469/2002 Sb. , kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Schválený:
469/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. srpna 2002,
kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změna: 331/2003 Sb.
Změna: 331/2003 Sb. (část)
Změna: 398/2004 Sb.
Změna: 213/2005 Sb.
Změna: 533/2005 Sb.
Změna: 568/2006 Sb.
Změna: 533/2005 Sb. (část)
Změna: 138/2009 Sb.
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen "zákon o platu"):
 
ČÁST PRVNÍ
KATALOG PRACÍ A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
 
§ 1
Rozsah působnosti
Toto nařízení stanoví katalog prací pro zaměstnance uvedené v § 1 odst. 1 zákona o platu.
 
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) koordinací práce spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem práce (obory, agendy, práce) k dosažení jejich souladu,
b) zajišťováním práce s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příkladem práce,
c) komplexními pracemi práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příkladem práce,
d) metodickým usměrňováním určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,
e) koncepcí vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr,
f) oborem ucelená oblast společenských, technických nebo přírodních nauk, které jsou zpravidla i obsahem studia akreditovaných studijních programů,
g) agendou souhrn věcně souvisejících prací, které tvoří ucelenou část určitého oboru včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru, a
h) organizací zaměstnavatel, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku.
 
§ 3
Katalog prací
Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví v souladu s charakteristikami uvedenými v zákoně o platu zařazení prací (příkladů prací) do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.
 
§ 4
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
 
§ 5
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
 
§ 6
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
 
§ 7
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.
 
Příloha
Katalog prací
Seznam povolání a rozpětí platových tříd
Část, povolání                    Platová třída
------------------------------------------------------------------
1. ČÁST
1.1   PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
1.1.1  ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK     1 - 11
1.1.2  SEKRETÁŘ                   4 - 6
1.1.3  ASISTENT                   7, 8, 12, 13
1.1.4  REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY          4 - 12
1.1.5  REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ         6 - 8, 10
1.1.6  PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI        3 - 13
1.1.7  ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK                6 - 12
1.1.8  KONTROLOR, INTERNÍ AUDITOR          7 - 14
1.1.9  BEZPEČNOSTNÍ REFERENT            6 - 11
1.1.10 PRACOVNÍK TECHNICKOEKONOMICKÉHO ROZVOJE   8, 9, 11 - 13
1.1.11 STATISTIK                  4 - 12
1.2   PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE
1.2.1  PERSONALISTA                 7 - 13
1.2.2  MZDOVÝ ÚČETNÍ                7 - 9
1.2.3  ÚČETNÍ                    5 - 11
1.2.4  ROZPOČTÁŘ                  7 - 12
1.2.5  FINANČNÍ REFERENT              8 - 12
1.2.6  POKLADNÍK                  4 - 7
1.2.7  OBCHODNÍ REFERENT              7 - 12
1.2.8  ZÁSOBOVAČ                  7 - 9
1.2.9  PROPAGAČNÍ REFERENT             7 - 9
1.3   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
1.3.1  PROGRAMÁTOR                 8 - 12
1.3.2  SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
    (INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ,
    PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ)       7 - 13
1.3.3  SYSTÉMOVÝ INŽENÝR              11 - 13
1.3.4  PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    SYSTÉMŮ                   11 - 14
1.3.5  SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU          11 - 13
1.3.6  ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ                 10 - 13
1.3.7  VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ
    TECHNIKY                   13, 14
1.3.8  OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
    TECHNOLOGIÍ                 5 - 9
1.4   PROVOZNĚTECHNICKÉ PRÁCE
1.4.1  TECHNOLOG                  7 - 12
1.4.2  INVESTIČNÍ REFERENT             9 - 13
1.4.3  MISTR                    8 - 11
1.4.4  DISPEČER                   8 - 10
1.4.5  ZKUŠEBNÍ TECHNIK               8 - 10
1.4.6  METROLOG                   8 - 11
1.4.7  REVIZNÍ TECHNIK               8, 9
1.4.8  TECHNICKÝ PRACOVNÍK             7 - 12
1.4.9  PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY       8 - 13
1.4.10 BALISTIK                   8 - 10
1.4.11 DOPRAVNÍ REFERENT              6 - 10
1.4.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR           7 - 13
1.4.13 ARCHITEKT (URBANISTA)            10 - 14
1.4.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT              7 - 12
1.5   SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE
1.5.1  PSYCHOLOG                  10 - 13
1.5.2  LABORANT                   2 - 9
1.5.3  PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK,       
    ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH
    METODÁCH A V PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ   10 - 13
1.6   SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE
1.6.1  DOMOVNÍK                   2 - 4
1.6.2  POSEL                    1, 2
1.6.3  ROZMNOŽOVAČ                 1 - 4
1.6.4  SKLADNÍK                   2 - 6
1.6.5  STROJNÍK-TOPIČ                2 - 7
1.6.6  UKLÍZEČ                   1 - 3
1.6.7  VÁŽNÝ                    1, 2
1.6.8  VRÁTNÝ                    1 - 3
1.6.9  ŘIDIČ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL     4 - 6
1.6.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK              1 - 3
1.6.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK            4 - 7
1.6.12 TELEFONISTA                 2, 3, 5 - 7
2. ČÁST
2.1   DOPRAVA
2.1.1  DĚLNÍK V DOPRAVĚ               1 - 3
2.1.2  SILNIČÁŘ                   2 - 7
2.1.3  LETECKÝ MECHANIK               4 - 9
2.1.4  MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ        4 - 8
2.1.5  ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ           2, 3
2.1.6  STROJVEDOUCÍ                 5 - 7
2.1.7  TRAŤOVÝ DĚLNÍK                2 - 4
2.1.8  TRAŤOVÝ STROJNÍK               3 - 7
2.1.9  POSUNOVAČ                  4 - 6
2.1.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU           7, 8, 10 - 12
2.1.11 LETECKÝ TECHNIK               9 - 12
2.1.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, LETIŠTNÍHO
    PROVOZNÍHO A RADIOTECHNICKÉHO
    ZABEZPEČENÍ                 7 - 12
2.1.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ               7, 8
2.1.14 VELITEL LETADLA, PILOT LETADLA, LETECKÝ
    NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR, PALUBNÍ OPERÁTOR,
    PALUBNÍ TECHNIK               8 - 14
2.2   JUSTICE
2.2.1  JUSTIČNÍ PRACOVNÍK              6 - 12
2.3   KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ
2.3.1  KNIHOVNÍK                  6 - 14
2.3.2  ARCHIVÁŘ                   5 - 14
2.4   KULTURA
2.4.1  ARCHEOLOG                  9 - 14
2.4.2  PAMÁTKÁŘ                   9 - 14
2.4.3  SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)    8 - 12
2.4.4  SPRÁVCE DEPOZITÁŘE              8 - 10
2.4.5  KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ   9 - 13
2.4.6  PREPARÁTOR                  7 - 12
2.4.7  DOKUMENTÁTOR                 6 - 12
2.4.8  RESTAURÁTOR                 8 - 14
2.4.9  PRŮVODCE                   4 - 8
2.4.10 KONZERVÁTOR                 7 - 12
2.4.11 VÝSTAVÁŘ                   7 - 12
2.4.12 PROMÍTAČ                   3 - 5, 7
2.4.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK             3
2.4.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH       2 - 4
2.4.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR            7 - 9
2.4.16 VLÁSENKÁŘ                  5 - 7
2.4.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR)             6, 7
2.4.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA              4 - 6
2.4.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK              7, 8
2.4.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE        8
2.4.21 GARDEROBIÉR                 4, 5
2.4.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ      6 - 8
2.4.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI       6 - 8
2.4.24 REKVIZITÁŘ                  3 - 5
2.4.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ          4 - 8
2.4.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR        6 - 8
2.4.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK          5 - 9
2.4.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ                6 - 8
2.4.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR          5 - 9
2.4.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ               6 - 9
2.4.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ       4 - 7
2.5   OBCHODNÍ PROVOZ
2.5.1  CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ               4 - 6
2.5.2  KUCHAŘ                    3 - 7
2.5.3  ČÍŠNÍK                    2 - 6
2.5.4  PRODAVAČ                   2 - 5
2.5.5  PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU         1 - 6
2.5.6  PROVOZÁŘ                   5 - 9
2.6   POLYGRAFIE
2.6.1  DĚLNÍK V TISKÁRNĚ              2 - 4
2.6.2  KNIHAŘ                    5 - 8
2.6.3  SAZEČ                    4 - 9
2.6.4  TISKAŘ                    4 - 9
2.6.5  MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII            5 - 7
2.6.6  REPRODUKČNÍ FOTOGRAF             6 - 8
2.6.7  GRAFIK                    9 - 13
2.7   PUBLICISTIKA
2.7.1  TECHNICKÝ REDAKTOR              9, 10
2.7.2  REDAKTOR, NOVINÁŘ              9 - 12
2.7.3  TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL            10 - 12
2.8   SOCIÁLNÍ PÉČE
2.8.1  PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE           3 - 9
2.8.2  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK              7 - 12
2.8.3  PRACOVNÍK PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CERTIFIKACI
    V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ
    PŘI PRÁCI                  11 - 13
2.9   SPORT
2.9.1  INSTRUKTOR SPORTU              11 - 14
2.9.2  TRENÉR                    10 - 13
2.9.3  SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA        9
2.10  STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
2.10.1 REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
Společné práce ve státní správě a samosprávě     4 - 16
Báňská správa                    10 - 14
Bezpečnost státu                   6 - 15
Cenová správa                    8 - 14
Daňová a finanční správa               4, 6 - 14
Doprava                       6 - 15
Dozor nad kapitálovým trhem             6, 8 - 15
Finanční a fiskální politika             13 - 15
Finanční kontrola , interní audit a přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků       11 - 14
Finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem 6, 9 - 15
Kontrola, inspekce, dozor              4, 6 - 14
Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované 
Českou republikou do zahraničí            12 - 14
Kultura                       6, 8 - 15
Loterie a jiné podobné hry              8 - 10, 12, 13
Majetková správa                   8 - 15
Odborné zabezpečení činnosti vlády         10 - 14
Pozemková správa                   6 - 11, 14
Práce a sociální věci                5 - 15
Rozpočet a financování                6 - 14
Rozvoj územních samosprávných celků         9 - 14
Správa informatiky                  12 - 15
Správa justice                    13, 14
Správa průmyslu a obchodu              4, 6, 11 - 15
Správa elektronických komunikací a poštovních služeb 8 - 14
Správa ve věcech devizových             14
Správa ve věcech místního rozvoje          10 - 15
Správa ve věcech ochrany hospodářské soutěže
 a dohledu nad poskytováním veřejné podpory     12 - 14
Správa ve věcech pojišťoven a penzijních fondů    10 - 14
Správa ve věcech průmyslového vlastnictví      10, 12 - 14
Správa ve věcech účetnictví             10 - 14
Správa ve věcech zamezení legalizace výnosů
 z trestné činnosti                 12 - 14
Správa ve věcech zemědělství             10 - 15
Správa veřejného investování             12 - 14
Správa výzkumu a vývoje               11 - 15
Statistika                      7 - 14
Státní pokladna                   11 - 14
Školství, mládež a tělovýchova            8 - 15
Územní plánování a stavební řád           6, 8 - 15
Vnitřní věci státu                  6 - 15
Zahraniční služba a zahraniční vztahy        6 - 15
Zdravotnictví (zdravotní péče včetně veřejného 
zdravotního pojištění, ochrana veřejného zdraví, 
léčebné zdroje, léčiva a zdravotnické prostředky)  5 - 15
Zeměměřictví a katastr nemovitostí          7 - 14
Živnostenské podnikání                7 - 11
Životní prostředí                  6 - 15
2.11  STAVEBNICTVÍ
2.11.1 STAVEBNÍ DĚLNÍK               2 - 4
2.11.2 STAVEBNÍ STROJNÍK              4 - 6
2.11.3 TESAŘ                    4 - 8
2.11.4 ZEDNÍK                    4 - 8
2.11.5 INSTALATÉR-TOPENÁŘ              3 - 7
2.11.6 PODLAHÁŘ                   3, 4
2.11.7 POKRÝVAČ                   4 - 6
2.11.8 KLEMPÍŘ                   4 - 7
2.11.9 DLAŽDIČ-ASFALTÉR               3 - 6
2.12  STROJÍRENSTVÍ
2.12.1 AUTOMECHANIK                 4 - 7
2.12.2 BRUSIČ KOVŮ                 3 - 7
2.12.3 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ         3, 4
2.12.4 ELEKTROMECHANIK               3 - 8
2.12.5 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ             5 - 7
2.12.6 FRÉZAŘ                    3 - 8
2.12.7 GALVANIZÉR                  3 - 6
2.12.8 ZÁMEČNÍK                   4 - 8
2.12.9 LAKÝRNÍK                   3 - 6
2.12.10 MECHANIK                   4 - 8
2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ       4 - 8
2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ   4 - 7
2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ         3 - 5, 7, 8
2.12.14 MODELÁŘ                   5 - 7
2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ               4 - 6
2.12.16 NÁSTROJAŘ                  4 - 8
2.12.17 PUŠKAŘ                    5 - 8
2.12.18 DĚLMISTR                   4 - 7
2.12.19 ZBROJÍŘ                   4 - 7
2.12.20 RYTEC KOVŮ                  4 - 8
2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK               3 - 6
2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ               3 - 8
2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ                 3 - 7
2.12.24 KAROSÁŘ                   5 - 7
2.13  TELEKOMUNIKACE-SPOJE
2.13.1 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ   4 - 8
2.13.2 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ        5 - 8
2.13.3 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ          5 - 8
2.13.4 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ   5 - 8
2.14  UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE
2.14.1 DRAMATURG                  11 - 13
2.14.2 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE           8 - 14
2.14.3 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA       9 - 14
2.14.4 BALETNÍ MISTR                10, 11
2.14.5 SBORMISTR                  11 - 13
2.14.6 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA         8 - 14
2.14.7 SCÉNOGRAF                  13
2.14.8 HEREC, HEREC S LOUTKOU            10 - 13
2.14.9 ČLEN ORCHESTRU, ČLEN SOUBORU         8 - 12
2.14.10 SÓLISTA                   10 - 13
2.14.11 KOREPETITOR                 9, 10
2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE              9
2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG           10
2.14.14 KONCERTNÍ MISTR               12, 13
2.14.15 NÁPOVĚDA                   4 - 6
2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ      8
2.14.17 INSPICIENT                  5 - 7
2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU             6 - 9
2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ         6 - 9
2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU           6, 7, 9, 10
2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ VÝCHOVNÝ
    PRACOVNÍK                  5 - 12
2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU         9 - 12
2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU     3 - 7
2.15  VÝZKUM A VÝVOJ
2.15.1 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK        12 - 16
2.16  VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
2.16.1 UČITEL                    8 - 14
2.16.2 VYCHOVATEL                  8 - 12
2.16.3 SPECIÁLNÍ PEDAGOG              11 - 13
2.16.4 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU             8 - 13
2.16.5 ASISTENT PEDAGOGA              4 - 8
2.16.6 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK             12 - 15
2.16.7 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ            12
2.16.8 LEKTOR-INSTRUKTOR              6 - 11
2.17  ZEMĚMĚŘICTVÍ
2.17.1 FIGURANT                   1 - 3
2.17.2 KARTOGRAF                  8 - 11
2.17.3 GEOGRAF                   8 - 12
2.17.4 GEODET                    7 - 10
2.18  ZEMĚDĚLSTVÍ
2.18.1 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU
    SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT              5 - 11
2.18.2 CHOVATEL ZVÍŘAT               3 - 7
2.18.3 KOČÍ                     4, 5
2.18.4 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ         3 - 7
2.18.5 TRAKTORISTA-MECHANIZÁTOR           4 - 7
2.18.6 KOVÁŘ-PODKOVÁŘ                6, 7
2.18.7 ZAHRADNÍK                  4 - 7
2.18.8 PĚSTITEL PLODIN               2 - 7
2.18.9 LESNÍK                    2 - 7
2.18.10 LESNÍ                    7 - 9
2.18.11 POLESNÝ                   10, 11
2.18.12 REVÍRNÍK                   10
2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE                11, 12
2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK             8, 9
2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ              11 - 14
2.18.16 ZOOLOG                    9 - 13
2.18.17 ŘEZNÍK                    5, 6
2.19  ZDRAVOTNICTVÍ
2.19.1 SANITÁŘ                   2 - 4
2.19.2 DEZINFEKTOR                 5
2.19.3 AUTOPTICKÝ LABORANT             5
2.19.4 OŠETŘOVATEL                 5 - 6
2.19.5 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT            7 - 8
2.19.6 VŠEOBECNÁ SESTRA, PORODNÍ ASISTENTKA     8 - 12
2.19.7 NUTRIČNÍ ASISTENT              7
2.19.8 NUTRIČNÍ TERAPEUT              8 - 10
2.19.9 ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH      5
2.19.10 ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 6 - 7
2.19.11 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ            8 - 11
2.19.12 OPTOMETRISTA                 8 - 10
2.19.13 ORTOPTISTA                  8 - 10
2.19.14 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK         7
2.19.15 ORTOTIK-PROTETIK               8 - 10
2.19.16 MASÉR                    5
2.19.17 ERGOTERAPEUT                 7 - 10
2.19.18 FYZIOTERAPEUT                8 - 12
2.19.19 ASISTENT OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ      7 - 10
2.19.20 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 11 - 14
2.19.21 LABORATORNÍ ASISTENT             7
2.19.22 ZDRAVOTNÍ LABORANT              8 - 10
2.19.23 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK            8 - 10
2.19.24 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR            11 - 14
2.19.25 RADIOLOGICKÝ ASISTENT            8 - 10
2.19.26 RADIOLOGICKÝ TECHNIK             8 - 10
2.19.27 RADIOLOGICKÝ FYZIK              12 - 14
2.19.28 KLINICKÝ PSYCHOLOG              12 - 14
2.19.29 KLINICKÝ LOGOPED               12 - 13
2.19.30 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK         8 - 11
2.19.31 FARMACEUTICKÝ ASISTENT            7 - 9
2.19.32 FARMACEUT                  11 - 14
2.19.33 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA             5 - 6
2.19.34 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA          7
2.19.35 ZUBNÍ TECHNIK                8 - 10
2.19.36 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA             8 - 9
2.19.37 ZUBNÍ LÉKAŘ                 11 - 15
2.19.38 LÉKAŘ                    11 - 15
2.20  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2.20.1 METEOROLOG                  5 - 13
2.20.2 HYDROLOG                   8 - 13
2.20.3 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ      8 - 13
2.20.4 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY     3 - 5, 7 - 14
2.21  OSTATNÍ PRÁCE
2.21.1 ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ        3 - 6
2.21.2 CHEMIK                    3 - 8
2.21.3 KREJČÍ                    3 - 7
2.21.4 MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK   3 - 7
2.21.5 MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ   3 - 8
2.21.6 MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ    3 - 7
2.21.7 MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH
    NÁSTROJŮ                   3 - 7
2.21.8 OBUVNÍK                   2 - 7
2.21.9 SEDLÁŘ-MANŽETÁŘ               4 - 6
2.21.10 ČALOUNÍK A DEKORATÉR             3 - 7
2.21.11 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ     3 - 6
2.21.12 MALÍŘ A NATĚRAČ               4 - 6
2.21.13 POTÁPĚČ                   7, 8
2.21.14 TRUHLÁŘ                   3 - 7
2.21.15 DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ   1, 2
2.21.16 DĚLNÍK PRÁDELEN A ČISTÍREN          1 - 3
2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN          5, 6
2.21.18 OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ          6, 7
2.21.19 FOTOGRAF                   4 - 7
2.21.20 HOLIČ                    3, 4
2.21.21 KONDIČNÍ MASÉR                3, 4
2.21.22 PLAVČÍK                   3, 4
2.21.23 RAZÍTKÁŘ                   3 - 6
2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA             1 - 3
2.21.25 HROBNÍK                   2 - 4
2.21.26 PŘEVOZNÍK                  4 - 5
2.21.27 Hasič                    5 - 10
3. ČÁST
3.1   VOJENSKÉ VELITELSKÉ A ODBORNÉ ORGÁNY
3.1.1  ROTMISTR, PRAPORČÍK, DŮSTOJNÍK, GENERÁL   5 - 9, 11 - 15
3.1.2  VÝBUŠNINÁŘSKÝ DĚLNÍK             1 - 4
3.1.3  VÝBUŠNINÁŘ                  5, 6
3.1.4 PYROTECHNIK                  6 - 12
3.2   VOJENSKÁ POLICIE
3.2.1  POLICEJNÍ INSPEKTOR             6 - 9
3.2.2  POLICEJNÍ KOMISAŘ              10 - 12
3.2.3  POLICEJNÍ RADA                13 - 15
3.3   OBECNÍ POLICIE
3.3.1 STRÁŽNÍK                    5 - 9
------------------------------------------------------------------
Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd
 
1. ČÁST
1.1
PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
1.1.1
ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK
1. platová třída
1. Přenášení nebo jiné manipulace s písemnostmi nebo kancelářskými pomůckami a materiálem.
2. platová třída
1. Zaprotokolovávání písemností a vedení jejich evidence.
2. Pořizování dat na nosná media.
3. platová třída
1. Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.
2. Opisování textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů nebo zvukových záznamů.
3. Skenování dokumentů včetně vizuální kontroly.
4. platová třída
1. Práce s textovým editorem.
2. Zajišťování chodu podatelny a výpravny.
3. Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů. Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.
5. platová třída
1. Zajišťování skartačního řízení.
2. Práce s databázovým systémem nebo tabulkovým procesorem včetně vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem nebo systémem a vytváření předprogramovaných tabulek, grafů apod.
3. Vedení spisové evidence obsahující utajované skutečnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně jejich ukládání a přípravy skartačního řízení podle příslušných předpisů.
6. platová třída
1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti.
2. Zajišťování skartačního řízení materiálů obsahujících utajované skutečnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů.
3. Komplexní zajišťování podatelny pro více vojenských útvarů.
7. platová třída
1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti zahrnující utajované skutečnosti nebo údaje chráněné dle příslušných právních předpisů nebo koordinace více spisoven.
2. Komplexní zajišťování služby podací stanice s oblastní a celoarmádní působností.
8. platová třída
1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti zahrnující utajované skutečnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně koordinace činností více spisoven.
2. Usměrňování a koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový, skartační řád).
9. platová třída
1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování rozsáhlé spisové služby (více spisoven) a předarchivní péče o písemnosti zahrnující utajované skutečnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový, skartační řád).
10. platová třída
1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování spisové služby se složitým členěním, s působností na celém území státu, zahrnující utajované skutečnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový, skartační řád).
2. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby s rozsáhlým členěním, zahrnující utajované skutečnosti a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
11. platová třída
1. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby se složitým členěním a s působností na celém území státu, zahrnující utajované skutečnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů.
1.1.2
SEKRETÁŘ
4. platová třída
1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího a provádění všech administrativně technických prací včetně pořizování záznamů z jednání.
5. platová třída
1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího.
6. platová třída
1. Koordinace sekretářských, administrativně technických nebo jiných provozně technických prací v sekretariátu.
1.1.3
ASISTENT
7. platová třída
1. Zajišťování informačních a organizačních prací v ucelené oblasti nebo organizační složce.
8. platová třída
1. Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u orgánů státní správy, samosprávy nebo statutárních orgánů s širokou územní nebo celostátní působností.
12. platová třída
1. Zpracovávání komplexních politických, ekonomických, právních nebo jiných analýz pro potřeby ústavních činitelů na základě informací o činnosti organizačních složek státu, orgánů státní správy a samosprávy, politických stran, ekonomických subjektů, odborových i jiných společenských organizací včetně zajišťování zpracovávání podkladů pro zahraničně politická jednání a vystoupení ústavních činitelů.
13. platová třída
1. Provádění expertních konzultačních činností pro ústavní činitele k vrcholným odborně politickým problémům.
2. Provádění expertních konzultačních činností pro soudce Nejvyššího soudu a pro státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství.
1.1.4
REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
4. platová třída
1. Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání.
2. Fyzický soupis majetku.
3. Shromažďování požadavků na opravy a údržbu majetku podle druhu.
5. platová třída
1. Propočty a sumarizace hodnot a porovnávání fyzických a účetních stavů majetku.
2. Výpočty úhrad za užívání majetku podle obecných metodik nebo předpisů.
3. Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.
6. platová třída
1. Provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku.
7. platová třída
1. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem.
2. Komplexní zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů.
3. Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu.
8. platová třída
1. Zajišťování správy majetku organizace, majetku státu ve vymezené působnosti úřadu nebo obce, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice.
2. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb.
3. Souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.
4. Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.
10. platová třída
1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice.
2. Příprava procesu privatizace a řešení restitučních nároků.
3. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.
11. platová třída
1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů rozmístěných na více místech nebo v zahraničí. Navrhování komerčního využití majetku včetně ekonomických analýz, metodik a opatření.
2. Řešení věcně a právně složitých restitučních případů.
3. Zabezpečování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční s aplikací příslušných právních předpisů v praxi.
4. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.
12. platová třída
1. Komplexní koordinace postupů zadavatele, který je povinen předběžně oznámit veřejné zakázky.
1.1.5
REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
6. platová třída
1. Příprava a kompletace dokladů a dokumentů k zahraničním pracovním cestám jednotlivých osob, například cestovních dokladů, jízdenek, letenek, pojištění, cestovních příkazů a platidel.
7. platová třída
1. Příprava zahraničních pracovních cest a zahraničních návštěv, organizační zajišťování programu, schůzek a jednání se zahraničními partnery.
2. Zpracovávání cestovních příkazů k zahraničním pracovním cestám včetně nároků na cestovní náhrady.
8. platová třída
1. Zajišťování zahraničních služebních styků (návštěv a cest) při konání akcí hromadného charakteru (mezinárodní konference, semináře apod.).
2. Organizace a koordinace průběhu zahraničních cest i zahraničních návštěv v organizaci včetně vykonávání dílčích odborných prací v oblasti zahraničních styků. Koordinace časových a věcných návazností cest v organizaci i ve vztahu k zahraničním partnerům.
3. Zajišťování hospodaření s devizovými prostředky organizace spojené se zahraničními cestami zaměstnanců včetně předávání podkladů pro sestavování rozpočtu a sledování jeho čerpání.
10. platová třída
1. Zajišťování zahraničních služebních styků, vyhledávání a zajišťování zahraničních kontaktů pro aktuální potřeby organizace (obchodní i neobchodní spolupráce). Shromažďování a vyhodnocování informací o zahraničních organizacích a institucích nebo o aktuálním dění v cizině a navrhování aktivit k jejich využívání.
1.1.6
PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI
3. platová třída
1. Poskytování informací o příslušnosti útvarů, pracovišť nebo osob, o pracovní době a základních náležitostech. Poskytování průvodní základní obecné dokumentace, informačních brožur a jiných materiálů.
4. platová třída
1. Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupech při vyřizování jednotlivých podání občanů.
5. platová třída
1. Zpracovávání návodů a obdobných materiálů (přehledů, seznamů, adresářů) pro veřejnost k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících celému úřadu.
2. Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech se vzájemnými souvislostmi a vazbami, například o poskytovaných službách, zajímavostech, ubytování, stravování a cenách.
6. platová třída
1. Podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí o věcné, místní a funkční příslušnosti všech územních správních úřadů a orgánů obcí.
2. Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
3. Poskytování odborných informací z různých oborů podle stanovené dokumentace a postupů, například historických, zeměpisných a přírodopisných.
7. platová třída
1. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, například dnů otevřených dveří.
2. Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku. Získávání různorodých informací z různých zdrojů včetně jejich třídění a poskytování k dalšímu využívání a zpracovávání rešerší podle obecných zadání.
3. Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku formou populárně informačních materiálů.
8. platová třída
1. Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům, zpracovávání monitorů denního tisku včetně zpracovávání statistických přehledů.
2. Zajišťování publicity významných společenských akcí, případně některých pracovních jednání. Zpracovávání rozborů a vyhodnocování publicity a podnětů veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku včetně návrhů na další postup.
3. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí s vlivem na nejširší skupiny obyvatelstva včetně zajišťování součinnosti s médii a organizace tiskových konferencí.
4. Systematické soustřeďování a vyhodnocování informací ve všech oborech činnosti organizace, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky.
9. platová třída
1. Vytváření a realizace projektů a programů informování a prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).
2. Stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní ve sdělovacích prostředcích včetně jejich přípravy a realizace.
11. platová třída
1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů kraje, hlavního města Prahy, statutárního města nebo orgánu s celostátní působností k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
2. Zpracovávání koncepce vztahu organizace, správního úřadu nebo orgánu územně samosprávného celku k veřejnosti.
12. platová třída
1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ministerstva, ústředního správního úřadu nebo Prezidia Policie ČR v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům apod. (tiskový mluvčí).
2. Tvorba komplexních mediálních projektů a koncepcí uvnitř resortu, koordinace komunikačních toků s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami a utváření zdrojové základny informací.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ministerstva, ústředního správního úřadu nebo Policejního prezidia ČR, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného resortního nebo multiresortního systému, členěného na organizační složky státu nebo příspěvkové organizace.
1.1.7
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK
6. platová třída
1. Pořizování zápisů z jednání orgánů územních samosprávních celků.
7. platová třída.
1. Vedení organizačně technické agendy jednání orgánů územních samosprávných celků, výborů a komisí a zvláštních orgánů včetně přípravy podkladů.
8. platová třída
1. Zajišťování organizačně technických agend poradních orgánů ústředních správních úřadů, například zvláštních rozkladových komisí ministra.
9. platová třída
1. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání, dělby činností a toku informací včetně návrhů na jejich optimalizaci.
10. platová třída
1. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání, dělby činností a toku informací v procesech úřadů statutárních měst a krajů, včetně návrhů na jejich optimalizaci.
11. platová třída
1. Zajišťování organizačních a koordinačních činností k zabezpečování denního výkonu funkce prezidenta nebo předsedy vlády.
12. platová třída
1. Komplexní protokolární a organizační zajišťování výkonu ústavních pravomocí prezidenta republiky, státních návštěv v České republice, oficiálních, pracovních i soukromých návštěv zahraničních představitelů, koordinace spolupráce s ostatními útvary a organizačními složkami státu.
2. Koordinace zpracovávání politických materiálů a dokumentů politických programových prohlášení se zásadním dopadem na širokou skupinu obyvatelstva případně i mimo hranice státu.
3. Koordinace zpracovávání zásadních dokumentů pro činnost a chod sdružení s celostátní působností se zastoupením členské základny po celém území republiky včetně organizování mezinárodních konferencí nebo jiných hromadných shromáždění.
1.1.8
KONTROLOR, INTERNÍ AUDITOR
7. platová třída
1. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních akcí, například ověřování správnosti vykazování skutečností, sepisování protokolů a navrhování dílčích závěrů kontrolních akcí.
2. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí.
8. platová třída
1. Provádění kontroly v ekonomické, hospodářskosprávní, technické nebo v jiné oblasti vnitřní činnosti organizace, například kontrola a vyhodnocování plnění stanovených harmonogramů a kvality prováděných prací, kontrola čerpání finančních prostředků.
2. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování podnětů, petic a stížností.
3. Samostatné provádění kontrol v rámci samosprávného celku nebo jeho části.
4. Soustavné sledování hospodaření městské části nebo organizační složky obce.
9. platová třída
1. Zajišťování kontroly ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace.
2. Prošetřování opakovaných a závažných podnětů, petic, oznámení a stížností včetně jejich vyřizování.
3. Stanovování kontrolních záměrů podle potřeb organizace.
4. Soustavné sledování, analýza a vyhodnocování hospodaření organizace.
5. Plánování, koordinace a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému organizace.
6. Stanovování metodiky komplexní kontrolní činnosti obce.
7. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného objektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.
8. Samostatné provádění prací při přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy.
10. platová třída
1. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
2. Analýza jednotlivých rizikových oblastí činnosti organizace nebo městské části a stanovování zaměření kontroly.
3. Přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému.
4. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.
5. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému obce. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti obce nebo městské části hlavního města Prahy.
6. Stanovování metodiky komplexní kontrolní činnosti statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy.
7. Příprava a výkon jednotlivých typů interního auditu v organizaci.
8. Samostatné přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy, sestavování plánu přezkoumávání, monitorování jeho dodržování a provádění operativních změn.
11. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému pro zajištění účinného řízení organizace včetně vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému.
2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy.
3. Příprava a výkon jednotlivých typů interního auditu v působnosti statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy.
4. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
5. Komplexní výkon kontrolní činnosti v dílčích oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
6. Koordinace výkonu finanční kontroly.
7. Komplexní zajišťování přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy.
12. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému dalšího ústředního orgánu státní správy nebo orgánu s celostátní působností.
2. Stanovování celostátních metodik kontrolní činnosti ve specializovaném oboru pro kontrolu vykonávanou jinými kontrolními orgány včetně vydávání kontrolních směrnic, řádů a jiných norem a zajišťování jejich věcné a formální funkčnosti.
3. Metodické usměrňování kontrolní činnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
4. Komplexní výkon kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, zajišťování metodiky kontrolní činnosti v dílčích oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
5. Vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému a provádění analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných prací na úseku finanční kontroly v působnosti ministerstva, dalšího ústředního orgánu státní správy, kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Příprava a výkon jednotlivých typů interního auditu v působnosti ministerstva, dalšího ústředního orgánu státní správy, kraje nebo hlavního města Prahy.
7. Komplexní koordinace přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy včetně zajišťování koordinace výkonu přezkoumávání s výkonem jiných druhů kontrol.
13. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v jejich působnosti.
2. Zpracovávání koncepce kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, tvorba metodiky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje celostátního systému kontroly ve veřejné správě.
2. Tvorba koncepce a metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu včetně její harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
1.1.9
BEZPEČNOSTNÍ REFERENT
6. platová třída
1. Provádění odborných prací na úseku požární ochrany při přípravě na mimořádné události a krizové situace. Zpracovávání podkladů a jednoduché dokumentace na úseku požární ochrany.
2. Provádění odborných prací při přípravě na mimořádné události, zajišťování nouzového přežití, zajišťování varování, evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.
3. Zpracovávání dílčích opatření pro mimořádné události a krizové stavy v daném územním celku.
7. platová třída
1. Prověřování a kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, používání ochranných zařízení, prostředků, pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů.
2. Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí z hlediska bezpečnosti předpisů, jeho sledování a předkládání návrhů na odstranění nedostatků.
3. Zabezpečování prostředků individuální ochrany obyvatel včetně zpracovávání souvisejících finančních plánů. Zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy.
8. platová třída
1. Rozbory úrazovosti a nemocnosti, šetření havárií a poruch ve výrobě s důsledky na zdraví a životy zaměstnanců včetně havárií a poruch zaviněných zaměstnanci.
2. Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.
3. Školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
4. Samostatné zajišťování úkolů a opatření ve vztahu k zaměstnancům, fyzickým a právnickým osobám pro případ požáru, mimořádných událostí a krizových situací na úseku vyrozumění, varování, evakuace, nouzového zabezpečování a organizování záchranných prací.
5. Zabezpečování ochrany utajovaných a zvláštních skutečností.
6. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové stavy.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování metodických, organizačních, řídících a kontrolních činností v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí.
2. Souhrnné zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace pro krizové stavy, souhrnné poskytování informací a podkladů pro zpracovávání a aktualizaci územního havarijního plánu a krizového plánu kraje.
3. Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy.
4. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností v organizaci (bezpečnostní ředitel).
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v organizacích se značným rizikem ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně metodických a specializovaných prací, například výbušniny, jedy, munice.
2. Stanovování a komplexní zajišťování systému požární ochrany a požárních řádů.
3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností a příprava podkladů pro provádění bezpečnostních prověrek v organizacích určených právním předpisem (bezpečnostní ředitel).
4. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování krizového řízení, ochrany utajovaných skutečností, bezpečnosti práce nebo požární ochrany resortu.
1.1.10
PRACOVNÍK TECHNICKOEKONOMICKÉHO ROZVOJE
8. platová třída
1. Příprava a zpracovávání podkladů pro přípravu technickoekonomických studií úkolů výzkumu a vývoje nebo investičních akcí.
9. platová třída
1. Zpracovávání souhrnných částí technickoekonomických studií, například specifikace majetkových poměrů, ekonomických, technických nebo provozních podmínek.
10. platová třída
1. Zpracovávání technickoekonomických studií jednotlivých méně rozsáhlých projektů, úkolů a akcí, například výzkumu a vývoje, investic.
2. Specifikace a stanovování technickoekonomických podmínek činnosti organizačních složek zajišťující hlavní činnost organizace.
11. platová třída
1. Zpracovávání technickoekonomických studií projektů výzkumu a vývoje.
2. Zpracovávání marketingových prognóz a marketingové strategie organizace.
3. Komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace, případně správy dalších oborů činnosti organizace.
12. platová třída
1. Zpracovávání technickoekonomických studií rozsáhlých projektů a programů, například výzkumu a vývoje, a to zpravidla víceoborových, finančně značně náročných a s dlouhodobým, víceletým horizontem řešení a s rozsáhlým celostátním a mezinárodním významem.
2. Koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje, případně rozvoje dalších oborů činnosti organizace.
13. platová třída
1. Stanovování směrů finanční strategie, rozsáhlého soustavného investičního rozvoje a personálního rozvoje organizace se zásadním celostátním nebo mezinárodním významem, velkým podílem vysoce kvalifikovaných odborníků, s rozsáhlým vícestupňovým vertikálním a mnohooborovým horizontálním členěním na organizační složky, specializovaným a náročným provozním a technickým vybavením a provozními režimy, například vrcholných vědeckých pracovišť, zdravotnických, uměleckých a vzdělávacích národních institucí.
1.1.11
STATISTIK
4. platová třída
1. Vyhotovování a vedení dílčích evidencí, přehledů, seznamů a kartoték.
5. platová třída
1. Příprava, sběr a zpracovávání statistických údajů a dat.
2. Provádění místních statistických šetření podle daných postupů.
3. Pořizování a vedení statistik a evidencí podle závazných postupů.
6. platová třída
1. Vedení časových řad, údržba statistických souborů a příprava statistických podkladů pro další použití.
2. Odborné zpracovávání podkladů pro tvorbu projektů statistických zjišťování.
3. Vedení celostátních statistik ve vymezené oblasti.
4. Sběr, kontrola a zpracovávání dat a údajů při provádění statistických šetření.
7. platová třída
1. Zajišťování rozsáhlých sběrů dat a kontrola průběhu zpracování.
2. Vedení celostátních evidencí.
8. platová třída
1. Provádění prověrek správnosti statistických dat na místě jejich zjišťování.
2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.
3. Organizace statistického zjišťování ve vymezené věcné nebo územní působnosti včetně zajišťování požadavků na charakteristiky statistického souboru.
9. platová třída
1. Koordinace provádění celostátních statistických šetření.
10. platová třída
1. Věcná analýza požadavků uživatelů statistických informací, jejich transformace do podoby statistických ukazatelů pro poskytování informačních služeb a vymezování kritérií definování souborů respondentů.
2. Stanovování jednotných celostátních statistických postupů ve vymezené oblasti.
3. Zpracovávání nestandardních výstupů a analytických vyhodnocování výsledků statistických zjišťování podle stanovených postupů.
4. Organizace složitých celostátních statistických výběrových šetření.
11. platová třída
1. Tvorba celostátních metodických zásad a nástrojů statistiky, například definování ukazatelů, tvorba statistických číselníků a statistických klasifikací.
2. Komplexní správa statistických registrů v rámci statistické služby.
3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických zjišťování odvětvových a průřezových statistik. Hodnocení konzistence statistických zjišťování a jejich porovnávání s ostatními dostupnými zdroji.
4. Odborné zpracovávání podkladů a syntéza souborů statistických a dalších údajů pro přípravu analýz a predikcí.
12. platová třída
1. Tvorba matematickostatistických metod pro výběrová zjišťování a jejich dopočty a inputace. Tvorba a aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.
2. Tvorba metodiky celostátních úsekových statistik, jejich analýz a kvalifikované odhady vývoje makrospolečenských ukazatelů.
3. Provádění analýz pro ověřování konzistence statistických dat a zpracovávání aktuálních analytických případových studií a materiálů.
1.2
PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE
1.2.1
PERSONALISTA
7. platová třída
1. Provádění dílčích pracovněprávních úkonů a personalistických prací podle stanovených postupů a pravidel, například sepisování pracovněprávních smluv, vedení personální evidence, příprava a kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů ke vzdělávacím činnostem a v oblasti systemizace a organizačního uspořádání.
2. Organizace a zajišťování akcí ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců.
3. Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových zaměstnanců, například organizačně technické zabezpečení výběrového řízení.
8. platová třída
1. Vyřizování pracovněprávních vztahů zaměstnanců.
2. Zajišťování realizace vzdělávacích programů zaměstnanců podle potřeb organizace.
3. Zajišťování realizace sociálních programů.
4. Posuzování a výběr uchazečů o přijetí v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kritérií.
5. Stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu skupinám nebo jednotlivým zaměstnancům podle právních předpisů. Zařazování zaměstnanců do platových tříd podle katalogu prací.
6. Stanovování objemu prostředků na platy pro jednotlivé organizační složky (části) organizace podle stanovených zásad a pravidel. Rozpis prostředků na platy podle jednotlivých platových složek.
7. Zajišťování a kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
2. Stanovování zásad a kritérií výběrového řízení nebo hodnocení a odměňování zaměstnanců.
10. platová třída
1. Komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců (dále jen "personální správa") organizace.
2. Komplexní koordinace personální správy v úřadu s celostátní působností nebo v organizaci s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním členěním organizace na organizační složky.
3. Komplexní koordinace personální správy ve správním úřadu s celostátní působností nebo v územním správním úřadu.
4. Tvorba personalistických metod, programů a zásad personálního a sociálního rozvoje v organizacích s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním členěním organizace na organizační složky, například metod hodnocení způsobilosti zaměstnanců pro výkon prací, sociálních programů, vzdělávacích projektů, programů funkční a pracovní adaptace a kariérních programů.
11. platová třída
1. Stanovování koncepce rozvoje personální správy v organizacích s rozsáhlou kvalifikační, profesní a organizační strukturou.
2. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky a odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
3. Usměrňování a komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců resortu členěného na další organizační složky nebo příspěvkové organizace.
4. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace personální správy organizací s mimořádnými nároky na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších prací, například resortu, ústředního správního úřadu, správního úřadu orgánu nebo organizace s celostátní působností, které se člení na další územní správní úřady nebo pracoviště rozmístěná po celém území České republiky nebo kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
5. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců resortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.
12. platová třída
1. Stanovování koncepce rozvoje personální správy organizací s mimořádnými nároky na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších prací, například ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
2. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace personální správy resortu, členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.
3. Tvorba koncepce a komplexní koordinace personální správy resortu členěného na další organizační složky státu nebo příspěvkové organizace.
4. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců v resortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce a komplexní koordinace personální správy resortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.
2. Tvorba koncepce obecně závazných systémů dalšího vzdělávání zaměstnanců a dalších osob, kde se kvalifikační předpoklady pro výkon povolání stanoví právním předpisem.
1.2.2
MZDOVÝ ÚČETNÍ
7. platová třída
1. Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších náhrad, dávek nemocenského pojištění, zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků), včetně systematického vedení a archivování těchto údajů a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace.
8. platová třída
1. Výpočet výše, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
9. platová třída
1. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
2. Výpočet výše, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.
1.2.3
ÚČETNÍ
5. platová třída
1. Fakturace a likvidace faktur včetně kontroly položek a fakturovaných částek.
2. Ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání.
6. platová třída
1. Provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů.
2. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.
3. Výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce a při přijetí do zaměstnání.
7. platová třída
1. Provádění uceleného souboru účetních operací na jednotlivých účtech nebo skupině účtů. Zpracovávání účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností pro automatizované zpracovávání.
2. Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.
3. Provádění úkonů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních podkladů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní. Zpracovávání podání v daňových věcech, například daňových přiznání, oznámení, žádostí, námitek a odvolání.
4. Samostatné zajišťování agendy některých daní, například daně z pozemků, silniční, z převodu nemovitostí apod.
8. platová třída
1. Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, například majetku, pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů (k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům) a zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu (finančních operací) a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech.
2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu a zajišťování daňového řízení se správcem daně.
3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.
9. platová třída
1. Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky včetně řešení případů porušení povinností podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány.
2. Sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování.
3. Vedení účetních knih (deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence), jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
10. platová třída
1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.
11. platová třída
1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení a postupů pro provedení konsolidace účetní závěrky v účetnictví a v účetní závěrce.
1.2.4
ROZPOČTÁŘ
7. platová třída
1. Rozpis jednotlivých částí rozpočtu podle položek na organizační celky, výkony, práce, výrobky nebo služby a sledování jeho čerpání. Provádění dílčích rozpočtových změn.
8. platová třída
1. Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad.
9. platová třída
1. Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění. Prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn.
10. platová třída
1. Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění.
2. Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.
11. platová třída
1. Sestavování rozpočtů pro celky s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek. Optimalizace příjmové a výdajové politiky organizace nebo orgánu. Stanovování zásad rozpisů rozpočtů a jiných rozpočtových pravidel.
12. platová třída
1. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly nebo více kapitol.
1.2.5
FINANČNÍ REFERENT
8. platová třída
1. Sledování a evidence finančního majetku.
2. Zajišťování agendy oběživa.
3. Zajišťování styku s bankou.
9. platová třída
1. Zajišťování financování organizace (agendy finančních zdrojů, úvěrové agendy, zúčtovacího a platebního styku).
2. Analýza pohledávek a závazků.
10. platová třída
1. Zajišťování zahraničního platebního styku.
2. Zajišťování úvěrové politiky organizace.
11. platová třída
1. Zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.
2. Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Navrhování způsobů financování organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.
12. platová třída
1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.
1.2.6
POKLADNÍK
4. platová třída
1. Prodej vstupenek, například v kulturních zařízeních, památkových objektech, muzeích a galeriích včetně vedení peněžní agendy.
5. platová třída
1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.
6. platová třída
1. Zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti.
7. platová třída
1. Zajišťování pokladních služeb v tuzemské i v zahraničních měnách pro veřejnost.
1.2.7
OBCHODNÍ REFERENT
7. platová třída
1. Příprava podkladů pro obchodní jednání nebo pro uzavírání obchodních smluv.
8. platová třída
1. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní agendy.
2. Zpracovávání ekonomických rozborů, sledování obchodní situace včetně návrhů na opatření v obchodní oblasti.
9. platová třída
1. Zajišťování obchodní agendy organizace a její koordinace s ostatními úseky činnosti.
2. Provádění průzkumů a analýz trhu a navrhování obchodních opatření.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů.
11. platová třída
1. Zpracovávání marketingových prognóz a příprava marketingové strategie.
12. platová třída
1. Stanovování koncepce obchodního nebo podnikatelského zaměření organizace. Koordinace marketingových strategií.
1.2.8
ZÁSOBOVAČ
7. platová třída
1. Samostatný nákup vymezeného sortimentu zboží a sjednávání kontraktů, sestavování harmonogramů zásobování včetně vystavování objednávek a potvrzování faktur.
8. platová třída
1. Zajišťování dodávek materiálu, surovin, strojů a zboží pro organizaci v požadovaném sortimentu, množství, kvalitě a času. Vedení poptávkových řízení. Účast na kontraktačních jednáních, výběr dodávek a uzavírání kontraktů s dodavateli.
9. platová třída
1. Komplexní a samostatné zajišťování materiálně technického zásobování pro celou organizaci.
1.2.9
PROPAGAČNÍ REFERENT
7. platová třída
1. Zpracovávání návrhů propagačních akcí. Zadávání realizace propagačních akcí.
2. Zajišťování přípravy a pořizování propagačních předmětů.
8. platová třída
1. Zajišťování všech způsobů a forem propagace organizace nebo úseku její činnosti. Navrhování, zajišťování a organizace propagačních akcí.
2. Koordinace propagace s ostatními úseky organizace.
9. platová třída
1. Zajišťování propagace činnosti, záměrů, výsledků a dalších věcí daného území, oboru správy nebo samosprávy nebo jiného oboru činnosti.
1.3
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
1.3.1
PROGRAMÁTOR
8. platová třída
1. Vytváření jednoduchých částí aplikačního programového vybavení. Testování aplikačního programového vybavení.
9. platová třída
1. Zajišťování zpracovávání složitých prováděcích projektů zpracování dat a provádění úprav těchto projektů včetně úprav technologií daných projektem na podmínky konkrétních provozů.
2. Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.
10. platová třída
1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení.
2. Zpracovávání návrhu programového vybavení, návrh jeho systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování a vývoje testů pro ověřování u projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
11. platová třída
1. Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení. Zpracovávání dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo síťové prostředí.
2. Koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování a vývoje testů pro ověřování pro redukované nebo kombinované projekty vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
12. platová třída
1. Koordinace analýzy a vývoje aplikačního programového vybavení.
2. Hodnocení a stanovování programovacích prostředků, navrhování architektury programového vybavení, vrcholové úrovně vnějšího rozhraní a rozhraní mezi komponenty programového vybavení, vrcholové úrovně databáze a plánu komplexní integrace pro projekty vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
1.3.2
SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ, PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ)
7. platová třída
1. Vykonávání tématické kontrolní činnosti a kontrolních průzkumů v informačních a komunikačních sítích v rozsahu působnosti ústředního orgánu státní správy.
8. platová třída
1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozované počítačové aplikace nebo informační a komunikační infrastruktury.
2. Správa báze dat.
9. platová třída
1. Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat.
2. Správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech.
10. platová třída
1. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky.
2. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.
3. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází.
4. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě.
5. Zajišťování bezpečnosti dat.
6. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází.
7. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází.
8. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.
