem.
(2) Pokud při ověření podle čl. II odst. 4 byl zjištěn významný rozdíl mezi skutečností a vykázanými jednotkami, rozepíše krajský úřad přímé výdaje pro mateřské, základní, střední, vyšší odborné a základní umělecké školy, konzervatoře a pro pedagogické pracovníky školních družin právnickým osobám vykonávajícím uvedené činnosti postupem obdobným postupu ministerstva ve výši odpovídající zjištěnému skutečnému stavu, a to na vrub nebo ve prospěch rezervy poskytnuté mu ministerstvem podle § 161c odst. 3 písm. c) školského zákona (dále jen „rezerva“).
(3) Výše rezervy podle odstavce 2 pro jednotlivé krajské úřady se určí podle kritérií pro rozpis rezervy a kritérií pro úpravy rozpisu rezervy v průběhu roku stanovených pro daný kalendářní rok ministerstvem a zveřejněných ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
(4) Právnické osobě vykonávající činnost mateřské, základní, střední školy, konzervatoře nebo školní družiny, která trvale zajišťuje povinný rozsah vzdělávání v těchto školách a školských zařízeních pedagogickými pracovníky na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a tuto skutečnost vykáže v příslušném oddílu výkazu P1c-01 při předávání údajů podle právního předpisu1), zvýší krajský úřad na vrub rezervy rozpis podle odstavců 1 a 2 o finanční prostředky na ostatní osobní náklady a související odvody pro tyto pedagogické pracovníky uvedených druhů škol a školských zařízení.
(5) Při rozpisu rozpočtu podle odstavce 2 a při zvýšení rozpisu podle odstavce 4 nesmí celkový počet financovaných hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků zajišťujících povinný rozsah vzdělávání překročit hodnotu stanovenou právnické osobě pro jednotlivé mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, nebo školní družiny právními předpisy2).
(6) Při rozpisu rozpočtu podle odstavce 2 a při zvýšení rozpisu podle odstavce 4 zohledňuje krajský úřad jednotky a skutečnosti rozhodné pro jejich stanovení do výše jejich povoleného počtu uvedeného ve školském rejstříku.
Čl.IV
Rozpis přímých výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení
(1) Krajský úřad prostřednictvím krajských normativů a příslušných jednotek výkonu provede rozpis přímých výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení na příslušný kalendářní rok pro jednotlivé právnické osoby zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí. Rozpis podle věty první provede krajský úřad v členění na jednotlivé jednotky výkonu a v členění na mzdové prostředky a normativní počet zaměstnanců pro pedagogické pracovníky, mzdové prostředky a normativní počet zaměstnanců pro nepedagogické zaměstnance a na ostatní neinvestiční výdaje.
(2) Při rozpisu rozpočtu podle odstavce 1 zohledňuje krajský úřad jednotky výkonu do výše jejich povoleného počtu uvedeného ve školském rejstříku.
Čl.V
Stanovení závazných ukazatelů v rozpisu přímých výdajů pro právnické osoby zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí
(1) Rozpis přímých výdajů podle čl. III a IV provede krajský úřad ve struktuře závazných ukazatelů:
a) přímé výdaje (dále jen „NIV celkem“), z toho:
1. prostředky na platy (dále jen „PPl“),
2. prostředky na ostatní osobní náklady (dále jen „OON“),
b) limit počtu zaměstnanců (dále jen „Lim“).
(2) Ukazatel NIV celkem se právnické osobě stanoví ve výši stanovené ministerstvem pro školy a pro pedagogické pracovníky školních družin, jejichž činnost právnická osoba vykonává, upravené postupem podle čl. III odst. 2 a 4 a zvýšené o součet součinů krajských normativů a příslušných jednotek výkonu stanovených pro přímé výdaje nepedagogických zaměstnanců školních družin a pro přímé výdaje ostatních školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává.
(3) Ukazatel PPl se právnické osobě stanoví ve výši stanovené ministerstvem pro pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin, jejichž činnost právnická osoba vykonává, upravené postupem podle čl. III odst. 2, zvýšené o výši mzdových prostředků stanovenou ministerstvem pro vyšší odborné a základní umělecké školy a pro nepedagogické zaměstnance ostatních škol, jejichž činnost právnická osoba vykonává, po vyčlenění OON podle odstavce 4 a dále zvýšené o součet součinů krajských normativů mzdových prostředků a příslušných jednotek výkonu stanovených pro přímé výdaje nepedagogických zaměstnanců školních družin a pro přímé výdaje ostatních školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, po vyčlenění OON podle odstavce 4.