9. Projektování a koordinace servisu, údržby a správy databáze.
11. platová třída
1. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, síťového prostředí, případně s dodavateli.
2. Definice vazeb mezi aplikacemi systémů výpočetní techniky a zajišťování modulů pro jejich propojování.
3. Zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky.
4. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
5. Navrhování a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových modulů a nových verzí, řešení nestandardních problémů s dodavateli, aplikace aktualizací a změn.
6. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.
12. platová třída
1. Zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech, nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému, nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
2. Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy.
3. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých síťových prostředí, například u globálních hierarchických datových sítí. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.
13. platová třída
1. Koordinace komplexních projektů vývoje informačních systémů a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
1.3.3
SYSTÉMOVÝ INŽENÝR
11. platová třída
1. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
12. platová třída
1. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému, nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
13. platová třída
1. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
1.3.4
PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
11. platová třída
1. Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.
2. Projekční řízení informačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou databází popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a projektování informačních systémů.
3. Systémové specializované práce spojené s projekty vývoje systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému, nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlými databázemi popřípadě s celostátní topologií.
2. Zpracovávání komplexních projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení a informačních služeb.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů, například resortu, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo hlavního města Prahy, tj. vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu a jeho informační a komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
1.3.5
SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU
11. platová třída
1. Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování, uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostika operačních systémů počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb.
12. platová třída
1. Přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů počítačů a síťových prostředí.
2. Optimalizace využívání informační a komunikační infrastruktury a instalování nových prvků a modulů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databází, nebo vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází.
13. platová třída
1. Komplexní správa složitých víceuživatelských operačních systémů počítačů a počítačových sítí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a síťových prostředí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
1.3.6
ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
10. platová třída
1. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby.
2. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.
11. platová třída
1. Systémové analýzy složitých procesů a požadavků uživatelů, analýzy a projektování řešení bází dat, ochrany a údržby dat. Zajišťování realizace prováděcích projektů zpracování dat.
12. platová třída
1. Systémové analýzy nejsložitějších procesů a požadavků uživatelů, například s celostátním nasazením včetně návrhů databází a integrace s existujícími systémy.
13. platová třída
1. Koncepční analýza řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo síťových prostředí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.
1.3.7
VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY
13. platová třída
1. Vývoj a zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní techniky a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách.
2. Navrhování, optimalizace a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky a komunikačních systémů.
14. platová třída
1. Analýza a vývoj nového aplikačního programového vybavení nebo zásadních úprav stávajících systémů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databázových systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází. Navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.
1.3.8
OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
5. platová třída
1. Obsluha specializovaných zařízení informačních a komunikačních technologií a zajišťování vazeb na informační systémy, například následná úprava textů a obrázků po skenování.
6. platová třída
1. Výdej dat z bází dat veřejných informačních systémů při případném využití speciálních komunikačních systémů.
7. platová třída
1. Výdej dat z více databází veřejných informačních systémů nebo z databází veřejných informačních systémů jiných organizací.
2. Zajišťování provozu počítačových aplikací (úloh) včetně organizace, vkládání a zpracovávání informací a dat.
3. Samostatné zpracovávání dílčích úloh na výpočetní technice při případném využití speciální komunikační techniky včetně zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat.
4. Obsluha počítačových aplikací při řešení a realizaci úloh podle daných postupů. Obsluhování zálohovacích zařízení tiskáren a periferií.
8. platová třída
1. Koordinace zpracovávání více zároveň probíhajících aplikací (úloh) podle zavedených projektů, zejména ve složité informační a komunikační infrastruktuře.
2. Zajišťování chodu složitých a speciálních počítačových aplikací, jejich optimálního využívání a řešení kapacitních a jiných problémových situací.
3. Výběr tiskových souborů, tiskových médií, výběr, řazení a správa tiskových front.
4. Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází veřejných informačních systémů.
9. platová třída
1. Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a síťového prostředí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
1.4
PROVOZNĚ TECHNICKÉ PRÁCE
1.4.1
TECHNOLOG
7. platová třída
1. Samostatné určování technologických postupů a způsobů provádění konzervace a ukládání různých druhů vojenské techniky a materiálu v rámci odborné pomoci vojskům Armády ČR.
2. Provádění technické vstupní, mezioperační a výstupní kontroly konzervace a ukládání vojenské techniky a materiálu podle stanovených technologických postupů a technických podmínek u vojsk Armády ČR.
8. platová třída
1. Stanovování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu surovin a materiálu, nástrojů, přípravků apod.
2. Stanovování průběhu provozních činností zajišťovaných větším počtem zaměstnanců a se značnou intenzitou vazeb mezi dílčími provozními jednotkami, popřípadě s využíváním složitějšího provozního zařízení, například údržba strojů a zařízení, stavební údržba apod.
3. Poskytování metodické pomoci v oblasti konzervace, ochrany a skladování vojenské techniky a materiálu.
4. Stanovování technologických postupů při pěstování a sklizni rostlin.
5. Aplikace speciálních opatření na úseku ochrany rostlin.
6. Stanovování technologických postupů chovu zvířat.
7. Kontrola užitkovosti hospodářských zvířat.
9. platová třída
1. Určování technologických postupů výrobních a provozních systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například tváření a obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy dopravních prostředků.
2. Samostatné zpracovávání technických podmínek, norem, normativů a technologických postupů pro systém konzervace, ochrany a skladování vojenské techniky a materiálu.
3. Samostatné zpracovávání technologických normativů pro proces mikrofilmování knihovních fondů a dlouhodobé archivace mikrofilmů, vyhodnocování nestandardních vlivů pomocí diagnostických zařízení a navrhování změn a úprav technologických postupů.
4. Samostatné určování a usměrňování specializovaných pěstebních postupů.
5. Samostatné určování specializovaných technologických postupů chovu zvířat.
10. platová třída
1. Komplexní zabezpečování vysoce specializovaných pyrotechnických činností v oblasti výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice a jejích elementů.
2. Komplexní zajišťování technologické přípravy provozu rostlinné výroby.
3. Komplexní zajišťování technologické přípravy provozu živočišné výroby.
4. Určování technologií nejsložitějších výrob, procesů a provozů, například zkoušení a oprav speciálních vojenských technických komplexů s řídícími systémy.
11. platová třída
1. Ověřování a aplikace poznatků výzkumu a vývoje na úseku technologie pěstování a sklizně rostlin.
2. Ověřování a aplikace poznatků výzkumu a vývoje ve výživě a chovu zvířat.
3. Stanovování a uplatňování technologických postupů prováděných oprav silniční sítě a silničního majetku.
4. Komplexní zajišťování technologické přípravy náročných výrob, například speciálních jednoúčelových strojů a zařízení, investičních celků.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších provozů a výrob, využívajících speciální technická a technologická zařízení a s velmi vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například opravy a údržby silniční a dálniční sítě.
2. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších výrobních celků a systémů, například speciálních vojenských technických systémů.
1.4.2
INVESTIČNÍ REFERENT
9. platová třída
1. Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic.
2. Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů.
3. Zpracovávání návrhů investičních plánů.
4. Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce.
5. Provádění stavebního dozoru.
6. Příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení.
10. platová třída
1. Zajišťování přípravy investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce.
2. Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny.
3. Posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění.
11. platová třída
1. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů, a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů.
2. Stanovování způsobů realizace investic a průzkum finančních zdrojů, navrhování, kontraktace a koordinace účastníků investic, projektantů, dodavatelů apod. Zajišťování a koordinace kolaudačních řízení u stavebních investic.
12. platová třída
1. Koordinace a stanovování koncepčních záměrů rozsáhlých investičních činností včetně koordinace všech účastníků přípravy a realizace investičních činností.
2. Koordinace a usměrňování přípravy a realizace projektů veřejných investic a rekonstrukcí s celostátní, krajskou nebo působností v rámci hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce veřejného investování a zadávání veřejných zakázek pro realizaci celostátních komplexních politik, například obrany, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, dopravy nebo sociálního a ekonomického rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy včetně komplexní věcné koordinace a usměrňování nejrozsáhlejších projektů veřejných investic s mezinárodními návaznostmi.
1.4.3
MISTR
8. platová třída
1. Organizace ucelených provozních a výrobních úseků bez vnitřního členění a bez širších vazeb na další technologické a pracovní úseky podle přesně daných postupů.
2. Organizace a usměrňování pěstební a těžební činnosti, prací v lesních školkách nebo prací v provozu myslivosti nebo v jiné lesní výrobě na svěřeném lesnickém úseku.
9. platová třída
1. Organizace výrobních a provozních úseků s vnitřním členěním a vazbami na další technologické a pracovní úseky podle obvyklých postupů a s rámcovými výstupy.
2. Zabezpečování provozních úkolů a organizace práce při údržbě a opravách silnic a dálnic ve vymezeném úseku včetně příslušenství.
3. Koordinace prací jevištní techniky, přímá spolupráce s realizačním týmem, výrobou dekorací, stavebních a montážních prvků a technologií stavby.
4. Řízení a organizování výroby a provozu technických zařízení (například technického provozu, telekomunikačních zařízení, údržby a oprav motorů).
10. platová třída
1. Organizace výrob a provozů s technologickým a technickým zařízením, umožňujícím různorodé plnění pracovních úkolů, například opravy složitých technických a technologických zařízení, stavební výroby, celkové opravy dopravních a pracovních strojů a zařízení.
2. Koordinace prací při řízení jevištní techniky na hydraulických stolech, motorových tazích a jiných zařízeních ovládaných a řízených počítačovou technikou.
11. platová třída
1. Řízení oprav letadel.
2. Řízení organizace a koordinace výstavby souborů velmi složitých staveb a technologických celků a zařízení.
1.4.4
DISPEČER
8. platová třída
1. Dispečerské řízení technického provozu telekomunikační sítě na úrovni distribučního uzlu vojenského telefonního obvodu.
9. platová třída
1. Zajišťování a koordinace odborných prací k zabezpečení sjízdnosti vozovek v zimním období v souladu s operačními plány a odpovědností za včasné nasazení a optimální využití přidělených provozních prostředků.
2. Dispečerské zajišťování technického provozu stálé vojenské spojovací a informační sítě na úrovni tranzitního obvodu.
10. platová třída
1. Příprava operačních plánů zimní údržby silnic a dálnic a organizace procesu zimní údržby.
2. Dispečerské řízení technického provozu stálé vojenské spojovací sítě na centrální (republikové) úrovni.
1.4.5
ZKUŠEBNÍ TECHNIK
8. platová třída
1. Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u výrobků, hodnocení jejich způsobilosti, vypracovávání zkušebních protokolů.
2. Komplexní obsluha pěchotních zbraní (například rektifikace miřidel, seřízení spouště, seřízení střeleckého stendu, nabíjení, střelba, údržba, specifikace závad) pro výzkumné, vývojové a provozní zkoušky munice v rámci standardů NATO.
9. platová třída
1. Zkoušení, ověřování a porovnávání parametrů prototypů nebo nových výrobků včetně navrhování zkušebních metod.
2. Komplexní obsluha dělostřeleckých, tankových a raketometných zbraní pro přímou i nepřímou střelbu (například rektifikace, umělý zákluz, měření tlaku brzdovratného zařízení a vratníku, měření vložné hloubky nábojové komory, měření teploty prachové náplně, vyloučení mrtvých chodů zbraně a optických zaměřovačů, nabíjení, nastavování parametrů střelby a střelba) pro výzkumné, vývojové a provozní zkoušky munice v rámci standardů NATO.
3. Ověřování postupů a zařízení pro separaci a slévání drahých kovů.
10. platová třída
1. Komplexní obsluha zbraní pro střelbu řízených, protitankových a protiletadlových střel, například kompletace a příprava odpalovacího pultu, proměření elektrických obvodů předepsanými přístroji podle druhu střely, specifikace závad při přerušení obvodů včetně komplexní přípravy odpalovacího zařízení pro výzkumné, vývojové a provozní zkoušky munice v rámci standardů NATO.
2. Navrhování a ověřování postupů a zařízení pro separaci a slévání drahých kovů včetně kovů platinových.
1.4.6
METROLOG
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování metrologických činností, např. kalibrace jednorozsahových měřidel, délkových měřidel v jedné ose.
9. platová třída
1. Kalibrace nebo opravy složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů, například vícerozsahová měřidla, zdroje měronosného signálu, délková měřidla ve více osách a speciální nářadí.
10. platová třída
1. Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci, provádění nejsložitějších prací, spojených s rozšiřováním a zaváděním systému automatizace měření. Zpracování složitých expertíz.
11. platová třída
1. Systémová koordinace metrologických činností s širokou působností vyhodnocování metrologických expertíz a statistických výstupů v Armádě ČR.
1.4.7
REVIZNÍ TECHNIK
8. platová třída
1. Provádění revizních činností na technických zařízeních.
9. platová třída
1. Provádění revizních činností na vybraných technických zařízeních (zdvihacích, tlakových, elektrických nebo plynových).
1.4.8
TECHNICKÝ PRACOVNÍK
7. platová třída
1. Příjem a výdej techniky, kontrola celkového technického stavu a funkčnosti skupin.
2. Komplexní obsluha temperační komory, zavádění řídících programů temperace dle speciálních programů pro přezkoušení jakostního stavu munice v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
3. Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření.
4. Zajišťování údržby a běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti.
5. Zajišťování chodu částí hardware počítačů, analýza základních poruch jednotlivých dílů počítačů (například monitorů, zdrojů, klávesnic, tiskáren, skenerů, plotterů, zálohovacích a zdrojových jednotek apod.) nebo jiné kancelářské techniky, testování zařízení, instalace zařízení (například kabeláže, propojování apod.), zaškolování obsluh, instalace operačních systémů a programového vybavení, měření základních parametrů a výměna základních diskových jednotek podle přesných návodů nebo pod odborným vedením.
6. Vykonávání dílčích prací při úpravách technických a technologických postupů pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů včetně případného grafického zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.
8. platová třída
1. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů.
2. Komplexní kontrola stavu techniky, zhodnocování technického stavu a zpracovávání zápisů.
3. Zajišťování realizace technického zabezpečení objektů včetně elektronických a kamerových systémů.
4. Zajišťování chodu ucelených částí hardware počítačů včetně jeho instalace a oživování do provozních podmínek. Lokalizace a odstraňování poruch speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů nebo vyčleněných částí počítačů a zajišťování profylaxe a běžné údržby těchto částí.
5. Zpracovávání pasportů toků a technicko provozní evidence toků.
6. Samostatné řešení dílčích požadavků a provádění úprav a změn technických a technologických postupů v rámci řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.
7. Navrhování a provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů podle požadavků řešitelů výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
9. platová třída
1. Zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení (například zdvihacích zařízení, tlakových nádob apod.) a bezpečnostních a speciálních radiokomunikačních a šifrových zařízení a zařízení výpočetní techniky.
2. Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení a kontroly jejich obsluhy, vedení záznamů a dokumentace a podávání návrhů na provádění oprav a údržby. Provádění školení obsluh technických zařízení a strojů (například jeřábníků a vazačů). Zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků údržby.
3. Zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav svěřených zařízení.
4. Navrhování a posuzování systémů ochrany objektů a navrhování doplňujících technických a organizačních opatření.
5. Zajišťování funkčnosti hardware počítačů a počítačových systémů včetně lokalizace a odstraňování poruch. Zajišťování prací při montáži, oživování a uvádění do provozu komplexních počítačových systémů.
6. Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod (monitoring vod), technicko bezpečnostní dozor vodohospodářských děl v hydrologickém území včetně navrhování opatření.
7. Vypracovávání technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů (katalogizace).
8. Provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů vyplývajících z výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo grafické a matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.
10. platová třída
1. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých přístrojů a zařízení ve výzkumu a vývoji nebo v jiných náročných oborech a elektronických systémů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).
2. Zajišťování technické správy rozsáhlých majetkových souborů (například diagnostika a hodnocení stavu, příprava a realizace výstavby a oprav apod.) včetně koordinace technickohospodářského provozu.
3. Zajišťování bezpečného a řádného provozu vybraných technických zařízení, například zvedacích zařízení (jeřábů), transportních zařízení apod. Zajišťování dodržování pracovní a technologické kázně obsluh vybraných technických zařízení.
4. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby výrobních, nevýrobních a ostatních provozních zařízení, budov, staveb apod. včetně jejich efektivního využívání a návrhů na vyřazení nebo prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, poškození, opotřebení, časových a ekonomických ztrát, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek. Navrhování, zajišťování a kontrola realizace opatření k nápravě.
5. Zpracovávání programů a plánů péče o stroje a technická zařízení, plánů běžných, středních a generálních oprav, prohlídek a prověrek včetně jejich zajišťování. Zajišťování souladu provádění oprav a modernizace strojů a zařízení. Sestavování rozpočtů a sledování nákladovosti.
6. Vypracovávání rozborů, studií a návrhů částí koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení, mechanizace a systémů řízení.
7. Provádění rozborů pro tvorbu technických projektů. Projektování a koordinace servisu a údržby zařízení výpočetní nebo jiné kancelářské techniky. Samostatné řešení složitých poruch a závad, například sálových rychlotiskáren, serverů s diskovým polem, víceprocesorových serverů, zajišťování styku s dodavateli počítačové techniky a uvádění zařízení do provozu. Projektování a řešení požadavků na hardware z hlediska požadavků provozu.
8. Zpracovávání vodohospodářských studií a záměrů k výstavbě v povodí.
9. Zpracovávání a analýza kodifikačních dat v návaznosti na meziresortní strukturu norem.
10. Navrhování a úprava nových technických zařízení a technologických postupů při přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů a při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
11. Komplexní zpracovávání výsledků výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
11. platová třída
1. Organizační zajišťování technického provozu nebo montáže přenosových prostředků včetně diagnostických zařízení na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní sítě.
2. Vrchní stavební dozor nad veřejnými pracemi regionálního nebo celostátního rozsahu (stavební dozor).
3. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení včetně řídících.
4. Zpracovávání rozborů, studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení podle potřeb organizace.
5. Tvorba technických projektů pracovních stanic. Stanovování dlouhodobých hardwarových zajištění. Optimalizace vztahu programového a technického zajištění. Koordinace technické údržby rozsáhlých počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky. Zavádění a zajišťování provozů nejsložitějších zařízení výpočetních a informačních systémů. Komplexní koordinace nejsložitějších oprav prostředků výpočetní a informační techniky včetně počítačových sítí.
6. Zajišťování a koordinace činností cestmistrovského obvodu.
7. Zpracovávání vodohospodářských studií a záměrů zásadních pro změnu povodí.
8. Komplexní koordinace a zajišťování zpracovávání podkladů pro tvorbu národních katalogů technických norem a externí komunikace při mezinárodní výměně dat.
9. Navrhování a realizace složitých technických zařízení a technologických postupů při přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
10. Samostatné zpracovávání výsledků výzkumu dosažených na složitých vědeckých přístrojích v rámci výzkumných a vývojových projektů a úkolů a navrhování dalších postupů.
11. Vyhledávání nových technických a technologických postupů, laboratorních a počítačových metod s případným stanovením technického nebo technologického postupu při výrobě nebo zadávání zakázek při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
12. platová třída
1. Stanovování směrů dalšího vývoje a technického rozvoje podle podmínek programového a systémového vybavení. Vyhledávání a navrhování nejvhodnějších hardwarových studií a technických analýz problémů složitých systémů výpočetní techniky.
2. Koordinace správy úseku dálnice, zpracovávání programů a plánů péče o dálniční úsek včetně zajišťování údržby a oprav daného úseku dálnice.
3. Tvorba obecných technických podmínek pro výstavbu, modernizaci silnic a dálnic a významných vodních toků včetně technických kvalitativních podmínek pro projektování staveb.
4. Stanovování obecných technických podmínek vodohospodářských činností v celostátním rozsahu.
5. Zajišťování vývoje a realizace nejsložitějších nových technických zařízení a nestandardních technologických a laboratorních postupů nezbytných pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
6. Navrhování zásad a norem bezpečnosti práce nezbytných při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů v oborech s nejvyšší mírou nepředvídatelných bezpečnostních rizik ohrožení zdraví a života, například v jaderném, chemickém nebo biochemickém výzkumu.
1.4.9
PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY
8. platová třída
1. Provozování kryptografických prostředků a systémů vyžadujících specializovanou přípravu.
2. Provádění bezpečnostní správy jednoduchého kryptografického systému.
3. Výroba a testování kryptografického materiálu.
4. Zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů podle návodu a provozní dokumentace. Provádění opravárenské a údržbářské činnosti manuálního charakteru u spojového, technického a technologického zařízení, které není zajištěno servisním nebo dodavatelským způsobem. Podílení se na odpovídajícím aktivování pracoviště v případě mimořádných událostí.
5. Organizace a zajišťování dílčího provozu radiokomunikační služby a výpočetní sítě, zajišťování kódování zpráv. Výkon správy šifry. Lokalizace a odstraňování poruch speciálního zařízení výpočetních systémů. Spolupráce na odpovídajícím aktivování pracoviště v případě mimořádných situací.
9. platová třída
1. Komplexní koordinace provozu kryptografického pracoviště.
2. Provádění bezpečnostní správy kryptografických systémů.
3. Provádění specializovaných činností při výrobě, testování nebo evidenci kryptografického materiálu.
4. Zajišťování složitých odborných úkolů organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení na jednotlivých úsecích komunikací. Zajišťování operativního (dispečerského) řízení složitého provozu zahraničních radiových spojů a operačního styku s vysílacím střediskem, kódování zpráv. Zajišťování a provádění odborných a opravářských prací a údržby komplexních technologických zařízení vysílacího střediska (včetně výpočetních systémů), jejich oživování, uvádění do provozu a testování. Správa banky dat.
10. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů.
11. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s resortní působností.
2. Výkon samostatné, vysoce specializované odborné činnosti při výrobě kryptografického materiálu.
12. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s celostátní působností.
2. Provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.
3. Navrhování a tvůrčí aplikace nových technologických a metodických postupů při výrobě kryptografického materiálu.
13. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých nebo specializovaných kryptografických systémů s mezinárodní působností.
1.4.10
BALISTIK
8. platová třída
1. Komplexní obsluha měřícího radiolokátoru v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
9. platová třída
1. Komplexní obsluha a údržba vyhodnocovacích přístrojů pro měření balistických veličin v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
10. platová třída
1. Komplexní analýza balistických veličin všech střel zavedených do Armády ČR včetně nově zaváděných v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
1.4.11
DOPRAVNÍ REFERENT
6. platová třída
1. Organizační zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využívání dopravních prostředků, mechanizačních prostředků apod. Organizace provozu menšího počtu osobních automobilů včetně provozu garáží.
7. platová třída
1. Zajišťování dopravy v organizačně složitých podmínkách. Koordinace jízd jednotlivých stejnorodých vozidel, dopravních a přepravních prostředků a řidičů, popřípadě jiných zaměstnanců v oblasti dopravy. Organizační zajišťování provozuschopnosti dopravních prostředků, způsobilosti řidičů a ostatních zaměstnanců v oblasti dopravy. Zajišťování agendy pojištění v působnosti útvaru dopravy.
2. Samostatná kontrola celkového stavu stejnorodých druhů motorových vozidel před výjezdem s rozhodnutím o provozu vozidla nebo způsobu provedení oprav.
8. platová třída
1. Organizace velkého rozsahu pravidelných a nepravidelných jízd vozidel a posádek podle objednávek uživatelů dopravy. Plánování a optimalizace tras.
2. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby různorodých dopravních prostředků a jiných zařízení včetně návrhů na vyřazování starých a pořizování nových. Zajišťování a plánování údržby a oprav potřebných materiálů a surovin pro provoz dopravy, například pohonných hmot, maziv, náhradních dílů apod.
3. Zajišťování dopravy a přepravy velkého množství materiálu, zboží a osob prostřednictvím cizích dopravců.
9. platová třída
1. Koordinace, usměrňování a komplexní zajišťování přepravy prostřednictvím různých druhů dopravy (silniční, železniční, vodní, kombinované a další).
2. Usměrňování a koordinace vnitřní technologické dopravy s dopravou cizích dopravců.
3. Zajišťování dopravy a přepravy nebezpečných nákladů.
4. Plánování a optimalizace tras zimní údržby silniční sítě ve vymezeném územním celku.
10. platová třída
1. Plánování a optimalizace tras zimní údržby dálnic a stanovených silnic 1. třídy.
1.4.12
PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR
7. platová třída
1. Jednoduché projekční práce podle náčrtků, pokynů nebo běžných postupů. Vypracovávání výkresů a projekčních podkladů dílčích částí jednoduchých systémů podle dispozic.
2. Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů.
8. platová třída
1. Zpracovávání projekčních podkladů jednodušších sestav nebo k jednotlivým úsekům projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozů a provádění složitých prací v projekci podle rámcových dispozic. Stanovování technických podmínek.
2. Vypracovávání projektových podkladů k jednodušším částem projektů stavebních objektů, staveb, technologických zařízení a rekonstrukcí nebo uspořádání provozů.
3. Vypracovávání podkladů investorské přípravy staveb pro územní dokumentaci, pro typizační práce nebo pro rozpočty projektovaných staveb.
4. Zpracovávání projektových dokumentací staveb, které nevyžadují složitější řešení, například drobných pozemních staveb a montovaných typových objektů z lehkých a nevelkých dílů nebo běžně používaných konstrukcí a technologií.
5. Projektová řešení jednodušší přenosové a spojovací technologie.
6. Jednoduché projektové práce v oblasti vytápění a elektroinstalace administrativních, obytných a podobných budov.
7. Zpracovávání jednodušších konstrukčních řešení, stanovování základních technických podmínek, parametrů a rámcových technických instrukcí, například pro výrobu pomocných přípravků a nástrojů.
9. platová třída
1. Samostatná řešení dílčích projektových úkolů méně složitých objektů nebo jednodušších ucelených částí staveb. Vypracovávání složitějších dispozičních a detailních konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí, technologických zařízení a uspořádání provozů. Zpracovávání rozpočtů stavebních a provozních souborů.
2. Zpracovávání projektových dokumentací montovaných přízemních staveb, jiných pozemních objektů s jednoduchým založením nebo adaptací složitějších stavebních objektů.
3. Konstrukční řešení výrobků a samostatné navrhování nových modelů, vzorů a tvarů výrobků nebo částí souborů a celků, například jednoúčelových strojů a zařízení.
10. platová třída
1. Samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozních procesů včetně zpracovávání a projednávání projektových dokumentací a územně plánovacích podkladů se zainteresovanými orgány a organizacemi.
2. Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí.
3. Konstrukční řešení složitých výrobků a zařízení, například technických a technologických zařízení řízených elektronickými systémy. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů. Provádění konstrukčního dozoru.
11. platová třída
1. Samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb a technologických zařízení včetně jejich projednávání s příslušnými orgány a organizacemi. Navrhování podstatných změn a rekonstrukcí provozů a projektů na nové uspořádání provozů s vysokou mechanizací a automatizací. Zajišťování funkce generálního projektanta na příslušných stavbách a autorského dozoru.
2. Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo výrobků založených na funkčně nových principech, například prototypů nových strojů a zařízení a modernizace technologického zařízení.
12. platová třída
1. Zpracovávání projektových dokumentací rozsáhlých a složitých investičních celků, popřípadě jejich nejnáročnějších stavebních a technologických částí.
2. Tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například konstrukční řešení investičních celků nebo rozsáhlých technologických celků.
13. platová třída
1. Koordinace přípravy úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně složitých staveb, progresivních technologických celků a typizačních a podobných prací této úrovně.
2. Zpracovávání a projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací rozsáhlých a složitých územních celků.
3. Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například koordinace skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních celků, unikátních technologických komplexů a zařízení.
1.4.13
ARCHITEKT (URBANISTA)
10. platová třída
1. Jednoduchá architektonická a urbanistická řešení dílčích částí staveb.
11. platová třída
1. Architektonická a urbanistická řešení jednoduchých staveb na vymezeném území podle podmínek daných urbanistickou koncepcí a územní projektovou dokumentací. Posuzování projektových úkolů všech staveb na území města z hlediska urbanistické koncepce oblasti nebo místa stavby. Řešení rozmístění obytné výstavby, občanské vybavenosti a služeb. Zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně grafického znázornění.
12. platová třída
1. Architektonické ztvárňování, projektování, plánování a koordinace rozvoje staveb městských i venkovských oblastí. Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného hlediska. Poradenská činnost spojená s doporučováním nejvhodnějších stavebních slohů a ostatních aspektů výstavby. Vytváření koncepcí urbanistických řešení a vybavenosti měst a obcí. Zpracovávání programů výstavby pro podrobné územní plány včetně organizování a projednávání připomínkových řízení. Zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně grafických znázornění. Zpracovávání územních rozhodnutí o umístění staveb na podkladě schválených projektových úkolů a výběru staveniště. Zpracovávání územních rozhodnutí o stavebních uzávěrách a ochranných pásmech a územích. Posuzování projektových úkolů staveb z hlediska technického, ekonomického a výtvarného nebo z hlediska urbanistické koncepce oblasti a místa stavby.
13. platová třída
1. Architektonická řešení a projektování velmi složitých staveb a technologických, územních a urbanistických celků. Metodické usměrňování zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb.
14. platová třída
1. Koordinace zpracovávání urbanistických koncepcí a architektonických řešení oblasti nebo města. Posuzování nejobtížnějších, nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších inženýrských, architektonických a jiných úkolů výstavby na území z hlediska technické, ekonomické, výtvarné nebo urbanistické koncepce oblasti nebo města (obce). Koordinace a tvůrčí řešení projektových a architektonických úkolů, například významných staveb, městských částí, urbanistických celků apod.
1.4.14
ZAHRADNÍ ARCHITEKT
7. platová třída
1. Zpracovávání návrhů uspořádání sezónní veřejné zeleně a okrasných záhonů a květin a dohled nad jejich realizací.
8. platová třída
1. Zpracovávání návrhů uspořádání trvalé zeleně, například stromů, keřů, záhonů na veřejných prostranstvích.
9. platová třída
1. Řešení uspořádání obecních a městských veřejných parků, sadů a zahrad. Navrhování architektonického uspořádání charakterově orientovaných parkových nebo zahradních ploch jako součástí určitých celků, například výstav, veletrhů, kulturních akcí.
10. platová třída
1. Zpracovávání návrhů architektonických řešení zahrad, parků, sadů a jiných veřejných ploch včetně poradenské služby. Dohled nad realizací návrhů v praxi. Vypracovávání a realizace návrhů architektonických řešení výstavních ploch.
11. platová třída
1. Architektonické řešení uspořádání nebo obnovy tradičních a historických parků a zahrad jako součástí stylově komponovaných celků nebo součástí architektonickourbanistických řešení.
12. platová třída
1. Architektonické řešení zahradních a parkových úprav jako součástí historických nebo jinak významných míst celostátního nebo mezinárodního významu.
1.5
SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE
1.5.1
PSYCHOLOG
10. platová třída
1. Aplikace poznatků psychologie v podmínkách organizace.
2. Provádění psychologických vyšetření podle standardních metod a pokynů.
3. Navrhování opatření k aplikaci poznatků psychologie při výcviku jednotlivců a skupin.
11. platová třída
1. Samostatné zajišťování prací v psychodiagnostice, poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb. Poskytování psychologického, rozvodového a porozvodového poradenství. Samostatné provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky v předmanželské, manželské a rodinné sféře.
2. Poskytování krizové intervence.
3. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů.
4. Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů.
12. platová třída
1. Komplexní zabezpečení psychoterapeutických služeb, rodinného, předmanželského a manželského poradenství. Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství a psychoterapie. Rozvodové a porozvodové poradenství včetně mediace dohod o porozvodovém uspořádání. Odborná pomoc specialistům poradenské služby v daném regionu. Práce s rodinami ohroženými alkoholismem a jinými závislostmi, rodinami ohroženými nezaměstnaností, domácím násilím, s rodinami pečujícími o těžce zdravotně postižené děti apod. Metodická pomoc sociálním pracovníkům.
2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích.
3. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou způsobilostí, například provádění diferenciální diagnostiky psychických poruch a odchylek, posuzování vhodnosti a efektu psychoterapie či rehabilitace, odolnosti vůči zátěži z hlediska zdravotního. Spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.
4. Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
5. Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.
6. Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a prevence ve školství.
7. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.
13. platová třída
1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství, například řešení obzvláště složitých případů rodin ohrožených sociální patologií, rodin zasažených nezaměstnaností, domácím násilím, rodin pečujících o těžce zdravotně postižené děti i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte.
2. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti vzdělávání a pedagogickopsychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání a volbu životní dráhy jednotlivců a skupin dětí, žáků a studentů.
3. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb ve školství.
1.5.2
LABORANT
2. platová třída
1. Mytí, asanace a sterilizace laboratorního skla a aparatur.
2. Obsluha destilačního přístroje.
3. Vedení evidence vzorků.
3. platová třída
1. Příprava jednosložkových roztoků.
2. Provádění dílčích úkonů základních mikrobiologických testů.
4. platová třída
1. Provádění jednoduchých sériových chemických, mikrobiologických a biochemických analýz včetně základního vyhodnocování.
2. Příprava vícesložkových roztoků.
3. Jednoduchá příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.
5. platová třída
1. Ucelené provádění analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.
2. Samostatné zakládání a vyhodnocování mikrobiologických pokusů nevyžadující speciální přístup k bezpečnosti práce v souvislosti s patogenitou organizmů.
3. Vícestupňová příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.
6. platová třída
1. Ucelené provádění speciálních analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.
2. Vypracovávání ucelených souborů výsledků včetně jejich vyhodnocování a dokumentace.
3. Samostatná vícestupňová příprava a úprava vzorků pro stopovou analýzu.
4. Dekontaminace laboratorního skla pro účely stopové analýzy a pro biologické a mikrobiologické rozbory vyžadující vysoký stupeň čistoty včetně obsluhy speciální myčky a kontroly kvality procesu.
7. platová třída
1. Samostatné provádění nejsložitějších laboratorních operací, například měření pH, mineralizace a extrakce včetně základních prací v laboratorním informačním a řídícím systému.
2. Speciální práce na složitých přístrojích včetně ověřování jejich funkce.
3. Dekontaminace speciálního laboratorního skla pro účely ultrastopové analýzy včetně kontroly kvality procesu.
4. Samostatné provádění mikrobiologických rozborů včetně analýz s patogenními mikroorganizmy kromě původců závažných infekčních chorob.
8. platová třída
1. Samostatné laboratorní práce výzkumného a vývojového charakteru.
2. Příprava základních a pracovních standardních a kalibračních roztoků pro instrumentální analýzu se zajištěním plné metrologické návaznosti.
3. Ověřování správné funkce laboratorních přístrojů, jejich nastavování a naprogramovávání včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality procesu.
4. Samostatné provádění laboratorních prací za použití různých metod a vícestupňových prací, například vícestupňových syntéz, analýz a preparací látek, základní validace přístrojů a metod včetně prací v laboratorním informačním a řídícím systému.
9. platová třída
1. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření biologického materiálu, například elektroforézou pomocí genetických bílkovinných markerů.
2. Kontrola kvality laboratorních metod a jejich validace v souladu s příručkou kvality laboratoře.
3. Provádění náročných laboratorních prací za použití více speciálních přístrojů s různým programovým vybavením včetně pokročilé diagnostiky závad a jejich odstraňování v rozsahu doporučeném výrobcem a zajišťování náležitého stavu metrologického vybavení.
1.5.3
PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK, ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A V PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
10. platová třída
1. Rozvoj, navrhování a zavádění nových laboratorních metod a provádění zvlášť náročných biologických analýz, například přítomnosti geneticky modifikovaných organizmů.
11. platová třída
1. Stanovování způsobů provádění a vyhodnocování individuálně indikovaných laboratorních vyšetření, například biochemických, chemických, hematologických, imunochemických, imunologických, imunohematologických, toxikologických, mikrobiologických, radioizotopové analýzy, monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce, která jsou ve zdravotnictví vykonávána pod přímým vedením.
2. Hodnocení závěrů analýz údajů státního zdravotního dozoru a navrhování opatření hygienika včetně provádění těchto analýz.
3. Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních citlivých metod analytické chemie. Vývoj, ověřování, příprava a aplikace metodik pro laboratorní analýzy.
4. Zadávání nebo provádění speciálních odběrů vzorků a laboratorních analýz pro zjišťování stavu povrchových a podzemních vod, sedimentů a bioty, léčiv, léčivých přípravků, diagnostik, biologického materiálu, půdy, hnojiv a krmiv, přebírání a kontrola výsledků laboratorních prací.
12. platová třída
1. Provádění náročných analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární a jiných oborech medicíny a ochrany veřejného zdraví v oblasti státního zdravotního dozoru pod dohledem přírodovědního analytika-diagnostika se specializovanou způsobností.
2. Provádění náročných chemických analýz a hodnocení v ochraně ovzduší, v ochraně půdy a vstupu do půdy, v oblasti státního monitoringu kvality ovzduší a půdy pod dohledem autorizovaného analytika se specializovanou působností; příprava a aplikace metodik analýz a monitorování s celostátní působností.
3. Hodnocení výsledků laboratorních analýz, zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu povrchových a podzemních vod a toxických látek v půdě a vstupů do půdy a do potravního řetězce. Vývoj, odzkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz.
4. Tvorba systému jakosti akreditované laboratoře včetně zpracování příručky jakosti.
5. Provádění náročných chemických, fyzikálněchemických, imunochemických a biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.
13. platová třída
1. Provádění náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární a jiných oborech medicíny a ochrany veřejného zdraví nebo farmacie, ochrany půdy a vstupů do půdy, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace v oboru, včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.
2. Provádění vysoce náročných ojedinělých chemických a fyzikálněchemických analýz v oblasti monitorování kvality ovzduší a půdy pomocí zvláště citlivých speciálních analyzátorů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace v oboru, včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů. Příprava a aplikace metodik analýz a koncepce rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí s mezinárodní působností.
3. Zpracovávání koncepcí rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí pro zjišťování stavu povrchových a podzemních vod včetně mezinárodní spolupráce.
4. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu, příprava a aplikace metodik analýz a koncepce rozvoje v rámci sítí s mezinárodní působností.
5. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.
1.6
SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE
1.6.1
DOMOVNÍK
2. platová třída
1. Udržování, mytí a čištění společných prostorů v objektech, například chodeb, schodišť včetně chodníků, zelených pásů apod.
3. platová třída
1. Běžné domovnické práce, obsluha vytápění a jednodušší údržba celých objektů a jejich zařízení.
2. Otevírání a zavírání objektů, obsluha hlavních energetických uzávěrů, výměna žárovek a pojistek, dozor nad správným používáním společných zařízení objektů.
4. platová třída
1. Domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domovních, popřípadě ubytovacích objektů menšího rozsahu a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce.
1.6.2
POSEL
1. platová třída
1. Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg.
2. Pochůzky ve vnitřním a vnějším styku úřadů a organizací.
2. platová třída
1. Pochůzky převážně ve vnějším styku úřadů a organizací, podávání a doručování peněz, listovních zásilek a balíků o hmotnosti nad 5 kg včetně drobných nákupů (kancelářských potřeb apod.).
1.6.3
ROZMNOŽOVAČ
1. platová třída
1. Rozmnožování (kopírování) výkresových dokumentací menších formátů (do A2) na světlotiskových strojích.
2. Obsluha adresovacích strojů, ražení údajů na štítky a tisk na formuláře různých formátů.
2. platová třída
1. Rozmnožování (kopírování) výkresových dokumentací velkých formátů v rámech i při používání obloukových světelných zdrojů.
2. Rozmnožování na termografech nebo elektrostatickou cestou (na strojích typu Apeco apod.).
3. platová třída
1. Rozmnožování (kopírování) výkresových dokumentací velkých formátů v rámech při vícebarevném soutisku.
2. Rozmnožování (kopírování) na diasografických strojích s připojeným snášecím zařízením.
4. platová třída
1. Rozmnožování (kopírování) technických a jiných informací a výkresových dokumentací na rotačních xerografických strojích s rychlostí kopírování nad 1 500 kopií za hodinu s připojeným snášecím zařízením. Pořizování oboustranných kopií včetně volby rozměrů zmenšení. Nastavování, obsluha a běžná údržba strojů.
2. Rozmnožování (kopírování) výkresových dokumentací, technických a jiných informací na automatických diasografických linkách a strojích s připojeným snášecím zařízením, zhotovování transparentních kopií včetně seřizování a běžné údržby strojů.
3. Vykonávání jednoduchých knihařských prací.
1.6.4
SKLADNÍK
2. platová třída
1. Příjem, skladování a příprava expedice zboží (výrobků) ve skladech podle pokynů odpovědného pracovníka, popřípadě obsluha mechanizačních prostředků. Účast při soupisech zboží (výrobků) a inventarizacích.
3. platová třída
1. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží a materiálu ve vnitropodnikových skladech. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnost za jejich úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur.
4. platová třída
1. Organizace prací při kompletaci zboží a materiálu pro odběratele výběrem z jednotlivých palet podle počítačem zpracovaných sestav. Odstraňování běžných funkčních poruch mechanizačních prostředků. Provádění inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění soupisů zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení.
5. platová třída
1. Organizace příjmu, skladování, ošetřování a výdeje zboží nebo surovin v širokém sortimentu včetně vstupní i výstupní kontroly. Udržování stavu zásob podle údajů z počítače a navrhování likvidace nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly. Provádění inventur včetně vedení předepsané evidence. Běžná údržba mechanizačních prostředků a ostatního skladového zařízení.
6. platová třída
1. Organizování a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží, jejich uskladňování na volná paletizační místa programově určená příkazem počítače. Obsluha zakladačů s programově řízeným skladovacím režimem.
1.6.5
STROJNÍK-TOPIČ
2. platová třída
1. Obsluha výměníkové stanice bez automatické regulace o výkonu do 2,2 MW (1,9 Gcal/h) regulace teploty sekundárního okruhu.
2. Obsluha redukční stanice dálkového vytápění.
3. platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách III. kategorie (kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů do 0,5 MW a kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW).
2. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s částečnou automatickou regulací a tepelným výkonem vyšším než 2,2 MW do celkového výkonu 5,8 MW.
3. Obsluha redukčních stanic o hmotnostním průtoku nad 16,7 kg/s (60 t/h).
4. Obsluha a údržba strojních a rozvodných soustav malých lázeňských a rehabilitačních zařízení s bazénem a ohřívanou vodou nebo s vanovými a sprchovými boxy a dalšími procedurami (výměníková čerpací a filtrační zařízení s případnou úpravou vody).
4. platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách II. kategorie s automatizovanými regulačními prvky (kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů od 0,5 MW do 3,5 MW).
2. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle o výkonu do 5,8 MW nebo parního kotle s množstvím vyrobené páry do 8 t/h.
3. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s plně automatizovanými regulačními prvky s výkonem nad 5,8 MW.
4. Zajišťování provozu celých zařízení pro výrobu ledu a chladicích zařízení pro ledovou plochu, údržba a seřizování strojního zařízení ve strojovně (kompresory, výbušné motory, agregáty pro nouzové osvětlení, čerpadla apod.).
5. Obsluha kompresorových stanic o objemovém průtoku nad 2,8 m3/s do 8,3 m3/s (od 10 000 m3/h do 30 000 m3/h) za normálních podmínek.
6. Obsluha a údržba klimatizačních zařízení sestávajících z topných a chladicích elementů (chladicí výkon cca 3,5 MW), seřizování termostatů vstupní vody, předehřívačů lehkých topných olejů a uzavírání armatur na okruzích topného média.
7. Obsluha a běžná údržba strojních a rozvodných soustav plaveckého bazénu nad 20 m délky s ohřívanou vodou nebo středních lázeňských zařízení s běžnými vodoléčebnými procedurami (horký vzduch, pára, sauna apod.), čerpací, filtrační, výměníkové, klimatizační stanice, úprava a provádění zkoušek vody.
5. platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách I. kategorie se součtem jmenovitých tepelných výkonů nad 3,5 MW s plně automatizovanými regulačními prvky.
2. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené páry do 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu do 35 MW.
3. Zajišťování provozu komplexů strojoven krytých zimních stadionů s vytápěním a klimatizací všech prostor s náhradními zdroji elektrické energie při výrobě a údržbě ledové plochy (první strojník).
4. Zajišťování provozu a obsluha energetických zařízení zařazených do technologických procesů velkých čistíren odpadních vod při likvidaci a využití kalového plynu, pro výrobu tepla nebo elektrické energie (kompresorové stanice kalového plynu, tepelné strojovny, výlučníkové stanice, úpravny vody, plynové turbiny, generátory).
5. Zajišťování provozu, údržba a opravy velkých klimatizačních zařízení sestávajících z parovodních nebo teplovodních kotlových jednotek o výkonu cca 8,1 MW (6 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích směsí, klimatizačních jednotek včetně jejich příslušenství.
6. Zajišťování provozu strojních zařízení velkých plaveckých nebo lázeňských zařízení s více bazény a speciálními vodními nebo vodoléčebnými zařízeními.
7. Zajišťování provozu, údržby a oprav složitých technologických zařízení velkoskladů PHM, například poloautomatických strojoven, obsluha příjmových a výdejových terminálů.
6. platová třída
1. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené páry nad 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu nad 35 MW.
2. Zajišťování provozu, údržba a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačních zařízení pro velmi rozsáhlé objekty o výkonu tepelných zdrojů cca 11,6 MW (10 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích věží, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.
7. platová třída
1. Řízení provozu středotlakého tepelného zdroje s instalovaným výkonem nad 180 MW.
1.6.6
UKLÍZEČ
1. platová třída
1. Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání PVC podlah a dlaždic.
2. platová třída
1. Mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, mechanické klepání koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů, příprava kamen k zatápění včetně donášení paliva.
2. Čištění oken (i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek nebo stěn s olejovým nátěrem, dlaždicemi apod.
3. platová třída
1. Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za kulturní památku s vysokými nároky na památkovou ochranu.
1.6.7
VÁŽNÝ
1. platová třída
1. Vážení zásilek na mostových vahách a vedení požadované evidence.
2. platová třída
1. Obsluha automatické programovatelné váhy pro vážení nákladu na kolejových nebo kolových dopravních prostředcích v příjmu a expedici. Zakládání programů do paměťového systému, vyznačování potřebných údajů (váhových tříd, druhů vážení, druhů, tvarů a čísel vozů, údajů o zásilkách apod.) a vážení a kontroly výsledných údajů.
1.6.8
VRÁTNÝ
1. platová třída
1. Kontrola příchodů a odchodů pracovníků i návštěvníků včetně poskytování informací a namátkové kontroly příručních zavazadel odcházejících. Kontrola příjezdů a odjezdů všech druhů vozidel ve vrátnici.
2. Výdej klíčů, zavírání a otevírání objektů, provádění obchůzek objektů, sledování bezpečnostních signalizačních zařízení.
2. platová třída
1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků z uzavřených areálů, hlídání, střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích.
3. platová třída
1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků s náročným režimem pro vstup, pohyb po areálu a jeho opouštění, spojená s inkasem peněz, hlídáním, střežením a bezpečnostním dohledem na parkovištích.
1.6.9
ŘIDIČ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL
4. platová třída
1. Řízení, údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t.
5. platová třída
1. Řízení, údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do 12 t.
6. platová třída
1. Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče.
2. Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel nad 12 t případně i s návěsy.
1.6.10
MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
1. platová třída
1. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti do 15 kg.
2. Obsluha jednotlivých dopravníků a násypek.
2. platová třída
1. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti od 15 kg do 50 kg.
2. Nakládání a skládání přepravovaných hmot, výrobků nebo zboží na vozidlo (závozník).
3. platová třída
1. Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti nad 50 kg.
2. Ruční manipulace a přenášení těžkých kusů nábytku, trezorů, strojů a zařízení.
3. Manipulace s předměty a materiálem s použitím mechanizačních prostředků.
4. Ruční manipulace s uměleckými díly a výstavním fundusem vysoké umělecké hodnoty.
1.6.11
BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK
4. platová třída
1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, popřípadě obchůzky se služebním psem včetně péče o psa.
2. Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.
3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení ve večerních a nočních hodinách.
5. platová třída
1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a vedení předepsané evidence, zabezpečování činností spojených se zvýšenými stupni bojové pohotovosti, dispečinku havarijní služby, provádění obchůzek objektů.
2. Samostatný výkon dozorčí a strážní služby se služebním psem ve vojenských objektech.
3. Ozbrojená ochrana a střežení výbušnin, zbraní nebo hořlavin.
4. Ozbrojená ochrana objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké nebo historické hodnoty.
6. platová třída
1. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.
2. Ozbrojená ochrana a střežení důležitých objektů s velkým množstvím výbušnin, zbraní nebo hořlavin (základny a sklady munice nebo pohonných hmot).
7. platová třída
1. Speciální ozbrojená individuální ochrana.
1.6.12
TELEFONISTA
2. platová třída
1. Obsluha pobočkových telefonních ústředen, telefaxů, popřípadě poskytování informací o příslušnosti a telefonních linkách pracovišť a zaměstnanců.
3. platová třída
1. Obsluha pobočkových telefonních ústředen, telefaxů včetně evidence hovorů a telekomunikačních služeb.
5. platová třída
1. Obsluha vybraných tranzitních telefonních ústředen a uzlů dokumentačního spojení.
6. platová třída
1. Samostatné odborné instradování a kartování podaných zásilek telegramů a zpráv na spojovacím uzlu.
7. platová třída
1. Koordinace a kontrola provozu na pracovištích tranzitních telefonních ústředen.
 
2. ČÁST
2.1
DOPRAVA
2.1.1
DĚLNÍK V DOPRAVĚ
1. platová třída
1. Ruční čištění pozemních komunikací a ostatních ploch včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí, odvoz odpadků.
2. Čištění a mazání otočných a kluzných částí výměn mimo provoz, doplňování mazníků železničních vozů.
2. platová třída
1. Vymývání vnitřku nákladních železničních vozů, nákladních silničních vozidel (mrazicí vozy apod.) a dezinfekčních ramp.
2. Velké čištění železničních vozů na odstavné koleji s nasazením složitějších mechanizačních prostředků včetně demontáže a montáže příslušenství železničních vozů.
3. Obsluha mechanizovaného tlakového mycího zařízení povrchu letadel.
4. Úklid a dezinfekce vnitřních prostor letadel, ošetření pilotní kabiny a speciálních prostor letadel, vybavení letadel speciálními a vybranými nouzovými prostředky.
3. platová třída
1. Čištění a vymývání otevřených skladovacích nádrží, palivových nádrží letadel, velkých tanků (podzemních nádrží) a mobilních cisteren od pohonných látek, olejů, chemikálií, asfaltu, dehtu atd.
2.1.2
SILNIČÁŘ
2. platová třída
1. Pomocné práce při drobné údržbě vozovek prováděné podle daných postupů a provozních režimů.
3. platová třída
1. Ruční zemní práce při úpravě terénu nebo výkopy struh a jam pro sloupky dopravního značení.
2. Údržba dopravních značek, ruční čištění směrových sloupků a značek, stavění sněhových plotů, zábran apod.
3. Sečení travních porostů ručně.
4. platová třída
1. Zasekávání vysprávek, výkopů rýh a jam s pažením.
2. Provádění vysprávek obalovaným materiálem.
3. Ruční vodorovné značení vozovek.
4. Seřezávání krajnic, hloubení příkopů a sekání travních porostů (strojně).
5. platová třída
1. Provádění stavební údržby silnic, dálnic, jejich součástí a příslušenství.
2. Opravování a osazování svodidel.
3. Provádění stavebních oprav propustků a mostů.
4. Strojní vodorovné značení vozovek s obsluhou a údržbou stříkacího zařízení.
5. Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků, například samopojízdných zhutňovacích statických válců se šířkou běhounu do 2 m, strojů na řezání živičných a betonových koberců, lopatových rypadel do 2 m3 obsahu lopaty.
6. platová třída
1. Provádění stavebních oprav mostů o délce 10 a více metrů.
2. Zakládání dlažeb na křižovatkách a klopených úsecích silnic.
3. Provádění výsprav vozovek například tryskovou metodou.
7. platová třída
1. Provádění oprav vozovek speciálními silničními pracovními stroji řízenými počítačem (velká výspravková souprava) s možností technologických korekcí programu a s přesným elektronickým dávkováním materiálu.
2.1.3
LETECKÝ MECHANIK
4. platová třída
1. Demontáž agregátů z letecké techniky, čištění prostorů, v nichž jsou uloženy, jejich opětné usazování, dotahování a zajišťování, zapojování vzduchové, kyslíkové a dusíkové instalace, nabíjení a vybíjení kanonů, kulometů, zavěšování pum a raket.
5. platová třída
1. Technické ošetřování letecké techniky a letecké munice při provozu a stání, například připojování pozemního zdroje, vizuální kontrola letecké techniky a letecké munice.
2. Montáž podvozků letecké techniky, kontejnerů a odpalovacích zařízení letecké munice a jejich seřizování.
6. platová třída
1. Průletové technické prohlídky letecké techniky s odstraňováním závad hlášených posádkou.
2. Výměna agregátů (motorů, kanonů, kulometů, střeleckých stanovišť, letecké munice) se zapojováním pomocných zařízení a celé instalace včetně seřizování.
7. platová třída
1. Provádění motorových zkoušek pístových motorů před předáním letounů k letu se zjišťováním příčin závad a s určováním způsobů jejich odstraňování.
2. Přezkušování a odstraňování závad včetně seřizování systémů letecké výzbroje, například přezkušování a seřizování kanonů, kulometů, zámků a závěsníků.
8. platová třída
1. Provádění nejsložitějších výměn agregátů letecké techniky nebo jejich částí, vyhledávání závad a jejich odstraňování.
2. Zjišťování a odstraňování závad a poškození letadel a jejich systémů, například posilovačů a zatěžovačů řízení, přistávacích zařízení, palivových, hydraulických, vzduchových, odmrazovacích, výškových, střeleckých a bombardovacích systémů, s rozhodováním o jejich provozuschopnosti včetně případné organizace práce leteckých mechaniků.
3. Provádění motorových zkoušek reaktivních (proudových) motorů před předáním letounů k letu se zjišťováním příčin závad a s určováním způsobů jejich odstraňování.
4. Zajišťování a provádění příprav, ošetřování a provozu palubních komplexů, soustav, systémů a zařízení letecké techniky.
5. Technické a organizační zajištění specializovaných prací při odbavení letadla.
6. Zhotovování fotografické dokumentace pomocí speciálního vybavení.
9. platová třída
1. Výkon specializovaných prací při údržbě a opravách palubních komplexů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení.
2.1.4
MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ
4. platová třída
1. Demontáž a mechanická montáž elektrických, radiových, zaměřovacích, radiolokačních agregátů, nastavení polohy podvozku, klapek a bombardovacích zařízení.
5. platová třída
1. Montáž systémů letecké výzbroje, elektrického a speciálního vybavení, radiového a radiolokačního vybavení na leteckou techniku.
2. Přezkoušení systémů jednotlivých odborností se seřízením elektrických, radiových, radiolokačních zařízení a letecké výzbroje na letecké technice.
6. platová třída
1. Montáž, oprava a seřízení systémů letecké výzbroje, elektrického a speciálního vybavení, radiového a radiotechnického vybavení, seřízení dálkových přenosů typu selsyn a magnesyn. Lokalizace a odstranění závad v elektrických obvodech pracujících na principu změny indukčnosti v můstkovém zapojení (otáčkoměr, horizont, dálkoměr, průtokoměr, výškoměr apod.).
7. platová třída
1. Přezkoušení a odstranění závad včetně seřízení kursových, zaměřovacích a navigačních systémů letecké techniky. Přezkoušení a seřízení elektromechanických, radiových, zaměřovacích, lokačních a optických zařízení (výškoměry, umělé horizonty, zapisovače, testery, zaměřovače, radiostanice, radiolokátory apod.).
8. platová třída
1. Provádění veškerých oprav obnovujících celkový regurs letecké techniky, lokalizace závad a jejich odstranění ve složitých systémech řízení, seřizování a přezkušování systémů.
2.1.5
ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ
2. platová třída
1. Řízení, denní ošetřování a běžné opravy akumulátorových nebo motorových vozíků, případně s vlekem, uvnitř závodu včetně manipulace s náklady.
3. platová třída
1. Řízení, denní ošetřování a běžné opravy jeřábových vozíků o nosnosti od 2 tun na háku včetně obsluhy zvedacího zařízení.
2. Řízení, denní ošetřování a běžné opravy motorových vozíků s přídavnými a doplňkovými zařízeními a mechanizmy při jízdě na veřejných komunikacích včetně manipulace s břemeny.
2.1.6
STROJVEDOUCÍ
5. platová třída
1. Řízení a údržba lokomotiv při přepravě materiálu a zboží na vlečkách a při posunu uvnitř organizace.
2. Příprava, provozní ošetření a obsluha motorových lokomotiv v technologické kolejové dopravě při přísunu a odsunu materiálu a zboží (pomocník strojvedoucího).
3. Příprava, provozní ošetření a údržba hnacího vozidla, sledování trati, návěstí a návěstidel při jízdě (pomocník strojvedoucího).
6. platová třída
1. Řízení a údržba lokomotiv při obsluze stavenišť ve stavební a stavebně montážní činnosti s jízdami převážně na vyloučené koleji.
2. Řízení a údržba lokomotiv při posunu na železnici a v ostatních organizacích dopravy.
7. platová třída
1. Řízení a údržba lokomotiv na vlečkách se složitým provozem navazujících na hlavní trať.
2.1.7
TRAŤOVÝ DĚLNÍK
2. platová třída
1. Demontáž pražců, kolejí a výhybek.
2. Čištění příkopu železniční tratě s úpravou svahu a spádu.
3. Ruční čištění štěrkového lože včetně opravy pražcového podloží a postranních stezek a výkopů, doplňování a úprava kolejového lože do profilu.
3. platová třída
1. Oprava výšky a směru kolejí a výhybek, kontrola stykových komor, výměna spojek, izolačních vložek a upevňovadel, oprava rozchodu koleje, průběžné podbíjení pražců ručně nebo ruční elektrickou podbíječkou za provozu.
2. Obchůzky přiděleného úseku trati, dohled na správný stav železničního svršku a spodku, měření rozchodu koleje s odstraňováním běžných závad (výměna spojek, přeložení svěrek, výměna upevňovadel, zajišťování kolejnice v místě lomu, kontrola a zajišťování správného ukolejnění trakčních podpěr), ohlašování závad většího rozsahu a bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o dráhách (obchůzkář).
3. Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního čištění štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace, směrová a výšková úprava koleje.
4. Kontrola a údržba kolejnicových mazníků.
4. platová třída
1. Montáž a osazení pojízdné kolejnice na točně.
2. Kontrola uložení mostnic na mostních konstrukcích, kontrola přímého uložení kolejnic na mostech a mostních provizoriích, kontrola pojistných úhelníků.
2.1.8
TRAŤOVÝ STROJNÍK
3. platová třída
1. Obsluha, řízení činnosti, údržba a běžné opravy motorového čerpacího a vypouštěcího zařízení soupravy kropícího vlaku včetně přípravy postřikových roztoků.
2. Řízení, obsluha a běžná údržba stroje pro úpravu směru koleje.
4. platová třída
1. Řízení, obsluha, údržba motorového víceúčelového vozíku, například motorového univerzálního vozíku, na provozovaných kolejích Českých drah v plném rozsahu. Montáž, údržba, obsluha a opravy přídavných zařízení při jejich střídavém používání.
5. platová třída
1. Obsluha zařízení odklizovacího stroje, například PSE pro odklízení nečistot a sněhu z kolejiště a řízení čety při obsluze, údržbě a běžných opravách stroje, jakož i strojvedoucího na tažné lokomotivě, řízení přemísťování stroje po vlastní ose.
2. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy strojní čističky, štěrkového lože, seřízení hydraulických obvodů stroje a jejich údržba a opravy dle schémat, samostatné provádění oprav spalovacího motoru i elektrické části stroje.
3. Řízení, obsluha a údržba zařízení pro úpravu štěrkového lože, například Matisa, PUŠL 71, lehká zaštěrkovací souprava RZS, strojů pro zhutňování štěrkového lože, například ZŠ 72 nebo zvedacího a směrovacího stroje, například PRM-3E, zvedacího, směrovacího a podbíjecího stroje MINIMA.
6. platová třída
1. Řízení, obsluha a údržba kolejové elektrické čističky štěrkového lože včetně zabezpečení stroje k přepravě po vlastní ose.
2. Řízení, obsluha a údržba včetně seřízení a nastavení parametrů automatických strojů pro současné podbíjení pražců, úpravu směru a nivelaci koleje a výhybek, například ASP 400-1, 600 a stabilizátory.
7. platová třída
1. Řízení chodu, seřizování a řízení oprav automatického stroje pro komplexní rekonstrukci železničních tratí včetně nivelety a směru koleje technologií oddělené pokládky pražců a kolejnic kontinuálním způsobem a stroje vyšších typů, například ASP MATISA, pokladač kolejových polí PKP 25/20 N, stroj pro úpravu pláně s laserovým naváděcím systémem.
2.1.9
POSUNOVAČ
5. platová třída
1. Posun s železničními vozy rozchodu 900 mm a více, jejich vyvěšování a svěšování s obsluhou brzd jednotlivých vozů nebo jejich skupin, zadržování spouštěných a odrážených vozů, zajišťování vozů proti ujetí, dávání a opakování návěstí, popřípadě obsluha kolejových brzd.
2. Doprovod nákladních průběžně i ručně brzděných vlaků s prohlídkou a střežením přikázaných vozů a se zjišťováním, zda jsou způsobilé k jízdě, provádění posunu ve stanicích na určené trati, svěšování a rozvěšování vozů a účast na zkoušce brzdy (průvodčí nákladních vlaků).
6. platová třída
1. Organizace a výkon posunu v přiděleném obvodu železniční stanice nebo vlečky s rozhodováním, které vozy odrážet a s kterými nutno najíždět včetně těchto prací, popřípadě odbavení a vedení vlaku.
2.1.10
ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU
7. platová třída
1. Samostatné řešení dílčích úkolů při zabezpečení letového provozu.
2. Zajišťování provozuschopnosti a technické spolehlivosti systému spojovací, radiové a výpočetní techniky střediska řízení letového provozu.
8. platová třída
1. Sběr, vyhodnocování a distribuce informací při řízení letového provozu, plánování letového provozu ve stanoveném rozsahu, přenos dat systému řízení letového provozu.
10. platová třída
1. Samostatné řešení dílčích úkolů spojených se zabezpečováním letového provozu.
2. Zajišťování nepřetržitého spojení orgánů letištního stanoviště řízení letů s osádkami letadel.
11. platová třída
1. Vedení přehledu o letovém provozu s podílem na řízení letového provozu ve stanoveném prostoru, korespondence s osádkami letadel.
2. Kontrolní činnost a šetření událostí ve službě řízení letového provozu.
3. Komplexní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti, koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru, řešení situací s osádkami letadel (řídící přistání, radarový řídící).
12. platová třída
1. Tvorba koncepce technického zabezpečení střediska řízení letového provozu, komplexní zajišťování vzdušného i pozemního spojení, přenosu a zobrazení radiolokační a radionavigační informace a automatizovaných systémů plánování a řízení letů pro orgány střediska řízení letového provozu.
2. Komplexní radiolokační řízení letadel při zabezpečování obrany území a vzdušného prostoru České republiky, zajišťování bezpečnosti letového provozu ve stanoveném prostoru odpovědnosti.
2.1.11
LETECKÝ TECHNIK
9. platová třída
1. Zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení.
10. platová třída
1. Výkon vysoce specializovaných prací při zajišťování řádného technického stavu veškerých palubních komplexů, systémů, soustav a zařízení letecké techniky.
2. Realizace spojení se službami řízení letového provozu, odpovědnost za informační vstupy a výstupy z letounu, kontrola a zajištění provozu spojovacího zařízení letounu (palubní radista).
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování provozu a oprav letecké techniky a koordinace inženýrskoletecké služby a zabezpečení v oblasti jednotlivých odborností (draky a motory, elektrické a speciální vybavení, letecká výzbroj, radiové a radiotechnické vybavení, optoelektronika).
2. Vydávání odborných technických předpisů změnové služby vlastní i výrobce. Ověřování technologických postupů na letecké technice pro jednotlivé odbornosti v oblasti odborných leteckých předpisů. Inspekční a kontrolní činnost v oblasti tvorby, vedení a použití letecké technické dokumentace.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce technického provozu letecké techniky a pozemního příslušenství. Stanovování způsobu výběru a provozování letecké techniky, vyhodnocování technické způsobilosti, navrhování a realizace opatření ke zvýšení spolehlivosti, provozuschopnosti a bezpečnosti.
2.1.12
PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, LETIŠTNÍHO PROVOZNÍHO A RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ
7. platová třída
1. Samostatné řešení odborných specializovaných prací v oblasti letištního zabezpečení, lokalizace závad, jejich odstranění, kontrola provedených oprav v dílnách (mechanik letky letištního zabezpečení).
2. Provozní přezkušování, seřizování, lokalizace závad a jejich odstraňování u prostředků radiotechnického zabezpečení letectva, radiostanic, přenosových zařízení, automatizovaných a zobrazovacích systémů (velitel stanice, operátor).
3. Organizování přípravy letištní provozní techniky k zabezpečení provozu letadel a systémů k jejich ošetřování, přezkušování, doplňování a vyzbrojování.
4. Řízení údržby, přípravy a přísunu souprav, vybavení a náhradních dílů letadel a munice k zabezpečení provozuschopnosti letadel a jejich bojové připravenosti.
5. Zajišťování bezchybného stavu a úplnosti padákové záchranné a výsadkové techniky, doplňování a opravy zařízení padákových a výsadkových cvičišť a trenažerů, plnění úkolů v pátrací službě.
6. Komplexní materiální zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, systémů a zařízení a náhradních dílů letadel.
8. platová třída
1. Zajišťování odborných specializovaných prací v oblasti letištního zabezpečení k zajištění provozu, údržby, oprav pohybových ploch, zpracovávání návrhů na vyřazení letištní techniky (velitel, vedoucí pracoviště letky letištního zabezpečení).
2. Provádění oprav obnovujících provozuschopnost radiotechnických prostředků, lokalizace závad, jejich odstraňování u složitých radiolokačních a navigačních systémů (starší technik radiotechnického zabezpečení, dílny, technik systému nebo prostředku radiotechnického zabezpečení, starší technik velitelského stanoviště, velitel stanoviště).
3. Zajišťování nepřetržitého a včasného přísunu prostředků letištního technického zabezpečení a materiálu k letadlům, odpovědnost za komplexní a správnou činnost a využití prostředků letištně technického zabezpečení.
4. Řízení provozu letištní provozní techniky pro zabezpečení provozu letadel, zajišťování správného technického stavu letecké munice.
5. Zajišťování připravenosti posádkové záchranné a výsadkové techniky k použití, výuka létajícího personálu o záchranných prostředcích a způsobu použití, řízení výcviku na trenažerech.
6. Zajišťování letecké informační služby.
7. Zajišťování technické způsobilosti a spolehlivosti techniky, komplexů, systémů a zařízení letištní provozní služby (technik výrobny kyslíku, dusíku, vedoucí pracovišť akumulátorové nabíjecí stanice, kompresorové a přečerpávací stanice a pracoviště speciálních agregátů).
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování činností, koordinace odborných specializovaných prací v oblasti LTZ k zajištění údržby, provozu, oprav a revizí s působností do organizační struktury základny (technik LTZ).
2. Komplexní zajišťování řádného technického stavu letištní provozní techniky a technického zařízení. Řízení odborných prací, činností a služeb jednotlivých odborností.
3. Komplexní zajišťování řádného technického stavu letecké munice.
4. Komplexní dispečerské řízení leteckého provozu, jeho koordinace se všemi zúčastněnými složkami.
5. Komplexní zajišťování činností, koordinace odborných specializovaných prací v oblasti radiotechnického zabezpečení letectva k zajištění údržby, provozu, oprav a revizí techniky radiotechnické zabezpečení (technik radiotechnického zabezpečení).
10. platová třída
1. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního zabezpečení k zajištění provozu, údržby, oprav pohybových ploch včetně zajišťování jejich ochranných pásem (důstojník letištního zabezpečení letecké základny, opravárenské základny, výcvikových praporů, zástupci velitelů letek, správci letišť).
2. Řízení letecké pátrací a záchranné služby v rámci civilních složek nebo v rámci druhu vojska s působností do celé organizační struktury podřízených stupňů, zabezpečení výcviku specialistů letecké pátrací a záchranné služby, kontrola připravenosti létajícího personálu v záchranné činnosti, součinnost mezi orgány zdravotnické služby, orgány SAR a středisky letecké záchranné služby.
3. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů radiotechnického zabezpečení k zajištění provozu, údržby a oprav systémů radiotechnického zabezpečení (důstojník radiotechnického zabezpečení letecké základny a organizačních celků v oblasti zabezpečení letového provozu jim na roveň postavených).
4. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního provozního zabezpečení k zajištění provozu, údržby, oprav letištní provozní techniky a technického zařízení (důstojník letištního provozního zabezpečení letecké základny a organizačních celků v oblasti zabezpečení letového provozu jim na roveň postavených).
11. platová třída
1. Komplexní koordinování a usměrňování systémů řízení letištního a letištního provozního zabezpečení při zajišťování vojenského leteckého provozu v rámci Armády ČR (pracoviště speciálního zabezpečení letišť, speciálního zabezpečení letectva) nebo civilního leteckého provozu v rámci velkých veřejných dopravních letišť s koordinovaným provozem.
2. Komplexní koordinování a usměrňování systémů řízení radiotechnického zabezpečení při zajišťování leteckého provozu v rámci Armády České republiky nebo letišť s koordinovaným leteckým provozem.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce pozemních leteckých zabezpečovacích zařízení (radiotechnické zabezpečení a letecké technické zabezpečení). Stanovování způsobu výběru a provozování techniky radiotechnického zabezpečení a leteckého technického zabezpečení, navrhování opatření ke zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti systémů.
2.1.13
PALUBNÍ PRŮVODČÍ
7. platová třída
1. Poskytování služeb cestujícím i posádce včetně doplňování zásob, řešení nestandardních situací na palubě letounu.
8. platová třída
1. Organizace obsluhy na palubě letadla, koordinace prací mezi palubním a leteckým personálem.
2.1.14
VELITEL LETADLA, PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR, PALUBNÍ OPERÁTOR, PALUBNÍ TECHNIK
8. platová třída
1. Pilotování ultralehkého letadla nebo řízení bezpilotního prostředku při zajišťování například leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů.
9. platová třída
1. Obsluha technického systému letadla (palubní technik).
10. platová třída
1. Obsluha technických systémů letadel, zajišťování spojení se službami řízení letového provozu (palubní technik, palubní radiotelefonista).
11. platová třída
1. Navigační vedení, obsluhování technických systémů letadla, zajišťování spojení se službami řízení letového provozu na pravidelné trati za nestandardních podmínek (letecký navigátor, palubní inženýr, palubní radiotelefonista), nebo obsluha technických systémů letadel roje se zbraňovými systémy.
12. platová třída
1. Pilotování, navigační vedení a obsluhování technických a speciálních systémů letadel vybavených zbraňovými systémy (pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr).
2. Pilotování, navigační vedení, obsluhování technických a speciálních systémů letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích (pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní inženýr-operátor).
13. platová třída
1. Pilotování letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí (pilot letadla, instruktor výcvikového střediska).
2. Vedení letadla na pravidelné trati a za standardních podmínek (velitel letadla).
14. platová třída
1. Vedení letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí (velitel letadla, piloti opravárenských zařízení, zkušební piloti, letoví funkcionáři vyšších velitelství).
2. Vedení proudových a ostatních letadel vybavených zbraňovými systémy.
2.2
JUSTICE
2.2.1
JUSTIČNÍ PRACOVNÍK
6. platová třída
1. Vyhotovování zápisů ze soudních jednání, zajišťování přípravy a průběhu soudního jednání, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy.
7. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy rejstříku soudů a státních zastupitelství podle vnitřních kancelářských řádů.
2. Vedení organizačně technické agendy spojené s přípravou rozhodování soudce.
8. platová třída
1. Organizování chodu soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství.
2. Samostatná protokolace v řízení před soudem podle předpisů upravujících trestní řízení před soudy spojená s osobní odpovědností za věcnou správnost protokolace.
3. Samostatné vykonávání úkonů v trestních, občanskoprávních správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření, v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.
9. platová třída
1. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří nebo kanceláří státních zastupitelství.
2. Komplexní zajišťování a provádění výkonu soudních rozhodnutí podle procesních předpisů, jednacího řádu pro okresní a krajské soudy a vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, spojené s osobní odpovědností za dodržování procesních předpisů upravujících výkon rozhodnutí včetně hmotné odpovědnosti.
3. Provádění úkonů probace a mediace podle právních předpisů.
4. Samostatné zajišťování agendy spojené s vydáváním sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, zpracovávání podkladů pro legislativní činnost, analýza a publikace soudních rozhodnutí.
10. platová třída
1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dohled nad činností soudních kanceláří nebo kanceláří státních zastupitelství nižších stupňů.
2. Koordinace a metodické usměrňování výkonu probace a mediace, zpracovávání analýz a legislativních podnětů pro uplatňování alternativních trestů, provádění nejnáročnějších úkonů probace a mediace podle právních předpisů.
3. Provádění rozhodovací činnosti a úkonů soudu na základě pověření předsedy senátu v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech svěřených jinak vyššímu soudnímu úředníkovi podle zvláštního zákona.
11. platová třída
1. Komplexní odpovědnost za činnost správního úseku okresního soudu, včetně odborného a metodického řízení odborné činnosti na všech úsecích soudního výkonu a státní správy soudu, s výjimkou soudcovské činnosti.
2. Provádění úkonů vyhrazených samosoudci nebo státnímu zástupci v rozsahu vymezeném právními předpisy do složení zkoušky podmiňující jmenování do funkce soudce nebo státního zástupce.
3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti při výkonu soudnictví a kompetencí státních zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.
4. Řešení konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská pomoc obětem trestné činnosti. Podílení se na tvorbě resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku soudu vyššího stupně nebo státního zastupitelství vyššího stupně, včetně odborného metodického usměrňování všech úseků odborné činnosti na úseku soudního výkonu a výkonu kompetencí státního zastupitelství a státní správy soudů a státního zastupitelství, s výjimkou soudcovské činnosti a činnosti státních zástupců, včetně komplexní odpovědnosti za chod těchto úseků u soudů a státních zastupitelství nižších stupňů.
2. Komplexní řešení složitých konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých, mladistvých i nezletilých pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování krizové intervence obětem trestné činnosti v závažných případech. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.
2.3
KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ
2.3.1
KNIHOVNÍK
6. platová třída
1. Provádění základních knihovnických prací, například výpůjční služby podle přesných podkladů a pokynů.
7. platová třída
1. Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a lokální působností.
2. Organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální působností.
3. Pořádání katalogů podle standardů a stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.
4. Revize knihovních sbírek a zpracovávání knihovního fondu pro potřeby výpůjčního procesu v knihovnách s lokální působností.
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a regionální působností (středisková knihovna).
2. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s lokální působností.
3. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s lokální působností.
4. Organizování knihovního fondu s regionální působností.
5. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.
6. Revize knihovního fondu v knihovnách s regionální nebo krajskou působností.
9. platová třída
1. Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem.
2. Profilování fondů v knihovnách s lokální působností.
3. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s regionální působností.
4. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s regionální působností.
5. Organizace ochrany a revizí knihovního fondu v knihovnách s regionální působností.
6. Aktualizace knihovních fondů v knihovnách s regionální působností.
7. Samostatná katalogizace podle stanovených metodik v knihovnách s regionální působností.
8. Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.
10. platová třída
1. Profilování fondů a vedení specializovaných akvizičních činností na regionální úrovni.
2. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům ve specializovaných knihovnách s regionální působností.
3. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s regionální působností.
4. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s celostátní působností.
5. Koordinace ochrany a revizí knihovního fondu, vedení a doplňování systémů evidence a ukládání knihovních fondů v knihovnách s celostátní působností.
6. Aktualizace knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů v knihovnách s celostátní působností.
7. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální působnost.
8. Koordinace meziknihovních služeb v knihovnách s krajskou působností.
11. platová třída
1. Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů, usměrňování specializovaných akvizičních činností na celostátní úrovni.
2. Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové analýzy dokumentů.
3. Tvorba tezaurů a souborů jmenných a věcných národních autorit.
4. Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.
5. Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby v knihovnách s celostátní působností.
6. Komplexní knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností.
7. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s celostátní působností.
8. Posuzování rozsáhlých a specializovaných fondů (revize).
9. Koordinace katalogizace na regionální nebo celostátní úrovni včetně vytváření metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
10. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s krajskou působností (metodik).
12. platová třída
1. Stanovování koncepce zavádění specializovaných knihovnických systémů (systémový knihovník).
2. Zpracovávání specializovaných rešerší s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů domácí a zahraniční provenience.
3. Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných katalogů rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů.
4. Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů knihoven s celostátní úrovní.
5. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v ČR včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry.
6. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností (metodik).
13. platová třída
1. Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví a informační činnosti.
2. Studijně rozborová činnost na ústřední nebo vědecké úrovni, zpracovávání náročných odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů.
3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnicko-informačních systémů a kooperace na mezinárodní úrovni.
4. Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů, jejich zpracovávání a zpřístupňování, například koncepce národní katalogizační politiky.
14. platová třída
1. Stanovování celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.
2.3.2
ARCHIVÁŘ
5. platová třída
1. Samostatné vykonávání základních prací výpůjční služby, například kontrola výdeje a vracení archiválií.
2. Zpracovávání archivních inventářů.
3. Zpracovávání nových přírůstků rozmnožovacích ochranných a studijních kopií archiválií a provádění revizí a kontrol jejich stavu.
6. platová třída
1. Komplexní výkon archivní výpůjční služby.
2. Vyhledávání, deponování archiválií, vedení badatelské evidence.
3. Provádění dílčích specializovaných archivních pořádacích a zpřístupňovacích prací podle stanovené metodiky.
7. platová třída
1. Pořádání a inventarizace archivních fondů a sbírek podle stanovené metodiky.
8. platová třída
1. Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.
2. Provádění státního dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním písemností (skartační řízení) a výběrem archiválií.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností.
2. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace jazykově náročných archivních fondů a sbírek.
10. platová třída
1. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti specializovaných archivních pracovišť.
2. Zajišťování, uchovávání, ochrana a racionální využívání svěřených částí Jednotného archivního fondu.
3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.
4. Celostátní koordinace systémů evidence archiválií Jednotného archivního fondu.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, státního odborného dohledu nad archivní spisovou službou a vyřazováním písemností a přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
2. Zpracovávání nových metodických postupů a posuzování náročných pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací.
3. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických a jazykově náročných archivních fondů a sbírek. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů a samostatné publikační činnosti.
4. Zajišťování a organizace archivních pracovišť regionálního a odvětvového významu.
12. platová třída
1. Koordinace činností samostatného archivního pracoviště.
2. Zajišťování komplexní péče o uchovávání, ochranu a racionální využívání svěřených částí Jednotného archivního fondu, koordinace přípravy vědeckých edic archivních fondů a sbírek nejvyšší kategorie (kulturních a národních kulturních památek).
3. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací včetně ověřování technologických postupů.
4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.
13. platová třída
1. Tvůrčí zpracovávání komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování samostatných archivních pracovišť.
14. platová třída
1. Stanovování koncepce archivnictví včetně ochrany národního archivního dědictví a koordinace mezinárodní spolupráce.
2.4
KULTURA
2.4.1
ARCHEOLOG
9. platová třída
1. Provádění základních archeologických průzkumových prací a průzkumů včetně záchranných prací.
2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů.
3. Utváření a zprostředkovávání archeologických sbírek a fondů.
10. platová třída
1. Provádění archeologických průzkumů nalezišť včetně jejich vyhodnocování.
2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů v přímých vazbách na péči o památkový fond jak na úrovni odborných organizací památkové péče, tak na úrovni výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo samosprávy, zejména při stavebním a územním řízení.
3. Zpracovávání komplexní evidence, dokumentace a podmínek ochrany archeologického fondu.
11. platová třída
1. Provádění archeologických výzkumných prací na významných rozsáhlých nalezištích značné historické hodnoty.
2. Koordinace záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť včetně vyhodnocování výsledků výzkumu.
3. Tvorba koncepcí a syntéz zabezpečení ochrany a záchrany archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
4. Komplexní odborné zpracovávání archeologických nálezů a sbírek.
12. platová třída
1. Provádění archeologických výzkumných prací včetně koordinace ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť celostátního významu a vyhodnocování výsledků výzkumu.
2. Tvorba koncepcí zachování archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
3. Zpracovávání a zhodnocování archeologických fondů celostátního významu.
13. platová třída
1. Tvorba celostátních komplexních koncepcí zachování archeologického fondu nebo archeologických lokalit prohlášených za kulturní památky.
2. Metodické usměrňování a celostátní koordinace archeologie.
14. platová třída
1. Tvorba komplexních koncepcí zachování národního a světového archeologického fondu a archeologického dědictví.
2.4.2
PAMÁTKÁŘ
9. platová třída
1. Samostatné odborné práce v oboru památkové péče, například provádění ucelených částí průzkumů a dokumentace památkového fondu.
10. platová třída
1. Provádění základních průzkumů a dokumentace památkového fondu včetně přípravy odborných vyjádření k ochraně, obnově a využívání kulturních památek.
11. platová třída
1. Samostatné provádění systémově náročných odborných prací v jednotlivých disciplinách památkové péče s úplnou orientací v problematice památkové péče, například posuzování návrhů na památkovou ochranu movitých a nemovitých věcí kulturní hodnoty včetně provádění šetření a zpracovávání odborných vyjádření a odborných metodik.
2. Souhrnné zpracovávání výsledků průzkumů a vytváření oborových informačních a dokumentačních fondů.
12. platová třída
1. Samostatné provádění specializovaných průzkumů památkového fondu a vyhodnocování jejich výsledků včetně vytváření specializovaných informačních a dokumentačních fondů v systému památkové péče.
2. Koordinace systémově náročných odborných prací v několika disciplinách humanitních, přírodních a technických věd v oboru památkové péče.
3. Zpracovávání expertních vyjádření a odborných metodik pro specializované činnosti v památkové péči.
13. platová třída
1. Metodické usměrňování celostátního systému památkové péče a koordinace naplňování jeho hlavních funkcí.
2. Tvorba celostátních koncepcí subsystémů památkové péče (ochrana, uchovávání nebo zprostředkovávání kulturních hodnot).
3. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů památkového fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k obnově a využívání národních kulturních památek a památek zapsaných do Seznamu světového dědictví.
14. platová třída
1. Koordinace tvorby celostátní koncepce a dlouhodobých výhledů rozvoje památkové péče, vytváření komplexního systému památkové péče a kulturního dědictví tvořeného zvlášť významnými sbírkami a mobiliárními fondy v České republice a v mezinárodním kontextu.
2.4.3
SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)
8. platová třída
1. Zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu bez mobiliárního fondu. Dohled nad prováděním jeho obnovy. Zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy památkového objektu s nižší provozní náročností (nezpřístupněné) s mobiliárním fondem.
10. platová třída
1. Zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu menšího rozsahu zpřístupněného veřejnosti nebo významného památkového objektu většího rozsahu dočasně nezpřístupněného (v obnově) včetně zajišťování správy depozitáře mobiliárních fondů podle zvláštního režimu.
11. platová třída
1. Zajišťování ochrany, provozu, správy a prezentace památkového objektu většího rozsahu s mobiliárními fondy, zpřístupněného veřejnosti včetně zajišťování správy depozitáře mobiliárních fondů podle zvláštního režimu a navrhování změn ve využívání objektu.
12. platová třída
1. Zajišťování ochrany, provozu, správy, prezentace a tvorba koncepce využívání významného památkového objektu nebo více objektů zpřístupněných veřejnosti včetně zajišťování správy depozitáře mobiliárních fondů většího rozsahu a organizačního zajišťování rozsáhlého návštěvnického provozu formou časové a početní regulace návštěvnosti a zajišťování badatelských služeb a systematické proškolování průvodců a dalších zaměstnanců památkového objektu.
2.4.4
SPRÁVCE DEPOZITÁŘE
8. platová třída
1. Odborná správa jednooborového depozitáře sbírek nebo mobiliárních fondů.
9. platová třída
1. Odborná správa depozitářů významných sbírek nebo mobiliárních fondů.
10. platová třída
1. Stanovování způsobů a podmínek správy depozitářů, určování podmínek ukládání, ochrany a manipulace se sbírkami nebo mobiliárními fondy.
2.4.5
KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ
9. platová třída
1. Správa sbírky nebo mobiliárního fondu.
2. Terénní výzkumy prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.
3. Zprostředkovávání sbírkových předmětů badatelům a zajišťování prezentace sbírky veřejnosti.
4. Zajišťování tuzemských zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů včetně zpracovávání výpůjčních smluv.
10. platová třída
1. Tvorba sbírky a správa významných a rozsáhlých mobiliárních fondů.
2. Stanovování postupů a způsobů a výběr sbírkových předmětů pro preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fondů včetně dohledu nad prováděnými pracemi.
3. Samostatná příprava muzejních výstav, programů a publikací nebo instalací zpřístupněných památkových objektů.
4. Zajišťování zahraničních výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů včetně dokumentování jejich stavu.
11. platová třída
1. Tvorba a správa sbírky nebo mobiliárních fondů mimořádného významu a rozsahu.
2. Tvorba a organizace náročných nebo víceoborových muzejních výstav, programů, publikací a instalací zpřístupněných památkových objektů.
3. Samostatné provádění a organizace týmových terénních výzkumů prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.
4. Zajišťování tuzemských a zahraničních zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z víceoborových sbírek a mobiliářů z více organizací včetně koordinace těchto zápůjček a výpůjček.
12. platová třída
1. Zpracovávání koncepcí sbírkotvorné činnosti a koncepcí instalací památkových objektů. Odborné pořádání a vědecké zpracovávání sbírky nebo mobiliárních fondů v širokých souvislostech. Kompletace autentických a rodových mobiliárních fondů.
2. Organizace rozsáhlých výstavních projektů včetně mezinárodních, příprava a organizace náročných muzejních programů, výstav a expozic.
3. Zpracovávání koncepcí ochrany sbírky nebo mobiliárních fondů.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce sbírkotvorné činnosti v širokých mezioborových souvislostech včetně organizace správy víceoborových sbírek nebo mobiliárních fondů mimořádného významu.
2. Metodické usměrňování tvorby, správy a kompletace sbírek nebo mobiliárních fondů.
3. Specializované zkoumání a zpracovávání sbírek nebo mobiliárních fondů včetně tvorby vědeckých katalogů sbírek a mobiliárních fondů.
2.4.6
PREPARÁTOR
7. platová třída
1. Preparování přírodnin pod odborným vedením a vykonávání terénních prací při sběru přírodnin a zpracovávání dokumentace.
8. platová třída
1. Zhotovování jednoduchých preparátů, například preparátů hmyzu (balků), odlitků paleontologických a osteologických sběrů pro uložení do sbírky včetně sběru přírodnin a odchyt živočichů podle dispozic.
9. platová třída
1. Zhotovování běžných preparátů a odlitků podle stanovených postupů včetně sběru přírodnin a odchytu živočichů. Provádění průzkumů stavu sbírek přírodnin a zajišťování preventivní péče o ně.
10. platová třída
1. Zhotovování náročných preparátů, například preparátů velkých ryb, plazů, ptáků a savců.
2. Provádění repasí přírodovědných expozic.
3. Provádění náročných laboratorních průzkumů preparovaných materiálů.
11. platová třída
1. Stanovování obecných preparátorských metod a postupů.
2. Zpracovávání koncepcí preparátorské činnosti a komplexních analýz přírodovědeckých sbírek s aplikací výsledků základního výzkumu pro svěřené sbírky.
12. platová třída
1. Tvorba celostátních komplexních koncepcí péče o přírodovědecké sbírky v širokých mezioborových souvislostech a s možností obecného využití pro všechny správce sbírek. Aplikace a ověřování nových metod, laboratorních experimentů a nejsložitějších technologií v preparátorské činnosti.
2.4.7
DOKUMENTÁTOR
6. platová třída
1. Provádění dokumentačních nebo evidenčních záznamů ke kulturním památkám, sbírkovým předmětům, odborným průzkumům a vědeckým výzkumům, k prezentaci, preparování, konzervování či restaurování podle zadání.
2. Odborné vyhodnocování, posuzování a systémové třídění a zakládání písemných materiálů a dokumentačních podkladů o památkovém fondu včetně jejich uchovávání.
7. platová třída
1. Pořizování ucelených souborů evidenčních a dokumentačních záznamů ke kulturním památkám, sbírkovým předmětům, odborným průzkumům a vědeckým výzkumům, k prezentaci, preparování, konzervování či restaurování a jejich průběžná aktualizace.
2. Pořizování obrazové dokumentace kulturních památek a sbírkových předmětů, například fotografické, kresebné, videozáznamů a samostatná evidence těchto záznamů.
3. Katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních, vytváření základní identifikační dokumentace památkového fondu a spolupráce při průzkumech a šetřeních a vytváření odborných informačních fondů.
8. platová třída
1. Dokumentace terénních průzkumů a vědeckých výzkumů, například archeologických, etnografických, přírodovědeckých a stavebně historických.
2. Odborný průzkum knižních fondů a jeho dokumentace.
3. Sledování, vyhodnocování a dokumentování technického stavu, využívání a přemísťování památkového fondu.
9. platová třída
1. Provádění technicky náročné dokumentace terénních průzkumů a vědeckých výzkumů archeologických, etnografických, přírodovědeckých, stavebně historických apod.
2. Stanovování odborných podmínek pro tuzemské zápůjčky a výpůjčky kulturních památek.
10. platová třída
1. Koordinace, stanovování metodik a postupů pořizování technicky náročné dokumentace kulturních památek, sbírkových předmětů a knižních fondů zejména pro publikační a prezentační účely.
2. Systémové řešení dokumentačních činností specializovaných pracovišť a rozsáhlých vědeckých výzkumů, například archeologických, etnografických, stavebněhistorických, přírodovědeckých.
3. Stanovování podmínek pro vývoz kulturních památek do zahraničí.
11. platová třída
1. Metodické usměrňování dokumentačních činností památkové péče a muzejnictví v celostátním rozsahu včetně koordinace vývozu kulturních památek do zahraničí z více organizací.
12. platová třída
1. Zpracovávání koncepcí a systémové řešení dokumentačních činností v oborech památkové péče nebo muzejnictví.
2. Zajišťování ochrany movitého kulturního dědictví prostřednictvím koordinace výkonných pracovišť celostátního integrovaného systému.
2.4.8
RESTAURÁTOR
8. platová třída
1. Provádění základních přípravných průzkumů a restaurátorských prací pod odborným dohledem včetně zpracovávání dílčích restaurátorských zpráv.
9. platová třída
1. Provádění průzkumů a restaurátorských prací a samostatné zpracovávání pokynů pro další nakládání s předměty včetně způsobu jejich uložení a prezentace a zpracovávání restaurátorských zpráv.
10. platová třída
1. Provádění průzkumů a restaurátorských prací včetně zhotovování modelačních doplňků originálů.
11. platová třída
1. Provádění náročných specializovaných průzkumů a restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl včetně zpracovávání komplexních restaurátorských zpráv se zobecňováním použitých restaurátorských postupů.
12. platová třída
1. Provádění vysoce náročných průzkumů a restaurování významných historických uměleckých a uměleckořemeslných děl.
13. platová třída
1. Provádění komplexních a speciálních výtvarně a technicky náročných průzkumů a restaurování souborů významných historických uměleckých a uměleckořemeslných děl.
14. platová třída
1. Koordinace průzkumových a restaurátorských prací souborů nejvýznamnějších historických uměleckých a uměleckořemeslných děl celostátního a mezinárodního kulturního významu včetně jejich interpretace a vědeckého zkoumání. Zpracovávání systémových a metodických opatření v oboru restaurování v celostátním a mezinárodním měřítku.
2.4.9
PRŮVODCE
4. platová třída
1. Doprovázení skupin návštěvníků ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech, v muzeích, galeriích a jiných kulturních zařízeních bez výkladu.
2. Dohled nad návštěvnickým provozem ve výstavních prostorách.
5. platová třída
1. Doprovázení skupin návštěvníků zpřístupněných přírodních objektů a památek nebo kulturních zařízení včetně reprodukce průvodcovských textů s poskytnutím základních informací pro návštěvníky.
6. platová třída
1. Zajišťování návštěvnického provozu ve zpřístupněném přírodním a památkovém objektu nebo v kulturním zařízení, poskytování odborných výkladů a rozšířených informací pro návštěvníky s transformací do jednoho cizího jazyka.
7. platová třída
1. Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních a poskytování kvalifikovaných výkladů se znalostí dvou cizích jazyků.
2. Poskytování informací a demonstrace určených a osvojených činností vztahujících se svou povahou k prezentované expozici, času a prostředí, dohled nad stavem expozice a odpovědnost za svěřené předměty.
8. platová třída
1. Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních s více prohlídkovými trasami provozovanými současně.
2. Poskytování výkladů s vysokými nároky na informace z humanitních a přírodovědných oborů s případným používáním dvou i více cizích jazyků.
2.4.10
KONZERVÁTOR
7. platová třída
1. Základní ošetřování a konzervování sbírkových předmětů a mobiliárních fondů pod odborným vedením, směřující k zastavení destrukčních procesů a k zachování současného stavu a vzhledu předmětů.
8. platová třída
1. Průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a konzervování předmětů a zhotovování kopií a modelů podle dispozic.
9. platová třída
1. Samostatný průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a samostatné provádění základní konzervace předmětů včetně přípravy předmětů k prezentaci, zpracovávání dokumentace o konzervování předmětů, použitých materiálech, technikách a metodách.
10. platová třída
1. Zajišťování preventivní péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře a provádění náročných průzkumů sbírek, knižních fondů a mobiliářů.
2. Provádění náročné konzervace předmětů.
11. platová třída
1. Zpracovávání komplexních koncepcí péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře a provádění vysoce náročných konzervátorských prací.
12. platová třída
1. Zpracovávání celostátních komplexních koncepcí péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře ve vymezeném oboru.
2. Odborná koordinace víceoborových činností při provádění speciální konzervace zvláště významných souborů uměleckých děl užitého umění, uměleckého řemesla a uměleckého průmyslu.
2.4.11
VÝSTAVÁŘ
7. platová třída
1. Organizační zajišťování a koordinace činností souvisejících s přípravou výstav.
2. Instalace výstavního mobiliáře podle návrhu architekta.
8. platová třída
1. Koordinace prací při instalaci výstav a expozic, zajišťování bezpečnosti práce účastníků instalace a dodržování časového harmonogramu.
9. platová třída
1. Koordinace prací při instalaci rozsáhlých výstav a při realizaci složitých výstavních projektů s vysokými nároky na bezpečnost exponátů a na časový průběh prací.
2. Zpracovávání záměrů a libret částí výstav nebo jednotlivých expozic a příprava prováděcích scénářů.
3. Zpracovávání projektů méně rozsáhlých výstav nebo jednotlivých expozic podle daných záměrů.
10. platová třída
1. Zpracovávání záměrů a libret výstav včetně prováděcích scénářů.
2. Zpracovávání projektů výstav a expozic.
11. platová třída
1. Komplexní zpracovávání rozsáhlých a náročných libret výstav a koordinace přípravy libret jednotlivých expozic a prováděcích scénářů.
2. Zpracovávání projektů náročných projektů výstav.
12. platová třída
1. Zpracovávání náročných projektů výstav velkého rozsahu a souborů více výstav, například veletrhů a mezinárodních výstav a koordinace zpracování libret a prováděcích scénářů.
2.4.12
PROMÍTAČ
3. platová třída
1. Příprava přenosných promítacích zařízení pro film včetně přípravy příslušenství a pomocného zařízení, opravy a ošetřování filmových kopií a promítání filmů.
4. platová třída
1. Příprava a obsluha pevně zabudovaných promítacích zařízení včetně přípravy a ošetřování filmových kopií.
5. platová třída
1. Příprava a obsluha promítacích zařízení včetně řídicího pultu v hledišti, promítání speciálními technologiemi.
7. platová třída
1. Příprava, obsluha, ošetřování specializovaných promítacích filmových technologií, například dolby-stereo, multiplexů a obdobné práce v oblasti dalších audiovizuálních technologií včetně digitálních a počítačových.
2.4.13
ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK
3. platová třída
1. Manipulační práce prováděné pod vedením archeologa, mechanické zpracovávání archeologické dokumentace zadané vedoucím archeologického výzkumu.
2.4.14
ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH
2. platová třída
1. Uvaděčské práce včetně kontroly vstupenek.
3. platová třída
1. Podávání informací, prodej propagačních materiálů, dohled a zajišťování provozu při samostatných prohlídkách návštěvníků.
2. Pořádková služba při kulturních akcích.
3. Dohled a zajišťování provozu v šatnách včetně případného inkasa peněz.
4. platová třída
1. Podávání odborných informací včetně dozoru v expozicích, sbírkách muzeí, galérií, výstav a podobně.
2.4.15
MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR
7. platová třída
1. Vytváření masek dle scénáře.
8. platová třída
1. Realizace návrhu výtvarníka při zhotovování masek.
9. platová třída
1. Samostatné navrhování a provedení individuálních masek dle záměrů inscenátorů.
2.4.16
VLÁSENKÁŘ
5. platová třída
1. Provádění kadeřnických prací a tvorba účesů pro divadelní role.
6. platová třída
1. Zhotovování vlásenkářských výrobků.
7. platová třída
1. Zajišťování vlásenkářských prací pro vytváření vnější podoby umělce podle záměrů inscenátorů.
2. Zhotovování všech druhů vlásenek a vlasových doplňků, například vousů, copů, tupé apod. z klasických materiálů (vlasů, bůvolky), z umělých materiálů (kanekalon, silon), z experimentálních materiálů (látky, šňůry, papír, kůže). Zhotovování náhlavců.
3. Výroba dobových historických vlásenek.
2.4.17
ŠPERKAŘ (DESINATÉR)
6. platová třída
1. Výroba a opravy ozdob, šperků a doplňků scénických kostýmů v rámci výtvarné koncepce z různých materiálů a různou technologií.
7. platová třída
1. Individuální výroba šperků a doplňků podle vlastního návrhu nebo návrhů výtvarníků s používáním speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií.
2.4.18
MODISTKA-ČEPIČÁŘKA
4. platová třída
1. Zhotovování a opravy všech druhů pánských, dámských a dětských klobouků a čepic podle předloh.
5. platová třída
1. Odborné práce při zhotovování modistických výrobků z náročných materiálů, například kůže nebo při opravách modelových a historických klobouků.
6. platová třída
1. Individuální zhotovování historických nebo modelových modistických výrobků podle vlastních návrhů včetně zhotovování střihů, kreslení a stříhání.