(4) Ukazatel OON se právnické osobě stanoví na vrub rezervy, a to podle čl. III odst. 4 a 5 a popřípadě na její návrh i vyčleněním z celkového objemu mzdových prostředků stanoveného pro právnickou osobu ministerstvem pro vyšší odborné a základní umělecké školy a pro nepedagogické pracovníky ostatních škol a krajským úřadem pro nepedagogické pracovníky školních družin a pro ostatní školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává. Ukazatel OON se právnické osobě vykonávající činnost mateřské, základní nebo střední školy, konzervatoře nebo školní družiny na její návrh na vrub rezervy stanoví též vyčleněním z celkového objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků stanoveného ministerstvem, pokud se jedná o prostředky na OON na odstupné nebo na zastupování pro pedagogické pracovníky vykázané školou jako jednotky rozhodné pro rozpis finančních prostředků poskytovaných podle § 161 školského zákona. V případech podle věty druhé se nepoužije ustanovení čl. III odst. 4.
(5) Ukazatel Lim se právnické osobě stanoví jako součet počtů zaměstnanců stanovený ministerstvem pro školy a pro pedagogické pracovníky školních družin, jejichž činnost právnická osoba vykonává, zvýšený o součet podílů příslušných jednotek výkonu a ukazatelů No a Np stanovených krajským úřadem podle právního předpisu upravujícího krajské normativy3) pro školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává. Pokud byly právnické osobě z normativně stanovené výše mzdových prostředků vyčleněny finanční prostředky na OON podle odstavce 4, ukazatel Lim stanovený podle věty první se úměrně tomu sníží. Ustanovení věty druhé se nepoužije, pokud jde o vyčlenění OON na zastupování zaměstnanců v pracovním poměru k právnické osobě zahrnutých ve stanoveném ukazateli Lim po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
(6) Stanovený ukazatel Lim lze překročit o přepočtený počet zaměstnanců za dobu trvání jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za dobu jejich čerpání řádné dovolené bezprostředně mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou a o přepočtený počet zaměstnanců, kteří dlouhodobě ošetřují člena rodiny, nebo u nichž jde o překážky v práci na straně zaměstnavatele v souvislosti s odvoláním ředitele podle jiného právního předpisu.
(7) Na návrh právnické osoby, vykonávající činnost školy, realizující rámcový vzdělávací program, jehož součástí je příprava k získání řidičského nebo svářečského oprávnění, jejíž praktickou část právnická osoba zajišťuje vlastními zaměstnanci, zvýší krajský úřad ukazatele PPl a Lim stanovené ministerstvem pro danou školu při zachování výše ukazatele NIV celkem stanovené pro danou školu ministerstvem. Postup podle věty první lze uplatnit pouze tehdy, pokud škola vykázala rozsah dotčené činnosti v příslušném oddílu výkazu P1c-01 při předávání údajů podle právního předpisu1).
Úpravy rozpisu rozpočtu
Čl.VI
(1) Krajský úřad na vrub nebo ve prospěch rezervy provádí v souladu s čl. VII až XIV úpravy rozpisu rozpočtu pro právnické osoby na příslušný kalendářní rok. Úpravy podle věty první se promítají do závazných ukazatelů podle čl. V.
(2) Rezerva se rozepisuje do rozpočtů právnických osob v průběhu kalendářního roku, nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku.
(3) Krajský úřad si při rozpisu a uvolňování rezervy počíná tak, aby pokryl oprávněné požadavky právnických osob v průběhu celého kalendářního roku.
Čl.VII
Zohlednění podpůrných opatření podle § 16 školského zákona přiznaných dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud tato nejsou hrazena z rozvojových či dotačních programů
Krajský úřad z rezervy bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy právnická osoba předala elektronicky na výkaze změny v údajích ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení příslušnému správnímu úřadu1), rozepíše do rozpočtů právnických osob v průběhu kalendářního roku finanční prostředky na podpůrná opatření podle § 16 školského zákona ve výši
a) uvedené v příloze č. 1 část B vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o využití kompenzační pomůcky, speciální učebnice nebo speciální učební pomůcky, nebo
b) rovné součinu 1/12 hodnoty uvedené v příloze č. 1 část A vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a počtu měsíců, na které jsou finanční prostředky v daném kalendářním roce poskytovány, pokud se jedná o jiná podpůrná opatření; do počtu měsíců se jako první měsíc započítá měsíc bezprostředně následující po datu, kdy právnická osoba předala elektronicky na výkaze změny v údajích ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení příslušnému správnímu úřadu1).