2.4.19
ARANŽÉR-VÝTVARNÍK
7. platová třída
1. Samostatné návrhy a realizace grafických a výtvarných propagačních materiálů.
8. platová třída
1. Samostatné tvůrčí grafické řešení a zpracovávání publikací a propagačních materiálů včetně kompletní technické předtiskové přípravy.
2.4.20
MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE
8. platová třída
1. Zajišťování provozu a oprav strojní technologie horního a spodního jeviště včetně udržování hydraulických ručních tahů, elektro a hydropohonů, točny, kinetiky jevištních stolů, výtahů dekorací řízených počítačovou technikou.
2.4.21
GARDEROBIÉR
4. platová třída
1. Oblékání a převlékání účinkujících umělců podle potřeb vyplývajících ze scénáře, představ režisérů a kostýmních výtvarníků včetně oprav divadelních kostýmů, používaných při představeních.
5. platová třída
1. Úpravy scénických kostýmů a doplňků při alternaci umělců.
2. Oblékání a převlékání účinkujících umělců do složitých kostýmů při realizaci umělecky nejnáročnějších, pohádkových a historických her.
3. Organizace a kompletní příprava kostýmní výpravy na zájezdová představení.
4. Speciální údržba a úpravy originálních dobových scénických kostýmů a doplňků.
2.4.22
KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ
6. platová třída
1. Zhotovování jednotlivých částí scénických kostýmů. Odborné práce při zhotovování civilních a dobových scénických kostýmů a dobového prádla.
2. Zhotovování oděvních součástek civilních a dobových scénických kostýmů nebo národních krojů.
7. platová třída
1. Zhotovování všech druhů scénických kostýmů podle výtvarných návrhů z textilních, kožených a umělých materiálů nebo národních krojů včetně jejich přešívání.
2. Odborné práce ve výrobě kostýmů a zpracovávání kostýmních střihů.
8. platová třída
1. Specializované práce ve výrobě nejnáročnějších scénických kostýmů a střihů, například rozmanitých historických oděvů a pohádkových variací.
2.4.23
OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI
6. platová třída
1. Individuální výroba a opravy ručně šité scénické a taneční obuvi podle návrhů výtvarníků a podle potřeb scénické praxe z různých materiálů a různou technologií.
7. platová třída
1. Individuální ruční výroba historické, krojové, baletní a jiné speciální obuvi včetně oprav, barvení a stříkání.
8. platová třída
1. Samostatné vypracovávání návrhů a zhotovování nejnáročnějších modelů scénické, krojové obuvi, různé ortopedické úpravy při dodržování náročných tvarů podle požadavků výtvarníka s používáním speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií, bez dělby práce, podle vlastních znalostí dobových stylů a podle potřeb scénické praxe.
2.4.24
REKVIZITÁŘ
3. platová třída
1. Rutinní práce při zajišťování divadelních představení, například nákup, příprava, úprava a udržování osobních a spotřebních divadelních rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně.
4. platová třída
1. Práce při zajišťování divadelních představení podle dispozic inscenátorů, oprava osobních a spotřebních divadelních rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně.
5. platová třída
1. Běžné odborné práce při technickém zajišťování funkcí rekvizit, například střelných zbraní nebo vytváření optických nebo zvukových efektů pyrotechnickými prostředky podle scénáře.
2.4.25
MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ
4. platová třída
1. Zhotovování jednotlivých částí a detailů statických modelů z různých materiálů podle technické dokumentace, jejich povrchová úprava včetně repase.
2. Kompletace sestav a podsestav do jednodušších celků podle technické dokumentace včetně jednoduchých terénních úprav modelů.
5. platová třída
1. Výroba laminátových krejčovských bust včetně jejich potahování textilní tuženkou a dokončovací práce.
2. Zhotovování laminátových figurín včetně atypických, jejich kompletace, kontrola vzhledu a detailní kolorace.
3. Odlévání částí modelů z umělých hmot.
4. Zhotovování a sestavování jednodušších funkčních modelů.
6. platová třída
1. Přesné terénní úpravy modelů v souladu s dokumentací.
2. Zhotovování forem pro odlévání částí modelů z epoxidových pryskyřic a dentakrylu.
3. Ruční laminování figurín do vícedílných klínových forem včetně vkládání kovových výztužných a spojovacích částí a zámků.
7. platová třída
1. Zhotovování a montáž složitých statických architektonických a urbanistických modelů do větších celků, například modely měst.
2. Zhotovování a montáž složitých funkčních modelů s elektronickým vybavením.
8. platová třída
1. Zhotovování a montáž technicky a výtvarně nejnáročnějších funkčních modelů pro vývojové účely při dodržování technických parametrů a podmínek včetně jejich průmyslového a výtvarného řešení.
2. Určování grafické úpravy a barevného pojetí modelů, předvádění těchto modelů na zahraničních veletrzích a výstavách.
2.4.26
UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR
6. platová třída
1. Čalounické a dekoratérské práce jako čalounění scénických prvků, dekorační práce, výroba velkoplošných panorám, prospektů, koberců, opon apod.
2. Samostatné provádění dekoratérských prací s výtvarným řešením interiéru.
7. platová třída
1. Samostatné zhotovování a opravy veškerých slohových uměleckořemeslných čalounických individuálních výrobků a samostatné práce v interiérech s používáním materiálů náročných na zpracování podle návrhů výtvarníků a architektů.
2. Vytváření nejnáročnějších velkoplošných kompozic, například goblénů, koberců, dekoračních závěsů a opon náročnými aplikacemi a povrchovými strukturami z různých materiálů s dotvářením podle vlastních návrhů.
8. platová třída
1. Vysoce odborné individuální práce při rekonstrukcích a specializovaných úpravách na historicky cenném čalouněném nábytku v historických interiérech s využitím restaurátorských technik.
2.4.27
UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK
5. platová třída
1. Zhotovování atypických kovových výrobků a konstrukcí při realizaci uměleckých návrhů ve výstavní a interiérové tvorbě všech druhů.
2. Zhotovování dlouhých závěsů s okem, zdobených rýhováním za tepla i studena, vykovávání ozdobných hřebů s raženou hlavou do zápustky s ručním kováním.
6. platová třída
1. Zhotovování a cizelování kopií slohových klik a štítů.
2. Zhotovování a montáž stavebních zámečnických výrobků (pevných oken, mříží, žebříků, schodišťových madel apod.).
3. Výroba základních, výtvarně méně náročných scénických konstrukcí podle výkresové dokumentace.
7. platová třída
1. Zhotovování výtvarně náročných konstrukcí scénických dekorací, výroba složitého kovového nábytku, výroba rekvizit a kostýmních doplňků a práce s barevnými kovy.
2. Zhotovování kovaných a svařovaných plastik podle modelů i s využíváním vlastního řemeslného rukopisu.
3. Povrchové úpravy prací cínováním v lázni, chemické barvení kovů a svařování kovů v ohni.
8. platová třída
1. Zhotovování výtvarně nejnáročnějších architektonických kovových sestav (kovaných, svařovaných, obráběných apod.) monumentálního pojetí v kombinaci s různými druhy materiálů.
2. Zhotovování a opravy složitých kovových mechanismů, například soustrojí větrných mlýnů, vodních hamrů, lisoven a valch (ozubená kola, hřídele, převodky, exentry apod.) a jejich uvedení do provozu.
3. Zhotovování výtvarně nejnáročnějších kovových sestav scénických dekorací a staticky a kineticky náročných konstrukcí v kombinaci s různými druhy materiálu podle výtvarných návrhů.
4. Zhotovování figurálních plastik, tepaných z měděných nebo mosazných plechů nebo kovaných z oceli podle návrhu výtvarníků nebo podle vlastních návrhů.
9. platová třída
1. Rekonstrukce a specializované úpravy nejstarších slohových kovářských a zámečnických děl a zhotovování jejich kopií s využíváním restaurátorských technik.
2.4.28
UMĚLECKÝ MALÍŘ
6. platová třída
1. Malířské napodobování všech druhů materiálů včetně patinování, zhotovování plastických maleb a napodobování architektonických prvků a soch.
2. Patinování štukových ornamentů.
3. Provádění velkoplošných maleb podle vícebarevných plakátů nebo vícebarevných fotografií.
4. Kreslení složitých map a grafů a provádění složitých plošných schematických maleb.
5. Zpevňování (injektáž) uvolněných částí omítky s nástěnnou malbou.
6. Finální úpravy divadelních rekvizit.
7. platová třída
1. Ruční domalovávání chybějících částí ornamentů a domodelovávání menších částí chybějící štukové ornamentální výzdoby.
2. Přesná realizace maleb portrétů podle fotografií.
3. Provádění výtvarně náročných maleb (litých i strukturálních) špachtlí, podle vlastní kompozice.
4. Složité figurální malby nejrůznějšími technikami podle vlastní kompozice.
5. Náročné grafické velkoplošné práce včetně volby barevných kompozic a rozvrhování prostoru.
6. Malování složitých druhů písma a znaků.
8. platová třída
1. Barevné dotváření napodobenin historických interiérů scénických staveb, například kostelů, zámeckých komnat, oltářů, imitací sloupů s perspektivou, aut a letadel.
2. Barevné vytváření pohádkových a fantastických dekorací a dotváření stáří objektů malířskými technikami.
3. Vytváření monumentálních scénických staveb všech druhů, například horizontů, prospektů, panorámat a koberců různými technologiemi na nejrůznějších materiálech.
2.4.29
UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR
5. platová třída
1. Zhotovování jednoduchých klínových forem a odlévání sádrových odlitků včetně retuše.
2. Zhotovování konstrukcí a tažení jednoduchých říms a profilů.
3. Modelování a zhotovování menších plastických modelů a různých plastik a odlitků z nejrůznějších materiálů.
4. Modelování slohových ornamentů podle dokumentace a zhotovování šablon všech druhů.
6. platová třída
1. Tažení profilů a rozet na stropě včetně zhotovování konstrukcí.
2. Zhotovování sgrafitových výzdob budov a montáž složitých sádrových konzol a říms.
3. Zhotovování silikonových a kaučukových forem.
4. Plastická řezba i umělohmotných materiálů slohových nebo jiných tvarů u nábytku, ozdobných rámů a architektonických a ornamentálních prvků.
7. platová třída
1. Zhotovování klínových a kombinovaných forem včetně želatinových.
2. Zhotovování složitých rabicových stropů a tažení nik, sloupů a jiných profilů.
3. Modelování a zhotovování modelů a plastik všeho druhu z nejrůznějších materiálů s různými povrchovými úpravami podle výtvarných návrhů pro scénografickou výrobu.
4. Snímání odlitků různých částí lidského těla a zhotovování forem pro výrobu odlitků.
8. platová třída
1. Zhotovování složitých modelů a písem podle výtvarného návrhu.
2. Provádění nejnáročnějších uměleckořemeslných štukatérských prací vnější a vnitřní slohové výzdoby objektů, například vícebarevného figurálního sgrafita a barevného umělého mramoru.
3. Snímání masek nebo částí obličeje u živých modelů.
9. platová třída
1. Samostatné provádění rekonstrukce a specializovaných úprav nejnáročnějších štukatérských děl s využíváním restaurátorských technik.
2.4.30
UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ
6. platová třída
1. Samostatné zhotovování truhlářských výrobků bez technologické dělby práce.
2. Převážně ruční zhotovování individuálních scénických doplňků bez dělby práce.
3. Vykládání a sestavování okrasných dýh na křížovou spáru, šachovnici a žilky a přimořování domácích okrasných dřevin se zachováním kresby včetně konečné povrchové úpravy.
7. platová třída
1. Zhotovování slohových oken a dveří podle původních vzorů s přenášením detailů a profilace dřeva včetně okovávání.
2. Rekonstrukce vykládaných historických podlah a vlysů se zachováním původních druhů dřev, rozměrů a povrchové úpravy.
3. Zhotovování a sestavování složitých individuálních skříní zabudovaných do nepravidelného prostoru.
4. Zhotovování kusového nábytku podle návrhu včetně přípravy materiálu a výtvarně náročných a složitých částí scénických dekorací.
5. Zhotovování náročných ornamentálních a figurálních intarzií včetně jejich oprav všemi technikami.
6. Dekorativní obkládání stěn historických interiérů rámovými konstrukcemi a výplněmi z ušlechtilých dřev včetně jejich konzervace.
7. Samostatné vyřezávání loutek dle návrhů výtvarníků a výroba jejich mechanizmů.
8. platová třída
1. Náročné práce při zhotovování slohového nábytku, interiérového zařízení, stavebních slohových prvků s výraznými uměleckými prvky podle návrhu včetně jejich sestavování.
2. Zhotovování složitých truhlářských výrobků lidové umělecké výroby.
9. platová třída
1. Zhotovování složitých ornamentálních a figurálních intarzií a maketárií včetně rekonstrukcí a specializovaných zásahů na historických truhlářských dílech s využíváním restaurátorských technik.
2.4.31
VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ
4. platová třída
1. Ruční výroba tradičních zvykoslovných předmětů lidové umělecké výroby podle vzorů s přesným zachováním původních technik, původní barevnosti a s použitím výhradně původních přírodních materiálů, například lýk, polasů a svíček včetně přesného zachování původních postupů přípravných a dokončovacích prací.
2. Ruční výroba bižuterie z přírodních materiálů rostlinného původu, například klokočí s využitím vlastní výtvarné invence včetně přesného zachování původních postupů přípravných a dokončovacích prací.
5. platová třída
1. Ruční výroba všech druhů zvykoslovného pečiva včetně přípravy a zdobení, například vizovického pečiva a perníků, ozdob a figurek ze slámy a kukuřičného šustí a drobných dlabaných dřevěných předmětů z volné ruky, například dřeváků s přesným zachováním původních postupů přípravných a dokončovacích prací.
2. Podmalby na skle.
6. platová třída
1. Výroba všech typů kraslic s přesným zachováním původních postupů přípravných a dokončovacích prací, štípaných holubiček včetně výběru a přípravy vhodného materiálu a výroba velkých dlabaných dřevěných předmětů z volné ruky včetně případného zdobení a povrchových úprav, například velkých mís a korýtek.
2. Ruční řezba betlémových a jiných dřevěných figurek a zhotovování betlémové krajiny včetně výběru a přípravy vhodného dřeva a povrchových úprav.
7. platová třída
1. Batikování originálních interiérových a oděvních kuponů z přírodních materiálů (z čistého hedvábí, batistu, jemného plátna apod.) různými technikami v přímé spolupráci s výtvarníkem nebo s využitím vlastní výtvarné invence.
2.5
OBCHODNÍ PROVOZ
2.5.1
CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ
4. platová třída
1. Výroba a výdej běžných druhů moučníků a cukrářských výrobků, například harlekýn, sachr, koláče, bábovky, vánočky, výroba teplých moučníků, například koblihy, ovocné nákypy, hromadná výroba cukrářských výrobků a moučníků v závodních (školních) a obdobných stravovacích zařízeních.
2. Výroba všech druhů zmrzlin vařením.
5. platová třída
1. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků včetně složitějších, zhotovování speciálních vařených a ochucených krémů a náplní, například smetanový, griliášový, karamelový a speciálních druhů polev s použitím vlastních receptur.
6. platová třída
1. Zhotovování složitých a výtvarně náročných cukrářských výrobků, zejména podle individuálních požadavků nebo podle vlastních návrhů.
2. Zabezpečení výroby cukrářských výrobků, moučníků a cukrářských specialit v menším provozu, pro zvláštní akce převážně podle vlastních receptur a kalkulací s použitím různé technologie, případná účast na výrobě.
2.5.2
KUCHAŘ
3. platová třída
1. Dohotovování jídel z polotovarů, příprava na talíř a výdej.
2. Výroba polévek a příloh k hlavním jídlům.
4. platová třída
1. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků.
2. Výroba složitých jídel studené kuchyně.
5. platová třída
1. Výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně.
6. platová třída
1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků, při dodržování správné gastronomické skladby.
2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.
3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová, nízkobílkovinová s omezením tuků při akutní pankreatitidě; výroba jídel s dvojím a vyšším omezením.
7. platová třída
1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajištění výroby náročných specialit.
2.5.3
ČÍŠNÍK
2. platová třída
1. Nabídka jednoduchého sortimentu zboží včetně obsluhy.
2. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních.
3. platová třída
1. Obsluha hostů převážně pod přímým vedením, případné inkaso tržeb a jejich vyúčtování.
2. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s inkasem.
4. platová třída
1. Čepování nápojů včetně základní údržby výčepního zařízení a inkasa tržeb.
2. Samostatné přijímání objednávek, stolničení a obsluha hostů, inkaso tržeb.
5. platová třída
1. Příprava tabule, stolničení a obsluha, zejména při zvláštních příležitostech včetně dohotovení jídel u stolu a jejich konečné úpravy.
2. Výroba míšených nápojů včetně obsluhy u barového pultu, inkaso tržeb, případně i ve valutách a jejich vyúčtování.
6. platová třída
1. Organizace prací a obsluhy na svěřeném úseku.
2. Vysoce odborné a specializované práce při obsluze hostů, spojené se složitým servírováním, například francouzským, staroanglickým a mezinárodním.
2.5.4
PRODAVAČ
2. platová třída
1. Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s úpravou na talíře, případné ošetřování jídel dodávaných v teplé, chlazené nebo jinak konzervované podobě.
3. platová třída
1. Nabídka a samostatný prodej zboží, jeho přejímka, uskladňování, vystavování a aranžování zboží v prodejně, inkaso nebo vystavování potřebného dokladu pro pokladnu.
4. platová třída
1. Samostatný prodej zboží nebo služeb náročného sortimentu, jeho přejímka, skladování, ošetřování, aranžování v prodejně, průzkum spotřebitelské poptávky, účast na inventarizacích, samostatné vyřizování reklamací.
5. platová třída
1. Organizace práce na svěřeném úseku prodeje.
2.5.5
PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU
1. platová třída
1. Pomocné práce při výrobě jídel například sběr nádobí, jeho mytí, čištění, obsluha ručních kuchyňských strojků.
2. Péče o hosty v ubytovacích zařízeních při příjezdu, pobytu a odjezdu, zajišťování různých služeb hostům (například manipulace se zavazadly, vydávání klíčů, pochůzková služba, taxi, vstupenky), obsluha výtahu (hotelový vrátný).
2. platová třída
1. Pomocné práce při prodeji zboží spojené s jeho doplňováním, balením a tříděním.
2. Nabídka prodeje zboží omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků a nápojů.
3. Péče o svěřené pokoje v ubytovacích zařízeních včetně inventáře a výměny prádla, zprostředkovávání služeb například žehlení obleků, prádla a čištění obuvi (pokojská).
4. Mytí černého nádobí.
3. platová třída
1. Expedice zboží, pokrmů, cukrářských výrobků, polotovarů jednotlivě nebo hromadně.
4. platová třída
1. Organizace práce dalších zaměstnanců, samostatné vedení příručního skladu, zprostředkovávání služeb (pokojská).
2. Recepční práce v ubytovacích zařízeních bez oddělené činnosti vrátnice, inkaso tržeb, popřípadě inkaso za jiné služby (vrátný s recepční službou, pomocný recepcionář).
3. Přijímání peněz a kontrola cen zakoupeného zboží a případný doplňkový prodej, pokladní inventarizace nebo přijímání pokladních dokladů a jejich kontrola spočívající v porovnání vyexpedovaného zboží (pokrmů, nápojů) s údaji na dokladu, kontrolní rozpisy, případné podklady pro fakturaci (pokladní).
5. platová třída
1. Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb, například čištění oděvů, obuvi, žehlení ve stravovacích a ubytovacích provozech, vedení příručního skladu (hospodyně).
2. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb, vedení předepsané evidence, styk s orgány státní správy (recepcionář).
3. Provádění rozpisu služeb obslužného personálu a vyřizování drobných reklamací ubytovaných hostů.
4. Zajišťování provozu bufetu včetně vedení administrativní agendy.
6. platová třída
1. Organizace a zajišťování doplňujících a úklidových prací v rozsáhlém stravovacím nebo ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu drobného hmotného investičního majetku a zásob, vedení předepsané evidence (hospodyně).
2.5.6
PROVOZÁŘ
5. platová třída
1. Zajišťování běžné údržby, vytápění případně temperování, ochrany, větrání, úklidu jednotlivých uvolněných stavebních objektů, ploch a vybavení.
2. Organizace a zajišťování běžných provozních a úklidových prací a doplňkových služeb, vedení příručního skladu.
6. platová třída
1. Zajišťování provozu jednotlivých uvolněných objektů po technické stránce (stavební, strojní, elektro) včetně zajišťování a organizace údržby objektů.
2. Organizace a zajišťování úklidových prací v rozsáhlém stravovacím nebo ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu.
7. platová třída
1. Zajišťování provozu souboru uvolněných technologicky provozovaných objektů (výcviková a školící zařízení případně ubytovací, rekreační, stravovací nebo jiná víceúčelová zařízení) a organizace údržby a oprav jednotlivých technologických zařízení a budov.
2. Zajišťování provozu ubytovacího nebo stravovacího zařízení.
8. platová třída
1. Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.
2. Komplexní zajišťování provozu souboru objektů včetně jejich hospodárného využití po provozně ekonomické stránce, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací, zabezpečování potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování podkladů pro zpracování návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání smluv s dodavatelskými a projektovými organizacemi, přebírání dodávek a provedených prací, zajišťování dodržování programu odpadového hospodářství.
9. platová třída
1. Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem.
2.6
POLYGRAFIE
2.6.1
DĚLNÍK V TISKÁRNĚ
2. platová třída
1. Vykonávání pomocných prací ve výrobě, například čištění strojů, vyvěšování papíru před tiskem, navezení papíru k tiskovému stroji nebo odvoz vytištěného nákladu.
3. platová třída
1. Vykonávání složitějších prací ve výrobě, například nakládání nebo odebírání papíru od tiskového stroje, kontrola tisku za chodu stroje.
4. platová třída
1. Vykonávání náročných prací ve výrobě, například pomocník u velkoformátových tiskových strojů.
2.6.2
KNIHAŘ
5. platová třída
1. Vykonávání složitějších knihařských prací, například obsluha automatických níťovek, řezání potištěného papíru, zdobení desek dvěma i více barvami či razicími foliemi.
6. platová třída
1. Vykonávání odborných knihařských prací na knižních vazbách a převazbách, zpracovávání neprůmyslové vazby včetně zdobení desek ručně, kartonážní a řezačské práce.
7. platová třída
1. Vykonávání speciálních knihařských prací, organizace práce v knihařské dílně.
8. platová třída
1. Vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky vysoce náročných knihařských výrobků.
2. Seřizování výrobních linek na zhotovení tuhých vazeb při využití 11 a více základních operací s programovatelnými částmi linky.
3. Vykonávání odborných knihařských prací na počítačem řízených zařízeních, například unášecí linka s 24 stanicemi včetně čelního ořezu.
2.6.3
SAZEČ
4. platová třída
1. Ruční sázení hladké sazby časopisů, knih apod.
5. platová třída
1. Sázení a korigování standardních sazeb společenských a hospodářských tiskopisů, například poděkování, vstupenek, navštívenek, plakátů, letáků apod. nebo sazeb z tištěných vzorů včetně provádění mutací.
2. Sázení i cizojazyčných prací a korektur hladké a jedenkrát smíšené sazby na fotosázecích zařízeních s automatickým vyplňováním řádek včetně sazby předem rozpočítané do stran.
6. platová třída
1. Lámání včetně upravování a korigování sazeb politických, vědeckých, technických a odborných knih a časopisů, brožur a podobně i cizojazyčných.
2. Sázení hladkých sazeb i cizojazyčných časopisů a podobně na sázecích strojích písmenových a řádkových.
3. Sázení i cizojazyčných prací hladké a jedenkrát smíšené sazby na fotosázecích zařízeních bez automatického vyplňování řádek.
7. platová třída
1. Lámání včetně upravování a korigování sazeb náročných časopisů s obtížnou typografickou úpravou textů nejméně dvousloupečných (každé číslo se zařazuje samostatně), vědeckých a technických časopisů s různou úpravou textů, obrázků, tabulek, matematických nebo chemických vzorců (pokud se v časopise vyskytuje nejméně polovina stran s touto kombinací).
2. Sázení smíšených sazeb i cizojazyčných na sázecích strojích a sázení deníků, časopisů, technických příruček, vědeckých knih, učebnic, náročných hospodářských a společenských tiskopisů, tabulek a podobně.
3. Sázení i cizojazyčných prací a korektur na všech typech fotosázecích zařízení časopisů a deníků mimo románů, básní a povídek sázených v časovém předstihu.
4. Zajišťování technologie zpracování složitých prováděcích projektů zpracování dat na výpočetních systémech včetně zabezpečení ochrany, údržby a aktualizace složitých databází, provádění úprav těchto projektů na podmínky konkrétního pracoviště.
8. platová třída
1. Obsluha řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací (diagnostiky a úpravy databází).
2. Sázení prostorových matematických a chemických vzorců.
3. Analýza, formulace a algoritmizace konkrétních úloh zpracování polygrafických uživatelských aplikací v oblasti fotosazby, automatizované tvorby map, osvitové jednotky a zařízení digitálního nátisku.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování nejsložitějších automatizovaných polygrafických činností nebo atypických prací včetně jejich projektování a vyhodnocování.
2.6.4
TISKAŘ
4. platová třída
1. Příprava tiskové formy, seřizování stroje a tisk vícebarevných prací jedno- a oboustranných na maloformátovém stroji do formátu B3.
5. platová třída
1. Příprava tiskových forem, seřizování strojů a tisk jednobarevných prací jednostranných a oboustranných na archových strojích, tisk vícebarevných prací na maloformátových strojích.
6. platová třída
1. Příprava tiskových forem, seřizování strojů a tisk na archových strojích jednobarevných oboustranně současně tištěných prací, vícebarevných prací. Tisk barvotiskových prací na maloformátových strojích.
7. platová třída
1. Příprava tiskových forem, seřizování strojů a tisk na archových strojích barvotiskových prací.
8. platová třída
1. Seřizování strojů a tisk náročných barvotiskových prací vyžadujících přesné dodržení barev a výtvarného rukopisu podle originálu, například uměleckých monografií a obrazů na archových strojích. Tisk topografických, speciálních a atlasových map. Tisk náročných barvotiskových prací na rychloběžných kotoučových rotačních strojích.
9. platová třída
1. Příprava tiskové formy, seřizování stroje a tisk náročných barvotiskových prací, topografických, speciálních a atlasových map na počítačem řízeném více barvovém stroji do formátu A0.
2.6.5
MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII
5. platová třída
1. Lámání (včetně korektur) publikací a časopisů jedno- i dvousloupečných kombinovaných s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.
2. Zhotovování (včetně rozměrových archů) kombinovaných montáží pro ofsetový tisk.
6. platová třída
1. Lámání (včetně korektur) náročných publikací (vícesloupečných s vysvětlivkami, poznámkami, margináliemi, oblomením obrázků, iniciálami, nepravidelnou úpravou apod., vyskytujících se převážně v celém díle) kombinované s obrázky, vzorci, tabulkami apod. s dokreslováním netypických znaků z cizích liter.
2. Zhotovování barvotiskových montáží včetně rozměrových archů, kolíčkovým způsobem.
7. platová třída
1. Zhotovování montáží náročných časopisů včetně rozměrových archů, ve více verzích a náročných barvotiskových časopisů, jejichž výrobní harmonogram je stanoven maximálně v hodinách.
2. Zhotovování barvotiskových montáží včetně rozměrových archů, montovaných na kresbu bez krycích znamének a bez použití kolíčkového způsobu.
3. Zhotovování (včetně rozměrových archů) montáží topografických, speciálních a atlasových map.
4. Zhotovování (včetně rozměrových archů) montáží s vysokou soutiskovou přesností na celé ploše montáže pro velkoformátové tiskové stroje.
2.6.6
REPRODUKČNÍ FOTOGRAF
6. platová třída
1. Zhotovování polotónových a síťových negativních výtažků z barevné předlohy.
2. Provádění polotónových i autotypických prací stabilizovaným procesem s použitím všech druhů korekčních masek bez vypracování programu.
3. Zhotovování ofsetových tiskových desek do formátu B2.
7. platová třída
1. Provádění polotónových a autotypických prací stabilizovaným procesem s použitím všech druhů korekčních masek s vypracováním programu.
2. Provádění náročných fotoreprodukčních prací pro tisk topografických a speciálních map ve čtyřech barvách.
3. Zhotovování ofsetových tiskových desek do formátu A0.
8. platová třída
1. Provádění nejsložitějších reprodukčních postupů při zpracování kartolitografických originálů a zhotovování tiskových podkladů s mimořádnými nároky na kvalitu a rozměrovou přesnost.
2. Obsluha osvitového a vyvolávacího automatu pro zhotovování ofsetových tiskových desek do formátu A0.
2.6.7
GRAFIK
9. platová třída
1. Pořizování kopií obrazových a transparentních obrazových předloh na plochých skenerech včetně korekce barevného posunu.
2. Tvorba grafických návrhů akcidenčních tiskovin pomocí grafických a zlomových programů.
10. platová třída
1. Barevná úprava skenovaných obrazových předloh a elektronických fotosouborů, provádění uměleckých retuší, výřezů a elektronických montáží.
2. Zpracovávání konkrétních titulů do výsledné výtvarné podoby pomocí grafických, zlomových a vyřazovacích programů na základě autorského grafického návrhu.
11. platová třída
1. Návrh a tvorba grafické a výtvarné stránky náročných druhů tiskovin, například knih a dalších druhů merkantilní grafiky.
12. platová třída
1. Tvorba návrhů výtvarných projektů s vysokou mírou uměleckého zpracování.
13. platová třída
1. Tvorba nejnáročnějších výtvarných projektů s celostátně uznávanou vysokou uměleckou úrovní a přispívajících k rozvoji výtvarného oboru.
2.7
PUBLICISTIKA
2.7.1
TECHNICKÝ REDAKTOR
9. platová třída
1. Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy a jiná kartografická díla a další materiály.
2. Samostatné redigování méně závažných tiskovin.
3. Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
4. Uspořádávání textů rukopisů podle pokynů včetně jejich konečné redakce. Úprava a sjednocování terminologie. Ověřování faktografické správnosti textů.
5. Prohlížení autorských korektur ve sloupcových a stránkových obtazích. Kontrola vysázených rukopisů (imprimatur) a vývěsných archů.
6. Vytváření elektronické verze časopisů.
7. Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na internetu.
10. platová třída
1. Odborné posuzování náročných materiálů, například náročných rukopisů, lektorských posudků, výtvarných, grafických a fotografických předloh, po odborné a umělecké stránce.
2. Vybírání námětů a okruhu autorů, ilustrátorů, externích spolupracovníků a překladatelů včetně jejich usměrňování a zadávání děl.
3. Organizační zajišťování harmonogramů prací a dodržování stanovených redakčních plánů.
4. Zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl.
5. Práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy. Příprava elektronické verze publikací (časopisů).
2.7.2
REDAKTOR, NOVINÁŘ
9. platová třída
1. Publicistická činnost podle pokynů nebo daných postupů včetně jednodušších výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací. Příprava podkladů pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi. Stanovování obsahového zaměření publikací. Úprava méně náročných rukopisů.
10. platová třída
1. Samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží. Zajišťování odborné informační nebo umělecké úrovně a obsahového zaměření publikovaných materiálů. Organizování a koordinace vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků.
2. Samostatný výkon zpravodajských, komentátorských a reportérských činností.
11. platová třída
1. Koordinace a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností včetně samostatné publicistické činnosti.
2. Systémové práce při vytváření koncepce publicistické činnosti nebo média.
3. Samostatné tvůrčí provádění publicistických činností (zpravodajských, komentátorských a reportérských) včetně případných elektronických verzí a internetových prezentací.
12. platová třída
1. Vytváření koncepce tištěných a elektronických médií s celostátní působností, jejich odborné, technické a věcné úrovně a koordinace procesu jejich tvorby, produkce a distribuce.
2.7.3
TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL
10. platová třída
1. Překládání odborných textů předpokládajících znalost odborné terminologie a obratů v běžně užívaných světových jazycích. Písemný a ústní překlad různorodých jednoduchých textů z běžně nepoužívaných jazyků, například z čínštiny, japonštiny, afrických a severských jazyků, a naopak.
2. Tlumočení odborných textů předpokládajících znalost odborné terminologie a obratů. Tlumočení různorodých jednoduchých textů z běžně nepoužívaných jazyků, například z čínštiny, japonštiny, afrických a severských jazyků, a naopak.
11. platová třída
1. Písemný nebo ústní překlad různorodých odborných nebo obtížných textů z běžně nepoužívaných jazyků a naopak. Překlady pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku v běžně užívaných světových jazycích.
2. Tlumočení různorodých odborných nebo obtížných textů z běžně nepoužívaných jazyků a naopak. Simultánní a kabinové tlumočení nebo překlady pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku.
12. platová třída
1. Překlady pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku z běžně nepoužívaných jazyků a naopak.
2. Simultánní a kabinové tlumočení nebo překlady pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku z běžně nepoužívaných jazyků a naopak.
2.8
SOCIÁLNÍ PÉČE
2.8.1
PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE
3. platová třída
1. Provádění jednoduchých úkonů pečovatelské služby. Výdej a rozvoz jídla klientům. Provádění dílčích sociálně pečovatelských úkonů pro klienty.
2. Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.
4. platová třída
1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních klientů, komplexní péče o jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti.
2. Poskytování zvlášť obtížné a namáhavé komplexní obslužné péče o fyzicky a psychicky postižené klienty, poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, posilování životní aktivizace klientů a uspokojování jejich psychosociálních potřeb.
5. platová třída
1. Rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků a při péči o klienty, spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů.
2. Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo, donášky paliva, provádění pohybové aktivizace klientů.
6. platová třída
1. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností.
2. Vytváření vztahu klientů k živým tvorům včetně péče o ně.
3. Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování sociální pomoci, provádění dílčích sociálních depistáží, psychická aktivizace klientů, posilování společenských a sociálních kontaktů klientů, provádění sociálně pečovatelské (výchovné) práce s dětmi.
4. Provádění asistenční služby a osobní asistence osobám zdravotně postiženým.
7. platová třída
1. Rozvíjení individuální manuální zručnosti klientů, zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů, provádění speciálních pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů.
2. Fixace získaných společenských a pracovních návyků u dospělých mentálně postižených klientů. Rozvíjení pracovní aktivity. Provádění odborného pracovního výcviku včetně vyhledávání pracovních příležitostí pro léčbu prací. Zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociální péče.
3. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy.
8. platová třída
1. Organizování, odborné a ekonomické zabezpečování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby v okrsku. Řešení jednodušších sociálněprávních a zdravotních problémů a spolupráce při provádění sociální depistáže v okrsku (koordinátor pečovatelské služby).
9. platová třída
1. Komplexní koordinace a zabezpečování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby ve větším územním celku po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce včetně kontrolní činnosti. Provádění sociálního šetření v terénu včetně podávání návrhů. Provádění psychosociální podpory a dle potřeby akutní sociální intervence. Odborné zabezpečování pečovatelských služeb v chráněném bydlení (koordinátor pečovatelské služby).
2.8.2
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
7. platová třída
1. Poskytování dílčí sociální pomoci, provádění dílčích sociálních šetření.
8. platová třída
1. Zabezpečování základních sociálních agend včetně zajišťování standardní dokumentace. Řešení sociálně právních problémů. Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování.
2. Komplexní zajišťování přímé obslužné péče, základních výchovných, aktivizačních služeb, sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta.
9. platová třída
1. Sociálněprávní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči v zařízeních sociální péče, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu i mimo rámec zařízení sociální péče.
2. Řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů. Sociální práce v zařízeních sociální intervence (azylové domy, domovy pro matky s dětmi, noclehárny apod.).
10. platová třída
1. Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci.
2. Samostatný výkon náročných specializovaných agend v péči o občany a skupiny v nepříznivé sociální situaci. Zajišťování sociálněprávního poradenství. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s občany, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.
3. Koncepční činnost sociální práce v zařízeních sociální péče, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.
11. platová třída
1. Samostatné zajišťování sociálněprávního poradenství a sociální práce s rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích. Odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.
2. Depistážní činnost zaměřená na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě. Komplexní správa sítě sociálních služeb.
3. Poskytování krizové intervence.
4. Konkrétní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji.
5. Vedení specializovaných výcvikových a dalších preventivních programů osobního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se speciálními sociálními potřebami.
12. platová třída
1. Poskytování sociálněprávního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, kriminálně patologických jevů apod.
2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
2.8.3
PRACOVNÍK PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CERTIFIKACI V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
11. platová třída
1. Metodické usměrňování a výběr lektorů pro výuku v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností včetně přednáškové činnosti.
2. Koordinace projektů programů školení a kurzů v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně jejich vyhodnocování s celorepublikovou působností (návrhy na zkvalitnění výuky po stránce pedagogické i odborné).
3. Komplexní provádění auditů a prověrek u certifikovaných osob v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností.
2. Koncepce a celostátní koordinace certifikačních procesů při řízení jakosti a auditů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje systému výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně koncepce systému certifikace odborné způsobilosti.
2.9
SPORT
2.9.1
INSTRUKTOR SPORTU
11. platová třída
1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a mezinárodních soutěžích.
12. platová třída
1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s účastí na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
13. platová třída
1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s umístěním do bodovaného místa na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
14. platová třída
1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích, olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy s medailovým umístěním.
2.9.2 TRENÉR
10. platová třída
1. Zajišťování odborné trenérsko metodické činnosti a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.
11. platová třída
1. Odborná trenérsko metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.
2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků studijního oboru sportovní příprava podle školního vzdělávacího programu a metodických doporučení z oblasti pedagogiky, psychologie a přírodních věd.
12. platová třída
1. Komplexní koordinace trenérsko metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni.
13. platová třída
1. Komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně (vedoucí trenér).
2.9.3 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA
9. platová třída
1. Odborné specializované činnosti při zabezpečení trenérsko metodického procesu především v oblasti regenerační, materiálně nutriční a technické.
2.10
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
2.10.1
REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
Společné práce ve státní správě a samosprávě
4. platová třída
1. Provádění dílčích prací ve státní správě a samosprávě, například shromažďování, třídění, uspořádávání, aktualizace a kontroly formálních náležitostí a úplnosti podání (žádostí), protokolů, záznamů, písemných vyhotovení rozhodnutí a dalších písemností ve správním řízení.
2. Předvolávání účastníků k jednání a ověřování jejich totožnosti.
3. Vyhotovování a vedení dílčích evidencí, přehledů, seznamů, záznamů, kartoték a protokolů, například stížností, znalců a tlumočníků a sledování lhůt.
4. Zasílání a doručování úředních písemností, popřípadě ukládání písemností.
5. platová třída
1. Provádění jednotlivých jednoduchých úkonů ve správním řízení, například předávání rozhodnutí k doručení, vyvěšování veřejné vyhlášky, určování správních nebo jiných poplatků a jednoduchých dávek včetně jejich výpočtu, zajišťování písemného vyhotovení rozhodnutí nebo zpracovávání oznámení o zahájení řízení.
2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, například důkazů, znaleckých posudků a dalších náležitostí požadovaných zvláštním předpisem, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.
3. Zajišťování odstraňování vad podání (žádostí).
4. Přijímání jednoduchých podání do protokolu.
5. Pořizování soupisu součástí spisu. Vedení návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a dokladů.
6. Provádění místních šetření podle daných pokynů.
7. Vedení správních registrů a evidencí podle obecně závazných předpisů, například vedení evidence obyvatel, zvláštních skupin občanů, cestovních dokladů, občanských nebo řidičských průkazů, úředních dokladů ke spisové dokumentaci apod.
8. Vedení centrální evidence stížností, petic a žádostí o informace včetně zajišťování a organizace jejich vyřizování.
6. platová třída
1. Příprava a vyřizování správních případů ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků nebo samostatné vyřizování dílčích částí správních aktů podle běžných postupů nebo zajišťovacích prostředků, například uložení pořádkové pokuty.
2. Příprava usnesení o postoupení podání nebo o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení. Oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení.
3. Opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování.
4. Vyměřování poplatků ve sporných a složitých případech.
5. Sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.
6. Plnění zákonných oznamovacích povinností vůči státním subjektům, například změny v územním členění státu.
7. Zajišťování doručování písemností správního orgánu ve správním řízení.
7. platová třída
1. Vyřizování správních případů ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů. Příprava výrokové části a odůvodnění rozhodnutí a poučení účastníků. Příprava rozhodnutí o nákladech řízení.
2. Příprava řešení správních případů s více účastníky zasahující do mnoha různorodých a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké posudky a složitý výkon rozhodnutí. Ustanovování opatrovníka. Posuzování podmínek pro prominutí zmeškání úkonu. Příprava závazných stanovisek správním orgánem.
3. Posuzování podnětů k zahájení správního řízení. Poskytování předběžné informace správním orgánem.
4. Vydávání příkazů včetně řešení odporu proti nim.
5. Sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.
6. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.
7. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování vysvětlení. Zajišťování záruk (přijímání, ukládání povinností složení) za splnění povinností.
8. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s právními předpisy.
9. Zajišťování odborných agend ve vymezeném dílčím úseku.
10. Dílčí poradenská činnost právnickým a fyzickým osobám u jednoduchých správních aktů a občanskosprávních záležitostí.
8. platová třída
1. Vyřizování správních případů ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci popřípadě na přerušování a zastavování řízení. Vedení společných správních řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.
2. Zajišťování ucelených odborných agend.
3. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.
4. Příprava řešení přestupků a jiných správních deliktů.
5. Příprava rozhodnutí vydaných v exekučním nebo zajišťovacím řízení.
6. Zjišťování a prohlašování nicotnosti rozhodnutí včetně zadávání podnětu k prohlášení nicotnosti.
7. Provádění opatření proti nečinnosti správního orgánu.
8. Provádění změn nebo zrušování rozhodnutí napadeného při odvolání a zpracovávání stanovisek pro odvolací správní orgán.
9. Příprava rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených zákonem nebo o jejich prominutí, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob.
10. Zajišťování agendy nedoplatků, penále a pokut.
11. Zajišťování procesní stránky vyřizování závažných a opakovaných stížností a petic.
12. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.
9. platová třída
1. Zajišťování výkonu státní správy nebo samosprávy v uceleném oboru (souhrnu věcně souvisejících agend).
2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů nebo norem úzce vymezené věcné a právní působnosti podle přesně daných postupů.
3. Provádění přezkumného řízení orgánem, který rozhodnutí vydal. Příprava výroku o vyloučení odkladného účinku.
4. Příprava rozhodnutí o obnově řízení.
5. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.
6. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné oblasti státní správy nebo samosprávy.
7. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního orgánu státní správy nebo orgánů s celostátní působností.
8. Komplexní zajišťování agend vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů.
9. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu nebo územního samosprávného celku.
10. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
10. platová třída
1. Přezkoumávání rozhodnutí odvolacího správního orgánu v přezkumném řízení.
2. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy.
3. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva.
4. Vykonávání dílčích legislativních prací, právních činností a právního poradenství v oboru služby správních úřadů nebo územních samosprávných celků a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.
5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru působnosti územního správního úřadu, v oboru působnosti územního samosprávného celku nebo v oblasti aplikace mezinárodních smluv a komunitárních předpisů.
6. Samostatné vykonávání agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu nebo vůči organizačním složkám samosprávného celku a státním podnikům.
7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
8. Zajišťování agendy obnovy správního řízení a nového rozhodování a přezkumného řízení.
9. Řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v mezích věcné a místní příslušnosti správního orgánu.
10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
11. Vyřizování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.
11. platová třída
1. Legislativní činnost a zpracovávání návrhů právních předpisů obcí nebo zpracovávání závazných opatření správních úřadů s celostátní působností.
2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy nebo činnosti územních samosprávných celků včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
3. Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně nebo orgány městské části včetně pověřování podřízených správních úřadů projednáním a rozhodováním.
4. Řešení sporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.
5. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu. Přezkoumávání rozhodnutí žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s právními předpisy.
6. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.
7. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
8. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
9. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům, vyšším územně samosprávným celkům a obcím v agendách ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a správních úřadů s celostátní působností.
10. Metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru samosprávy prováděná magistráty statutárních měst a kraji.
11. Koordinace a komplexní zajišťování agend zřizovatelských nebo zakladatelských funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu nebo samosprávného celku a státním podnikům.
12. Koordinace, metodické usměrňování a posuzování řízení o přezkumném řízení a obnově řízení z celostátních hledisek.
13. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a ověřování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
14. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.
15. Celostátní metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru státní správy.
12. platová třída
1. Komplexní zpracovávání právních předpisů s vymezenou územní působností kraje.
2. Komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů územních samosprávných celků nebo územních správních úřadů.
3. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru služby ústředního správního úřadu včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.
4. Příprava a posouzení návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní podpory výzkumu a vývoje. Koordinace prací při hodnocení výzkumných záměrů a výsledků činnosti resortních výzkumných ústavů.
5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů.
6. Stanovování postupů a zásad pro poskytování finančních podpor zásadním resortním projektům rozvoje infrastruktury.
7. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad výběru žadatelů o podpory a dotace včetně vyhodnocování projektů.
8. Výkon vlastnických (akcionářských) práv státu v orgánech organizací.
9. Odborná legislativně technická příprava publikace právních předpisů s celostátní působností a mezinárodních smluv.
10. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo komunitárních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
11. Příprava rozhodnutí o rozkladu.
12. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.
13. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
14. Tvorba koncepce oboru působnosti ústředního orgánu státní správy nebo orgánu státní správy s celostátní působností.
13. platová třída
1. Rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti ministerstva nebo dalšího ústředního orgánu státní správy nebo přezkoumávání rozhodnutí v řízení o rozkladu včetně případného zastupování v soudních sporech.
2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo komunitárních předpisů, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropských společenství.
3. Tvorba celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.
4. Výkon komplexních právních činností v celém oboru služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.
14. platová třída
1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
2. Tvorba koncepce rozvoje systému základních registrů veřejné správy České republiky.
15. platová třída
1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.
16. platová třída
1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.
Báňská správa
10. platová třída
1. Výkon státní báňské správy nad ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a pracovními podmínkami v organizacích, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do oběhu, používání a ničení výbušnin, spojené s vysokou mírou odpovědnosti za vznik neodstranitelných škod, obecného ohrožení majetku, zdraví a života osob v případě vydání chybného příkazu nebo rozhodnutí.
2. Výkon specializovaných činností při zajišťování úkolů a koordinaci prací při vybírání, správě a přerozdělování finančních prostředků z úhrad z dobývacích prostorů a vytěžených vyhrazených nerostů včetně kontroly správnosti výpočtu, včasnosti plateb, stanovení pokut a penále a zajištění rozdělení přijatých úhrad oprávněným příjemcům (obce, stát).
3. Výkon specializovaných činností při schvalování návrhu zákonem stanovené povinnosti organizace na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání a rozhodování o čerpání těchto prostředků; pravidelná kontrola vytváření této rezervy.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování inspekční činnosti báňské správy, nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a pracovními podmínkami v organizacích, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do oběhu, používání a ničení výbušnin, nad ochranou a využíváním ložisek nerostů, bezpečností provozu, zajištěním chráněných objektů a veřejného zájmu před vlivy hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a dohledu nad důslednou likvidací následků těžební činnosti na zemský povrch a na životní prostředí.
12. platová třída
1. Koordinace a stanovování metodických postupů a zásad provádění inspekčních činností v oborech báňské správy včetně poradenství organizacím podléhajícím dozoru státní báňské správy.
2. Vytváření koncepce a systému kontroly nad tvorbou finančních rezerv, které jsou organizace povinny vytvářet na vypořádání důlních škod, sanace a rekultivace území dotčeného těžbou a sjednocení podmínek rozhodování orgánů státní báňské správy pro čerpání z těchto rezerv.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a nad pracovními podmínkami v organizacích vykonávajících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.
2. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad výzkumem, vývojem, výrobou, zpracováním, uváděním do oběhu, používáním, odpalováním, ničením a zneškodňováním výbušnin.
3. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad ochranou dobývání a využívání nerostů, bezpečnosti provozu, zajištění chráněných objektů a obecného zájmu před účinky hornické činnosti, popřípadě činnosti prováděné hornickým způsobem.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, podmínek provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a podmínek používání výbušnin.
Bezpečnost státu
6. platová třída
1. Příprava, organizace a zajišťování odvodního řízení včetně vedení pomocné vojenské evidence.
2. Vedení správní agendy pro povolování vstupu a pobytu na území vojenského újezdu.
3. Provádění odborných prací při přípravě na mimořádné události, zajišťování nouzového přežití, zajišťování varování, evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.
4. Zpracovávání dílčích opatření pro mimořádné události a krizové stavy v daném územním celku.
7. platová třída
1. Provádění šetření a jiných odborných prací v systému prevence kriminality.
2. Zajišťování nezbytných dodávek vybraných potravinářských komodit a věcné zpracovávání smluv, vedení agend opatření v hospodářské mobilizaci, systému nezbytných dodávek a opatření v civilní ochraně.
3. Pořizování a přerozdělování prostředků individuální ochrany obyvatel včetně souvisejících finančních plánů a výkaznictví.
4. Zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy v daném územním celku.
8. platová třída
1. Zajišťování ucelené agendy lesní stráže ve vojenských lesích.
2. Zajišťování odborných agend v oblasti mírového doplňování a mobilizačního rozvinování ozbrojených sil.
3. Samostatné zajišťování úkolů v oblasti obrany a civilní ochrany nebo organizačních, odborných a materiálních opatření pro mimořádné události a krizové stavy a činností na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy určených subjektů včetně přípravy návrhů na určení subjektů hospodářské mobilizace a zpracovávání plánů opatření hospodářské mobilizace.
4. Zajišťování problematiky výstavby, údržby a provozu varovacích, vyrozumívacích a spojovacích systémů.
5. Zpracovávání analýz, navrhování zásad režimu života v postiženém území včetně vyhodnocování účinku krizových stavů a mimořádných událostí.
9. platová třída
1. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany, prevence závažných havárií, prevence kriminality, zpracovávání analýz jednotlivých rizikových oblastí z hlediska ochrany obyvatelstva.
2. Souhrnné zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území. Zpracovávání krizového plánu a jeho jednotlivých částí včetně zpracovávání opatření pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu daného územního celku.
3. Souhrnné zajišťování individuální a kolektivní ochrany obyvatel včetně přípravy evakuačních opatření.
4. Zajišťování prevence kriminality v rámci daného územního celku, provádění odborných prací souvisejících s prevencí kriminality, organizace a koordinace akcí prevence kriminality v rámci daného územního celku a koordinace činnosti komise prevence kriminality.
5. Komplexní zajišťování státní správy újezdního úřadu vojenského újezdu.
6. Provádění bezpečnostních prověrek fyzických osob pro stupně utajení "VYHRAZENÉ".
7. Správa a vedení vlastních registrů utajovaných skutečností.
10. platová třída
1. Vykonávání specializovaných činností při přípravě vnitroresortních a vládních analýz a koncepcí v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
2. Zajišťování připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových stavů.
3. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci okresu (obce s rozšířenou působností) nebo statutárního města.
4. Stanovování zásad rozvoje v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku.
5. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany, hospodářských opatření pro krizové stavy, prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo přípravky, prevence kriminality, zpracovávání analýz jednotlivých rizikových oblastí z hlediska ochrany obyvatelstva v kraji a hlavním městě Praze. Prevence kriminality v rámci regionu se zvýšeným výskytem kriminality.
6. Komplexní zajišťování součinnosti a spolupráce při organizačním a personálním zajišťování odvodních řízení a úkolů civilní služby v rámci daného územního celku a zpracovávání odborných stanovisek k případům závažných zjištění včetně získávání stanovisek ústředních orgánů státní správy.
7. Zabezpečování specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany, hospodářských opatření pro krizové stavy, prevence závažných havárií včetně kontrolní činnosti v kraji a hlavním městě Praze.
8. Zpracovávání analýz jednotlivých rizikových oblastí z hlediska ochrany obyvatelstva u městských částí statutárních měst včetně kontroly.
9. Provádění bezpečnostních prověrek fyzických osob pro stupeň utajení "DŮVĚRNÉ" nebo provádění bezpečnostních prověrek organizací.
10. Provádění ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob, které vykonávají nebo mají vykonávat citlivou činnost ve smyslu příslušných právních předpisů.
11. Správa a vedení ústředních registrů utajovaných skutečností.
12. Zajišťování, organizace a koordinace výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu.
13. Koordinace a metodické usměrňování individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování úkolů pro stav ohrožení státu, válečný stav, mimořádné situace a obranu nebo ochranu obyvatelstva včetně organizování a koordinace těchto činností v rámci okresu.
2. Komplexní koordinace územní vojenské správy v zabezpečení branné povinnosti, mobilizačních příprav a doplňování ozbrojených sil.
3. Koordinace vojenského a hospodářského využití vojenského újezdu včetně komplexního zabezpečování životních potřeb jeho obyvatelstva na úsecích zásobování, školství, dopravy, služeb a zdravotnictví, komplexní koordinace činnosti újezdního úřadu vojenského újezdu.
4. Zajišťování celostátních agend prevence kriminality včetně přípravy projektů prevence kriminality.
5. Posuzování požadavků oprávněných subjektů na utváření státních hmotných rezerv. Analýza prostředků k zajištění hospodářských opatření pro krizové stavy a navrhování příslušných plánů a opatření.
6. Stanovování podmínek pro kontrolu, hospodaření, ochraňování, přejímání, skladování, obměnu a jiné nakládání se státními hmotnými rezervami.
7. Zajišťování připravenosti kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst, která vykonávají působnost okresního úřadu, na řešení krizových situací. Zpracovávání samostatných částí krizového plánu kraje.
8. Metodické usměrňování rozsahu a obsahu činností na úseku obrany a ochrany obyvatelstva, hospodářských opatření pro krizové stavy, prevence závažných havárií včetně kontrolní činnosti v kraji a hlavním městě Praze.
9. Provádění bezpečnostních prověrek fyzických osob pro stupeň utajení "TAJNÉ" nebo "PŘÍSNĚ TAJNÉ", provádění bezpečnostních prověrek organizací.
10. Ověřování dodržování systémů bezpečnostních opatření s celostátní působností k ochraně utajovaných skutečností.
12. platová třída
1. Zajišťování připravenosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů na řešení krizových situací v oboru své působnosti.
2. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.
3. Metodické usměrňování prevence kriminality. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a sociální patologie, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky.
4. Výkon nejsložitějších celostátních systémových prací a analýz na úseku dopravních nehod v silničním provozu pro potřeby organizace a zaměření výkonu dopravní služby Policie České republiky, sestavování prognóz vývoje a návrh komplexních programů prevence a výchovy k dopravní kázni.
5. Příprava a hodnocení celostátních preventivních programů a projektů v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti včetně tvorby metodiky preventivních projektů.
6. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy ve vymezené působnosti resortu.
7. Celostátní koordinace utváření skladby státních hmotných rezerv, analýza a koordinace utváření komoditní a množstevní skladby státních hmotných rezerv a jejich územního rozmístění z hlediska strategických záměrů pro jejich použití.
8. Celostátní koordinace opatření ropné bezpečnosti státu, skladby a výše nouzových zásob ropy a ropných produktů a jejich rozmístění v rámci České republiky. Aktualizace plánu nouzového zabezpečení České republiky ropou a ropnými produkty.
9. Koordinace krajského integrovaného záchranného systému nebo integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy.
10. Komplexní zajišťování připravenosti kraje nebo hlavního města Prahy na řešení krizových situací, komplexní zpracovávání krizového plánu kraje. Komplexní zabezpečování koordinace činnosti bezpečnostní rady kraje.
11. Koordinace a usměrňování provádění bezpečnostních prověrek fyzických osob a provádění specializovaných odborných analytických a hodnotících činností na úseku bezpečnostních prověrek organizací.
12. Stanovování celostátních bezpečnostních standardů.
13. Bezpečnostní správa komunikačních a informačních systémů nakládajících s utajovanou skutečností nebo kryptografických systémů s celostátní působností, popřípadě v návaznosti na zahraniční systémy.
14. Provádění certifikace kryptografických prostředků a systémů, stanovování standardů a postupů certifikace technických prostředků ochrany utajovaných skutečností.
15. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu v působnosti resortu.
13. platová třída
1. Zpracovávání návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje řídících a plánovacích součástí obrany České republiky.
2. Stanovování priorit výstavby resortu obrany a jejich zabezpečení v systému obranného plánování České republiky.
3. Zpracovávání hlavních dokumentů České republiky v systému obranného plánování NATO.
4. Vytváření strategie koncepce obrany a vojenské bezpečnostní politiky státu, koordinace plnění cílů bezpečnostní politiky České republiky a společné bezpečnostní politiky NATO v resortu obrany.
5. Tvorba koncepce zapojení resortu obrany do činností v rámci OSN a OBSE, zejména do procesů kontroly zbrojení, odzbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti a vytváření evropských bezpečnostních struktur.
6. Tvorba koncepce přípravy k obraně státu v působnosti ministerstev a ústředních správních úřadů. Zajištění souladu mezi koncepcí obrany státu a koncepcí rozvoje resortu.
7. Koordinace činnosti resortu pro plnění základních funkcí státu za krizových stavů. Zpracování a projednávání nadnárodních opatření v působnosti resortu k řešení krizových situací.
8. Koordinace činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady státu.
9. Koordinace analytických prací zaměřených na příčiny kriminality a sociální patologie včetně navrhování systémových opatřeních v oblasti prevence kriminality.
10. Metodické usměrňování a koordinace činnosti při přípravě vnitroresortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
11. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace.
12. Celostátní koordinace integrovaného záchranného systému.
13. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy.
14. Tvorba koncepce ropné bezpečnosti České republiky.
15. Tvorba celostátní metodiky certifikací a bezpečnostních prověrek na úseku ochrany utajovaných skutečností.
16. Koordinace ochrany utajovaných skutečností s celostátní a mezinárodní působností.
17. Tvorba celostátní koncepce státního dozoru a kontroly v oblasti ochrany utajovaných skutečností národních i poskytovaných cizí mocí.
18. Tvorba celostátní koncepce kryptografické ochrany.
19. Stanovování postupů pro provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.
20. Tvorba metodik a standardů pro provádění certifikace kryptografických prostředků a systémů.
21. Tvorba celostátní koncepce leteckých služeb bezpečnostních a záchranných systémů.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, vojenské strategie a výstavby ozbrojených sil České republiky.
2. Koordinace činnosti ústředních orgánů, správních úřadů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně.
3. Tvorba koncepce mobilizace při zajišťování obrany České republiky.
4. Tvorba celostátní politiky hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.
5. Příprava zásadních koncepčních resortních a meziresortních materiálů pro utváření politiky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku nebo obranné politiky.
6. Tvorba celostátní politiky prevence trestné činnosti a sociální patologie.
7. Zpracovávání celostátního systému krizového řízení České republiky.
8. Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných skutečností, personální a průmyslové bezpečnosti s vazbami na jiné obory služby s celostátní a mezinárodní působností.
9. Komplexní koordinace zpracovávání koncepce zajišťování bezpečnosti státu. 10. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu.
Cenová správa
8. platová třída
1. Provádění cenových kontrol, vytýkacích řízení nebo vyhledávací činnosti.
9. platová třída
1. Analýza a statistické vyhodnocování vývoje cen, výdajů a příjmů domácností a jejich dopadů na životní náklady obyvatelstva.
2. Zjišťování obvyklých cen movitého majetku, ověřování deklarovaných údajů o hodnotách majetku daňových subjektů a kontrola cen nemovitostí zjištěných ze znaleckých posudků.
10. platová třída
1. Oceňování majetku podle cenových předpisů, zjišťování obvyklých cen majetku a zajišťování oceňovací činnosti pro výkon exekucí včetně analýzy a vyhodnocování zjištěných údajů.
2. Posuzování cenových regulačních opatření navržených regulátory podle zvláštních právních předpisů.
11. platová třída
1. Příprava návrhů na úpravy cenové regulace a změny cenových předpisů, kontrolních programů a koncepcí cenových prověrek na základě poznatků získaných v průběhu odvolacího řízení.
2. Zpracovávání návrhů na zkvalitnění způsobů oceňování jednotlivých druhů nemovitostí na základě analýz cen na trhu s nemovitostmi včetně provádění komplexní kontroly ocenění.
3. Navrhování koncepce a forem regulace cen v jednotlivých odvětvích.
4. Koordinace a metodické usměrňování cenové kontroly ve vymezené územní působnosti.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace cenových opatření a nových daňových a finančních předpisů.
2. Zpracovávání analýz a predikcí vývoje cen a výdajů domácností a jejich predikcí na vývoj míry inflace a životních nákladů.
3. Zpracovávání matematických modelů pro prognózy vývoje cen a pro zpracovávání návrhů na stanovení regulovaných cen a jejich dopadů na vývoj inflace a životních nákladů.
4. Zpracovávání nákladových analýz a návrhů forem regulace v jednotlivých odvětvích. Zpracovávání koncepčních návrhů a stanovisek k odvětvovým právním předpisům za oblast cenové regulace.
5. Tvůrčí zpracovávání obecných způsobů oceňování hmotného i nehmotného majetku.
6. Analýza vlivu subvencovaných a dumpingových dovozů na jednotlivá odvětví.
7. Příprava intervenčních zásahů při regulaci trhu v zemědělství a výrobě potravin.
8. Metodické usměrňování kontrolní činnosti, určování zásad a zpracovávání pokynů pro výkon cenové kontroly s celorepublikovou působností.
9. Stanovování postupů řešení případů zneužití hospodářského postavení v oblasti cen.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce cenové kontroly.
2. Metodické usměrňování a celostátní koordinace cenově regulačních opatření.
3. Posuzování koncepčních materiálů a právních předpisů se zřetelem na oblast cen a úroveň soutěžního prostředí, liberalizaci trhu, ochranu spotřebitele a bydlení.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce cenové politiky České republiky.
Daňová a finanční správa
4. platová třída
1. Třídění a evidence daňových přiznání nebo jiné správní dokumentace u územních finančních orgánů.
2. Příprava jednoduchých podkladů pro daňové a jiné správní řízení.
6. platová třída
1. Příprava ucelených podkladů pro jednoduchá rozhodnutí v daňovém a správním řízení včetně odborného ověřování a zpracování podání daňových subjektů podle obecně stanovených postupů.
2. Ověřování kreditní strany osobních daňových účtů s doklady bank nebo pošty včetně objasňování nejasných plateb a zúčtování daňových povinností a plateb v automatizovaném daňovém informačním systému.
7. platová třída
1. Správa jednotlivých daní nebo poplatků nebo nedaňových agend, například dotací, pokut a odvodů v rozsahu působnosti správce daně spočívající v provádění odborných prací podle obecných postupů.
2. Provádění daňových kontrol, místních šetření, vytýkacích řízení, kontrol dotací nebo vyhledávací činnosti podle přesně stanovených postupů.
3. Ověřování výše daňové a platební povinnosti daňových subjektů a vystavování předpisných, odpisných a přeúčtovacích a platebních poukazů.
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování odborných agend v rámci správy jednotlivých druhů daní nebo fází správy daní.
2. Provádění odborných prací pro výkon rozhodnutí, například oceňování movitých věcí a nemovitostí, ověřování deklarovaných údajů o hodnotách majetku daňových subjektů.
3. Vedení složitých daňových řízení formou ústních jednání.
4. Samostatné zajišťování včasnosti a správnosti uzávěrek evidence daní včetně identifikace nepřípustných stavů a koordinace činností při jejich odstraňování.
5. Zajišťování agendy převodů vybraných výnosů daní do veřejných rozpočtů.
6. Provádění daňových kontrol a kontrol dotací podle rámcových pokynů nebo úzce zaměřených revizí hospodaření se státními prostředky.
9. platová třída
1. Provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení více druhů daní nebo více fází daňového řízení.
2. Kontrola čerpání a užití dotací ze státního rozpočtu nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
3. Zajišťování agendy vyměřování více druhů daní, správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků.
4. Komplexní správa registrů daňových subjektů včetně přebírání a využívání dat registrů jiných správních úřadů.
5. Metodické usměrňování částí obce na úseku daní.
6. Zajišťování agendy poplatků.
7. Komplexní správa úseku evidence daní včetně metodického usměrňování, řešení složitých případů platebního styku a komunikace s bankami a poštou.
8. Komplexní správa agendy převodů výnosů daní do veřejných rozpočtů včetně průběžného vyhodnocování tohoto procesu a realizace příslušných opatření.
10. platová třída
1. Koordinace výkonu správy jednotlivých druhů daní nebo fází daňového řízení.
2. Koordinace a metodické usměrňování výkonu finanční revize, cenové kontroly, státního dozoru nebo správy cizích pokut v působnosti finančního ředitelství.
3. Komplexní vyměřování daní ve složitých případech daňového řízení u subjektů se zahraniční majetkovou účastí a jiných specifických subjektů, například bank nebo subjektů kolektivního investování.
4. Koordinace územní správy jednotlivých druhů dotací nebo účelově vázaných rozpočtových prostředků.
5. Provádění specializovaných daňových kontrol nebo vytýkacích řízení u specifických subjektů, subjektů se zahraniční majetkovou účastí nebo u subjektů s majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností.
6. Komplexní zpracovávání rozhodnutí o prominutí daňového nedoplatku v případech daňového řízení s výraznými dopady a vazbami na široké vrstvy obyvatelstva.
7. Komplexní zajišťování správy a vymáhání daní podle předpisů Evropské unie v rámci mezinárodní spolupráce.
8. Zajišťování vyhledávací analytické a vyhodnocovací činnosti v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
11. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní ve vymezené územní působnosti.
2. Koordinace postupů realizace správy dotací, návratných finančních výpomocí, půjček, státní podpory hypotečního úvěrování a dalších účelově vázaných výdajů ze státního rozpočtu v územní působnosti finančního ředitelství včetně realizace správy odvodů za porušení rozpočtové kázně ve vztahu k finančním prostředkům (dotacím) poskytnutým z Evropské unie nebo z Národního fondu.
3. Stanovování jednotných zásad a postupů při výkonu správy daní v působnosti územních finančních orgánů včetně poradenství a konzultačních činností.
4. Vyhodnocování účinnosti daňové a finanční správy v územní působnosti finančního ředitelství včetně systémových analýz.
5. Komplexní výkon specializovaných daňových kontrol u subjektů, subjektů se zahraniční majetkovou účastí a u subjektů s majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností.
6. Koordinace mezinárodní spolupráce při správě a vymáhání daní podle předpisů Evropské unie.
12. platová třída
1. Určování rozhodujících směrů a koncepcí daňové a finanční správy vykonávané specializovaným územním správním úřadem, s výraznými dopady do příjmů veřejných rozpočtů a širokými vazbami a součinností s dalšími správními úřady, samosprávnými celky a dalšími orgány, například činnými v trestním řízení.
2. Metodická, normotvorná a koordinační činnost v oblasti aplikace daňových a souvisejících právních předpisů s celorepublikovou působností nebo předpisů Evropské unie.
3. Vyhodnocování výsledků řízení o mimořádných opravných prostředcích a výsledků rozhodování soudů ve správním soudnictví včetně návrhu opatření při výkonu daňové správy.
4. Provádění svodných analýz daní a poplatků pro koncepční a legislativní výstupy.
5. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti územního finančního orgánu.
13. platová třída
1. Vypracovávání návrhu celostátních systémových opatření pro zvýšení efektivity výkonu daňové správy a analýzy souladu výkonu daňové a finanční správy s právními předpisy.
2. Koordinace výkonu daňové a finanční správy s celostátní působností a stanovování jednotných zásad pro zabezpečování daňových zájmů státu.
3. Zpracování predikcí plnění daňových příjmů na celostátní úrovni.
4. Kvantifikace dopadů legislativních úprav na vývoj daňových příjmů České republiky pro účely sestavení návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.
5. Koordinace a sjednocování postupu v rámci vzájemné mezinárodní pomoci při správě daní a vymáhání finančních pohledávek s mezinárodní působností.
14. platová třída
1. Zpracovávání návrhů dalšího rozvoje daňové soustavy včetně simulace rozpočtového dopadu a vyhodnocování významných legislativních, organizačních, kompetenčních a jiných změn v oboru daňové a finanční správy.
2. Vytváření strategie realizace daňové politiky včetně posuzování mezinárodně právních, makro i mikroekonomických souvislostí.
3. Komplexní zajišťování návrhů věcného řešení a návrhů zákonů na úseku daní a poplatků se zásadními dopady rozpočtovými, ekonomickými a sociálními.
4. Tvorba systému správy účelově vázaných rozpočtových prostředků republiky a Národních fondů.
Doprava
6. platová třída
1. Ověřování a vydávání písemného potvrzení o finanční způsobilosti dopravce v mezinárodní dopravě.
7. platová třída
1. Vedení plavebního rejstříku.
2. Kontrola dodržování provozních podmínek a předpisů dopravci.
8. platová třída
1. Vedení námořního rejstříku a rejstříku letadel a evidence leteckého personálu.
2. Odborné šetření plavebních nehod.
3. Posuzování splnění podmínek k provozování silniční motorové dopravy a taxislužby včetně vystavování průkazů způsobilosti.
4. Posuzování způsobilosti staveb na sledovaných vodních cestách a umístění plavebních znaků.
5. Posuzování splnění podmínek k provozování vnitrozemské vodní dopravy.
9. platová třída
1. Vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele aerotaxové dopravy, leteckých prací a ostatních leteckých činností.
2. Komplexní kontrolní činnost v oboru plavby a vodních cest.
3. Provádění cejchování plavidel.
4. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace leteckého rejstříku a námořního plavebního rejstříku.
5. Zpracovávání pokynů pro dodržování předpisů v oblasti vnitrozemské plavby.
6. Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.
7. Zajišťování licenční činnosti k provozování linky pravidelné linkové osobní dopravy a městské hromadné dopravy a vydávání stanovisek k jejich provozování.
8. Posuzování technické způsobilosti vozidel.
9. Zajišťování agendy udělování a odnímání oprávnění k provozování stanic technické kontroly a stanic měření emisí.
10. Zajišťování agendy zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
11. Posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku.
12. Souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti provozu na pozemních komunikacích, například řešení systémových opatření v oblasti dopravního značení.
13. Zajišťování agendy dopravních přestupků.
14. Výkon silničního správního úřadu.
10. platová třída
1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích 1. třídy.
2. Vydávání povolení právnickým a fyzickým osobám k činnostem zajišťujícím odbavovací procesy v civilním letectví.
3. Zpracovávání odborných stanovisek k zajišťování územní ochrany leteckých pozemních zařízení v oblastech vymezených leteckým zákonem.
4. Ověřování typové způsobilosti a provozní způsobilosti plovoucích strojů a zařízení.
5. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a rychlostních silnic s celostátní působností.
6. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
7. Zpracovávání celostátních analýz při hodnocení dopravní obslužnosti území.
8. Sledování provozních výkonů a charakteristik letadel a určených výrobků v civilním letectví k zachování jejich provozní způsobilosti a vydání potřebných opatření.
9. Celostátní koordinace při přiznávání kvalifikací a oprávnění leteckého personálu a provádění teoretických zkoušek leteckého personálu, vydávání osvědčení pro činnost leteckých škol a organizací pro ostatní druhy výcviku.
10. Zajišťování agendy vydávání souhlasů, povolení, osvědčení, průkazů způsobilosti, lodních dokladů a omezení provozu na sledované vodní cestě.
11. Šetření leteckých nehod a incidentů.
12. Posuzování a schvalování typové způsobilosti vozidel a zařízení pro stanice technické kontroly a měření emisí.
13. Posuzování a schvalování technické způsobilosti plavidel.
14. Zpracovávání kategorizace vodních cest.
15. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.
16. Posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.
17. Komplexní posuzování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla.
18. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.
19. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
20. Koordinace výkonu silničního správního úřadu.
21. Samostatné projednávání vysoce složitých a sporných případů přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, například při způsobení dopravní nehody s vysokou závažností, komplikovanými a spornými okolnostmi a způsoby spáchání a osobami pachatelů a s dlouhodobými následky, přezkoumávání pravomocných rozhodnutí, příprava rozhodnutí o obnově řízení a provádění nového řízení a příprava nového rozhodnutí o těchto přestupcích.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace kombinované dopravy v logistických přepravních systémech v rámci dopravní soustavy.
2. Ověřování provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně systému řízení a zabezpečení letového provozu.
3. Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
4. Ověřování typové způsobilosti plavidel.
5. Šetření plavebních nehod s mimořádnými následky. Odborné zjišťování příčin námořních nehod.
6. Celostátní zajišťování agendy rušení drah, změn kategorie drah nebo uzavírání závazků veřejné služby na dráze.
7. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.
8. Koordinace a posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy, ochranného pásma dráhy a ohrožení dráhy, bezpečnosti drah a drážního provozu a funkce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
9. Koordinace a posuzování vydávání licencí v mezinárodní osobní dopravě a schvalování jízdních řádů v mezinárodní osobní dopravě.
10. Koordinace a posuzování vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele aerotaxové dopravy, leteckých prací a ostatních leteckých činností nebo povolování provozování letišť a stanovení druhu letiště včetně prověřování žadatelů o provozování letiště.
11. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech dopravy.
12. Koordinace, posuzování povolování provozování vodní dopravy na území nebo přes území České republiky zahraničním provozovatelem.
13. Stanovování standardů pro zřizování a provozování veřejných přístavů.
14. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti vozidel a zařízení pro stanice technické kontroly a měření emisí.
15. Zpracovávání celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení v oblastech vymezených leteckým zákonem.
16. Výkon silničního správního úřadu ve smyslu zákona o pozemních komunikacích a dalších zvláštních předpisů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.
17. Zajišťování agendy licencí k obchodní letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb, vydávání provozních oprávnění pro zahraniční letecké společnosti, schvalování letových řádů leteckých dopravců, udělování povolení cizím leteckým společnostem nebo schvalování tarifů v letecké dopravě.
18. Šetření leteckých nehod a incidentů s mimořádnými následky, k nimž došlo za mimořádných okolností.
19. Celostátní výkon vrchního státního dozoru a státního dozoru v oborech dopravy.
20. Výkon speciálního stavebního úřadu pro dálnice a rychlostní silnice, speciálního stavebního úřadu na dráhách nebo speciálního stavebního úřadu pro letecké stavby, speciálního stavebního úřadu pro vnitrozemské vodní cesty a přístavy.
21. Koordinace a posuzování povolování zvláštního užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přesahuje územní obvody krajů.
22. Stanovování zásad pro výběr osob provádějících ověřování technické způsobilosti v oblasti námořní a vnitrozemské plavby.
23. Stanovování postupů pro provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku, provádění zkoušek žadatelů o vydávání průkazu zkušebního komisaře a vydávání průkazů zkušebního komisaře, vydávání pověření k provádění přezkoušení řidičů.
24. Výkon dopravně inženýrské činnosti na úseku dálnic a silnic pro motorová vozidla včetně posuzování automatizovaných systémů řízení silničního provozu na těchto pozemních komunikacích s celostátní působností.
25. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti statutárního města.
26. Samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů spáchaných v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
12. platová třída
1. Celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření leteckých nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.
2. Celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření plavebních a námořních nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.
3. Ověřování typové způsobilosti letadel, letadlové a letecké techniky.
4. Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
5. Zpracovávání celostátních metodických postupů a koordinace státního dozoru v oborech dopravy.
6. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací městské hromadné dopravy a kombinované dopravy a základní dopravní obslužnosti nebo vodních cest a přístavů.
7. Mezinárodní koordinace a určování kmitočtů pro použití v civilním letectví.
8. Tvorba metodických postupů pro potřeby územních správních úřadů a úřadů samosprávných celků a koordinace konzultační a lektorské činnosti v silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích.
9. Stanovování metodiky pro tvorbu technických norem pro obory dopravy.
10. Tvorba letových postupů a jejich zavádění do leteckého provozu.
11. Stanovování zásad a podmínek pro ověření typové způsobilosti plavidel.
12. Metodické usměrňování rušení drah, změn kategorie drah a koordinace uzavírání závazků veřejné služby na dráze.
13. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.
14. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.
15. Tvorba koncepce a zásad k regulaci přístupu dopravců na dopravní cestu.
16. Koordinace zajištění podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení v rámci mezinárodní dopravy.
17. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.
18. Navrhování celostátních opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a koordinace činnosti příslušných orgánů činných v této oblasti včetně vyhodnocování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a účinnosti postupů preventivního působení.
19. Tvorba koncepce regulace tarifů v železniční a silniční dopravě.
20. Mezinárodní koordinace a schvalování letových řádů a leteckých dopravců, vydávání provozních oprávnění zahraničním leteckým společnostem a schvalování tarifů v letecké dopravě včetně koncepce vydávání licencí k obchodním činnostem v letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb.
21. Celostátní letové ověřování provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně komplexních systémů řízení a zabezpečení letového provozu.
22. Usměrňování odborného dohledu nad způsobilostí právnických osob pověřených posuzováním shody a certifikací výrobků. Stanovování metodiky pro pověřené homologační zkušebny a pověřené automobilové a ostatní zkušebny působící v oblasti technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.
23. Mezinárodní koordinace opravňování leteckých výrobců, opravců, projekčních kanceláří a zkušeben s mezinárodní působností.
13. platová třída
1. Koordinace programu technické normalizace a stanovení metodiky pro tvorbu technických norem v souladu s programy mezinárodních a evropských normalizačních organizací v oborech dopravy, poštovních služeb a telekomunikací včetně koordinace účasti České republiky na tvorbě mezinárodních a evropských norem v rámci mezinárodních a evropských organizací. Stanovování základních parametrů staveb a technických a technologických zařízení v oborech dopravy, poštovních služeb a telekomunikací.
2. Zpracovávání prognóz trhu dopravy, poštovních služeb a telekomunikací a poptávky po službách včetně analýz vývoje.
3. Metodické usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy, poštovních služeb a telekomunikací, územní ochrany dopravních koridorů a koncepce rozvoje dopravní soustavy. Koordinace rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky.
4. Tvorba celostátní koncepce bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo silniční nákladní dopravy.
5. Tvorba celostátní koncepce státního dozoru v oborech dopravy.
6. Zpracovávání metodických postupů podle koncepčních a strategických materiálů v oblasti rozvoje drah, provozování drah a drážní dopravy. Tvorba koncepce a zásad pro rušení drah s ohledem na mezinárodní, celostátní a regionální požadavky dopravní obslužnosti. Tvorba koncepce postupů privatizace s ohledem na zajištění provozuschopnosti, dopravní obslužnosti a mezinárodních závazků v drážní dopravě.
7. Tvorba celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v oborech dopravy.
8. Tvorba koncepce a zásad kategorizace drah včetně výhledů s ohledem na mezinárodní, celostátní a regionální požadavky dopravní obslužnosti.
9. Tvorba koncepce rozvoje systémů řízení a zabezpečení letového provozu.
10. Tvorba celostátní koncepce a zásad dopravních vztahů v oborech dopravy včetně cenové a poplatkové politiky.
11. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti letadel a letecké techniky ve spolupráci s mezinárodními organizacemi odpovědnými za bezpečnost leteckého provozu.
12. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
13. Tvorba celostátních koncepcí a zásad veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy, integrovaných dopravních systémů nebo kombinované dopravy.
14. Tvorba celostátní koncepce rozvoje organizačních struktur a informačních technologií v železniční dopravě.
15. Zpracovávání celostátních zásad pro kontrolu vývoje nabídky kapacit a vyhodnocování intenzity silniční nákladní dopravy.
16. Mezinárodní a vnitrostátní koordinace a stanovení celostátní metodiky ověřování způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně komplexních systémů řízení a bezpečnosti letového provozu.
17. Tvorba koncepce rozvoje námořní plavby.
18. Tvorba celostátní koncepce výkonu státní správy v oborech dopravy.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí jednotlivých dopravních oborů (správy silniční dopravy a provozu na pozemních komunikacích, pozemních komunikací, drah a drážní dopravy, civilního letectví, plavby a vodních cest, veřejné dopravy, městské hromadné a kombinované dopravy) včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce ve specializovaných oborech služby a metodického a odborného usměrňování správních úřadů s celorepublikovou působností.
2. Tvorba a aktualizace celostátního rozvojového plánu sektoru dopravy, poštovních služeb a telekomunikací včetně koordinace s regionálními projekty.
3. Tvorba celostátní dopravní politiky z hlediska telematiky a rozvoje inteligentních dopravních systémů.
4. Tvorba celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury.
5. Tvorba koncepce zpracovávání celostátních územně technických podkladů dopravní politiky státu včetně jejich mezinárodní a meziresortní koordinace.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie dopravní politiky státu.
Dozor nad kapitálovým trhem
6. platová třída
1. Vyhledávací činnosti formou ověřování úplnosti evidence a registrace subjektů kapitálového trhu.
8. platová třída
1. Vyhledávací činnost prováděná bez přímé součinnosti se subjektem kapitálového trhu.
9. platová třída
1. Vyhodnocování získaných poznatků z oblasti státního dozoru nad kapitálovým trhem a příprava metodických podkladů v oblasti kapitálových trhů.
10. platová třída
1. Metodické činnosti v oboru kapitálových trhů.
2. Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu kapitálového trhu.
11. platová třída
1. Posuzování ekonomických a právních aktivit pro vypracování komplexních analýz a právních stanovisek.
2. Koordinace metodické činnosti v oblasti kapitálových trhů mezi jednotlivými subjekty.
3. Koordinace komplexní kontroly kapitálového trhu ve vymezené oblasti.
4. Analýza vývoje kapitálového trhu a odborné zajišťování monitorovacích činností pro potřeby státního dozoru.
12. platová třída
1. Provádění souhrnných analýz stavu a předpokládaného vývoje kapitálového trhu z hlediska dodržování zákonných norem včetně tvorby koncepcí řešení krizových situací.
2. Koncepční činnost v oblasti dozoru nad kapitálovým trhem.
13. platová třída
1. Posuzování a navrhování změn v právních předpisech ve vztahu ke kapitálovému trhu. Zpracovávání analýz kapitálových trhů pro utváření koncepce politiky kapitálového trhu.
2. Tvorba celostátní koncepce dozoru v oblasti kapitálového trhu.
14. platová třída
1. Zpracovávání návrhů dalšího rozvoje kapitálového trhu a vyhodnocování významných legislativních, kompetenčních a jiných změn v oblasti kapitálového trhu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce politiky kapitálového trhu.
Finanční a fiskální politika
13. platová třída
1. Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení a prognózování makroekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky.
2. Tvorba koncepce mimorozpočtového financování resortu.
14. platová třída
1. Prognózování vývoje makroekonomických sektorů a fungování trhů pro potřeby formulování fiskální a rozpočtové politiky.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.
Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
11. platová třída
1. Sestavování a aktualizace celostátních plánů přezkoumávání hospodaření všech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dozoru nad přezkoumáváním hospodaření v přenesené působnosti.
12. platová třída
1. Stanovování celostátních zásad a principů pro výkon dozoru nad přezkoumáváním hospodaření územních samosprávných celků.
2. Tvorba celostátní koncepce výkonu přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce, metodiky a koordinace finanční kontroly ve veřejné správě. Navrhování celostátních systémových opatření na úseku finanční kontroly v celé veřejné správě.
2. Tvorba celostátní koncepce a strategických záměrů přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování finanční kontroly v celé veřejné správě České republiky včetně její harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními kontrolními systémy.
Finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem
6. platová třída
1. Zajišťování jednoduchých analýz informací o finančním trhu.
9. platová třída
1. Aplikace právních předpisů při přípravě metodických podkladů v oblasti finančních trhů.
10. platová třída
1. Metodické činnosti v oblasti finančních trhů.
11. platová třída
1. Koordinace metodické činnosti v oblasti finančních trhů mezi jednotlivými subjekty.
12. platová třída
1. Systémové práce spojené s tvorbou politiky finančních trhů. Koordinace tvorby analytických a metodických materiálů.
13. platová třída
1. Posuzování a navrhování změn v právních předpisech ve vztahu k finančnímu trhu. Zpracovávání analýz finančních trhů při utváření koncepce politiky finančního trhu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce finančního trhu a jejich sbližování s mezinárodními normami. Systémová koordinace finančního trhu s mezinárodními a nadnárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce politiky finančního trhu.
Kontrola, inspekce, dozor
4. platová třída
1. Provádění dílčích prací při kontrolních akcích, zpracovávání základních podkladů z kontrol a zpracovávání písemné přípravy pro kontrolu.
6. platová třída
1. Provádění kontrolních prací podle daných postupů.
7. platová třída
1. Samostatné provádění kontrolních prací, zpracovávání závěrečných kontrolních protokolů, návrh závěrů k odstranění nedostatků.
2. Provádění dílčích inspekčních prací památkové inspekce, odborné zpracování, ověřování a došetřování podkladů pro kontrolní činnost v působnosti památkové inspekce.
3. Vykonávání puncovní kontroly a puncovní inspekce vymezeného okruhu drahých kovů včetně označování.
4. Dílčí inspekční a dozorová činnost v ochraně životního prostředí v předem vymezeném dílčím rozsahu.
5. Kontrolní tematická činnost a místní šetření podle pokynů, například kontrola plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.
6. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků, veterinárních léčivých přípravků, technických veterinárních prostředků a veterinárních přípravků.
7. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování petic a stížností.
8. platová třída
1. Provádění státního dozoru, státní inspekce nebo kontroly podle stanovených postupů ve vymezené působnosti.
2. Výkon kontrolní činnosti v oblasti ochrany životního prostředí včetně přípravy rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených právním předpisem a navrhování a ukládání nápravných opatření.
3. Puncovní kontrola a puncovní inspekce všech druhů drahých kovů.
4. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků nebo technických veterinárních prostředků a veterinárních přípravků pod dohledem.
5. Organizace činností spojených s registrací léčiv, léčivých přípravků a technických prostředků.
9. platová třída
1. Samostatné provádění specializované státní inspekce, státního dozoru nebo kontroly nad dodržováním povinností, vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti úřadu.
2. Samostatná puncovní inspekce a kontrola drahých kovů pomocí technologií instrumentální analýzy.
3. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany života, zdraví a podstatných ekonomických zájmů spotřebitele a jeho práva na informace včetně provádění základních poradenských činností v oblasti ochrany spotřebitele.
4. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
5. Provádění inspekčních a kontrolních činností v energetických odvětvích v rozsahu působnosti příslušného inspektorátu.
6. Vyhodnocování výsledků měření velkých zdrojů znečišťování, emisí u zdrojů znečišťování kontinuálními analyzátory, verifikace vstupních dat registru zdrojů znečišťování ve složkách životního prostředí včetně správního rozhodnutí.
7. Samostatné provádění specializovaných kontrol a státního dozoru nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle obvyklých postupů včetně přípravy návrhu opatření a rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených předpisy o ochraně životního prostředí nebo jejich prominutí, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob, o pozastavení platnosti osvědčení vydaného pověřenou osobou.
8. Kontrola vydávání souhlasů k povolování staveb velkých zdrojů znečišťování, provádění revizí u zdrojů znečištění a šetření havarijního znečištění vod, kontrola nakládání s určitými druhy odpadu, zaměřená na speciální způsoby úpravy, zneškodňování nebo využívání odpadů.
9. Vyhodnocování inspekční činnosti v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí na regionální úrovni.
10. Výkon státní inspekce nad způsobilostí jednotlivých technických zařízení a nad odbornou způsobilostí skupin zaměstnanců, včetně vydávání odborných posudků a jiných úředních dokladů (například protokolů o kontrole) o inspekčních úkonech.
11. Kontrola hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem v předem vymezeném dílčím rozsahu.
12. Provádění státního zdravotního dozoru a kontroly na úseku ochrany veřejného zdraví, šetření nebo dozoru nad léčivy, veterinárními léčivými přípravky, veterinárními technickými prostředky nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům.
13. Provádění činností spojených s posuzováním registrací běžných léčiv.
14. Výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správní řízení při výskytu karanténních škodlivých organismů.
15. Odborné posouzení podmínek pro povinnou registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení chráněných zón a výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
16. Provádění veterinárně hygienického dozoru a šetření v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření. Provádění odborných veterinárnětechnických prací při prohlídce zvířat a masa.
17. Provádění rostlinolékařské kontroly a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky.
18. Kontrola plnění opatření uložených orgány ochrany veřejného zdraví a hodnocení výsledků.
19. Samostatný výkon finanční revize nebo cenové kontroly v působnosti územního finančního orgánu.
20. Samostatný výkon státního dozoru nad provozováním loterií, tombol a sázkových her včetně dozoru v hernách a kasinech.
21. Zajišťování kontroly výroby a oběhu lihu v působnosti finančního úřadu.
22. Samostatný výkon státního dozoru pro registraci odrůd, krmiv a hnojiv a certifikaci rozmnožovacího materiálu a pro ochranu půdy.
23. Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě se škodou menší než velkého rozsahu včetně kontroly plnění uložených opatření.
10. platová třída
1. Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu.
2. Přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému.
3. Provádění státního dozoru a inspekce životního prostředí v celém rozsahu působnosti územních orgánů státní správy, odborně náročná inspekční a dozorová činnost ve zvláště chráněných územích a při ochraně zvláště chráněných druhů organismů, kontrola způsobu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřenými osobami. Vyhodnocování trendů a stanovení priorit kontrolní činnosti v ochraně přírody a krajiny.
4. Komplexní výkon puncovní inspekce a puncovní kontroly, vývoj, ověřování a aplikace metod rozpoznávání a identifikace falešných puncovních značek.
5. Inspekce práce v oblasti pracovních podmínek, pracovního prostředí a pracovišť nebo v oblasti dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.
6. Komplexní vykonávání inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
7. Samostatný výkon inspekce nad bezpečností výrobků uváděných na vnitřní trh.
8. Samostatné provádění kontrol a šetření v terénu při postihu klamání spotřebitele výrobky porušujícími práva duševního vlastnictví.
9. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů.
10. Provádění státního odborného požárního dozoru.
11. Komplexní výkon cenové kontroly v působnosti územních správních úřadů. Koordinace výkonu cenové kontroly v působnosti územního samosprávného celku.
12. Koordinace kontroly daní a poplatků nebo pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v působnosti územních samosprávných celků.
13. Provádění státního zdravotního dozoru a kontroly v oblasti veřejného zdraví, šetření nebo dozoru nad léčivy, léčivými přípravky, veterinárními a zdravotnickými prostředky včetně odběru vzorků, například odběr vzorků léčivých přípravků připravených v lékárnách.
14. Komplexní vykonávání inspekce nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.
15. Koordinace a provádění posuzování registrací běžných léčiv, veterinárních léčivých přípravků, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.
16. Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
17. Výkon kontrolní činnosti při provádění kryptografické ochrany.
18. Samostatné provádění kontroly rozmnožovacího materiálu, hnojiv, krmiv nebo půdy včetně přípravy a posuzování dokumentace. Provádění biologických pokusů v rámci zkoušení odrůd a biologického zkoušení krmiv.
19. Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě se škodou velkého rozsahu a postižením na zdraví, kontrola plnění uložených opatření a komplexní analýza zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě včetně návrhu systémových opatření pro zvýšení bezpečnosti drážní dopravy.
20. Provádění kontrolní a dozorové činnosti spojené s povolováním předávání osobních údajů do zahraničí a s výkonem společných mezinárodních akcí dozoru.
21. Komplexní výkon kontroly prováděné ve stavebních spořitelnách (bankách).
22. Provádění státního dozoru a inspekce nad dodržováním hygienických podmínek v chovech zvířat a ve výrobě a zpracování živočišných produktů a při provádění atergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečních zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.
23. Výkon státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb.
11. platová třída
1. Výkon složitých systémových postupů fytosanitární kontroly v návaznosti na mimořádná rostlinolékařská opatření širšího rozsahu.
2. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním veterinárních požadavků nebo v oblasti šlechtění a plemenitby včetně vytváření identifikačního a registračního systému pro hospodářská zvířata.
3. Celostátní koordinace výkonu puncovní inspekce a puncovní kontroly v komplexním rozsahu, výkon trvalé kontroly depozitu druhových etalonů drahých kovů a úředních značek.
4. Celostátní koordinace procesů akreditace v oblasti puncovnictví.
5. Komplexní výkon energetické inspekce.
6. Zpracovávání programu dozorčí činnosti s návazností na přímo řízené organizace státního odborného dozoru podle analýz výsledků dozorčí činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.
7. Koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
8. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním metod měření, zajišťování povinností uložených zákonem o metrologii, vydávání osvědčení, odborných posudků nebo jiných úředních dokladů o inspekčních, dozorčích, analytických nebo kontrolních úkonech, které se stávají veřejnými listinami.
9. Komplexní výkon státní inspekce anebo dozoru nad způsobilostí zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů uváděných do oběhu.
10. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů na opatření památkové inspekce ministerstva.
11. Komplexní výkon inspekce práce.
12. Komplexní výkon inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí.
13. Komplexní zajišťování inspekce na úseku zacházení s návykovými látkami.
14. Komplexní provádění registrace léčiv včetně postregistračního vyhodnocovávání a povolování jejich klinického hodnocení nebo přípravků na ochranu rostlin. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů, stanovování závěrů.
15. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní praxe, správné laboratorní praxe a správné klinické praxe, ve výrobě, přípravě, distribuci, výdeji nebo prodeji léčiv a při jejich zkoušení obecně či při klinickém zkoušení a při výdeji a používání zdravotnických prostředků nebo veterinárních technických prostředků a veterinárních přípravků včetně výkonu státní inspekce nad dodržováním zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekusory.
16. Koordinace kontrolní činnosti v daném rozsahu působnosti státní správy v oblasti potravin, potravinových surovin a výrobků, analýza výsledků kontroly, provádění metodického vedení a vytváření podkladů pro vytyčení koncepce kontroly.
17. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní a správné laboratorní praxe v oblasti potravin, potravinových surovin a výrobků.
18. Metodické usměrňování inspekce výkonu státní správy katastru a dohledu nad ověřováním výsledků zeměměřických činností využívaných ve veřejném zájmu.
19. Komplexní výkon státního dozoru v oblasti ochrany utajovaných skutečností.
20. Komplexní správa a vedení ústředních registrů utajovaných skutečností.
21. Komplexní výkon inspekce a zkoušení půdy, odrůd, rozmnožovacího materiálu, chmele, hnojiv a krmiv.
22. Komplexní výkon drážní inspekce.
23. Výkon komplexní kontrolní činnosti v oblasti zpracovávání osobních údajů a elektronického podpisu.
24. Ověřování dodržování používání bezpečných systémů a nástrojů elektronického podpisu poskytovateli, kteří vydávají kvalifikované certifikáty.
25. Komplexní výkon cenové kontroly s celostátní působností.
26. Koordinace státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.
27. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti úřadu práce.
12. platová třída
1. Výkon ucelených odborných činností ve vymezeném úseku státní správy při využívání jaderné energie a v oblasti radiační ochrany, spojené s teoretickým zvládnutím a praktickým osvojením odborné problematiky včetně účasti při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou.
2. Zajišťování komplexní metodické a kontrolní (dozorové) činnosti v rozsahu působnosti úřadu v oblasti kontroly zákazu chemických a biologických zbraní.
3. Stanovování celostátní metodiky a postupů puncovní kontroly a puncovní inspekce v celém rozsahu včetně akreditace a certifikace v puncovnictví.
4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí výrobků uváděných na trh, nad způsobilostí složitých komplexů zařízení při jejich uvádění na trh, při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele nebo státu.
5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v energetice.
6. Stanovování celostátní metodiky výkonu inspekce práce.
7. Stanovování celostátní metodiky výkonu památkové inspekce.
8. Hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy České republiky, získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání včetně zjišťování a hodnocení náplní školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.
9. Posuzování a schvalování nových technologií a analytických rozborů směsí látek sloužících k ochraně životního prostředí s republikovou působností, příprava návrhů na řešení nestandardních a krizových situací pro orgány státní správy s celorepublikovou působností, metodické vedení regionálních pracovišť ochrany složek životního prostředí.
10. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v oblasti ochrany životního prostředí.
11. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oborech veterinární péče, rostlinolékařské péče, ochrany práv k novým odrůdám rostlin, šlechtění, plemenitby, bezpečnosti potravin, identifikace a registrace hospodářských zvířat.
12. Komplexní zajišťování složitých úkolů a činností spojených s registrací léčiv a léčivých přípravků, klinického hodnocení, farmakovigilance, inspekční činností a dozoru nad zdravotnickými prostředky.
13. Celostátní koordinace inspekcí správné výrobní a správné laboratorní praxe, zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v oblasti potravin, potravinových surovin a výrobků a v ochraně zdraví zvířat.
14. Klinické hodnocení zdravotnických prostředků.
15. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů.
16. Komplexní zabezpečování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
17. Celostátní koordinace a stanovování metod a pravidel dozoru v oblasti vstupů do zemědělství a půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.
18. Zpracovávání územní koncepce a koordinace státní kontroly, inspekce a dohledu na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí.
19. Koordinace a zajišťování komplexní kontroly Ministerstva vnitra ve vztahu k orgánům kraje a okresním úřadům.
20. Stanovování celostátní metodiky výkonu drážní inspekce.
21. Provádění celostátních analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných činností na úseku kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy a kontroly připravenosti útvarů a jednotek k plnění úkolů podle standardů NATO a kontrola činnosti jednotek v zahraničí.
22. Metodické usměrňování a koordinace dozoru nad ochranou osobních údajů a elektronickým podpisem.
23. Vyhodnocování účinnosti nástrojů elektronického podpisu stanovené právními předpisy.
24. Stanovování věcných, personálních a organizačních předpokladů akreditace poskytovatelů certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru v oblasti ochrany životního prostředí.
2. Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státní inspekce (dozoru) nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti, nad přepravou a nakládáním s jadernými materiály, nad opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření, dohled nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní s celorepublikovou působností.
3. Tvorba koncepce puncovní kontroly a puncovní inspekce.
4. Tvorba koncepce a koordinace v registraci léčiv, inspekční činnosti a dozoru nad zdravotnickými prostředky nebo veterinárními léčivými přípravky.
5. Tvorba koncepce inspekce práce.
6. Tvorba koncepce a celostátní koordinace inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
7. Tvorba celostátní koncepce inspekce v energetice.
8. Tvorba koncepce celostátního systému kontroly, ověřování a zkoušení střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a balisticky odolných materiálů.
9. Tvorba celostátní koncepce dozoru nad bezpečností potravin nebo nad vstupy do zemědělství a půdy.
10. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce.
11. Zpracovávání hlavních směrů rozvoje školní inspekce.
12. Tvorba a rozvoj metod evaluační a inspekční činnosti v oblasti hodnocení předškolních zařízení, škol a školských zařízení.
13. Tvorba zásad programů evaluace vzdělávání na základě koncepcí dlouhodobého vývoje celostátního vzdělávacího systému.
14. Tvorba metod a nástrojů pro zjišťování nových trendů ve vzdělávání.
15. Tvorba koncepce inspekce a dozoru při ochraně, využívání a vyhledávání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
16. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního veterinárního dozoru nebo dozoru nad šlechtěním a plemenitbou hospodářských zvířat, koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů.