Čl.VIII
Zohlednění objektivních specifických potřeb právnických osob
(1) Na návrh právnické osoby zřizované obcí či svazkem obcí, která považuje rozpis přímých výdajů podle čl. III a IV s výjimkou finančních prostředků stanovených ministerstvem podle § 161 odst. 3 písm. a) a b) školského zákona a s výjimkou rozpisu přímých výdajů na podpůrná opatření za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a rámcových vzdělávacích programů, popřípadě schválených učebních dokumentů, projedná obecní úřad s touto právnickou osobou
a) finanční rozvahu o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích právnické osoby na příslušný kalendářní rok, která umožňuje posouzení vývoje počtu zaměstnanců právnické osoby a jednotlivých složek jejich platů očekávaného v příslušném kalendářním roce ve vazbě na skutečnost dosaženou v předchozím kalendářním roce a na vývoj výkonů v předchozím školním roce, stávajícím školním roce a očekávaný vývoj výkonů v následujícím školním roce (dále jen „finanční rozvaha“),
b) porovnání finanční rozvahy s rozpisem přímých výdajů a
c) návrhy právnické osoby na odstranění disproporcí, předložené právnickou osobou obecnímu úřadu v termínech stanovených krajským úřadem.
(2) Obecní úřad předloží projednané a objektivizované finanční rozvahy jednotlivých právnických osob podle odstavce 1 včetně jejich porovnání s rozpisem přímých výdajů podle čl. III a IV a návrhy na odstranění disproporcí krajskému úřadu jako svůj návrh rozpisu rezervy pro právnické osoby zřízené obcí nebo svazkem obcí na příslušný kalendářní rok. Zároveň krajskému úřadu předloží o jednotlivých právnických osobách doplňující údaje, které obsahují:
a) strukturu dané právnické osoby s uvedením výkonů v jednotlivých školách a školských zařízeních, jejichž činnost tato právnická osoba vykonává,
b) výkony stávajícího školního roku a výhled změn výkonů od následujícího školního roku a
c) další případná důležitá specifika provozu právnické osoby, například otázky zajištění některých činností službou či vlastními zaměstnanci.
(3) Na návrh právnické osoby zřizované krajem, která považuje rozpis přímých výdajů podle čl. III a IV s výjimkou finančních prostředků stanovených ministerstvem podle § 161 odst. 3 písm. a) a b) školského zákona a s výjimkou rozpisu přímých výdajů na podpůrná opatření za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a rámcových vzdělávacích programů, popřípadě schválených učebních dokumentů, projedná krajský úřad s touto právnickou osobou podklady uvedené v odstavci 1 předložené právnickou osobou krajskému úřadu v termínech stanovených krajským úřadem. Právnická osoba zároveň krajskému úřadu předloží doplňující údaje podle odstavce 2.
(4) Krajský úřad provede kontrolu porovnání rozpisu přímých výdajů podle čl. III a IV s finančními rozvahami jednotlivých právnických osob a návrhy na odstranění disproporcí. Krajský úřad při postupu podle věty první
a) přednostně zohledňuje řešení disproporcí v počtu nepedagogických zaměstnanců a mzdových prostředcích na tyto zaměstnance, kteří zajištují praktické vyučování podle § 65 školského zákona ve škole v těch případech, kdy není zajišťováno ve školském účelovém zařízení nebo u jiné fyzické nebo právnické osoby,
b) nepřihlíží k zajištění jiných činností, než je výkon činnosti školy nebo školského zařízení podle školského zákona.
(5) V případě zjištění výraznějších disproporcí mezi rozpisem přímých výdajů a finanční rozvahou právnické osoby projedná krajský úřad konkrétní opatření a postup odstranění těchto disproporcí
a) s obecním úřadem, jde-li o právnickou osobu podle odstavce 1, nebo
b) v ostatních případech přímo s právnickou osobou.