17. Tvorba celostátní koncepce kontroly jakosti veterinárních léčivých přípravků a registračního procesu.
18. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru nad zákonností v činnosti krajů včetně zajišťování nápravy nezákonnosti.
19. Tvorba koncepce a celostátní koordinace kontrol činnosti orgánů kraje a okresních úřadů ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy.
20. Tvorba celostátní koncepce kontroly kryptografické ochrany.
21. Tvorba celostátní koncepce drážní inspekce.
22. Tvorba koncepce a systému kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy, metodické usměrňování kontroly i v návaznosti na závazky vyplývající z členství v NATO a EU a při působení jednotek Armády České republiky na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru účastí na mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích.
23. Stanovování celostátních zásad a principů pro ověřování bezpečnostních systémů, nástrojů elektronického podpisu používaných poskytovateli certifikačních služeb vydávajícími kvalifikované certifikáty a prostředků pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů.
24. Stanovování celostátních zásad a principů pro hodnocení nástrojů elektronického podpisu.
25. Tvorba koncepce dozoru v oblasti zpracovávání osobních údajů včetně posuzování obecné úrovně nasazených technických formulací.
26. Tvorba koncepce a metodiky účasti na výkonu mezinárodní dozorové činnosti EU a společných mezinárodních akcí dozoru v oblasti ochrany osobních údajů.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce dozoru v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření, s radioaktivními odpady, s jadernými materiály, v oblasti přepravy jaderných materiálů a radionuklidových zářičů a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření.
2. Tvorba koncepce ochrany osobních údajů.
3. Tvorba celostátní koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávané všemi orgány veřejné správy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, radiační ochrany obyvatelstva a nešíření zbraní hromadného ničení.
Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí
12. platová třída
1. Podpora řízení projektů zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí v mezisektorovém průřezu i v rámci jednotlivých sektorů.
13. platová třída
1. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly jejího využívání.
2. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků z rozpočtu Evropské unie nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků z rozpočtu Evropské unie včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly jejího využívání.
14. platová třída
1. Tvorba programů vývoje využívání zahraniční pomoci Českou republikou v meziresortním a sektorovém průřezu.
2. Tvorba rozvojových programů pro využívání prostředků rozpočtu Evropské unie nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí.
Kultura
6. platová třída
1. Evidence památkového fondu v území, registrace kulturních památek včetně evidenčních listů jednotlivých kulturních památek.
8. platová třída
1. Zajišťování agendy prohlašování kulturních památek.
2. Zajišťování odborné agendy v oblasti autorských práv, práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.
9. platová třída
1. Samostatné provádění rozborové, hodnotící, rozhodovací a kontrolní činnosti v oblasti vývozu a prodeje a výkupu předmětů kulturní hodnoty do státních sbírek, schvalování, vyřazování předmětů ze sbírek muzeí a galerií, zápůjček sbírkových předmětů do zahraničí a k výměnám sbírkových předmětů.
2. Samostatná celostátní organizační a kontrolní činnost při zabezpečování a ochraně objektů kulturních památek a sbírkových předmětů.
3. Samostatné zajišťování ucelených odborných agend v oblasti kultury a státní památkové péče, včetně specializovaných agend péče o kulturní památky, národní kulturní památky a archeologické nálezy.
4. Posuzování územních plánů a urbanistických studií z hlediska památkové péče.
10. platová třída
1. Zajišťování péče o kulturní památky a koordinace správy místních památek a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů) kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
11. platová třída
1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované práce v dílčích oblastech umění, kulturně výchovné činnosti, ochrany kulturních památek a sbírkových předmětů, tisku, audiovize, nových informačních technologií.
2. Koncepce a koordinace správy místních památek, jejich obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek včetně stanovování způsobu financování.
3. Zpracovávání koncepcí a programů rozvoje muzejních, galerijních, divadelních, knihovnických, kulturně naučných, vědeckopopulárních a dalších oblastí kultury.
12. platová třída
1. Stanovování celostátních principů a zásad na úseku památkové péče, například pro prohlašování a rušení věcí za kulturní památky, pro přemisťování kulturních památek, pro udělování oprávnění k restaurování kulturních památek, pro vydávání povolení k provádění archeologických výzkumů.
2. Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných kulturních památek a sbírkových předmětů.
3. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku památkové péče, ochrany a zachování kulturních památek a památkových území, movitého kulturního dědictví a činnosti sbírkotvorných institucí, na úseku uchování, rozvoje a podpory profesionálního umění, literární tvorby a knižní kultury, knihoven a knihovnictví, vydavatelské činnosti, při vytváření, uchovávání, rozvoji a podpoře kulturně výchovné činnosti, neprofesionálního umění a v oblasti periodického tisku.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce systému ochrany a zabezpečení kulturních památek a sbírkových předmětů v návaznosti na mezinárodní systémy.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje umění, kulturně výchovné činnosti, uchování a ochrany kulturních památek, oblasti sbírkových předmětů, ve věcech církví a náboženských společností, tisku a jiných informačních prostředků, ve věcech rozhlasového a televizního vysílání a ve věcech autorského práva.
3. Koordinace celostátního systému státní památkové péče ve vazbě zejména na územní plánování a stavební řád, správu životního prostředí a mezinárodní závazky.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje politiky umění, kulturně výchovné politiky, ochrany kulturních památek a sbírkových předmětů včetně koordinace mezinárodních souvislostí.
2. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje oboru sbírkových předmětů a vědeckých sbírek nejvyššího celostátního a mezinárodního významu v oboru přírodních a humanitních věd.
3. Tvorba dlouhodobé koncepce rozvoje na úseku vztahu státu a církví a náboženských společností České republiky a tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky v oblasti církví a náboženských společností.
4. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje oblasti hromadných sdělovacích prostředků, audiovize a nových informačních prostředků.
5. Tvorba celostátních koncepcí ochrany práv duševního vlastnictví.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.
Loterie a jiné podobné hry
8. platová třída
1. Zajišťování agendy v oblasti správy loterií a jiných podobných her.
9. platová třída
1. Výkon státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.
10. platová třída
1. Zpracovávání metodických návodů a dalších metodických materiálů v oboru loterií a jiných podobných her pro ostatní povolující orgány a orgány vykonávající státní dozor.
12. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru na úseku tombol, loterií a jiných podobných her ve vztahu k územním finančním orgánům a obcím vykonávajících státní dozor.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce oblasti loterií a jiných podobných her.
Majetková správa
8. platová třída
1. Zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, prodeje a jiných forem dispozice.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem. Samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem územně samosprávných celků.
2. Metodické usměrňování částí obce na úseku správy majetku.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných způsobů disponování s tímto majetkem včetně kontroly.
2. Navrhování komerčního a obchodního využití majetku obce včetně ekonomických analýz a návrhů na svěření majetku částem obce nebo jiným subjektům.
3. Komplexní zajišťování odborných činností v procesu privatizace majetku státu včetně tvorby metodiky dané agendy.
11. platová třída
1. Hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem.
2. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem statutárního města, jeho nabývání, převodu, prodeje, pronájmu, zastavování apod.
3. Koordinace postupu a metodické usměrňování privatizačního procesu majetku státu.
4. Provádění systémových specializovaných prací v oblasti programového financování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly hospodaření s majetkem státu vůči organizačním složkám státu a státním organizacím.
2. Zpracovávání analytických a metodických materiálů v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční. Zpracovávání obecných metodických postupů ministerstva v oblasti hospodaření s majetkem státu.
3. Celostátní poradenská činnost v oblasti restitucí a vyrovnání (vydání) majetkových podílů z transformace zemědělských družstev.
4. Komplexní výkon činností spojených s tvorbou privatizačních projektů, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů.
5. Koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu.
2. Tvorba kontrolní politiky státu na úseku hospodaření s majetkem státu.
3. Tvorba koncepce privatizace ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se zřetelem na povahu majetku státu a majetkových účastí státu na podnikání jiných osob, které jsou předmětem privatizace.
4. Stanovování celostátních zásadních postupů privatizace majetku státu.
5. Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu a financování investic ministerstev a ústředních správních úřadů s rozsáhlým vnitřním členěním a dalšími vazbami na jiné celostátní nebo mezinárodní systémy.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu.
2. Tvorba koncepce zásadních programů privatizace majetku státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce politiky pohybu kapitálu a plateb a v oblasti ochrany zahraničních investic.
Odborné zabezpečení činnosti vlády
10. platová třída
1. Koordinace a zajišťování úkolů vlády ve vztahu k Poslanecké sněmovně, Senátu a Kanceláři prezidenta republiky.
11. platová třída
1. Posuzování správnosti postupu ústředních správních úřadů ve vztahu k vládě.
12. platová třída
1. Zajišťování souladu závěrů vlády s právním řádem, programovým prohlášením a dalšími souvisejícími dokumenty a jejich promítnutí do návrhu usnesení vlády.
13. platová třída
1. Systémová koordinace a metodické usměrňování zabezpečení činnosti vlády.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce regulatorní reformy a systémová koordinace meziresortních projektů v oblasti regulatorní reformy.
Pozemková správa
6. platová třída
1. Vystavování protokolů bonity půdy včetně aktualizace podkladů a vedení evidence.
7. platová třída
1. Příprava odborných podkladů pro projekci pozemkových úprav, vlastnická a uživatelská evidence, zajišťování a kontrola správnosti geodetické části majetkových vztahů a částí v projektech pozemkových úprav.
2. Zajišťování odborných podkladů pro správní řízení v majetkoprávních a restitučních vztazích a pozemkových úpravách.
8. platová třída
1. Komplexní zajišťování podkladů pro nejsložitější restituční a majetkové správní řízení.
2. Zpracovávání projektů jednoduchých pozemkových úprav a komplexní zajišťování převoditelnosti geodetických podkladů pozemkových úprav do katastru nemovitostí.
9. platová třída
1. Zajišťování náročných pozemkových úprav včetně zajišťování odborných stanovisek k pozemkovým úpravám.
2. Samostatné zajišťování odborných činností v oboru pozemkové správy, například správních rozhodnutí v restitučních záležitostech, správních agend při provádění pozemkových úprav.
3. Odborné pořizování a zpracovávání složitých právních nebo technických podkladů z operátů a archivů institucí, které vedou majetkovou evidenci a zajišťují správu majetku. Zajišťování součinnosti a poskytování závazných podkladů pro činnost soudů, matrik, katastrálních úřadů a dalších institucí.
4. Zajišťování rebonitací zemědělských půd.
5. Projekce pozemkových úprav včetně samostatných prací v prostředí počítačové grafiky.
10. platová třída
1. Souhrnné zajišťování majetkoprávní agendy pozemkového úřadu. Provádění odborného dohledu a metodické činnosti při rozhodování o nejsložitějších restitučních záležitostech. Zajišťování agendy spojené s přezkumným a odvolacím řízením, případně vystupování v odborných věcech pozemkové správy před soudy a příslušnými správními úřady.
2. Souhrnný výkon správní agendy při provádění pozemkových úprav včetně samostatného zpracovávání správních rozhodnutí a jejich právní i faktické realizace. Provádění metodické činnosti a odborného dohledu v rámci vlastní činnosti pozemkového úřadu, jakož i dohledu a kontroly nad dodavatelsky zajišťovanými pracemi a službami.
11. platová třída
1. Zajišťování nejsložitějších pozemkových úprav ve vymezené územní působnosti včetně provádění specializovaných odborných stanovisek jako podkladů komplexních pozemkových úprav.
2. Koordinace projektantů řešících komplexní pozemkové úpravy a provádění nejsložitějších geodetických a kartografických prací pro vklad nebo změnu v katastru.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce pozemkové správy.
Práce a sociální věci
5. platová třída
1. Zajišťování a posuzování podkladů pro výplatu různých druhů dávek státní sociální podpory nebo sociální pomoci z hlediska úplnosti a z hlediska nároků. Přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů (spisů).
6. platová třída
1. Zařazování do evidence a vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání.
2. Příprava rozhodnutí o vydání nebo odejmutí povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí.
3. Jednání se zaměstnavateli o volných místech a jejich obsazování.
4. Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování odborných agend v sociálním zabezpečení. Shromažďování, správa a vyhledávání podkladů různých forem důležitých pro řízení související s dávkami důchodového, nemocenského pojištění, nebo s pojistným na sociální zabezpečení.
5. Samostatná kontrola dodržování léčebného režimu práce neschopných občanů.
6. Zajišťování a posuzování nároků na přiznání různých druhů dávek státní sociální podpory nebo sociální pomoci z hlediska nároků včetně přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů.
7. Zajišťování výplaty a vyúčtování dávek státní sociální podpory podle oznámení a pravomocných rozhodnutí o dávce a její výši, účtování finančních prostředků, pohledávek a závazků a jejich kontrola, sledování plateb pohledávek.
8. Provádění dílčích šetření romských komunit (romský asistent) a jiných národnostních menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně ekonomických, vzdělanostních apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a orgány správy, samosprávy a jinými orgány.
7. platová třída
1. Ověřování správnosti postupů provádění důchodového, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
2. Odborné zpracovávání dokumentace a nelékařských podkladů pro rozhodování o dávkách podmíněných nepříznivým zdravotním stavem občana.
3. Zajišťování a provádění odborných agend ve vymezené oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Provádění odborných činností v řízení o dávkách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
4. Vyřizování správních případů (správního řízení) v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů, například přispívání zaměstnavatelům na zřízení a provoz chráněných dílen a pracovišť a občanům samostatně výdělečně činným se změněnou pracovní schopností na vybavení nezbytnými pracovními prostředky, přiznávání, odnímání, zastavení nebo vrácení výplaty podpory v oblasti zaměstnanosti.
5. Zprostředkovatelská činnost při umísťování uchazečů o zaměstnání.
6. Monitorování trhu práce, zpracovávání dílčích rozborů, prognóz trhu práce a návrhu dílčích opatření.
7. Zajišťování výplaty různých dávek státní sociální podpory včetně ověřování a došetřování podkladů a údajů pro správní řízení.
8. Vyúčtovávání dávek státní sociální podpory a dalších sociálních dávek podle oznámení a pravomocných rozhodnutí o dávce a její výši, účtování finančních prostředků, pohledávek a závazků a jejich kontrola, sledování plateb pohledávek a jejich vymáhání.
9. Informačně poradenská činnost pro pracovní integraci uchazečů a zájemců o zaměstnání a volbu povolání.
8. platová třída
1. Zajišťování a provádění ucelených odborných agend, rozhodování o nárocích v dávkovém řízení důchodového a nemocenského pojištění, v řízení nedávkovém a v řízení o pojistném.
2. Zajišťování agendy přiznávání, nepřiznávání, odejmutí, zastavení nebo vrácení výplaty podpory v oblasti zaměstnanosti.
3. Poradenství pro zprostředkování zaměstnání, individuální práce s uchazeči a zaměstnavateli. Návrh postupů pro zvýšení zaměstnanosti uchazeče.
4. Zajišťování agendy pro sociální integraci obtížně umístitelných uchazečů a zájemců o zaměstnání v rámci poradenských, informačních a vzdělávacích služeb formou individuálních plánů (v rámci boje proti sociální exkluzi).
5. Zajišťování agendy vydávání nebo odnímání povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí.
6. Zajišťování agendy státní sociální podpory.
7. Zajišťování agend při poskytování sociálních dávek starým občanům a osobám se zdravotním postižením.
8. Zajišťování agend na úseku sociálních služeb, například přiznávání jednotlivých dávek osobám se zdravotním postižením, přijímání do ústavů sociální péče včetně úhrad nákladů za pobyt v ústavech sociální péče, půjček na překlenutí obtížné životní situace.
9. Zajišťování agend při poskytování dávek sociální péče občanům v evidenci úřadu práce, rodinám s nezaopatřenými dětmi a občanům společensky nepřizpůsobivým.
10. Zajišťování agendy osob se statutem uprchlíka na území České republiky včetně jejich integrace.
11. Zajišťování agend na úseku péče o staré a těžce tělesně postižené občany, například vydávání průkazů opravňující občany k mimořádným výhodám, místní šetření podle pokynů ke zjištění sociálních poměrů občanů a na základě jejich výsledků zpracování návrhů na poskytnutí pečovatelské služby, umístění do ústavů sociální péče apod.
12. Zajišťování agendy povolování výkonu umělecké, kulturní nebo sportovní činnosti dítěte nebo jeho činnosti v reklamě.
13. Analýza jednotlivých faktorů trhu práce, například nabídky a poptávky včetně monitoringu zaměstnanosti a nezaměstnanosti.
9. platová třída
1. Zajišťování specializovaných a zvlášť složitých agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociálním zabezpečení. Posuzování nároků na dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb, rozhodování o plnění povinností a vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností.
2. Komplexní zajišťování agendy zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
3. Systémové zpracovávání analýzy trhu práce regionu a vývoje zaměstnanosti na základě monitorování trhu práce. Zpracovávání krátkodobých prognóz vývoje.
4. Koordinace a zajišťování agendy poradenství pro volbu povolání.
5. Zajišťování agendy ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
6. Provádění sociálně právních a základních poradenských činností v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání.
7. Zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě a občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření dle aktuálního stavu, stanovení finanční a věcné pomoci. Vystupování u soudních jednání, spolupráce s orgány a institucemi a vyhledávání osob vhodných pro pěstounskou péči a osvojení.
8. Sociálně výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami, prevence negativních jevů. Výkon činnosti kurátora pro mládež, problémové a společensky nepřizpůsobivé občany.
9. Komplexní výkon agendy péče o staré občany nebo osoby se zdravotním postižením.
10. Kontrola výplaty dávek státní sociální podpory včetně zpracování nápravných opatření a souhrnného řešení přeplatků.
11. Metodická činnost na úseku nároků a výplaty všech dávek systému státní sociální podpory nebo oblasti zaměstnanosti a stanovení postupů pro řešení sporných a zvlášť složitých případů.
12. Zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu s orgány správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších (romský poradce).
13. Sestavování plánu sociální pomoci pro občany v nepříznivé sociální situaci, koordinace práce se státními a nestátními institucemi ve vymezeném územním celku.
14. Ustavování zákonných zástupců nezletilých dětí, vyhledávání osob vhodných pro pěstounskou péči a osvojení, zastupování u soudních jednání, spolupráce s orgány a institucemi.
15. Zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací souvisejících s prevencí drogových závislostí, organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v rámci regionu a koordinace činnosti protidrogové komise.
10. platová třída
1. Systémové zabezpečení poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti (psychologické, psychodiagnostické).
2. Zpracovávání prognóz vývoje trhu práce v daném území.
3. Realizace nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti v daném území.
4. Aprobační činnost v důchodové agendě nebo v důchodové agendě s mezinárodním prvkem.
5. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení v zásadních záležitostech ve vymezené územní působnosti.
6. Poskytování sociálně právního, výchovného případně psychologického poradenství rodinám a dětem vyžadujícím zvláštní péči.
7. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů sociálních věcí, například péče o rodinu a děti včetně občanů potřebujících zvláštní péči, sociální prevence nebo sociálních služeb.
8. Koordinace a usměrňování oboru státní sociální podpory včetně poradenské činnosti.
9. Stanovování směrů a zásad ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, protidrogové politiky v rámci daného území.
10. Metodická, konzultační a rozborová činnost v oblasti sociální politiky pro klienty i dávkové specialisty včetně řešení obzvláště sporných a složitých případů dávek státní sociální podpory.
11. Samostatné zpracovávání sociální anamnézy, sociální diagnózy a individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.
12. Koordinace a metodické usměrňování činností romských poradců a zpracovávání koncepce problematiky etnických menšin při vyšších územně samosprávných celcích včetně navrhování příslušných opatření zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, společenského a kulturního života orgánům kraje, vládě nebo ústředním správním úřadům (koordinátor romských poradců).
13. Koordinace a usměrňování systému podpor v oblasti zaměstnanosti včetně poradenské činnosti.
11. platová třída
1. Celostátní usměrňování aplikace systému státní sociální podpory včetně poradenské činnosti.
2. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů služby úřadů práce (aktivní politiky zaměstnanosti, zprostředkování zaměstnání, poradenství pro volbu povolání a rekvalifikace státní sociální podpory) ve vymezené územní působnosti.
3. Koordinace činností při zpracování analýz, výhledů, studií a prognóz vývoje trhu práce ve vymezené územní působnosti.
4. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
5. Metodická a odborná koordinace činnosti územních správních úřadů v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
6. Stanovování koncepce sociální politiky na daném území.
7. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost, vyhodnocování poradenských testů.
8. Zpracovávání koncepce protidrogové politiky kraje a hlavního města Prahy.
9. Usměrňování ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z celostátních hledisek.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
2. Zpracovávání celostátních analýz činnosti a výsledků systému státní sociální podpory, sociální péče, sociálně právní ochrany dětí, péče o ohrožené skupiny obyvatel nebo dětské práce.
3. Zpracovávání celostátních analýz sociální a ekonomické situace sociálních skupin obyvatel.
4. Zpracovávání celostátních analýz systému sociálních služeb.
5. Zpracovávání celostátních analýz vývoje, prognóz a opatření pro zachování finanční rovnováhy důchodového pojištění, nemocenského a úrazového pojištění a penzijního připojištění včetně analýz dopadů právních úprav.
6. Zpracovávání celostátních analýz a prognóz vývoje, vypracovávání metodických postupů a opatření a sjednocování postupů úřadů práce v jednotlivých oblastech státní politiky zaměstnanosti (aktivní politiky zaměstnanosti, zprostředkování, poradenskopsychologické služby, rekvalifikace).
7. Tvorba koncepce a strategie rozvoje státní politiky zaměstnanosti na daném území.
8. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti.
9. Vyhodnocování kolektivního vyjednávání vyššího stupně.
10. Zpracovávání celostátních analýz jednotlivých oblastí příjmů.
11. Vyhodnocování účinnosti systému bezpečnosti práce, zpracovávání souhrnných analýz úrovně bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí na celostátní úrovni včetně návrhů systémových opatření.
12. Zajišťování mezinárodněprávní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného, protiprávního přemístění a mezinárodního osvojení včetně zastupování zájmů v soudních sporech.
13. Tvorba celostátní koncepce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
14. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dílčích oblastí organizace a systemizace, personalistiky nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování sociální péče, státní sociální podpory, sociálně právní ochrany dětí nebo společenské péče o ohrožené skupiny obyvatel nebo dětské práce.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotlivých oblastí sociálních služeb.
4. Tvorba celostátní koncepce a národní politiky rovných příležitostí a rovného zacházení žen a mužů.
5. Zpracovávání celostátních zásad organizace sociálních služeb.
6. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin pojištěnců.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo úrazového pojištění.
8. Zpracovávání ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění a dopadů do úprav v této oblasti včetně návrhu sazeb pojistného.
9. Celostátní koordinace a metodické usměrňování posudkové služby.
10. Stanovování hlavních směrů vývoje jednotlivých oblastí státní politiky zaměstnanosti, jejich sledování a vyhodnocování.
11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování politiky zaměstnanosti.
12. Tvorba celostátní koncepce odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře nebo ve sféře veřejných služeb a správy nebo zvláštních způsobů odměňování a vývoje cestovních náhrad.
13. Tvorba koncepce a zásad ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti při platební neschopnosti zaměstnavatele.
14. Vypracovávání celostátních zásad a metod hodnocení prací a katalogů prací.
15. Celostátní koordinace a usměrňování platových poměrů a jiných forem odměňování ucelených skupin osob v pracovních a obdobných vztazích.
16. Tvorba systému poskytování cestovních náhrad.
17. Stanovování hlavních směrů vývoje minimálních příjmových kategorií.
18. Stanovování hlavních směrů vývoje sociálních aspektů politiky bydlení v rámci spolupráce na tvorbě státní bytové politiky.
19. Vypracovávání strategií a stanovení priorit pro oblast bezpečného a zdravého pracovního prostředí na celostátní úrovni.
20. Koordinace a metodické usměrňování bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí.
21. Zpracovávání návrhů národních programů bezpečnosti práce.
22. Tvorba celostátní koncepce organizace a systemizace, personalistiky nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí státní sociální podpory, sociální péče, sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče nebo dětské práce.
2. Tvorba koncepce státní rodinné politiky nebo politiky vůči ohroženým skupinám obyvatel.
3. Tvorba celostátní koncepce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, penzijního připojištění nebo úrazového pojištění.
4. Tvorba celostátní koncepce a dlouhodobých záměrů sociálních služeb, zejména v oblasti služeb ústavních, terénních a ambulantních a jejich propojování v systému organizace a řízení sociálních služeb.
5. Tvorba celostátní koncepce lékařské posudkové služby.
6. Tvorba koncepcí a strategických záměrů státní politiky zaměstnanosti.
7. Tvorba celostátních koncepcí a strategických záměrů jednotlivých oblastí pracovních vztahů. Stanovování základních principů a zásad utváření, podmínek trvání a ukončování pracovních, služebních a obdobných poměrů.
8. Tvorba celostátní koncepce příjmové politiky.
9. Tvorba celostátní koncepce politiky bezpečnosti práce.
10. Stanovování základních celostátních principů a přístupů k odměňování v pracovních a obdobných vztazích. Utváření celostátních platových a jiných systémů odměňování nebo systémů ochrany mzdy.
11. Tvorba koncepce individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
12. Tvorba celostátní koncepce pracovních, služebních nebo obdobných poměrů včetně zásad a principů, systémů v oblasti organizačních vztahů a systemizace a vzdělávání a závazných kvalifikačních předpokladů pro vymezené skupiny osob.
13. Tvorba celostátní koncepce lidských práv.
14. Tvorba mezinárodních systémů v ucelených oborech (sociální, ekonomické, bezpečnostní, právní) včetně jejich koncipování a formulace a koordinace jejich uplatnění v národních systémech.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů.
Rozpočet a financování
6. platová třída
1. Kompletace a příprava dokumentů pro kontrolu poskytování prostředků z podpůrných programů a žádostí o podpory z rozpočtu samosprávného celku.
7. platová třída
1. Ověřování výše platební povinnosti a vystavování předpisných, odpisných a přeúčtovacích platebních poukazů.
8. platová třída
1. Příprava ucelených částí rozpočtu obce včetně kontrolní činnosti.
2. Příprava podmínek sdružování finančních prostředků města s právnickými nebo fyzickými osobami včetně vyhodnocování jejich plnění.
9. platová třída
1. Rozpis ukazatelů státního rozpočtu, sledování čerpání rozpočtu, plnění závazných ukazatelů a dodržování mzdové regulace, rozborová činnost a analýza vývoje nákladovosti vůči rozpočtovaným subjektům.
2. Příprava návrhů rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů. Provádění a zabezpečování přípravy, zpracovávání a sestavování rozpočtu obce nebo její části. Rozpis, kontrola a sledování plnění rozpočtu, zajišťování rozpočtových změn.
3. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
4. Metodické usměrňování částí obce na úseku financování.
5. Zajišťování agendy veřejných sbírek včetně dozoru.
6. Metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví, kontroly a usměrňování dat za kraj.
10. platová třída
1. Sestavování rozpočtů územních správních úřadů.
2. Koordinace kontrolní působnosti ministerstva financí ve vztahu k územním rozpočtům, kontrola stanovených podmínek u poskytovaných dotací, zpracovávání návrhů rozhodnutí k předloženým žádostem o povolení úlev z placení odvodů a penále z důvodu zamezení tvrdosti zákona.
3. Provádění rozpočtových opatření finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu územních orgánů v průběhu rozpočtového roku.
4. Hodnocení vývoje finančního hospodaření územních rozpočtů a vypracovávání podkladů pro státní závěrečný účet.
5. Sestavování rozpočtu pro oblast školství a modifikace územních normativů na jednotlivé školy a školská zařízení v územním celku.
6. Sestavování návrhu rozpočtu s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování, usměrňování hospodaření podle tohoto rozpočtu a jeho vyhodnocování. Realizace a vyhodnocení vnitřních rozpočtových opatření na jednotlivé organizační složky. Zabezpečování rozpisu ukazatelů rozpočtu samosprávného celku pro organizační složky, městské části, organizace a další příjemce prostředků.
7. Zajišťování financování obce nebo její části, zpracovávání analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání doporučení a návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření.
8. Stanovování metodických postupů v oblasti rozpočtového hospodaření, daní, financování a správy majetku.
9. Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.
11. platová třída
1. Vytváření územní finanční politiky v jednom nebo více oborech činnosti státní správy nebo samosprávy, provádění rozpisu závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu k zajištění chodu spravovaného území s přihlédnutím k prioritám jednotlivých druhů výdajů.
2. Posuzování požadavků financovaných organizací nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a v návaznosti na to provádění rozpočtových opatření ve své pravomoci.
3. Koncepční a rozvojová činnost na vymezených úsecích finančních vztahů k územním rozpočtům včetně poskytování účelových systémových dotací nebo individuálních dotací ze státního rozpočtu.
4. Analytické práce v oblasti dotační politiky státu ve vztahu k územním rozpočtům a v oblasti vývoje jejich finančního hospodaření.
5. Posuzování návrhů dotací poskytovaných ze státního rozpočtu do rozpočtu územních orgánů.
6. Zajišťování agendy účelového určování centrálních zdrojů pro jednotlivé akce, posuzování žádostí podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se zvláštní pracovní způsobilostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu, nestátních neziskových organizací, sociální péče apod.
7. Realizace a vyhodnocování vnitřních rozpočtových opatření na jednotlivé organizační složky státu a příspěvkové organizace.
8. Zajišťování rozpisů schválených limitů a ukazatelů na jednotlivé organizační složky kapitoly ministerstva. Otevírání a potvrzování rozpočtových limitů jednotlivým organizačním složkám kapitoly ministerstva. Zpracovávání prováděcích předpisů pro jednotlivé organizační složky a příspěvkové organizace kapitoly ministerstva k rozborům hospodaření, jejich analyzování a zpracovávání návrhů potřebných opatření pro zabezpečení hospodaření kapitoly ministerstva s prostředky státního rozpočtu.
9. Zabezpečování rozpisu ukazatelů rozpočtu kapitoly pro resortní organizace a další příjemce prostředků.
10. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování sestavování rozpočtu statutárního města nebo kraje a hospodaření podle něj včetně zásad pro jeho sledování a způsobu zúčtování. Provádění analytických a predikčních činností pro přípravu rozpočtu kraje nebo hlavního města Prahy.
11. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování financování ve statutárním městě nebo v kraji (místních daní a poplatků, přijímání a poskytování úvěrů, kapitálové správy, dotací, návratných finančních výpomocí, půjček a dalších účelově vázaných výdajů z rozpočtu) včetně vyhodnocování hospodaření.
12. Vyhledávání mimorozpočtových zdrojů z dotačních titulů, zahraničních a jiných zdrojů. Stanovování finančních možností obce v rámci střednědobé a dlouhodobé strategie včetně sledování majetkových a obchodních podílů.
13. Kontrola dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků dotovanými subjekty v daném území.
14. Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.
15. Stanovování zásad financování z prostředků státních fondů.
16. Realizace a vyhodnocování dodatků na zprostředkující subjekty a konečné příjemce prostředků z fondů Evropské unie.
12. platová třída
1. Koordinace a kontrola finančně plánovací a finančně právní činnosti v resortu.
2. Vypracovávání návrhů částí rozpočtů resortu.
3. Metodické řízení a koordinace rozpočtového procesu v podřízených organizačních složkách.
4. Příprava a realizace smlouvy mezi ministerstvem a příslušným subjektem při vládou schválené záruce za bankovní či jiné úvěry nebo při poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, posuzování požadavků a návrhu rozpočtu státních fondů, zajišťování finanční analýzy státních fondů.
5. Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropského společenství.
6. Zpracovávání metodiky přípravy návrhů rozpočtu územních samosprávných celků.
7. Zpracování analýz a hodnocení rozpočtového určení výnosů daní.
8. Analýzy vývoje jednotlivých daňových příjmů uplatňované pro sestavení rozpočtových objemů pro příslušný rozpočtový rok a pro stanovení územní vyrovnávací dotace.
9. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly.
10. Metodické řízení a koordinace rozpočtového procesu u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků z fondů Evropské unie.
11. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s prostředky fondů Evropské unie podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí operačních programů a programových dokumentů.
13. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje a metodiky financování příslušného odvětví, tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování kraje nebo hlavního města Prahy.
2. Zpracovávání souhrnu státního rozpočtu a závěrečného účtu za kapitolu, posuzování požadavků nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a v návaznosti na to provádění rozpočtových opatření.
3. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby státního rozpočtu, zpracování analýzy finančních dopadů na vývoj odvětví a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a struktur odvětví, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví.
4. Navrhování zásadních obecných postupů vedoucích ke snižování výdajů a zvyšování příjmů financovaného odvětví.
5. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
6. Usměrňování finančních vztahů podnikatelských subjektů, občanských sdružení, církví, rozpočtových a příspěvkových organizací a ústředních orgánů při zúčtování se státním rozpočtem za financované kapitoly.
7. Tvorba koncepce a pravidel dotační politiky resortu (kapitoly) včetně její koordinace.
8. Utváření a zajišťování realizace systému financování veřejné správy.
9. Hodnocení vývoje účasti centrálních zdrojů na financování programů při tvorbě rozpočtového výhledu a střednědobých a dlouhodobých finančních plánů.
10. Realizace systému programového financování z centrálních zdrojů a její uplatňování v praxi.
11. Zpracovávání strategie účasti státu na financování rozvoje energetických, dopravních, poštovních a telekomunikačních sítí nebo dalších systémů.
12. Koordinace přípravy a realizace smluv o podmínkách převzetí státních záruk za bankovní úvěry poskytované určeným subjektům.
13. Příprava programů spolupráce České republiky s Evropským společenstvím z hlediska financování.
14. Tvorba koncepce rozpočtu a dotační politiky kraje nebo hlavního města Prahy.
15. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů, zpracovávání analýzy finančních dopadů na vývoj odvětví a regionů a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a struktur odvětví a regionů, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví a regionů.
16. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků fondů Evropské unie a finanční vypořádání vztahů s platebními jednotkami operačních programů a programových dokumentů.
17. Usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a konečných příjemců za finanční části operačních programů a programových dokumentů.
18. Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků Evropské unie.
14. platová třída
1. Utváření bilančních vztahů u základních ukazatelů státního rozpočtu a státního závěrečného účtu v celorepublikovém měřítku.
2. Stanovování zásad a principů tvorby státního rozpočtu včetně vyhodnocování realizace přijatých principů.
3. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu.
4. Tvorba koncepce financování v působnosti ministerstva.
5. Zpracovávání zásad a metodiky rozpočtování jednotlivých kapitol, příprava ukazatelů kapitol státního rozpočtu.
6. Tvorba koncepcí dlouhodobého vývoje jednotlivých odvětví z hlediska možností bilance státního rozpočtu a dlouhodobé finanční a rozpočtové politiky státu.
7. Koordinace finančních a rozpočtových vztahů České republiky k Evropské unii.
8. Stanovování zásad a principů tvorby finančních částí celostátních operačních programů a programových dokumentů včetně vyhodnocování realizace přijatých principů finančních částí operačních programů a programových dokumentů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
9. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení finanční části celostátních operačních programů a programových dokumentů. Tvorba rozpočtových výhledů.
Rozvoj územních samosprávných celků
9. platová třída
1. Zajišťování souhrnných koncepčních a rozvojových agend orgánů s územní působností.
10. platová třída
1. Zajišťování komplexního rozvoje obce nebo její části bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu.
2. Koordinace činnosti zaměstnanců obce nebo její části, bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu, koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů zaměstnanců obce a jejich odměňování; zajišťování plnění úkolů podle usnesení zastupitelstva a rady nebo starosty obce a dalších úkolů stanovených orgány obce.
11. platová třída
1. Sestavování programů rozvoje obce s pověřeným obecním úřadem nebo části obce, která vykonává část působnosti pověřeného obecního úřadu.
2. Koordinace a metodické usměrňování činnosti zaměstnanců obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části, která vykonává část působnosti pověřeného obecního úřadu a obce s matričním a stavebním úřadem. Komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti obce, koordinace pracovněprávních vztahů zaměstnanců a jejich odměňování a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce nebo městské části.
12. platová třída
1. Tvorba a koordinace komplexních koncepcí a programů rozvoje statutárních měst. Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje, ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti ve statutárních městech.
2. Tvorba koncepce rozvoje a komplexního zajištění přeneseného výkonu státní správy v obcích s rozšířenou působností.
3. Koordinace činnosti magistrátu statutárního města. Komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti statutárního města, komplexní koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů zaměstnanců magistrátu a jejich odměňování včetně zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů statutárního města a dalších úkolů.
4. Koordinace a usměrňování stěžejních oborů samostatné působnosti krajů nebo hlavního města Prahy, zejména finanční a rozpočtové politiky, tvorby a ochrany životního prostředí, sociální politiky, bezpečnostní politiky, územního nebo hospodářského rozvoje včetně poradenské a konzultační činnosti v těchto oborech.
5. Tvorba koncepce rozvoje městské části hlavního města Prahy s matričním a stavebním úřadem.
13. platová třída
1. Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy, ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti.
2. Koordinace činnosti krajského úřadu. Komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti kraje nebo hlavního města Prahy, komplexní koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů zaměstnanců kraje a jejich odměňování.
3. Tvorba koncepce rozvoje statutárního města včetně koncepce komplexního zajišťování přeneseného výkonu státní správy pro územní obvod statutárního města.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie komplexního územního rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy.
Správa informatiky
12. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce poskytování informací z informačních systémů veřejné správy.
2. Analýza komponent připravovaných a provozovaných projektů informačních systémů ve veřejné správě v resortu.
3. Analýza účinnosti jednotlivých oblastí informačních systémů ve veřejné správě a zpracovávání doporučení.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace vytváření a rozvoje informačních systémů veřejné správy v rámci předepsaných obecných koncepcí a zásad včetně zajištění hodnocení projektů informačních systémů veřejné správy.
2. Tvorba standardů a metodik pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy.
3. Tvorba celostátní koncepce poskytování informací z veřejné správy, podpory rozvoje elektronického obchodu, bezpečnosti informačních systémů veřejné správy nebo provozu multifunkční komunikační infrastruktury (síťového prostředí) veřejné správy.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje informačních systémů veřejné správy.
2. Celostátní koordinace přípravy záměrů při vytváření a rozvoji informačních systémů veřejné správy.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu.
Správa justice
13. platová třída
1. Komplexní příprava řízení o udělení milosti.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje soudů a státních zastupitelství.
2. Stanovování základních směrů rozvoje vězeňství.
3. Tvorba koncepce probační a mediační služby.
Správa průmyslu a obchodu
4. platová třída
1. Úřední označování různorodého a nestandardního zboží z drahých kovů.
6. platová třída
1. Úřední označování starého a starožitného zboží z drahých kovů včetně rozhodování o způsobu a formě označování, například plombou, puncem nebo osvědčením.
11. platová třída
1. Posuzování a vypracovávání stanovisek v oblasti průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, hospodářské politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a živností, zahraničně ekonomické politiky, zahraničně obchodní politiky, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.
12. platová třída
1. Metodická a rozborová činnost v oblasti technické normalizace, metrologie, státního zkušebnictví, v oblasti kontroly a ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů nebo puncovnictví včetně tvorby prováděcích technických předpisů a norem a koordinace akreditovaných zkušeben a laboratoří.
2. Tvorba celostátních programů, jednotných postupů a opatření k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a správy živností, zahraničně ekonomické politiky, zahraničního obchodu, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií.
3. Tvorba programů hospodářského rozvoje území.
4. Tvorba koncepce státní metrologie a úkolů v oblasti rozvoje primární etalonáže formou výzkumu a vývoje, řešení složitých metrologických úkolů v mezinárodní spolupráci.
5. Celostátní koordinace programů rozvoje obnovitelných zdrojů energií.
6. Celostátní koordinace a usměrňování vydávání licencí pro podnikání v energetice. Stanovování pravidel a zásad pro udělování licencí pro podnikání v energetice.
7. Celostátní koordinace a usměrňování regulace v energetice.
8. Tvorba systému úhrad ztrát držitelů licence k podnikání v energetice z Energetického regulačního fondu.
9. Hodnocení subvencí poskytnutých na dovážené výrobky včetně inspekce nad dovozci a výrobci a poradenské a konzultační činnosti v orgánech Evropské unie pro ochranu před subvencovanými dovozy.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování tvorby a uplatňování technických předpisů, norem a parametrů.
2. Koordinace ekonomické ochrany státu v oblasti licenční správy při vývozu a dovozu s celostátní působností včetně mezinárodní spolupráce.
3. Celostátní koordinace, metodické usměrňování, tvorba ekonomických nástrojů k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání, živností nebo vnějších ekonomických vztahů.
4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování normalizace, metrologie, státního zkušebnictví nebo puncovnictví.
5. Stanovování směrů zaměření a forem podpory průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.
6. Tvorba koncepce systému licencí k podnikání v energetice.
7. Tvorba koncepce systému regulace v energetice.
8. Hodnocení účinků subvencovaných dovozů na ekonomiku České republiky a Evropské unie a navrhování opatření k ochraně hospodářského prostoru Evropské unie před subvencovanými dovozy.
9. Koordinace realizace opatření přijatých na úrovni Evropské unie k ochraně před subvencovanými dovozy v součinnosti s celními orgány.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje jednotlivých oblastí obchodní politiky (vnitřního obchodu, ochrany zájmů spotřebitelů, zahraničně ekonomické politiky, zahraničně obchodní politiky, licenční politiky v oblasti vývozu a dovozu).
2. Tvorba koncepce jednotlivých oborů hospodářské politiky (průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky).
3. Tvorba koncepce rozvoje technické normalizace, metrologie nebo státního zkušebnictví.
4. Stanovování celostátních směrů rozvoje a přístupů k podnikání v oblasti živností, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií nebo podpory podnikání.
5. Tvorba koncepce puncovnictví a zkoušení drahých kovů.
6. Stanovování základních směrů a přístupů k podpoře a ochraně zahraničních investic.
7. Tvorba státní energetické koncepce a koncepce podpory hospodářské soutěže a ochrany zájmů spotřebitelů v energetice.
8. Tvorba koncepce hospodářských vztahů České republiky v rámci Evropské unie.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce hospodářské politiky státu (průmyslové, stavební, surovinové a energetické).
2. Tvorba koncepce obchodní politiky státu.
Správa elektronických komunikací a poštovních služeb
8. platová třída
1. Zajišťování odborných specializovaných činností při výkonu státní správy a inspekce elektronických komunikací včetně souvisejících správních agend a vykonávání kontroly.
2. Zajišťování odborných specializovaných agend v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.
9. platová třída
1. Komplexní zabezpečování výkonu odborných systémových činností v oblasti státní správy elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.
2. Samostatné vykonávání systémových činností v rámci státní správy a inspekce elektronických komunikací zejména v oblasti dodržování podmínek stanovených v opatřeních obecné povahy v elektronických komunikacích.
10. platová třída
1. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými resorty.
2. Výkon komplexních systémových činností včetně výkonu odborných a specializovaných činností v oblasti státní kontroly elektronických komunikací.
3. Komplexní koordinace přidělování a využívání čísel, jmen a adres.
4. Komplexní zajišťování ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení.
2. Celostátní koordinace, zajišťování a regulace oboru elektronických komunikací, zajišťování agendy vydávání opatření obecné povahy v elektronických komunikacích.
3. Provádění analýz relevantních trhů elektronických komunikací.
4. Koordinace a zajišťování výkonu státní inspekce elektronických komunikací. Koordinace a sjednocování postupů orgánů inspekce elektronických komunikací při výkonu státní správy a inspekce elektronických komunikací z celostátního hlediska.
5. Zajišťování standardizace a normalizace v elektronických komunikacích a poštovních službách. Schvalování, uznávání a posuzování shody telekomunikačních zařízení. Tvorba a vydávání síťových plánů pro sítě elektronických komunikací.
6. Tvorba systému přidělování kmitočtového spektra z hlediska tuzemských a zahraničních požadavků a zásad pro hospodaření s rádiovým spektrem v určitých kmitočtových segmentech. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými resorty, koordinace přidělených kmitočtů se zahraničními správami elektronických komunikací.
7. Tvorba celostátních zásad pro přidělování a využívání čísel, jmen a adres včetně koordinace číslovacích plánů se zahraničními správami elektronických komunikací.
8. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, přiznávání příslušných kvalifikací a oprávnění.
9. Koordinace správy v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.
10. Regulování cen poštovních služeb do zahraničí.
11. Zpracovávání celostátní metodiky evidence nákladů provozovatelů základních poštovních služeb.
12. Koordinace ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.
13. Koordinace a posuzování vydávání licencí k provozování poštovních služeb.
14. Zpracovávání zásad politiky ve věci vydávání poštovních známek včetně mezinárodní koordinace.
12. platová třída
1. Koordinace státní správy a regulace v elektronických komunikacích pro potřeby bezpečnosti a obrany státu v návaznosti na další vnitrostátní a zahraniční struktury a systémy.
2. Tvorba pravidel licenční politiky a její harmonizace s mezinárodními organizacemi.
3. Tvorba koncepce koordinovaného využívání rádiového spektra v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.
4. Tvorba koncepce uznávání a posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení v návaznosti na požadavky mezinárodních standardů a dalších mezinárodních předpisů.
5. Koordinace a usměrňování výkonu státní kontroly elektronických komunikací v celostátním a mezinárodním měřítku.
6. Stanovování obecných zásad a principů pro hodnocení kvality služeb elektronických komunikací, včetně návrhů na změnu hodnocených parametrů a limitů, rozhodování ve sporech.
7. Koordinace a metodické usměrňování přidělování a využívání čísel, jmen a adres v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.
8. Systémová koordinace odborných specializovaných oblastí elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.
9. Stanovení obecných zásad a principů pro hodnocení kvality poskytovaných poštovních služeb včetně stanovení standardů.
10. Tvorba systému státní regulace v oboru poštovních služeb včetně koordinace licenční politiky v oboru poštovních služeb.
13. platová třída
1. Stanovování směrů rozvoje elektronických komunikací.
2. Stanovování zásad státní správy a regulace elektronických komunikací.
3. Tvorba celostátní koncepce multimediálních systémů a služeb.
4. Koncepční usměrňování rozvoje jednotlivých oblastí poštovních služeb.
14. platová třída
1. Tvorba a koordinace celostátních a mezinárodních koncepcí a politik, včetně tvorby jejich hlavních zásad, v elektronických komunikacích.
2. Tvorba celostátní koncepce a politiky poštovních služeb včetně jejich koordinace s mezinárodními systémy.
Správa ve věcech devizových
14. platová třída
1. Příprava státní politiky v oblasti podpory exportu, zejména pojišťování a financování vývozních úvěrů s podporou státu.
Správa ve věcech místního rozvoje
10. platová třída
1. Posuzování projektů žádostí o podporu v oblasti bydlení, výběr žadatelů a realizace podpory, průběžná realizace podpory a vyhodnocování.
2. Odborný dohled nad dodržováním zvláštních podmínek provozování cestovních kanceláří.
3. Tvorba koncepce bytové politiky v obci s rozsáhlým bytovým fondem.
11. platová třída
1. Celostátní usměrňování postupu ve věcech podpory malého a středního podnikání včetně analýzy efektivnosti podpory.
2. Zpracovávání analýz rozvoje cestovního ruchu a vyhodnocování projektů podpor rozvoje cestovního ruchu.
3. Celostátní metodické usměrňování realizace specifických forem turistiky (venkovská turistika, agroturistika, lázeňství atd.).
4. Provádění celostátní kontroly dodržování podmínek při organizaci a provádění veřejných dražeb ve smyslu příslušných právních předpisů.
5. Tvorba územní politiky bydlení z hlediska jejího financování, sociálních aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení apod. v obcích s rozšířenou působností.
12. platová třída
1. Zpracovávání návrhů programů pro rozvoj území z celostátních hledisek. Analýza dosažené úrovně hospodářského a sociálního rozvoje jednotlivých území České republiky a tendencí územního rozvoje státu.
2. Koordinace jednotlivých celostátních rozvojových programů, například programů obnovy venkova, záchrany architektonického dědictví.
3. Zpracovávání celostátních analýz úrovně bydlení pro koncepci státní bytové politiky.
4. Příprava metodických opatření pro realizaci celostátních programů na podporu bydlení, stanovení realizačních zásad, podmínek a kriterií, například pro poskytování státních půjček do fondu obcí na opravy, pro podporu výstavby domů s pečovatelskou službou, výstavbu domů s byty pro důchodce, poskytování půjček občanům, výstavbu nájemních bytů pro obce postižené záplavami, výstavbu nájemních bytů.
5. Koordinace státních podpůrných opatření a programů podpory bydlení.
6. Tvorba a posuzování celostátních projektů rozvoje cestovního ruchu a státních programů podpory cestovního ruchu.
7. Posuzování plánovací dokumentace rozvojových generelů a marketingových projektů z hlediska celostátního rozvoje cestovního ruchu.
8. Celostátní utváření podmínek a předpokladů pro rozvoj turistiky.
9. Zpracovávání celostátních analýz rozvoje cestovního ruchu.
10. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad inspekční a dozorové činnosti při provádění veřejných dražeb.
13. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí v jednotlivých oblastech cestovního ruchu, například podnikání v oblasti cestovního ruchu nebo využití kulturního dědictví pro cestovní ruch.
2. Koordinace a usměrňování realizace státní politiky cestovního ruchu.
3. Tvorba koncepce a metodiky regionálních podpor s celostátní působností.
4. Celostátní koordinace programů rozvoje regionů.
5. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí bytové politiky, například financování bydlení, sociálních aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení, bytového družstevnictví, nájemního nebo vlastnického bydlení.
6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace podpory bydlení.
7. Koordinace celostátních programů rozvoje cestovního ruchu včetně stanovování principů a zásad pro hodnocení projektů rozvoje cestovního ruchu.
8. Tvorba celostátní koncepce rozvoje místních veřejných služeb.
9. Tvorba koncepce a programových dokumentů v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce státní bytové politiky.
2. Tvorba koncepce státní politiky cestovního ruchu včetně systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
3. Tvorba zásad státní regionální politiky a státních regionálních podpor.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.
Správa ve věcech ochrany hospodářské soutěže a dohledu nad poskytováním veřejné podpory
12. platová třída
1. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zákazů dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.
2. Stanovování postupů řešení případů posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropskému společenství.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce v oblasti zákazu dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.
2. Metodické usměrňování posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropskému společenství.
3. Hodnocení účinnosti ochrany hospodářské soutěže a stavu soutěžního prostředí v České republice.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory hospodářské soutěže.
2. Tvorba celostátní koncepce posuzování slučitelnosti poskytované veřejné podpory k Evropskému společenství.
15. platová třída
1. Tvorba soutěžní politiky státu.
Správa ve věcech pojišťoven a penzijních fondů
10. platová třída
1. Zajišťování agendy správy pojišťovnictví a penzijních fondů.
11. platová třída
1. Posuzování návrhů pro povolení k podnikání v pojišťovnictví a penzijním připojištění a ke změně předmětu podnikání. Posuzování všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změn.
12. platová třída
1. Posuzování právních předpisů týkajících se pojišťovnictví nebo penzijních fondů, výjimek a úlev z právních předpisů v oboru pojišťovnictví.
2. Zpracovávání celostátních analýz pojistného trhu a trhu penzijního připojištění.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce státního dozoru nad penzijními fondy a pojišťovnami.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí a zásad pojišťovnictví a penzijních fondů.
Správa ve věcech průmyslového vlastnictví
10. platová třída
1. Komplexní správa poplatků za řízení ve věcech průmyslových práv ve vazbě na zahraničí a podle mezinárodních dohod.
12. platová třída
1. Komplexní správa a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv.
2. Metodické usměrňování ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví.
3. Odborná expertiza zápisné způsobilosti, celosvětové novosti, vynálezecké činnosti, průmyslové využitelnosti, individuální povahy nebo shodnosti technického řešení, vzhledu výrobku a označení, například v oborech chemie, lékařství, biotechnologie, mechanika, stavebnictví, doprava.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv.
2. Koordinace tvorby systému utváření a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv.
3. Tvorba koncepce ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví.
4. Komplexní vyhodnocování nejnáročnějších expertizních činností ve věcech ochrany průmyslových práv na nejvyšší úrovni současného poznání vědy a techniky, například vyhodnocování celosvětové novosti řešení přihlášených k ochraně patentem, a to v nejnáročnějších oborech (lékařství, biotechnologie, chemie).
5. Rozhodování ve sporných řízeních po udělení právní ochrany na technická řešení a označení.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce ochrany průmyslového vlastnictví České republiky.
Správa ve věcech účetnictví
10. platová třída
1. Komplexní zabezpečování odborných metodických činností v oblasti účetnictví.
11. platová třída
1. Koordinace metodické činnosti v oblasti účetnictví pro jednotlivé oblasti.
12. platová třída
1. Analytické a metodické práce spojené s tvorbou právních předpisů v oboru účetnictví. Součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.
13. platová třída
1. Provádění komplexu systémových srovnávacích a metodických činností spojených s požadavky mezinárodních účetních standardů a předpisy Evropského společenství.
2. Vytváření českých účetních standardů.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce účetnictví ve vazbě na vývoj ekonomiky, na oblast státního rozpočtu a mezinárodní předpisy v oblasti účetnictví.
Správa ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti
12. platová třída
1. Analytické činnosti při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb, například ve finančních institucích.
13. platová třída
1. Vyhledávání, vyhodnocování a syntéza komplikovaných ekonomických a právních vazeb ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Analýza komplexu mezinárodních vazeb a aspektů problematiky boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
2. Koordinace řešení nejsložitějších případů boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a řešení nejsložitějších úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Správa ve věcech zemědělství
10. platová třída
1. Systémová aktualizace bonitových půdněekologických jednotek.
2. Celostátní koordinace rozvoje služeb na úseku jednotlivých druhů zemědělské výroby.
3. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů při porušení povinností fyzických a právnických osob stanovených ze zákona.
4. Ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin, krmiv, hnojiv, chmele nebo rozmnožovacího materiálu včetně vyhodnocování dokumentace.
11. platová třída
1. Sledování a vyhodnocování směrů ve spotřebě potravin, vyhodnocování vývoje kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských a potravinářských výrobků nebo vstupů do zemědělství a půdy.
2. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů šlechtění a plemenitby s členěním na jednotlivé druhy a plemena hospodářských zvířat, označování a evidence podle jednotlivých druhů hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu nebo testování, posuzování a hodnocení u vybraných druhů a plemen hospodářských zvířat a výsledného deklarování objektivity testace.
3. Koordinace rozborových činností na úseku registrace přípravků na ochranu rostlin a mechanizačních prostředků.
4. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí rostlinolékařské správy, veterinární správy a veterinárních léčiv.
5. Vytváření celostátní politiky hospodaření s veterinárními léčivy.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace uplatňování licenčního režimu vývozu a dovozu v oblasti zemědělství ve vztahu k zahraničí.
2. Zpracování podpůrných programů mimoprodukčních funkcí v zemědělství.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ekologického zemědělství.
4. Tvorba koncepce zemědělské politiky a bezpečnosti potravin v daném území.
5. Celostátní usměrňování výkonu státní správy na úseku veterinární správy, odborné usměrňování lékové politiky v oblasti veterinárních léčiv.
6. Tvorba koncepce veterinární péče v daném území.
7. Příprava a zpracovávání státní politiky jednotlivých složek zemědělství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a koordinace státního zkušebnictví a certifikace v oblasti potravin nebo ochrany spotřebitele v oblasti vstupů do zemědělství a půdy a v oblasti krmiv a potravin.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování rozvoje šlechtění a plemenitby zvířat nebo ochrany a výživy rostlin nebo zvířat včetně ochrany genofondu.
3. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku zemědělství.
4. Tvorba celostátní koncepce výkonu státní správy rostlinolékařské péče.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce zemědělské prvovýroby, potravinářství, lesního nebo vodního hospodářství.
2. Tvorba celostátní koncepce ochrany zvířat.
3. Tvorba strategických koncepčních záměrů oblasti veterinárních léčiv a lékové politiky.
4. Tvorba celostátní koncepce rostlinolékařské péče.
5. Tvorba koncepčních záměrů rozvoje veterinární péče.
6. Tvorba koncepčních záměrů v oblasti péče o potraviny.
7. Tvorba celostátní koncepce ochrany práv k novým odrůdám rostlin.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.
2. Tvorba celostátní koncepce bezpečnosti potravin.
Správa veřejného investování
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.
2. Stanovování postupů ve věcech dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.
3. Příprava projektů nadlimitních veřejných zakázek.
13. platová třída
1. Celostátní metodické usměrňování veřejného investování a zadávání veřejných zakázek, například zpracovávání metodik pro přípravu a realizaci projektů veřejných investic nebo metodik pro přípravu a zadávání veřejných zakázek.
2. Tvorba celostátní koncepce dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce veřejného investování.
Správa výzkumu a vývoje
11. platová třída
1. Provádění analýz výsledků aplikace výzkumu a vývoje.
2. Příprava ucelených částí celostátní politiky výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje) a programů výzkumu a vývoje (národní program orientovaného výzkumu).
12. platová třída
1. Posuzování rozvojových programů výzkumu a vývoje.
2. Analýza a posuzování oblasti výzkumu a vývoje.
13. platová třída
1. Stanovování způsobů hodnocení výsledků jednotlivých oborů výzkumu a vývoje a způsobů porovnávání se zahraničím včetně případného hodnocení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a koncepce ochrany práv k výsledkům výzkumu a vývoje.
2. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje základního, průmyslového a dalších sektorů výzkumu a vývoje.
3. Stanovování způsobů poskytování podpor programů rozvoje výzkumu a vývoje s celostátní působností.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce celostátních nebo mezinárodních programů výzkumu a vývoje včetně jejich koordinace.
2. Tvorba celostátní koncepce správy výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje).
3. Tvorba koncepce výzkumu a vývoje resortu a jeho odborného zaměření.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie státní politiky výzkumu a vývoje.
Statistika
7. platová třída
1. Zpracovávání statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby.
2. Odborné zpracovávání podkladů pro tvorbu technických projektů jednotlivých statistických zjišťování.
3. Zajišťování sběru statistických údajů ze zpravodajských jednotek a kontrola průběhu jejich zpracovávání v působnosti státní statistické služby.
4. Sběr, kontrola a zpracovávání dat a údajů při složitých statistických šetřeních.
8. platová třída
1. Navrhování vazeb mezi ukazateli jednotlivých státních statistických zjišťování.
2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.
3. Zjišťování statistických údajů v územním celku v rámci státní statistické služby včetně zajišťování požadavků na charakteristiky statistického souboru.
9. platová třída
1. Koordinace zjišťování statistických údajů v rámci státní statistické služby za stanovený soubor zpravodajských jednotek, provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb.
2. Metodické usměrňování úsekových statistik pro oblastní statistické orgány a metodické zajišťování jednoduchých statistických šetření v rámci státní statistické služby.
10. platová třída
1. Koordinace přípravy jednotlivých statistických zjišťování mezi jednotlivými pracovišti státní statistické služby.
2. Věcná analýza požadavků uživatelů statistických informací, jejich transformace do podoby statistických ukazatelů pro poskytování informačních služeb.
3. Stanovování zásad a postupů na vymezeném úseku statistiky s celostátní působností.
4. Koordinace činnosti územních pracovišť statistické služby.
5. Zpracovávání nestandardních výstupů a analytické vyhodnocování výsledků statistických zjišťování podle zadání.
6. Organizování složitých celostátních statistických výběrových šetření.
11. platová třída
1. Tvorba jednotlivých typů metodických zásad, postupů, pokynů a nástrojů statistiky, například definování ukazatelů, tvorba statistických číselníků a statistických klasifikací s celostátní působností a řešení nestandardních případů.
2. Komplexní správa statistických registrů v rámci státní statistické služby.
3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických zjišťování odvětvových a průřezových statistik.
4. Hodnocení konzistence výsledků statistických zjišťování a jejich porovnávání s ostatními dostupnými zdroji dat.
5. Odborné zpracovávání podkladů a syntéza souborů statistických a dalších údajů pro přípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcí.
12. platová třída
1. Komplexní tvorba statistických registrů, statistických klasifikací a statistických číselníků s celostátní působností, harmonizovaných na mezinárodní standardy a jejich aktualizace.
2. Tvorba matematicko-statistických metod pro výběrová zjišťování a jejich dopočty a inputace. Tvorba a aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.
3. Zpracovávání komplexních analýz výsledků úsekových statistik v rámci státní statistické služby a kvalifikované odhady vývoje ekonomických, sociálních a ekologických ukazatelů.
4. Tvorba metodiky úsekových statistik na celostátní úrovni v návaznosti na další orgány státní správy a uživatele statistických informací v souladu s mezinárodními požadavky a doporučeními.
5. Zpracovávání nestandardních komplexních statistických výstupů o ekonomickém, sociálním, ekologickém a demografickém vývoji České republiky, koordinační a gesční činnost v poskytování těchto výstupů do zahraničí.
6. Tvorba technologického postupu zpracování celostátních statistických zjišťování.
7. Provádění analýz pro ověření konzistence statistických dat a zpracování aktuálních analytických případových studií a materiálů.
8. Tvorba bilančních agregátů makroekonomických ukazatelů.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní komplexní metodiky a obecných postupů na úrovni mezinárodních standardů včetně normotvorné činnosti v oboru státní statistické služby, základních registrů nebo predikcí a analýz.
2. Tvorba koncepcí informační a publikační politiky v oboru státní statistické služby, volební statistiky, základních registrů nebo predikcí a analýz.
3. Tvorba integračních nástrojů statistické služby a jejich koordinace.
4. Metodické vymezení makroekonomických analýz a predikcí ekonomického, sociálního, ekologického a demografického vývoje včetně ověřování a využívání matematicko-statistických metod pro potřeby státní statistické služby.
5. Sestavování národních účtů, vytváření odhadů semidefinitivních a definitivních výsledků vývoje hrubého domácího produktu včetně metodického vymezování zásadních položek.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce státní statistické služby.
2. Tvorba koncepce systému analýz a prognóz sociálního, ekonomického, ekologického a demografického vývoje České republiky a informační politiky.
3. Celostátní koordinace tvorby koncepce resortních statistik.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie státního statistického systému České republiky.
Státní pokladna
11. platová třída
1. Zpracovávání přehledů a bilancí o plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu se zaměřením na vyhodnocování denních odchylek pro potřeby řízení ministerstva.
2. Zpracovávání přehledů daňových příjmů v členění podle komitentů-plátců příjmů na účty státního rozpočtu resorty, okresními úřady, finančními úřady a celními úřady. Zpracovávání časových řad hlavních příjmových a výdajových položek státního rozpočtu včetně evidence finančních prostředků uvolňovaných ze státního rozpočtu do územních rozpočtů.
3. Zajišťování kontroly finančního zúčtování rozpočtových kapitol a okresních úřadů se státním rozpočtem.
12. platová třída
1. Zpracovávání analýz pokladního plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů podle druhů a podrobného plnění příjmů a výdajů kapitol celních úřadů a okresních úřadů včetně časových řad a rozborové činnosti.
2. Zpracovávání bilancí o příjmech a výdajích územních rozpočtů, analýz o plnění vztahů státního rozpočtu k územním orgánům a zpracování odvětvových bilancí o plnění státního rozpočtu a tabulkové přílohy pro státní závěrečný účet.
13. platová třída
1. Stanovování metodik a organizace platebního a zúčtovacího systému veřejných rozpočtů. Posuzování vývoje veřejných rozpočtů.
2. Metodické usměrňování a správa státních finančních aktiv a státních finančních pasiv.
3. Metodické usměrňování a správa státní pokladny a správa státního dluhu.
14. platová třída
1. Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů platebního a zúčtovacího systému realizace veřejných rozpočtů a jejich závěrečného zúčtování.
2. Stanovování rozvojových směrů řízení likvidity veřejných rozpočtů a správy státního dluhu.
3. Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů správy finančních aktiv a pasiv.
Školství, mládež a tělovýchova
8. platová třída
1. Posuzování technické, hygienické a další způsobilosti škol a školských zařízení při zařazování do školského rejstříku v územním celku.
2. Řešení složitých případů odvolání proti rozhodnutí ve věcech odkladu povinné školní docházky, proti rozhodnutí ředitele školy nebo rozhodnutí obce ve věcech správy škol a školských zařízení.
9. platová třída
1. Samostatné provádění kontrol a dohledu nad efektivním využíváním finančních prostředků ve školách a školských zařízeních a nad dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků.
2. Zajišťování agendy správy školského rejstříku v územním celku.
3. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu ve vymezené územní působnosti, koordinace účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracování odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu ze státních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní působností.
4. Příprava dílčích systémových opatření na úseku výkonu správy ve školství, například zřizování, slučování škol a školských zařízení.
5. Zajišťování agendy akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích nebo studijních programů.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy tvorby školského rejstříku.
2. Koordinace výkonu územní školské správy.
3. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu v územní působnosti kraje, hlavního města Prahy a statutárních měst, metodická pomoc obcím a občanským sdružením při účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracovávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu z celostátních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní působností.
4. Posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace výkonu správy školského rejstříku.
2. Provádění analýz, konzultační a metodická činnost v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy nebo celoživotního vzdělávání v návaznosti na kompetence ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.
3. Výkon státní správy na úseku akreditací vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.
4. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření na úseku školského rejstříku z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku v návaznosti na trh práce, demografickou a kvalifikační strukturu, dopravní dostupnost atd.
5. Posuzování zahraničního vzdělání a vědeckých hodností získaných v zahraničí pro účely jejich uznávání.
6. Uznávání dokladů zahraničního vzdělávání.
7. Posuzování a uznávání odborných kvalifikací.
12. platová třída
1. Tvorba celostátních zásad pro postavení studia občanů České republiky na zahraničních vysokých školách včetně koordinace působení zahraničních poboček vysokých škol.
2. Tvorba metodických postupů pro řešení specifických celospolečenských problémů v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy pro školy a školská zařízení, například talentované mládeže, drogové závislosti, kriminality, nezaměstnanosti, diskriminace mladistvých a dětí.
3. Analýza a posuzování úrovně kvality vysokoškolského vzdělávání, všech typů projektů, dlouhodobých záměrů a studijních programů vysokých škol a programů v oblasti celoživotního vzdělávání včetně procesu akreditace.
4. Metodické, koordinační a rozborové činnosti ústředního orgánu v oblasti správy školského rejstříku všech zřizovatelů.
5. Celostátní metodické usměrňování tvorby a používání pedagogické dokumentace.
6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sportu a školní tělesné výchovy včetně rozborové činnosti.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže včetně rozborové činnosti.
8. Tvorba zásad a metodiky zřizování soukromých vysokých škol.
9. Stanovování zásad pro udělování akreditací vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.
10. Celostátní koordinace a metodické usměrňování uznávacích programů pro uznávání odborných kvalifikací.
13. platová třída
1. Tvorba celostátních zásad finančního zabezpečení studia občanů České republiky na zahraničních vysokých školách a studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice.
2. Tvorba zásad a úprava podmínek vzdělávání cizinců ve školách v České republice.
3. Celostátní koordinace školského rejstříku.
4. Tvorba celostátní koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků.
5. Stanovení zásad a metodiky pro hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání a pro zřizování vysokých škol.
6. Celostátní metodické usměrňování organizace výchovně vzdělávací činnosti pro školy a školská zařízení vzdělávací soustavy.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a samosprávy ve školství a tvorba koncepce dalšího rozvoje školské správy a správy mládeže a tělovýchovy.
8. Koordinace a stanovování zásad pro tvorbu rozvojových programů a dlouhodobých záměrů v jednotlivých oblastech vysokého školství, vědy, výzkumu a vývoje.
9. Tvorba celostátní koncepce uznávání odborných kvalifikací.
10. Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti mládeže a tělovýchovy.
11. Tvorba celostátních zásad činnosti v oblasti speciálních zařízení pro výchovu sportovně talentované mládeže (třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, gymnázia se sportovní přípravou, sportovní centra mládeže).
12. Tvorba zásad rámcových vzdělávacích programů.
13. Tvorba celostátní koncepce evaluace (monitorování a hodnocení) vzdělávání.
14. Tvorba celostátní koncepce akreditací vzdělávacích institucí, vzdělávacích programů nebo studijních programů.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce státní správy a samosprávy ve školství.
2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vysokých škol.
3. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávání.
4. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávací soustavy včetně školského rejstříku.
5. Tvorba celostátní koncepce systému ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče včetně systému pedagogickopsychologického poradenství.
6. Tvorba celostátní koncepce zájmového vzdělávání.
7. Tvorba koncepce státní politiky sportu, státní sportovní reprezentace a antidopingového programu.
8. Tvorba celostátní koncepce oblasti mládeže.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky výchovy a vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Územní plánování a stavební řád
6. platová třída
1. Vedení evidence a ukládání schválené územní plánovací dokumentace.
2. Zajišťování sběru dat a údajů pro evidenci o infrastruktuře území.
3. Příprava podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace, pořizování a zajišťování mapových podkladů.
8. platová třída
1. Zajišťování dílčích odborných agend na úseku územního plánování, stavebního řádu a vodního hospodářství například ve věcech pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro obce, umístění, povolení, kolaudaci a odstranění stavby, sankcí a vyvlastnění.
9. platová třída
1. Zajišťování odborných agend na úseku územního plánování a stavebního řádu například ve věcech umístění, povolení, kolaudace a odstranění stavby, sankcí a vyvlastnění včetně poradenské a konzultační činnosti.
10. platová třída
1. Samostatné pořizování a posuzování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro obce včetně kontroly. Konzultační a poradenská činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu.
2. Koordinace a usměrňování výkonu státní správy stavebními úřady na úseku územního plánování a stavebního řádu včetně výkonu státního stavebního dohledu.
3. Příprava energetických generelů, například elektrifikace a plynofikace.
4. Komplexní posuzování projektové a jiné dokumentace náročných staveb za jednotlivé specializované obory, například za obor dopravy, životního prostředí, památkové péče v rámci územního a stavebního řízení.
5. Koordinace a usměrňování speciálního stavebního úřadu v působnosti obce.
11. platová třída
1. Pořizování územně plánovacích podkladů nezbytných pro územní plány velkých územních celků, zahrnujících území dvou a více krajů, pořizování územních plánů velkých územních celků pro území kraje nebo územně členěných statutárních měst.
2. Koordinace a usměrňování výkonu státní správy na úseku územního plánování nebo stavebního řádu.
12. platová třída
1. Koordinace výkonu územní státní správy na úseku územního plánování nebo stavebního řádu včetně posuzovací, metodické a konzultační činnosti v působnosti kraje.
2. Celostátní vyhodnocování úrovně územního plánování nebo vyhodnocování úrovně územního plánování v působnosti kraje.
3. Pořizování územních plánů velkých územních celků, zahrnující území dvou a více krajů.
13. platová třída
1. Koordinace a usměrňování resortních a krajských koncepcí a politik územního rozvoje.
2. Celostátní metodické usměrňování aplikace stavebního zákona.
3. Celostátní metodické usměrňování územního plánování.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce územního plánování České republiky.
2. Tvorba koncepce stavebního řádu České republiky.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce územního rozvoje státu.
Vnitřní věci státu
6. platová třída
1. Provádění změn v úředních dokladech, vystavování dokladů o změnách v úředních dokladech včetně kontroly správnosti uváděných údajů v platných evidencích a vydaných dokladech. Předávání vystavených dokladů žadatelům. Vystavování úředních osvědčení.
2. Příprava podkladů pro správní řízení související s činností obecních policií.
3. Zpracovávání správních a odborných rešerší na úseku hlášení a evidence pobytu obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
4. Posuzování návrhů na registraci občanských sdružení včetně provádění registrace. Zpracovávání podkladů o registrovaných a evidovaných subjektech a jejich poskytování Českému statistickému úřadu.
5. Samostatný výkon agendy ztrát a nálezů.
6. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin.
7. platová třída
1. Vykonávání odborných činností na úseku přípravy organizačně technického a finančního zabezpečení voleb a referend.
2. Zajišťování agend na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských a technických průkazů, vedení soustavy podkladové dokumentace spojené s vyhledáváním, dokumentováním a šetřením.
3. Zajišťování agendy registrace občanských sdružení, posuzování návrhů na registraci občanských sdružení a evidenci odborových organizací zaměstnavatelů ve sporných a složitých případech.
4. Odborné zpracovávání podkladů pro správní řízení o udělení a odnětí azylu.
5. Zajišťování prací na úseku shromažďování včetně rozhodování o zamítnutí shromáždění, dohledu nad jejich průběhem, případně jejich rozpouštění.
6. Dílčí práce v matriční agendě.
7. Dozor nad dodržováním předpisů o státních symbolech.
8. platová třída
1. Zajišťování celostátní agendy zkoušek strážníků obecní policie z odborné způsobilosti.
2. Organizačně technické zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů, bytů, referenda a veřejných sbírek. Zajišťování agendy Státní volební komise, příprava materiálů pro jednání, zajišťování informačních a organizačních prací.
3. Zajišťování agendy seznamu obcí a jejich částí a územně správní struktury statutárních měst.
4. Zajišťování agendy vyhledávání a vydávání úředních opisů, výpisů a potvrzení pro potřeby občanů, státních orgánů a jiných osob.
5. Zajišťování správy vymezeného rozsahu státních hranic. Vedení dokumentace o jednáních se sousedními státy. Vedení archivu státních hranic včetně jeho aktualizace.
6. Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel.
7. Komplexní zajišťování agendy ztrát a nálezů včetně zajišťování oceňování, přípravy dražeb apod.
8. Vyřizování žádostí o azyl, spočívající v přípravě odborných podkladů, ověřování dokladů, údajů o zemích původu a dokumentů včetně zajišťování tlumočení a překladů pohovorů a písemností.
9. Zajišťování agend shromažďování, sdružování právnických osob a dobrovolných svazků obcí, územně správního členění, místního názvosloví, slučování a rozdělování obcí, zajišťování procesu změn názvů obcí, změn správních hranic obcí, zájmových sdružení a nadací.
10. Komplexní výkon matriční agendy v obci.
11. Výkon agendy veřejných sbírek.
12. Provádění státního dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení).
9. platová třída
1. Posuzování a vyhodnocování výsledků pohovorů s účastníky řízení o azyl podle vnitrostátní situace a vývoje azylové problematiky v zemích původu včetně provádění pohovorů.
2. Komplexní zajišťování státoobčanské a matriční agendy samosprávného celku.
3. Koordinace občansko správních záležitostí v obci, zejména matrik, přestupků, evidence obyvatel, voleb, názvosloví ulic a číslování domů.
4. Zajišťování jednotlivých úseků zvláštní matriky, zasílání matričních dokladů do ciziny s provedením jejich kontroly a legalizace.
5. Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových.
6. Zajišťování vyšší matriční agendy, zasílání matričních dokladů do ciziny s provedením jejich kontroly a legalizace, rozhodování o uzavírání manželství zástupcem.
7. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.
8. Komplexní zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií.
9. Komplexní vykonávání agendy na úseku sdružování v občanských sdruženích, odborových organizacích a organizacích zaměstnavatelů.
10. platová třída
1. Posuzování a vyhodnocování specializovaných žádostí o azyl, například nezletilých bez doprovodu zákonných zástupců včetně samostatného rozhodování nejnáročnějších případů v azylovém řízení.
2. Zajišťování matriční agendy v působnosti Ministerstva vnitra, orgánů České republiky a zastupitelských úřadů cizích států v matričních věcech.
3. Poskytování metodické pomoci a usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatelstva včetně kontrol výkonu činností v daném území.
4. Zajišťování celostátní agendy válečných hrobů včetně řešení mezinárodních souvislostí.
5. Celostátní koordinace organizačně technického zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů a bytů a referenda včetně personálního a materiálního zabezpečení voleb ve vymezeném území nebo volebním obvodu.
6. Metodické usměrňování a dohled nad matriční činností a evidencí obyvatelstva na vymezeném území, odborné poradenství obcím pověřeným vedením matrik, komplexní kontrola nad vedením matriční agendy a souvisejících agend u matričních obvodů včetně ukládání nápravných opatření, usměrňování odborné přípravy a přezkoušení matrikářů obecních úřadů.
7. Komplexní zajišťování zvláštní matriky.
8. Metodické usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatelstva v rámci působnosti územního samosprávného celku.
9. Zajišťování speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, například přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v mimoodvolacích řízeních.
10. Zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.
11. Zajišťování celostátní agendy majetkových vztahů při správě státních hranic.
11. platová třída
1. Zajišťování agendy určení obcí městy.
2. Komplexní zajišťování celostátní agendy státního občanství v působnosti Ministerstva vnitra.
3. Komplexní zajišťování celostátní agendy evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
4. Celostátní usměrňování výkonu matriční agendy.
5. Komplexní zajišťování agendy archivnictví v působnosti Ministerstva vnitra spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány.
6. Zajišťování celostátních agend v oblasti azylu, migrace a integrace cizinců včetně samostatné rozhodovací činnosti na některém z úseků výkonu státní správy v oblasti azylu, a v řízení o bezdomovectví příslušející ministerstvu, se specializací na určené země původu, rozborová činnost z výchozích podkladů informačního systému o zemích původu, bezpečných zemích původu a bezpečných třetích zemích.
7. Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občanskosprávních záležitostech (matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, symbolů a znaků).
8. Určování, posuzování výkonu, případně odnímání výkonu přenesené působnosti obcí, respektive pověřených obecních úřadů.
9. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace příprav a průběhu voleb a referend a jejich vyhodnocení.
2. Zpracování metodických materiálů a metodická činnost ve vztahu k územním správním úřadům a samosprávným celkům. Koordinace činnosti jednotlivých ministerstev a dalších správních úřadů při usměrňování územních správních úřadů a samosprávných celků na jimi zabezpečovaných a spravovaných úsecích státní správy.
3. Celostátní koordinace problematiky etnických menšin a její usměrňování ve vztahu k územním správním úřadům a územním samosprávným celkům.
4. Metodické usměrňování a komplexní zajišťování problematiky azylu, migrace, integrace cizinců a bezdomovectví na celostátní úrovni. Příprava mezinárodních humanitárních programů.
5. Celostátní koordinace a usměrňování úseku státního občanství, matrik, jména a příjmení, včetně metodické a poradenské činnosti pro územní správní úřady a samosprávné celky.
6. Celostátní koordinace a usměrňování problematiky evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů včetně poradenské činnosti.
7. Zajištění právní ochrany mladistvých účastníků řízení o azylu bez doprovodu zákonných zástupců.
8. Koordinace koncepční činnosti z různých oborů na úrovni územního orgánu státní správy se všeobecnou působností a koordinace postupu ostatních správních úřadů a orgánů obcí při plnění společných úkolů.
9. Provádění studijně analytických prací a vytváření národních standardů pro obor archivnictví.
10. Specializovaná zástupčí činnost před soudy v azylovém řízení a v oblasti pobytu cizinců.
11. Stanovování zásad, způsobu a rozsahu ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců zajišťujících výkon státní správy v obcích a krajích nebo strážníků obecní policie.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby.
2. Všeobecná celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územní samosprávy a územních správních úřadů.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému voleb, referend, státního občanství, matrik, jména a příjmení, sdružovacího a shromažďovacího práva, veřejných sbírek, státních hranic a působnosti a činnosti obecní policie.
4. Koordinace a usměrňování a mezinárodní koordinace průběhu státních hranic, jejich změn, správy státních hranic a turistických stezek.
5. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů včetně výzkumu a vývoje dokladů a vybraných tiskopisů, zbraní a střeliva.
6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům a ochrany státních hranic. Koordinace spolupráce s mezinárodními systémy, zajišťování zahraničních styků za oblasti České republiky v oblasti migračního a azylového práva.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce archivnictví a koordinace mezinárodní spolupráce.
3. Tvorba celostátních koncepcí azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům, ochrany státních hranic a pobytu cizinců.
4. Tvorba koncepce územní správy a samosprávy a správního procesu.
5. Tvorba koncepce uspořádání a výkonu veřejné správy.
6. Tvorba koncepcí uspořádání a zajišťování vnitřních věcí státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.
Zahraniční služba a zahraniční vztahy
6. platová třída
1. Výkon depozitářských funkcí České republiky.
7. platová třída
1. Sjednávání bezcelních dovozů pro diplomatické mise, konzulární úřady a mezinárodní organizace.
2. Vystavování diplomatických a služebních pasů, náhradních cestovních dokladů, případně dalších dokladů včetně jejich změn na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
8. platová třída
1. Zpracovávání odborných podkladů pro sjednávání mezinárodních smluv a vyhotovování ratifikačních listin a přístupu k nim.
9. platová třída
1. Zajišťování agendy vystavování diplomatických a služebních pasů, náhradních cestovních dokladů a dalších úředních dokladů, včetně jejich změn na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
2. Zpracovávání dílčích informací a podkladů o jiném státu či skupině států.
3. Zajišťování povolení přeletů a přistání cizích státních letadel přes území České republiky, zajišťování povolení přeletů a přistání našich státních letadel při letech do zahraničí.
10. platová třída
1. Poradenská, konzultační a informační činnost na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
2. Zabezpečování vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států v oblasti ekonomické, kulturní, vědecké, vzdělávací a zdravotní spolupráce a konzulární činnosti.
3. Koordinace dvoustranných a mnohostranných styků v jednotlivých oborech, například environmentálním.
4. Systematické vyhodnocování a odborné zpracovávání informací o jiném státu či skupině států, spolupráce se zastupitelskými úřady jiných států, napomáhání rozvoji styků zastupitelských úřadů s českými orgány, politické zabezpečení stykových akcí oficiálních představitelů České republiky s představiteli jiného státu či skupiny států.
5. Zajišťování agendy žádostí o agrément pro nově jmenované velvyslance cizích zemí a agendy jmenování nových velvyslanců České republiky včetně zajišťování příjezdů a odjezdů cizích velvyslanců, předávání jejich pověřovacích listin, protokolárních návštěv při nástupu a ukončení jejich diplomatické mise a zajišťování vyhotovení pověřovacích a odvolacích listin, kabinetních listů, konzulských patentů pro představitele České republiky v zahraničí, exequatur pro konzuly akreditované v České republice.
6. Zajišťování agendy akreditací vojenských a leteckých přidělenců České republiky v zahraničí a vojenských a leteckých přidělenců cizích zemí v České republice.
7. Zajišťování agendy protokolárních záležitostí jednotlivých zemí a registrací členů diplomatických misí a úřadů.
8. Příprava obchodních jednání se zahraničními partnery, sledování obchodní situace v relaci a vypracovávání návrhů opatření v obchodní oblasti.
9. Posuzování žádostí o udělení českých víz a přijímání rozhodnutí o jejich udělení.
11. platová třída
1. Samostatná realizace koncepce zahraniční politiky České republiky k jinému státu či skupině států, koordinace přípravy podkladových materiálů o jiném státu či skupině států a jejich aprobace (nižší diplomat).
2. Řešení konzulárních případů, poskytování pomoci českým občanům a zajišťování konzulárních funkcí, vyplývajících z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.
3. Analytická a realizační činnost v jednotlivých oblastech vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států, vyhodnocování politických aspektů ekonomického vývoje, environmentální, kulturní, vědecké, vzdělávací, zdravotnické a konzulární politiky státu, zajišťování realizace dvoustranných smluvních dokumentů.
4. Příprava uzavírání mezinárodních smluv, příprava plných mocí, ratifikačních listin a listin o přístupu k mezinárodním smlouvám.
5. Samostatné metodické usměrňování zastupitelských úřadů v otázkách kulturních a školských styků v rámci dané relace a v dalších otázkách vztahů České republiky k ostatním státům.
6. Samostatné zajišťování agendy vztahů s krajanskými a nevládními organizacemi v jiném státě nebo na teritoriu skupiny jiných států.
7. Příprava a zabezpečování projektů mezinárodních vládních organizací.
8. Provádění obchodních analýz a vytváření podmínek a předpokladů pro posuzování exportních zájmů České republiky na zahraničních trzích včetně zajišťování obchodních vztahů České republiky k jinému státu i skupině států.
9. Samostatné metodické usměrňování konzulárních úřadů, vedených honorárními konzulárními úředníky.
12. platová třída
1. Zajišťování diplomatických vztahů České republiky vůči jinému státu či skupině států, příslušným mezinárodním vládním organizacím a mezinárodním orgánům včetně koordinace přípravy podkladů a stanovisek zabezpečování vnitrostátních předpokladů pro spolupráci.
2. Stanovování základních směrů a způsobů řešení konzulárních případů.
3. Koncipování a koordinace postupu České republiky při poskytování zahraniční humanitární pomoci.
4. Analytická, poradenská a konzultační činnost o právních řádech cizích států.
5. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oboru konzulární služby (vízový, poplatkový, legalizační, teritoriálně konzulární, honorární konzuláty) na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky.
6. Ochrana zájmů českých občanů v zahraničí a zajišťování jejich právního zastoupení před soudy i jinými orgány cizího státu v zahraničí.
7. Zajišťování realizace obecného mezinárodního práva a práva Evropských společenství ve vztazích České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.
8. Koordinační, analytická a posudková činnost v oblasti ekonomického, politického, bezpečnostního, environmentálního, kulturního a vzdělávacího vývoje nebo jiných společenských oblastí ve vztahu České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.
9. Zajišťování rozvoje komplexu kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků České republiky se zahraničím a v rámci Evropské unie.
10. Tvorba koncepce oblasti vládních stipendijních míst v rámci rozvojové pomoci České republiky.
11. Sledování a vyhodnocování aktuálního vývoje v relaci a zajišťování operativní odezvy České republiky.
12. Samostatné zpracovávání a vydávání pravidel jednotné diplomatické protokolární praxe.
13. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oblasti agendy diplomatických výsad a imunit.
14. Stanovování koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce resortu, kraje nebo hlavního města Prahy a jeho působení v rámci Evropské unie.
15. Příprava a sjednávání mezinárodních smluv a přístupů k nim včetně smluv v rámci Evropské unie.
16. Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci jednoho resortu.
17. Analytická, poradenská a konzultační činnosti v oblasti mezinárodního práva ozbrojených konfliktů.
13. platová třída
1. Koordinace diplomatických vztahů České republiky s jiným státem, skupinou států nebo s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti politické, ekonomické, bezpečnostní, konzulární, kulturní, vědecké, školské a zdravotnické politiky státu a statistiky a krajanských a nevládních vztahů včetně jejich vyhodnocování a realizace dvoustranných a mnohostranných smluvních dokumentů.
2. Tvorba zásad a koordinace zajišťování diplomatického protokolu České republiky.
3. Koordinace a metodické usměrňování konzulárních vztahů České republiky.
4. Koordinace a usměrňování realizace vízové politiky České republiky včetně posuzování a vyhodnocování zahraničně politických a bezpečnostních zájmů České republiky.
5. Koordinace a analýza vztahů České republiky s jiným státem či skupinou států, vymezování politického rámce rozvoje smluvní základny těchto vztahů, sledování provádění mezinárodních smluv v relaci, reagování České republiky na nestandardní události a jevy v mezinárodní politice (ozbrojené konflikty, eskalace napětí), koordinace vztahů s mezinárodními regionálními politickými uskupeními.
6. Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie, sjednocování mezinárodní smluvní praxe České republiky.
7. Koordinace a analýza komplexů ekonomických, kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím včetně mezirezortního metodického usměrňování.
8. Koordinace uplatnění obecného mezinárodního práva ve vztazích České republiky k jiným státům a mezinárodním organizacím a k Evropské unii (výsady a imunity, sukcese do smluv), negociační činnost v oboru mezinárodního práva a mezinárodních smluv se zahraničními partnery a s Evropskou unií.
9. Koncepční a metodické usměrňování činnosti zastupitelských úřadů a jejich jednotlivých úseků, zodpovědných za vztahy s mezinárodními organizacemi, koncepce politického zabezpečování stykových akcí s představiteli mezinárodních vládních organizací.
10. Stanovování zahraničně politické orientace České republiky v jednotlivých oborech.
11. Tvorba koncepce sjednávání mezinárodních smluv (prezidentských, vládních, resortních) včetně smluv v rámci Evropské unie a příprava jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání a vypovídání.
12. Koordinace ochrany zájmů státu a zastupování státu v soudních a kvazisoudních řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací a orgány Evropské unie a koordinace opatření k provádění rozhodnutí těchto orgánů.
13. Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních správních orgánů při plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a smluv v rámci Evropské unie nebo z členství v mezinárodních organizacích.
14. platová třída
1. Tvorba a realizace zahraničně politické orientace České republiky pro státy daného teritoria nebo v přijímacích státech.
2. Tvorba koncepce obecného uplatnění práva mezinárodních smluv a smluv v rámci Evropské unie včetně stanovování zásad jejich sjednávání, dodržování a vypovídání.
3. Formulace právních aspektů zahraniční politiky České republiky a ostatních právních vztahů s mezinárodním prvkem, posuzování souladu politických cílů a přijímaných opatření s mezinárodně právními závazky České republiky.
4. Tvorba koncepce konzulární a vízové politiky České republiky.
5. Tvorba koncepce zahraniční bezpečnostní politiky České republiky a prognózy vnitropolitického vývoje, zahraniční a bezpečnostní politiky jiného státu či skupin států.
6. Tvorba komplexní koncepce komunikační strategie České republiky nebo vývoje kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím v souladu s cíli zahraniční politiky.
7. Tvorba koncepce zahraniční politiky České republiky v oblasti členství a působení v mezinárodních vládních organizacích a orgánech.
8. Tvorba koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky.
9. Stanovování zahraničně politické environmentální orientace České republiky.
10. Tvorba koncepce ochrany zájmů státu a zastupování státu v soudních a kvazisoudních řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací a orgány Evropské unie, včetně tvorby koncepce opatření k provádění rozhodnutí těchto orgánů. Zastupování státu před Evropským soudním dvorem a podobnými mezinárodními soudními orgány.
11. Tvorba mezinárodních systémů v ucelených oborech, například sociálním, ekonomickém, bezpečnostním nebo právním včetně jejich koncipování a formulace a koordinace jejich uplatnění v národních systémech.
12. Tvorba koncepce rozvoje vnitřního trhu Evropské unie.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce zahraniční politiky České republiky.
Zdravotnictví (zdravotní péče včetně veřejného zdravotního pojištění, ochrana veřejného zdraví, léčebné zdroje, léčiva a zdravotnické prostředky)
5. platová třída
1. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí registrační dokumentace léčiv, léčivých přípravků, technických prostředků, chemických látek a chemických přípravků nebo zdravotnických a veterinárních prostředků.
2. Předávání informací lékárnám, zdravotnickým zařízením a dalším subjektům o zastavení aplikace léčiv a zdravotnických prostředků.
6. platová třída
1. Zajišťování podkladů pro projektování a optimalizaci sítě zdravotnických zařízení v rámci územních celků.
2. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí a provádění dílčích úkonů správního řízení registrační dokumentace léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo agendy zdravotnických prostředků nebo dozoru nad provozovateli.
7. platová třída
1. Kontrolní tématická činnost a místní šetření podle pokynů, například kontrola plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.
2. Zajišťování informačních toků v oblasti expedice a aplikace léčivých přípravků, chemických látek a chemických přípravků směrem ke zdravotnickým zařízením.
3. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.
8. platová třída
1. Organizace, příprava a smluvní zajišťování dostupnosti lékařské služby první pomoci.
2. Odborné zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.
3. Vykonávání odborných činností na úsecích hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v oblasti podpory zdraví obyvatelstva, například shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využití informačních systémů, kontrolní činnost na úseku ochrany veřejného zdraví a příprava rozhodnutí nebo opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
4. Řešení složitých případů na úseku podpory veřejného zdraví včetně poskytování informací z registru chemických látek, chemických přípravků, biocidních přípravků a vyžadování znaleckých posudků nebo registrů provozovatelů, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků včetně vyžadování znaleckých posudků.
5. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv nebo zdravotnických prostředků na úseku prodejců vyhrazených léčiv, vydávání certifikátů.
6. Organizace procesu registrací léčivých přípravků včetně posuzování žádostí s velmi rozsáhlou podkladovou dokumentací a provádění úkonů státní služby v kontrole léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo v agendě zdravotnických prostředků nebo při dozoru nad provozovateli.
7. Organizace procesu hodnocení notifikačních údajů u subjektů podnikajících v oblasti zdravotnických prostředků včetně notifikačních údajů o jednotlivých zdravotnických prostředcích oznamovaných v rámci Evropské unie.
9. platová třída
1. Koordinace a realizace odborných resortních programů.
2. Kontrola plnění závazných opatření uložených orgány ochrany veřejného zdraví včetně prevence infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
3. Provádění odborných činností spojených s posuzováním registrací chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků.
4. Vypracovávání stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví a plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu.
5. Provádění šetření nebo dozoru nad léčivy nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům na úseku distributorů a dílčím způsobem na úseku lékáren a ostatních zdravotnických zařízení.
6. Provádění činností spojených s posuzováním registrací léčivých přípravků a pomocných látek.
7. Komplexní zajišťování agendy vydávání souhlasu s provozováním lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.
8. Vytváření specializovaných údajů, které jsou součástí komplexních informačních systémů léčiv a zdravotnických prostředků.
10. platová třída
1. Koordinace zdravotnické soustavy v daném území a usměrňování jejího utváření.
2. Samostatné provádění státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání včetně zpracovávání protokolů a návrhu závěrů k odstranění nedostatků.
3. Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
4. Vypracovávání odborně náročných stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu, například posuzování staveb s náročnou technologií z hlediska dopadu na pracovní a životní podmínky.
5. Provádění šetření nebo dozoru nad léčivy a léčivými přípravky, návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami včetně odběru vzorků, například odběr vzorků léčivých přípravků připravených v lékárnách.
6. Koordinace a provádění posuzování registrací léčivých přípravků, veterinárních léčivých přípravků, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.
7. Stanovování postupů specializovaných odborných šetření v oblasti přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod nebo přírodních léčebných lázní.
8. Koordinace a posuzování notifikačních údajů předávaných z jednotlivých členských států Evropské unie v oblasti zdravotních prostředků.
9. Koordinace vytváření složitých odborných expertíz v rámci agendy léčivých přípravků, klinických expertíz v rámci agendy registrací léčivých přípravků, klinických hodnocení léčiv a vigilance léčiv nebo zdravotnických prostředků.
10. Koordinace a výkon specializované činnosti související s realizací akreditačního řízení k uskutečňování zdravotnických vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání nebo s posuzováním návrhů vzdělávacích programů specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v akreditačních vzdělávacích komisích.
11. platová třída
1. Zajišťování realizace hlavních směrů rozvoje sítě zdravotnických zařízení na daném území, koordinace a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu včetně zpracovávání věcných analýz efektivnosti využití zdravotnických zařízení pro vytváření jejich optimální sítě.
2. Komplexní výkon státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání.
3. Stanovování nezbytných vyšetřování a měření pro výkon státního zdravotního dozoru.
4. Analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí souvisejících s prací, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a epidemiologie drogových závislostí.
5. Vypracování projektů epidemiologického sledování specifických problémů či situací. Usměrňování a kontrola zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve věcech hygieny provozu a prevence infekčních onemocnění.
6. Koordinace a usměrňování státního zdravotního dozoru a kontroly v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví v rozsahu dané odbornosti.
7. Tvorba územních programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně monitorování vztahů životních a pracovních podmínek a zdravotního stavu obyvatelstva a koordinace činností v oblasti podpory zdraví ve vymezeném území.
8. Koordinace a usměrňování lékové politiky ve vymezeném rozsahu.
9. Komplexní provádění registrace léčivých přípravků včetně postregistračního vyhodnocování a povolování jejich klinického hodnocení. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů. Komplexní provádění registrace pomocných látek.
10. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní praxe, správné laboratorní praxe a správné klinické praxe, ve výrobě, přípravě, distribuci, výdeji nebo prodeji léčiv a při jejich zkoušení obecně či při klinickém zkoušení a při výdeji a používání zdravotnických prostředků včetně výkonu státní inspekce nad dodržováním zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory a pomocnými látkami.
11. Komplexní vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad a opatření stanovených k ochraně přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod nebo k ochraně přírodních léčebných lázní.
12. Vydávání povolení ke stavebním činnostem, hornickým a trhacím pracím, pracím prováděným v ochranných pásmech nebo na území lázeňských míst apod., zpracovávání stanovisek, analýz a vyhodnocování vlivu těchto činností a prací na přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod nebo na přírodní léčebné lázně.
13. Provádění komplexní validace zpráv a dalších podkladů a vypracovávání hodnotících zpráv při využití standardizovaných hodnotících postupů na úseku registrace léčivých přípravků, jejich klinického hodnocení, farmakovigilance a šetření nežádoucích příhod zdravotnických prostředků.
14. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů registrace a klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování nižších orgánů ochrany veřejného zdraví v odborných věcech celostátního rozsahu.
2. Stanovování celostátních metodik analýz v oboru ochrany veřejného zdraví.
3. Posuzování úrovně hospodářského a sociálního rozvoje z hlediska zdravotní péče a materiálního vybavení a posuzování záměrů investiční výstavby zdravotnických zařízení ve vztahu k plánu sítě zdravotnických zařízení.
4. Celostátní koordinace kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení zejména z hlediska hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění i vlastními prostředky pojišťoven a jejich účelného vynakládání.
5. Tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje krajů a hlavního města Prahy z hlediska zdravotní péče.
6. Koordinace a posuzování úrovně zdravotnických rozvojových a preventivních programů.
7. Posuzování programů vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně procesu akreditace.
8. Analýza a posuzování programů, projektů a jiných forem vzdělávání zdravotnických pracovníků pro účely uznávání profesních kvalifikací regulovaných zdravotnických povolání.
9. Usměrňování zdravotnického, hygienického a protiepidemického zabezpečení v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
10. Koordinace celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví nebo tvorba těchto programů s širokou územní působností, stanovování zásad a postupů v hodnocení a řízení zdravotních rizik nebo programů monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životních podmínek.
11. Komplexní zajišťování kategorizace prací a stanovení souvisejících opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně rizikových prací. Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání.
12. Hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí, stanovování mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a jeho skupin.
13. Tvorba koncepce ochrany veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti.
14. Stanovování metodik výkonu státního zdravotního dozoru.
15. Metodické usměrňování zdravotnických zařízení v ochraně před infekčními onemocněními nebo odborné usměrňování činnosti zařízení vykonávajícího závodní preventivní péči.
16. Rozbory, projektování, stanovování metodiky analýz rozsáhlých lékových informačních (databázových) systémů a systémů ochrany a údržby dat jako součást státního informačního systému o léčivech, zdravotnických prostředcích, veterinárních léčivech, veterinárních technických prostředcích a veterinárních přípravcích nebo návykových látkách, přípravcích, prekursorech a pomocných látkách.
17. Komplexní zajišťování složitých úkolů a činností spojených s registrací léčivých přípravků, klinického hodnocení, farmakovigilance, inspekční činností a dozoru nad zdravotnickými prostředky.