(6) V případě, že výraznější disproporce mezi rozpisem přímých výdajů a finanční rozvahou právnické osoby, které by vyžadovaly řešení podle odstavce 5, zjištěny nebyly, oznámí tuto skutečnost včetně odůvodnění krajský úřad
a) obecnímu úřadu, jde-li o právnickou osobu podle odstavce 1, nebo
b) v ostatních případech přímo právnické osobě.
(7) Obecní úřad na základě výsledků projednání podle odstavce 5 písm. a) projedná konkrétní opatření a postup k odstranění disproporcí s právnickou osobou a o výsledku projednání informuje krajský úřad. Obecní úřad oznámí právnické osobě i negativní vyřízení jejího návrhu podle odstavce 6 písm. a).
(8) Na základě výsledků projednání podle odstavce 5 krajský úřad jednotlivým právnickým osobám rozpis přímých výdajů potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví na vrub rezervy.
(9) O projednání rozpisu podle odstavce 5 a jeho výsledcích zpracuje krajský úřad a obecní úřad protokol, se kterým prokazatelným způsobem seznámí právnickou osobu. Není-li výsledkem projednání odpovídající úprava rozpisu podle odstavce 8, uvedou se v protokolu konkrétní opatření, kroky a termíny, jejichž realizací v průběhu příslušného kalendářního roku a zejména od 1. září příslušného kalendářního roku lze zajistit vyrovnání se s celoročním rozpočtem přímých výdajů i jeho jednotlivými závaznými ukazateli stanovenými krajským úřadem.
(10) Krajský úřad písemně informuje příslušné obecní úřady o rozpisu přímých výdajů ve struktuře rozpočtových ukazatelů pro jednotlivé právnické osoby zřizované obcemi nebo svazky obcí, a to nejpozději do 30 dnů od vyhotovení rozpisu přímých výdajů podle odstavce 8.
Čl.IX
Zohlednění změn v platových poměrech zaměstnanců na základě rozhodnutí vlády v průběhu kalendářního roku
Pokud dojde ke změně úpravy platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v daném kalendářním roce a rozpočet kapitoly 333 státního rozpočtu bude zároveň v tomto kalendářním roce odpovídajícím způsobem upraven, upraví krajský úřad odpovídajícím způsobem na vrub rezervy rozpis přímých výdajů jednotlivých právnických osob zřízených obcí, svazkem obcí nebo krajem podle pravidel stanovených ministerstvem.
Čl.X
Zohlednění změn v organizaci škol a školských zařízení v průběhu kalendářního roku
(1) Krajský úřad na vrub nebo ve prospěch rezervy dále upraví rozpis rozpočtu právnické osoby v průběhu kalendářního roku, pokud v tomto období dojde v důsledku změn ve školském rejstříku nebo změn v souvislosti se zahájením nového školního roku, nebo v důsledku změn v zařazení pedagogických pracovníků zajišťujících povinný rozsah vzdělávání v mateřské, základní nebo střední škole, konzervatoři, nebo školní družině do platových tříd a platových stupňů k významné změně jednotek rozhodných pro rozpis rozpočtu přímých výdajů, nebo v důsledku jiné významné skutečnosti přímo vyplývající z pracovněprávního vztahu uvedených zaměstnanců, která by právnickou osobu podstatným způsobem neoprávněně zvýhodnila nebo znevýhodnila.
(2) Při úpravách rozpisu rozpočtu podle odstavce 1 v oblasti počtů pedagogických pracovníků zajišťujících povinný rozsah vzdělávání v mateřské, základní nebo střední škole, konzervatoři, nebo školní družině, nesmí celkový počet financovaných hodin přímé pedagogické činnosti těchto pedagogických pracovníků překročit hodnotu stanovenou právnické osobě pro jednotlivé mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, nebo školní družiny právními předpisy2).
(3) Úpravy podle odstavce 1 provádí krajský úřad v jím stanovených termínech, nejméně však dvakrát v průběhu kalendářního roku
a) na návrh právnické osoby zřizované krajem,
b) na návrh obecního úřadu v případě právnických osob zřizovaných obcí nebo svazkem obcí nebo
c) v případě zjištění z vlastních informačních zdrojů krajského úřadu.
Čl.XI
Zohlednění výuky náboženství
(1) Krajský úřad na vrub rezervy dále upraví rozpis rozpočtu právnické osoby vykonávající činnost školy, pokud škola zajišťuje výuku náboženství v souladu s § 15 školského zákona, a to v nezbytném rozsahu umožňujícím účelné uspořádání této výuky. Pokud výuku náboženství zajišťuje pedagogický pracovník v pracovním poměru, může v tomto případě počet financovaných hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků zajišťujících povinný rozsah vzdělávání překročit hodnotu stanovenou právnické osobě pro jednotlivé mateřské školy, základní školy, střední školy, nebo konzervatoře právními předpisy2), maximálně však o zohledněný počet hodin výuky náboženství.
(2) Úpravy podle odstavce 1 provádí krajský úřad
a) na návrh právnické osoby zřizované krajem nebo
b) na návrh obecního úřadu v případě právnických osob zřizovaných obcí nebo svazkem obcí.
Čl.XII
Zohlednění vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením
(1) Krajský úřad na vrub rezervy dále upraví v nezbytném rozsahu rozpis rozpočtu právnické osoby vykonávající činnost školy, pokud škola v souladu s rozhodnutím krajského úřadu podle § 42 školského zákona zajišťuje vzdělávání dítěte s hlubokým mentálním postižením, které není žákem této školy.
(2) Úpravy podle odstavce 1 provádí krajský úřad
a) na návrh právnické osoby zřizované krajem nebo
b) na návrh obecního úřadu v případě právnických osob zřizovaných obcí nebo svazkem obcí.
Čl.XIII
Zohlednění organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
Krajský úřad na vrub rezervy dále upraví v nezbytném rozsahu rozpis rozpočtu právnické osoby vykonávající činnost školy, zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí, pokud je škola určena podle § 81 odst. 1 školského zákona k zajištění konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky. Úpravy podle věty první provádí krajský úřad na návrh příslušné právnické osoby.
Čl.XIV
Zohlednění vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí
(1) Krajský úřad na vrub rezervy dále upraví v nezbytném rozsahu rozpis rozpočtu právnické osoby vykonávající činnost školy, pokud tato právnická osoba zajišťuje v souladu s ustanovením
a) § 20 odst. 5 až 7 školského zákona bezplatnou přípravu žáků cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků, nebo
b) § 6a až 6d vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 266/2023 Sb., bezplatnou přípravu žáků cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí k jejich začlenění do středního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.
(2) Úpravy podle odstavce 1 provádí krajský úřad na návrh
a) právnické osoby zřizované krajem, nebo
b) obecního úřadu v případě právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí
Čl.XV
(1) Krajský úřad nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení rozpisu rozpočtu z ministerstva zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) strukturu finančních rozvah a doplňujících údajů a termíny předložení finančních rozvah, jejich porovnání s rozpisy přímých výdajů a návrhů na odstranění disproporcí podle čl. VIII odst. 1 a 3 příslušnému správnímu úřadu,
b) termíny pro projednání konkrétních opatření a postupu k odstranění disproporcí v souladu s čl. VIII odst. 5 a
c) termíny pro předkládání návrhů a popřípadě i další náležitosti úprav rozpisu rozpočtu právnických osob podle této směrnice.
(2) Krajský úřad písemně informuje ministerstvo o
a) změnách v rozpisu rozpočtu podle čl. III odst. 2, včetně jejich vyčíslení,
b) krajské metodice rozpisu přímých výdajů právnických osob a
c) výsledcích rozpisu přímých výdajů právnických osob.
Čl.XVa
(1) Krajský úřad v období od 1. února 2021 do 31. srpna 2021 na vrub rezervy upraví v nezbytném rozsahu ukazatel Lim právnické osobě vykonávající činnost základní, nebo střední školy nebo konzervatoře stanovený podle čl. V odst. 5, pokud pedagogický pracovník takové školy k 1. lednu 2021 poskytoval a nadále poskytuje pedagogickou intervenci podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, v rámci jemu stanoveného rozsahu přímé pedagogické činnosti podle přílohy k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Úpravy podle odstavce 1 provádí krajský úřad na návrh
a) právnické osoby zřizované krajem, nebo
b) obecního úřadu v případě právnických osob zřizovaných obcí nebo svazkem obcí.
Čl.XVI
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Směrnice č. j. MSMT- 24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.
2. Směrnice č. j. MSMT-39867/2018 ze dne 4. ledna 2019, kterou se mění směrnice č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.
Čl.XVII
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. II, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2019 a ustanovení čl. XIV, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Náměstkyně ministra:
RNDr. Zuzana Matušková, v. r.
1) Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech.

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2