18. Klinické hodnocení zdravotnických prostředků.
19. Osvědčování a povolování využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a stanovování přírodních léčebných lázní včetně usměrňování jejich vývoje.
20. Tvorba a uplatňování závazných celostátních zásad a postupů na úseku regulace léčiv a zdravotnických prostředků, vývoj nových složitých pracovních postupů a metod pro účely státní kontroly, výkon systémových opatření státního dozoru nad kvalitou, účinností a bezpečností léčiv nebo bezpečností a funkčností zdravotních prostředků, nad podmínkami činností provozovatelů a nad povinně zavedenými systémy jakosti s významným dopadem na veřejné zdraví.
21. Zpracovávání složitých odborných závěrů, odborných posudků a hodnotících zpráv podmiňujících registraci léčivých přípravků, povolení klinického hodnocení nebo ohlášení klinického hodnocení, ve vztahu k farmakovigilanci a zpracovávání inspekčních zpráv včetně zastupování státu v expertních orgánech, jejichž výstupy jsou doporučující pro Evropskou unii.
22. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.
13. platová třída
1. Meziresortní koordinace utváření sítě zdravotnických zařízení.
2. Analýza efektivnosti a nákladů na zdravotní péči, spotřeby léčiv a zdravotnických prostředků, analýza frekvence výkonů a meziročních nárůstů nákladů dle typů péče včetně regulačních opatření.
3. Tvorba metodiky pojistných plánů a návrhů nových právních úprav v oblasti veřejného zdravotního pojištění a financování zdravotnictví.
4. Tvorba metodiky využívání informačních zdrojů při výkonu státní správy ve zdravotnictví.
5. Tvorba celostátní koncepce oborů diagnostických služeb a kvality zdravotní péče, ošetřovatelství, dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, zdravotních výkonů nebo rámcových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče.
6. Tvůrčí zpracovávání zásad financování zdravotnictví a analýza dopadů vyplývajících z navrhovaných zákonných úprav v oblasti zdravotního pojištění do ekonomiky zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, na pojištěnce a na zaměstnavatele.
7. Zpracovávání celostátních zásad rozvojových a preventivních programů zdravotní péče navazujících na cíle zdravotní politiky státu.
8. Tvorba koncepce vzdělávání ve zdravotnických povoláních, procesu jeho akreditace, celostátního rozvoje specializačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a stanovení kvalifikačních předpokladů pro výkon regulovaných zdravotnických povolání.
9. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí ochrany veřejného zdraví, například hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání.
10. Tvorba celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví. Celostátní koordinace výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví.
11. Hodnocení epidemiologické situace a bezpečnosti výrobků a služeb pro stanovování celostátních mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva. Stanovování mimořádných opatření pro ochranu státních hranic před zavlečením infekčních onemocnění.
12. Zjišťování zdravotního stavu obyvatelstva v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a hodnocení zdravotních rizik pro posuzování závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům za použití nejnáročnějších epidemiologických metod.
13. Hodnocení rizika chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků, odborné hodnocení znaleckých posudků a dalších odborných údajů pro tvorbu celostátního Registru chemických látek a přípravků registrace biocidů.
14. Celostátní metodické usměrňování výkonu státního zdravotního dozoru.
15. Tvorba koncepce inspekce a dozoru při ochraně, využívání a vyhledávání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
16. Tvorba koncepce ochrany a využívání přírodních léčebných lázní.
17. Celostátní koordinace a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, léčiv a zdravotnických prostředků.
18. Tvorba koncepce inspekce legálního zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami. Metodické usměrňování a celostátní koordinace územních orgánů státní správy v oblasti návykových látek, přípravků a prekursorů.
19. Tvorba celostátní koncepce informací pro laickou a odbornou veřejnost v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.
20. Tvorba celostátní koncepce stanovování výše úhrad léčiv a zdravotnických prostředků.
21. Tvorba koncepce a celostátní koordinace oblasti léčiv, zdravotnických prostředků, inspekční činnosti a dozoru nad vysoce specializovanými provozy v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků včetně tkáňové banky nebo nad návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, a to i z pohledu mezinárodní spolupráce.
22. Tvorba celostátní koncepce prevence škod způsobených biocidními přípravky nebo chemickými látkami a přípravky z hlediska zdravotních rizik.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce sítě, dostupnosti zdravotnických zařízení a zajišťování kvality zdravotní péče v návaznosti na cíle zdravotní politiky státu.
2. Tvorba celostátních koncepcí vývoje jednotlivých medicínských a farmaceutických oborů, včetně oborů dalšího specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků.
3. Tvorba celostátní koncepce zdravotního pojištění.
4. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví.
5. Komplexní činnost v ochraně veřejného zdraví, jejímž předmětem je zjištění zdravotního stavu obyvatelstva v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění včetně ověření podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik k posouzení závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům s celostátní a krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.
6. Utváření celostátní politiky rozvoje léčebného lázeňství a přírodních léčivých zdrojů.
7. Zpracování koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a vývoje ve zdravotnictví nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví.
8. Tvorba strategických koncepčních záměrů v oblasti humánních léčiv a lékové politiky a zdravotnických prostředků včetně oblasti návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek a koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví.
Zeměměřictví a katastr nemovitostí
7. platová třída
1. Výběr a vyhodnocování údajů o vzniku, zániku nebo změně práv k nemovitostem nebo údajů o geometrickém určení nemovitostí s využitím rozsáhlé podkladové dokumentace pro poskytování údajů z katastru nemovitostí.
8. platová třída
1. Zápis práv k nemovitostem vyznačováním složitých změn vlastnických a jiných věcných práv na podkladě rozhodnutí a jiných právních listin.
2. Odborné specializované činnosti při správě bodových polí, například správní řízení o umístění měřické značky, o jejím zničení nebo poškození.
9. platová třída
1. Metodická a poradenská činnost pro územní orgány zeměměřictví a katastru nemovitostí i pro další osoby v oblastech týkajících se správy bodového pole, obnovy katastrálního operátu, státního mapového díla a využívání údajů katastru nemovitostí.
2. Posuzování a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností provedených ve veřejném zájmu.
3. Systémové činnosti při obnově katastrálního operátu a vedení katastru nemovitostí, například zjišťování průběhu hranic, vyhlašování platnosti obnoveného operátu, revize údajů katastru nemovitostí v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými včetně projednávání zjištěných nesouladů a jejich odstraňování a kontroly v průběhu zpracování změn a úplnosti jejich provedení nebo činnosti spojené s potvrzováním geometrických plánů.
4. Provádění projekční přípravy při správě bodového pole, při obnově katastrálního operátu, při správě státního mapového díla nebo při vedení katastrálních operátů a zajištění všech souvisejících kontrolních činností, případně zajištění kontroly správnosti (konzistence) dat písemného a grafického operátu katastru nemovitostí.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování technických, právních a správních činností při správě bodů bodových polí ve vymezené působnosti územního správního úřadu.
2. Koordinace a provádění dalších systémových specializovaných prací při obnově katastrálního operátu, správě státního mapového díla nebo při správě základní báze geografických dat.
3. Posuzování a osvědčování technické, právní a správní způsobilosti rozhodnutí a jiných listin pro vyznačení v katastru nemovitostí.
11. platová třída
1. Systémové specializované činnosti při vkladu práv k nemovitostem, opravách chyb v katastru, řízeních o změně hranic katastrálních území, o námitkách při obnově katastrálního operátu nebo při porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí.
2. Koordinace výkonu státní správy katastru nemovitostí, obnovy katastrálního operátu nebo správy státního mapového díla a správy bodového pole.
3. Usměrňování a zpracovávání obecných metod a postupů v dílčích oblastech zeměměřictví a katastru nemovitostí na celostátní úrovni.
12. platová třída
1. Tvorba územní koncepce katastru nemovitostí včetně koordinace jeho správy.
2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje geodetických základů, základní báze geografických dat nebo státního mapového díla.
3. Sjednocování postupů územních správních úřadů při výkonu státní správy zeměměřictví a katastru s vazbami na další obory služby na úrovni ústředního správního úřadu s využitím analytických, programových a systémových činností.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování zeměměřictví a katastru nemovitostí.
2. Tvorba koncepce správy zeměměřictví včetně její celostátní koordinace a usměrňování.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce, stanovování cílů, priorit a rozvoje zeměměřictví a katastru nemovitostí.
Živnostenské podnikání
7. platová třída
1. Vedení živnostenského rejstříku, organizace a kontrola vstupů a výstupů automatizovaného zpracování údajů živnostenského rejstříku, vyřizování žádostí o výpisy z živnostenského rejstříku.
2. Zajišťování odborných prací na úseku živnostenského podnikání.
3. Provádění živnostenské kontroly podle pokynů.
8. platová třída
1. Zajišťování živnostenské agendy včetně související kontroly.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborných agend na úseku živnostenského podnikání, rozhodování o pozastavení a zániku živnostenského oprávnění.
2. Řešení přestupků a správních deliktů na úseku živnostenského podnikání a příprava rozhodnutí o sankcích za neplnění povinnosti podle živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů včetně návrhu opatření.
10. platová třída
1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu. Souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti živnostenského úřadu.
11. platová třída
1. Zpracovávání koncepce, koordinace a usměrňování správy živnostenského podnikání za všechny druhy živností ve vymezené územní působnosti živnostenského úřadu nebo ve vyšším celku.
Životní prostředí
6. platová třída
1. Samostatná příprava podkladů pro autorizaci k nakládání s chemickými látkami a přípravky a provádění dalších dílčích odborných činností na jednotlivých úsecích životního prostředí.
7. platová třída
1. Odborné zpracovávání správního řízení v jednotlivých složkách životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, ochrany lesa, zemědělství, chemických látek a environmentálního vzdělávání a osvěty).
2. Příprava plánu péče o chráněné území.
8. platová třída
1. Inspekce zdrojů znečištění.
2. Posuzování výsledků analýz odebraných vzorků látek znečišťujících životní prostředí včetně zpracování věcných dat a evidence zdrojů znečištění životního prostředí včetně správního rozhodnutí.
3. Zajišťování agendy správy jednotlivých složek životního prostředí. Provádění metodické, kontrolní a konzultační činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám v dílčích případech na svěřeném úseku státní správy, například na úseku vody a chemických látek.
4. Příprava a projednávání plánu péče o chráněné území.
9. platová třída
1. Koordinace protipovodňových opatření a řešení ekologických havárií v dílčích povodích.
2. Řešení méně složitých místních ekologických havárií na území a na vodních tocích místního významu.
3. Zajišťování agendy správy složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků a environmentálního vzdělávání a osvěty), odborné posuzování zdrojů znečištění jednotlivých složek životního prostředí včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti.
10. platová třída
1. Koordinace protipovodňových opatření v rozsahu uceleného povodí.
2. Koordinace řešení ekologických havárií na daném území.
3. Metodické usměrňování orgánů samosprávy, státní správy a dalších osob na jednotlivých úsecích správy životního prostředí a v oblasti plnění mezinárodních závazků včetně konzultační činnosti.
4. Koordinace státní správy na úsecích ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí.
5. Koordinace odpadového hospodářství v rámci kraje a hlavního města Prahy.
6. Provádění specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí, například vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb, posuzování staveb závažných technologií velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání metodických pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru, kontrola správnosti výsledků autorizovaných měření znečišťování, provádění lektorské, konzultační a poradenské činnosti v oboru služby.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace řešení důsledků starých ekologických zátěží.
2. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti aspektů jednotlivých složek životního prostředí z celostátního hlediska.
3. Celostátní koordinace a usměrňování kontroly dodržování právních předpisů pro geologické práce.
4. Analýza, posuzování a vyhodnocování přírodních zdrojů včetně osvědčování podle příslušných (zvláštních) předpisů.
5. Celostátní koordinace jednotlivých složek systému protipovodňové činnosti.
6. Dokumentace přírodních zdrojů a jednotlivých složek životního prostředí pro účely územního plánování z celostátních hledisek včetně posuzování souladu hledisek životního prostředí a územně plánovací dokumentace.
7. Řešení závažných ekologických havárií.
8. Zpracování koncepcí ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a využívání přírodních zdrojů v daném území. Posuzování úplnosti a správnosti řešení ve vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí.
12. platová třída
1. Stanovení obecných postupů likvidace opuštěných průzkumných důlních děl a starých důlních děl.
2. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.
3. Příprava a zpracovávání státní politiky jednotlivých složek životního prostředí v regionálních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
4. Tvorba metodiky informačního systému o životním prostředí.
5. Celostátní koordinace a kontrola pohybu odpadů na základě mezinárodních úmluv (výkon funkce ohniskového bodu).
6. Posuzování účinnosti státní politiky životního prostředí z hlediska priorit a hlavních směrů.
7. Celostátní koordinace a usměrňování rozhodovacích procesů u zdrojů znečištění životního prostředí.
8. Celostátní koordinace a usměrňování systému ochrany před povodněmi.
9. Zpracovávání koncepce politiky životního prostředí v daném území.
10. Celostátní usměrňování výkonu státní správy v životním prostředí.
11. Celostátní koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu.
13. platová třída
1. Stanovování celostátních obecných zásad a realizačních struktur ochrany životního prostředí, tvorby a ochrany přírody a krajiny, ovzduší, vod, půdy, horninového prostředí, odpadového hospodářství a ochrany před povodněmi a vyhodnocování účinnosti celostátní koncepce ochrany životního prostředí.
2. Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy ve věcech životního prostředí, koordinace regionálních systémů ochrany životního prostředí.
3. Zpracovávání celostátních koncepčních zásad ochrany životního prostředí v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace a turistiky, plánů v oblasti vod a programů opatření, dokumentace ve věcech územních a stavebních včetně posuzování a ověřování jejich souladu se zásadami státní politiky životního prostředí.
4. Stanovování obsahových směrů a programů vrchního státního dozoru v životním prostředí včetně sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů a případných změn a doplňků platného právního stavu životního prostředí.
5. Celostátní metodické usměrňování výkonu správy životního prostředí nebo geologie a koordinace postupu při uplatňování práva životního prostředí.
6. Celostátní koordinace a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků ve věcech ochrany životního prostředí.
7. Celostátní koordinace zpracovávání svodných plánů nakládání s odpady.
8. Stanovování obecných zásad a principů pro hodnocení kvality vod a ovzduší, pro stanovování zón, plánů, programů, emisních a imisních limitů.
9. Stanovování obecných zásad a principů řešení důsledků starých ekologických zátěží v životním prostředí, havarijního zajišťování a likvidace starých důlních děl, kontaminovaných půd a odstraňování následků přírodních katastrof.
10. Vymezování souboru látek znečišťujících životní prostředí jako součást celostátního systému prevence ochrany životního prostředí.
11. Stanovování obecných zásad a principů vymezování území se zvláštní geologickou stavbou, území se starými ekologickými zátěžemi, zaplavovaných území, citlivých a zranitelných oblastí, chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV), ochranných pásem vodních zdrojů a povrchových vod vhodných pro život ryb.
12. Celostátní koordinace systému prevence škod v oblasti environmentálních rizik (chemické látky a přípravky, geneticky modifikované organizmy, biocidy, závažné havárie).
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny, ovzduší, vod, půdy, horninového prostředí, odpadového hospodářství a ochrany před povodněmi.
2. Tvorba koncepce veřejné správy v životním prostředí, koncepce práva životního prostředí a systémová koordinace práva životního prostředí s právem komunitárním včetně zpracovávání programových dokumentů.
3. Stanovování systémových přístupů a východisek pro posuzování vlivů na životní prostředí.
4. Tvorba koncepce politiky vývoje geologie a zpracování celostátních způsobů a principů ochrany a využitelnosti obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů.
5. Tvorba koncepce obecného uplatňování principů ochrany životního prostředí - vrchního státního dozoru v životním prostředí.
6. Tvorba koncepcí posuzování vlivů na životní prostředí u jednotlivých oborů (složek) životního prostředí.
7. Tvorba celostátní koncepce integrované prevence a omezování znečištění životního prostředí.
8. Tvorba celostátní koncepce prevence škod v oblasti environmentálních rizik (chemické látky a přípravky, geneticky modifikované organizmy, biocidy).
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny.
2. Tvorba celostátní koncepce technické ochrany životního prostředí.
2.11
STAVEBNICTVÍ
2.11.1
STAVEBNÍ DĚLNÍK
2. platová třída
1. Přesun stavebních hmot, přípravné a dokončovací práce stavební, například výpomoc při geodetických pracích, stavební úklid, pomocné stavební práce, provedení nátěru bednění proti přilnavosti.
2. Příprava maltovin.
3. Obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů, přidavačské práce.
3. platová třída
1. Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení.
2. Komplexní přidavačské práce spojené s obsluhou různých stavebních strojů, například míchaček, výtahů, transportérů.
3. Kladení a těsnění potrubí pro venkovní kanalizace.
4. platová třída
1. Obsluha vstřelovacích přístrojů.
2. Provádění výkopových prací pomocí pneumatického kladiva nebo s pažením.
2.11.2
STAVEBNÍ STROJNÍK
4. platová třída
1. Obsluha a běžná údržba stavebních mechanizmů, například míchacích souprav pro výrobu jednoho druhu směsí, demontáž jednodušších agregátů, strojů a zařízení.
2. Odstraňování sněhu traktorovou radlicí.
5. platová třída
1. Řízení, obsluha a běžná údržba, například beranidel a vytahovačů, dozerů, skrejprů, grejdrů s motorem o výkonu do 132 kW.
6. platová třída
1. Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků, například dozerů, skrejprů, grejdrů s výkonem motoru nad 132 kW, plně automatizovaných mícháren směsi se soustavami dopravy, skladování, třídění a dávkování materiálů.
2.11.3
TESAŘ
4. platová třída
1. Základní odborné konstrukční tesařské práce, například obkládání stěn a stropů izolačními deskami, zhotovování záklopů a podbíjení z hrubých prken na stropních konstrukcích.
2. Základní odborné bednicí práce, například bednění ztužujících pasů a věnců na nosném zdivu, bednění desek, patek a obrubníků.
3. Základní odborné lešenářské práce, například stavění a rozebírání trubkových lešení o výšce do 10 m.
5. platová třída
1. Odborné konstrukční práce, například zhotovování trámových nebo fošinkových stropů s prováděním komínových výměn, venkovního nebo vnitřního obložení hoblovanými prkny, rozebírání konstrukcí krovů tesařsky vázaných.
2. Odborné bednicí práce, například bednění konstrukcí s ústupky a výstupky, bednění deskových stropů.
3. Odborné lešenářské práce, například montáž a demontáž trubkových lešení prostorových a pojízdných, stavění a rozebírání všech trubkových lešení o výšce nad 10 m.
4. Kladení a opravy hoblovaných a nehoblovaných podlah v památkových objektech.
5. Ruční výroba štípaného šindele včetně provádění opravy a doplňování šindelových krytin na památkových objektech.
6. platová třída
1. Složité odborné konstrukční práce, například zhotovování a osazování krovů a nosníků sedlových, pultových, valbových a polovalbových střech.
2. Složité odborné bednicí práce, například bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu.
3. Složité odborné lešenářské práce, například stavby prostorových lešení uvnitř objektů pro stavby a opravy stropních a střešních konstrukcí hal, vestibulů, stadionů apod.
4. Stavění mimořádně náročných trubkových konstrukcí podle projektů a statických výpočtů.
5. Provádění tesařských konstrukcí dveří, vrat a okenic podle historických vzorů s dodržením původní technologie.
6. Tesařské práce při obnově památek, roubení bohatě zdobených, popřípadě patrových staveb lidové architektury z kuláčů nebo trámů z tvrdého nebo měkkého dřeva, opracovaných do zvláštních profilů s nárožními spoji, provedenými křivočarým nebo ozdobným plátováním nebo kampováním, zubováním na rybinu apod.
7. Přenesení roubených přízemních staveb lidové architektury pravidelného půdorysu, bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu, bednění křivočarých nebo točitých schodišť.
8. Zhotovování a osazování přímočarých dřevěných schodů se stupnicemi a podstupnicemi z hoblovaného materiálu.
7. platová třída
1. Vysoce odborné konstrukční tesařské práce, například zakládání tesařských konstrukcí podle situačních a prováděcích výkresů ve velmi členitých půdorysech a rozdílných výškových základových úrovních nebo vynášení, rýsování a vyvázání krovů střech valbových, stanových a křížových nebo krovů s několika střešními sklony proměnného tvaru.
2. Zhotovování a osazování křivočarých schodů s kosými stupni.
3. Bednění s provedením případné podpěrné nebo ztužující konstrukce pro zdění velmi složitých kleneb, například křížové kuželového typu, vějířové, šroubové, visuté a jiné mimořádně složité klenby.
4. Zhotovování kompletního žebřinového vozu s loukoťovými koly.
5. Rukodělné zhotovování architektonických článků a náročných konstrukčních tesařsky ztvárněných detailů staveb lidové architektury (dekorativní členění stěn slepými arkádami, dekorativní členění štítů, lomenic, pavlačí s vykrajovanými lištami a sloupky, ornamentálně řezané tesařské obložení ostění, oken, zárubní dveří a vrat apod.).
8. platová třída
1. Rukodělné zhotovování a opravy složitých dřevěných výrobních strojů a mechanismů, například soustrojí větrných mlýnů, vodních hamrů, lisoven a valch a jejich uvedení do provozu.
2. Přenesení roubených reprezentativních staveb lidové architektury (rychty, kostely, věže, větší usedlosti apod.) s doplněním chybějících nebo poškozených částí konstrukčních prvků, s dodržením původního vzhledu.
2.11.4
ZEDNÍK
4. platová třída
1. Vyzdívání příček a přizdívek ze všech druhů materiálu včetně provádění a oprav omítek zatřených na ostro.
2. Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu.
5. platová třída
1. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxferů.
2. Provádění a opravy jednovrstvých omítek hladkých.
3. Provádění a opravy vnitřních dlažeb.
4. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (do 90 kg/m3), nosných zdí, průvlaků, pilířů a říms.
6. Bourání nosných konstrukcí objektu (nosných zdí, základů, překladů, samonosných schodů, kleneb, stropů apod.) s příslušným zajišťováním.
6. platová třída
1. Vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.
2. Provádění a opravy omítek cementových hlazených ocelovým hladítkem, štukových a šlechtěných škrábaných.
3. Provádění a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů různými druhy materiálů.
4. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (nad 90 kg/m3).
5. Provádění zednických oprav kašen, krbů a jiných architektonických částí dekorací kašírováním, tupováním, stříkáním a škrábáním podle požadovaného druhu dekorace.
6. Vyzdívání, úpravy a doplnění historických vazeb cihlového a kamenného zdiva se spárováním předepsaným způsobem a napojováním na původní zdivo.
7. platová třída
1. Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva podle stavebních výkresů v členitých základech, vynášení výšek, rozměřování otvorů, provádění a kontrola vazeb zdiva při křížení, v dutinovém zdivu a podobně.
2. Provádění a opravy venkovních obkladů nebo vnitřních dlažeb mramorovými nebo jinými kamennými prvky.
3. Výměna nosných sloupů a pilířů s vyzdíváním, dozdíváním a rekonstrukcí profilových kamenných a cihelných prvků.
4. Vyzdívání a opravy cihelných a kachlových pecí.
8. platová třída
1. Sanace historických zděných konstrukcí, například spínáním narušeného zdiva a kleneb, vyrovnáváním vychýleného zdiva a deformovaných kleneb s případným doplňováním podstatných částí, zpevnění základů nebo jejich obnovení.
2.11.5
INSTALATÉR-TOPENÁŘ
3. platová třída
1. Instalace, běžné opravy a údržba ručních křídlových čerpadel.
4. platová třída
1. Instalace, běžné opravy a údržba rotačních, odstředivých vícestupňových a dvojčinných čerpadel.
5. platová třída
1. Montáž a opravy bytových vodoinstalací a zařizovacích předmětů připojených na kanalizaci, vodu a plyn, například zařízení koupelen, klosetů a prádelen.
6. platová třída
1. Samostatná montáž a zapojování plynových spotřebičů včetně seřizování regulačních prvků tepelných ochran a provádění funkčních zkoušek.
2. Samostatná montáž a opravy potrubí a armatur v kotelnách, samostatná montáž a opravy systémů ústředního vytápění s kotelnami, strojovnami včetně provedení zkoušek.
3. Samostatná montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím včetně provedení zkoušek.
7. platová třída
1. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení ve složitých redukčních stanicích nebo ve výměníkových stanicích nebo kotelnách s kombinovaným rozvodem instalací a provedení zkoušek s vyregulováním a uvedením do provozu.
2.11.6
PODLAHÁŘ
3. platová třída
1. Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků.
2. Kladení textilních podlahových krytin.
3. Přebroušení vlysových nebo parketových podlah.
4. platová třída
1. Lepení podlahových povlaků na schodištích nebo s úpravou do tvarů a vzorů.
2.11.7
POKRÝVAČ
4. platová třída
1. Rozebrání krytin všeho druhu s vytříděním, prozatímní pokrývání střech taškami.
5. platová třída
1. Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.
2. Krytí a opravy krytin tvarových štítů, atikového zdiva, komínových hlavic apod.
6. platová třída
1. Provedení a opravy krytin z tašek, šablon, prejzů, přírodních břidlic členitých střech s proniky.
2.11.8
KLEMPÍŘ
4. platová třída
1. Výroba, opravy a montáž klempířských výrobků, například odpadních trub, oplechování rovných ploch.
5. platová třída
1. Výroba, opravy a montáž tvarově složitých klempířských výrobků, například střešních žlabů, střešních oken, nástavců, přechodových kusů z pozinkovaného plechu.
6. platová třída
1. Výroba opravy a montáž tvarově nejsložitějších klempířských výrobků, například střešních žlabů, krytiny a dalších prvků z měděného a hliníkového plechu.
7. platová třída
1. Zhotovení, montáž a opravy plechových krytin zvláštních tvarů střech, například jehlanových, kuželových, kopulí, bání, uměleckých nebo slohových nástavců a prvků podle historických předloh.
2.11.9
DLAŽDIČ-ASFALTÉR
3. platová třída
1. Provádění obrovnávek svahů a dlažeb příkopů z lomového kamene nebo prefabrikovaných žlabů.
4. platová třída
1. Kladení obalů drtí do podélného a příčného profilu vozovek nebo chodníků s případným ukládáním ztužujících vložek z pletiva a s ručním hutněním směsí.
2. Provádění dlažeb z dlaždic do asfaltocementové malty.
5. platová třída
1. Kladení a opravy chodníkových dlažeb s obrubníky a silničních dlažeb řádkových, kroužkových nebo diagonálních.
2. Provádění dlažeb při úpravách říčních koryt nebo tarasů z lomového kamene a kopáků.
3. Kladení litých asfaltových nebo asfaltobetonových dlažeb (s případnými ztužujícími vložkami z pletiva) ručním nanášením a zhutňováním povrchu na chodnících, vozovkách a v halách.
4. Kladení a opravy dlažeb z kamenných desek (ploten).
6. platová třída
1. Kladení a opravy dlažeb vějířových nebo ornamentálních podle projektu.
2. Zakládání dlažeb na křižovatkách a v klopených úsecích silnic.
2.12
STROJÍRENSTVÍ
2.12.1
AUTOMECHANIK
4. platová třída
1. Montáž hlavních skupin a podskupin, palivových vedení ventilátorů, regulátorů vstřikovacích čerpadel, elektromagnetických spínačů spouštěče a podobně.
2. Oprava a montáž dopravních čerpadel nebo jednostupňových karburátorů.
5. platová třída
1. Seřízení a provedení oprav mechanických částí alternátorů nebo dvoustupňových karburátorů, vstřikovacích a palivových čerpadel.
2. Opravy čtyřstupňových i pětistupňových převodovek nebo přídavných převodovek a jejich záběh po opravě.
3. Sestavování vozidel z hlavních skupin (sestavování rámů, náprav, převodovek, motorů včetně zapojování ovládacích prvků).
4. Demontáž a montáž hlavních skupin vozidel (motorů se spojkou, převodovek, náprav, kabin řidiče, valníkových karoserií nebo korb).
5. Seřízení geometrie náprav (sbíhavost předních, zadních kol, odklony).
6. platová třída
1. Provádění středních a generálních oprav automobilů a těžkých pancéřových vozidel včetně seřizování chodu motorů, opravy a seřizování vzduchových, hydraulických a elektrických systémů.
2. Výměna karoserií silničních vozidel včetně jejich celkové opravy.
3. Záruční prohlídky vozidel s použitím diagnostiky.
4. Zajíždění nových automobilů a autobusů včetně seřizování jejich funkce a dalších úprav.
5. Opravy vzduchových brzdových systémů včetně nastavování brzdových tlaků automatické brzdové regulace a seřizování brzd přívěsů (návěsů).
7. platová třída
1. Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického příslušenství vozidel.
2. Samostatné provádění středních a generálních oprav těžkých pancéřových a speciálních vozidel více typů s různými modifikacemi se speciálními nástavbami zbraňových systémů včetně oprav a seřízení funkcí všech agregátů vozidla a pohonů pro speciální nástavby a jejich celková kontrola.
2.12.2
BRUSIČ KOVŮ
3. platová třída
1. Broušení součástí včetně úhlování nebo ostření komunálních nástrojů.
2. Superfinišování dílců pro dosažení požadovaného vzhledu.
3. Ševingování přímého, dvojitého nebo šikmého ozubení ozubených kol.
4. Broušení a leštění kovových součástek v dílenské toleranci.
4. platová třída
1. Ostření operačních nástrojů nebo úprava komunálních nástrojů ve šroubovici v rozsahu 0-34.
2. Broušení závitu v přesnosti IT 8-7 s měřením přes drátky nebo broušení ozubení ozubených kol ve skupině přesnosti 8.
3. Broušení na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 6.
5. platová třída
1. Broušení a ostření víceprůměrových nebo tvarových operačních nástrojů ve šroubovici v rozsahu 35-45 nebo ostření nástrojů s lichým počtem zubů.
2. Broušení ozubení ozubených kol ve stupni přesnosti 7.
3. Broušení měřidel na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 5.
6. platová třída
1. Broušení na rovinných, hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 4-2.
2. Broušení nebo ostření nástrojů měřených pod mikroskopem v závislosti na úhlu nebo radiusu.
3. Broušení globoidního ozubení bez ohledu na stupeň přesnosti.
7. platová třída
1. Broušení ozubených kol o průměru nad 500 mm ve stupni přesnosti 5-6 nebo všech průměrů ve stupni přesnosti IT 4.
2. Broušení na rovinných, hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 4-2 včetně dodržení tolerancí tvaru a polohy.
2.12.3
DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ
3. platová třída
1. Tavení a ruční lití olověných mřížek nebo dalších dílů akumulátorů nebo strojní nanášení aktivní hmoty na olověné články akumulátorů.
2. Nabíjení akumulátorů při servisním proměřování a ošetřování akumulátorů.
4. platová třída
1. Formování článků akumulátorů s kontrolou funkce nabíjecího zařízení nebo celkové opravy akumulátorů všeho druhu.
2. Míchání a navažování výrobních dávek základních surovin v hromadné výrobě akumulátorů.
2.12.4
ELEKTROMECHANIK
3. platová třída
1. Navíjení samonosných nebo kmitacích cívek nebo 1 cívky více vodiči paralelně vodičem do průměru 0,1 mm nebo nad 1 mm.
2. Justování a nastavování tlaku per a pohybového mechanizmu relé, vertikálních i horizontálních částí křížového spínače včetně nastavování tlaků vratných per.
3. Sestavování a zapojování skříňových rozvaděčů osazených různými přístroji do celkového počtu 100 vodičů, kabelů a sběrnic.
4. platová třída
1. Sestavování a zapojování stejnosměrných elektrických točivých strojů bez přídavných zařízení, například tachodynama a brzdy.
2. Sestavování transformátorů pro bodové svářečky včetně zapojení a zkoušení (příkon transformátoru 5 kVA).
5. platová třída
1. Ustavování, zapojování, seřizování a zkoušení výbojkových světelných zdrojů s vysokonapěťovým zapalovacím zařízením.
2. Zkoušení elektrických bytových instalací.
6. platová třída
1. Zapojování složitých zařízení a ovládacích stanovišť (velínů) do 600 vodičů.
2. Sestavování magnetoelektrických měřicích přístrojů třídy přesnosti 0,2 %.
3. Opravy elektrických částí stejnosměrných točivých strojů bez výrobní dokumentace.
7. platová třída
1. Zapojování velmi složitých zařízení nebo ovládacích stanovišť (velínů) nad 600 vodičů.
2. Zkoušení řízených tyristorových měničů pro elektrické pohony.
3. Opravy laboratorních měřicích přístrojů s přesností 0,2 %.
8. platová třída
1. Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších zařízení.
2.12.5
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
5. platová třída
1. Opravy a údržba elektrické instalace v objektech nebo elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce.
2. Kontrola a opravy přenosného elektrického nářadí, například ručních elektrických vrtaček, brusek, pájecích souprav apod. včetně výměny vadných dílů se záznamem výsledku revize.
3. Soustavná kontrola stavu a chodu elektrických strojů a zařízení, odstraňování běžných provozních závad.
4. Řízení chodu a obsluha energetických zařízení o výkonu do 1 MW nebo lokálních zdrojů elektrické energie (dieselgenerátorů apod.) včetně příslušenství rozvodu.
5. Kontrola a opravy dílčích částí transformátorů, měření izolačního stavu a výměna oleje.
6. platová třída
1. Opravy elektrických instalací a elektrických zařízení obráběcích a tvářecích strojů formou výměny nebo přímé opravy poškozených elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce.
2. Provádění výměny distribučních transformátorů do 630 kW, provádění zkoušek po zapojení.
3. Vyhledávání poškozených částí točivých svařovacích agregátů, svařovacích transformátorů nebo odporových svařovacích strojů včetně výměny vadných částí. Vyzkoušení funkce zařízení.
4. Instalace nových rozvodů elektrické energie v objektech včetně zpracovávání výkresové dokumentace.
5. Zhotovování a instalace rozvaděčů pro rozvod elektrické energie v objektech včetně instalace přípojek k hlavním a podružným rozvaděčům.
6. Instalace nových a opravy poškozených bleskosvodných soustav včetně měření zemních odporů a vodivosti půdy pro instalaci zemničů.
7. platová třída
1. Opravy elektrických instalací programově řízených výrobních strojů a zařízení, vstřikovacích lisů, obráběcích a svářecích strojů, vstřelovacích strojů, obráběcích center apod.
2. Opravy elektrických zařízení složitých obráběcích strojů tuzemské i zahraniční výroby bez technické dokumentace (vícevřetenové vrtací stroje, frézovací stroje, brousicí stroje apod.).
3. Řízení a provádění údržby a oprav automatických zařízení s měřící, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.
2.12.6
FRÉZAŘ
3. platová třída
1. Frézování zářezů matic a vícehranů pro klíče s použitím dělicího přístroje.
2. Elektrojiskrové zhotovení jedné průchozí díry v přesnosti IT 12-9.
3. Frézování ozubení ozubených kol o průměru do 700 mm ve stupni přesnosti 9-10.
4. platová třída
1. Frézování strojních součástí hotově v toleranci IT 8-7. Frézování tvaru nástrojů a šablon s přídavkem pro broušení.
2. Frézování jednoduchých závitů na závitových frézkách.
3. Obrážení rozvidlení táhla v přesnosti IT 10.
5. platová třída
1. Frézování na konvekčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 11-8.
6. platová třída
1. Frézování vícechodých tvarových závitů na závitových frézkách.
2. Frézování dvojitého šikmého ozubení (přerušený šíp) ozubených kol o průměru do 500 mm v přesnosti 7-8.
7. platová třída
1. Frézování bloku motoru (hmotnost 3000 kg, vedení drážky) v přesnosti IT 7.
2. Obrážení tvaru vačky a drážek s rádiusem podle orýsování v přesnosti IT 7.
3. Elektrojiskrové zhotovení dvou a více děr nebo tvarů v přesnosti IT 6.
8. platová třída
1. Frézování tvaru zápustek nebo vstřikovacích forem hotově pro tvary s více než 10 na sebe navazujícími plochami.
2. Obrážení kuželového kola o průměru nad 500 mm (přímé a šikmé ozubení) v přesnosti 5.
3. Elektrojiskrové obrábění vodicí desky (tvarové díry a tvary lícovat s příslušnými razníky) v přesnosti IT 5 včetně seřízení stroje s CNC systémem.
2.12.7
GALVANIZÉR
3. platová třída
1. Příprava všech druhů pokovovacích a fosfátových lázní pro hromadné a závěsové provozy včetně údržby lázní podle výsledků rozborů chemické laboratoře.
2. Chemické nebo elektrochemické pokovování včetně samostatné přípravy lázní, nastavování proudové hustoty s užitím jednoho až dvou druhů kovů na jeden výrobek.
4. platová třída
1. Elektrochemické pokovování součástí při použití nejméně tří druhů kovů na jeden výrobek nebo součástí s pěti až devíti tolerovanými rozměry natvrdo včetně samostatné přípravy pokovovacího zařízení a s dodržením předepsané tloušťky vrstvy.
2. Metalizování (žárový nástřik) tvarově složitých součástí ve více vrstvách nebo s několika druhy nástřiků s dodržením předepsané tloušťky vrstev včetně samostatné přípravy metalizačního zařízení.
5. platová třída
1. Seřizování a obsluha speciálních zařízení pro galvanickou replikaci lisovacích nástrojů (matric).
6. platová třída
1. Elektrochemické pokovování součástí s 10 a více tolerovanými rozměry natvrdo při samostatném zhotovování anod s nejméně dvěma tolerovanými průměry včetně přípravy pokovovacího zařízení a s dodržením předepsané tloušťky vrstev.
2.12.8
ZÁMEČNÍK
4. platová třída
1. Opravy ručních lisů včetně demontáže kluzných ložisek, opravy nebo výměny ozubených kol a ozubených tyčí.
2. Samostatné údržbářské zámečnické práce, například opravy a výměna zámků nebo vložek všech druhů, výroba, úpravy a opravy klíčů. Opravy a údržba kovových částí nábytku (otáčecí, kolečková křesla). Zámečnické opravy u zavírání oken, ventilací, fázových žaluzií apod.
5. platová třída
1. Opravy převodových skříní a variátorů o výkonu do 3 kW, demontáž převodovek, oprava nebo výměna ozubených kol, ložisek, sestavování převodových skříní a zkoušení jejich funkcí.
2. Běžné opravy zařízení vodních elektráren, například mazací nebo chladicí soustavy, uzávěry, odstředivá nebo zubová čerpadla.
3. Střední opravy dřevoobráběcích strojů, například protahovací stroje, brusky na nástroje, pásové brousicí stroje.
6. platová třída
1. Běžné a střední opravy (i servisním způsobem) nástaveb autojeřábů různé konstrukce (opravy hnacích agregátů, hydrodynamických čerpadel, rozvodů a pracovních válců, převodovek apod.), opravy signalizace přetížení včetně zkoušení a seřizování všech mechanických a hydrodynamických uzlů.
2. Revize a opravy částí složitých mechanizmů a ostatního speciálního materiálu, například hydraulických čerpadel, převodovek.
3. Opravy a sestavování vodních, práškových, pěnových a speciálních hasících přístrojů.
4. Zajišťování provozu mechanické části náhradních zdrojů elektrického proudu o výkonu vyšším jak 75 kVA.
5. Provádění revize osobních a nákladních výtahů v objektech.
7. platová třída
1. Střední opravy souosí rotorů turbogenerátorů u vodních turbín.
2. Opravy trezorových mechanizmů, opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů, otevírání pokladen, trezorů, pancéřových skříní a komor všech typů.
8. platová třída
1. Samostatné provádění dokončovacích prací při montáži a zprovozňování funkčních celků prototypů vývojových strojů a linek včetně ověřování jejich funkce nebo opravy a úpravy složitých zařízení v rámci jejich modernizace.
2.12.9
LAKÝRNÍK
3. platová třída
1. Stříkání vrchní barvou velkých nebo členitých ploch.
2. Dekorování výrobků stříkáním přes dvě až tři šablony nebo třemi až čtyřmi barvami či ozdobné linkování volně od ruky.
3. Příprava nátěrových hmot pro hromadné užití.
4. platová třída
1. Kreslení a malování hůlkového, oválného a kruhového písma, kreslení znaků a písma pomocí sítě včetně členění plochy.
2. Nanášení smaltu ručním máčením nebo poléváním. Obsluha vypalovacích pecí.
5. platová třída
1. Míchání a ředění barev z různých dávek pro dosažení stejného odstínu celého souboru výrobků stříkaných v různých sériích.
2. Leštění karoserií osobních automobilů po konečném nástřiku nebo konečné stříkání karoserie automobilů, autobusů a kolejových vozidel na lince.
3. Konečné stříkání nebo natírání velkých nebo členitých ploch výrobků vrchními barvami s velkými nároky na jakost povrchu.
6. platová třída
1. Konečné stříkání velkorozměrných a členitých výrobků s několika dělenými plochami a dodržením barevného odstínu na všech plochách, například letadla, stříkání automobilů mimo linku včetně oprav.
2. Provádění náročných lakýrnických prací, například napodobování kovů, mramoru, různých druhů dřev (fládrování), patinování na strukturu a zbarvení napodobovaného materiálu.
2.12.10
MECHANIK
4. platová třída
1. Opravy jednoduchých reprografických strojů pro snímací tisk nebo průtisk.
2. Sestavování převodových skříní pro měřicí a regulační přístroje.
5. platová třída
1. Sestavování mechanických zapisovacích částí tiskáren včetně vyzkoušení funkce.
2. Sestavování mechanických měřidel, například průtokoměru, číselníkového úchylkoměru a vodoměru.
6. platová třída
1. Sestavování, seřizování a zkoušení narkotizačních nebo chirurgických přístrojů.
7. platová třída
1. Sestavování a seřizování kardiografů se zapisovačem.
2. Usazování a vyvažování hlavních vřeten velkokapacitních disků.
3. Opravy složitých automatických zařízení reprografické techniky.
4. Sestavování a seřizování palubních registračních systémů (PARES - černá skříňka).
5. Opravy a seřizování lékařských elektronických přístrojů.
8. platová třída
1. Justování dýchacích přístrojů pro klinické prostředí.
2. Uvádění profesionálních automatických audiovizuálních celků s programovým řízením do provozu včetně stanovování provozního režimu se všemi kvalitativními ukazateli (obraz, zvuk, automatika a synchronizace jejich dálkového ovládání).
2.12.11
MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
4. platová třída
1. Demontáž a montáž skupin a podskupin elektronických zařízení speciální vojenské techniky, například protitankové raketové komplety, protiletadlové, raketové komplety a systémy řízení palby.
2. Osazování desek plošných spojů nad cca 100 součástí.
3. Zapojení elektrotechnických zařízení nebo jejich částí pájením, ovíjením, šroubováním apod., v počtu cca od 800 do 3000 vývodů kabelových forem.
4. Měření elektrických hodnot včetně nastavení výstupního napětí stejnosměrného zdroje.
5. platová třída
1. Opravy funkčních částí a oživování složitých desek plošných spojů elektronických zařízení speciální vojenské techniky.
2. Osazování velmi složitých desek plošných spojů podle výkresu.
3. Oživování modulů televizních zařízení.
4. Měření elektrických parametrů a spolupráce při oživování zařízení.
6. platová třída
1. Seřizování a opravy celků elektronických systémů speciální vojenské techniky, například protitankové, protiletadlové, raketové komplety a systémy řízení palby, v rozsahu středních oprav.
2. Kontrola a nastavování parametrů magnetické hlavy flexibilní diskové paměti.
3. Měření a nastavování parametrů rozhraní počítače.
4. Zjišťování a opravy závad televizních přijímačů pro černobílý signál.
5. Prověřování a technická kontrola elektronických obvodů optických a laserových přístrojů, odstraňování zjištěných závad, nastavování provozních hodnot.
6. Zjišťování a opravy závad zkoušeče pro měření a vyhodnocení integrovaných obvodů.
7. Zjišťování a opravy závad účtovacích a fakturovacích strojů, programovatelných kalkulačních strojů, automatických psacích strojů a automatické reprografické techniky.
7. platová třída
1. Opravy číslicových řídících systémů speciální vojenské techniky, například protitankové, protiletadlové, raketové komplety a systémy řízení palby včetně diagnostiky a seřizování.
2. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování číslicového registru telefonní ústředny.
3. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro příjem barevného signálu.
8. platová třída
1. Seřizování a nastavování laserových naváděcích systémů a laserových dálkoměrů zabudovaných ve speciální vojenské technice.
2. Zajišťování a provádění generálních oprav včetně nastavení provozních hodnot řídících elektronických systémů speciální vojenské techniky, například protitankové, protiletadlové a raketové komplety a systémy řízení palby.
3. Řízení prací při opravách číslicových řídících systémů.
4. Řízení a organizace práce při provádění středních a generálních oprav včetně nastavení provozních hodnot řídících počítačových systémů.
2.12.12.
MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
4. platová třída
1. Opravy a seřizování registračních manometrů včetně převodů posuvu registrace, hydraulických servomotorů pro regulaci tlaku, akustických i optických signalizačních obvodů a periferních zařízení obvodů automatické regulace.
2. Montáž, zapojení, individuální vyzkoušení termoelektrických a odporových teplotových čidel odporových jedno- i dvojitých vysílačů, kompenzačních krabic apod.
5. platová třída
1. Opravy, seřizování a nastavování hodnot elektrických a pneumatických vysílačů.
2. Montáž, zapojování, seřizování a individuální zkoušení převodníků a matematických členů všech regulačních systémů.
6. platová třída
1. Opravy a seřizování bodových a liniových zapisovačů, olejových regulátorů, elektrotechnických systémů pro dálkové měření a regulaci teplot apod.
7. platová třída
1. Kontrola činnosti, opravy, seřizování a nastavování hodnot složitých regulačních obvodů, dálkového měření, registrace, ovládacích center a měřicích ústředen včetně uvedení do provozu, komplexního odzkoušení a konečného seřízení.
2.12.13
MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
3. platová třída
1. Čištění jednotlivých optických členů, tmelení přístrojů a podbloků.
4. platová třída
1. Sestavování podskupin pozorovacích, měřických zaměřovacích přístrojů, například bloku projekce, rektifikačního mechanizmu a expandéru.
2. Opravy mechanických částí optických přístrojů a infrapřístrojů.
5. platová třída
1. Celková justáž pozorovacích, měřických a zaměřovacích přístrojů včetně povrchových úprav. Centrování a zalemování jednotlivých členů mikroobjektivů a okulárů.
7. platová třída
1. Justáž hranolových soustav periskopických dalekohledů a zaměřovačů. Celková justáž infrapřístrojů (aktivních a poloaktivních) včetně povrchových úprav.
2. Celkové opravy a justáž dálkoměrů.
8. platová třída
1. Středění a zalemování frontálních čoček, justáže objektivů na centricitu, seřizování projekčních mikroobjektivů záměrných značek nebo osnov.
2. Celkové opravy, justáž a testování speciálních kontrolních optických přístrojů, kolimátorů a dálkohledných dvojčat.
3. Celkové opravy, justáž a seřizování laserových dálkoměrů. Celkové opravy, justáž a seřizování pasivních infrapřístrojů (termokamer).
4. Celková renovace historických optických přístrojů včetně justáže bez použití justážních kolimátorů.
2.12.14
MODELÁŘ
5. platová třída
1. Výroba modelů nedělených i dělených s jednou až dvěma rovnými dělicími rovinami s nejvýše 4 jaderníky.
2. Odlévání modelů a jaderníků z epoxidových pryskyřic do forem z různých materiálů včetně jejich úpravy na předepsanou přesnost.
6. platová třída
1. Výroba modelů nedělených i dělených s 1 až 2 rovnými nebo tvarovými dělicími rovinami a nejvýše 8 jaderníky všech geometrických tvarů nebo jejich kombinacemi.
7. platová třída
1. Výroba modelů podle vývojových technologií.
2.12.15
MONTÉR POTRUBÁŘ
4. platová třída
1. Ustavení a montáž rozdělovačů, odlučovačů, napájecích jader, koncových tlumičů, bloků nádrží, chladičů apod.
5. platová třída
1. Montáž potrubí a potrubních větví nebo montáž vysokotlakého potrubí.
6. platová třída
1. Zhotovování, montáž a opravy chladicích systémů chladičů a armatur a ohřívacích pecí.
2.12.16
NÁSTROJAŘ
4. platová třída
1. Sestavení vrtacího přípravku pro vrtání 3 děr do průměru 6 mm pro ložiskové víčko.
2. Tvarování pinzet, chirurgických háků, rotačních plničů a zubních nástrojů, sestavování jehel s pouzdrem a držátkem kořenových pronikačů.
5. platová třída
1. Zhotovování kotevní desky, raznice s razníkem, sestavování upínacích a jiných přípravků, ohýbacích nástrojů složených nejvýše z 15 dílů (kromě spojovacích součástí).
2. Sestavování vysouvacích nožů ručně s dolícováním dílů a seřízením chodu.
6. platová třída
1. Sestavování postupových nebo blokových nástrojů s více razníky různých tvarů v přesnosti IT 8-7 nebo vypracování vtoků, přechodů a tvarů forem včetně svrtání dílců v přesnosti IT 9-8.
2. Tvarování, broušení, pilování, lícování a seřizování funkce zubních kleští a emaskulátorů nebo obtahování ostří a zkoušení střihů chirurgických nůžek.
3. Ruční broušení a leštění oboustranně vydutých čepelí z výkovků nebo zakázková výroba nožířských výrobků podle vzorků včetně jejich případného zdobení rytím, leptáním a broušením.
7. platová třída
1. Vypracování vodicí a kotevní desky, raznice, stírače a vyhazovače s několika tvarovými razníky v přesnosti IT 7-8 s kolmostí razníků 0,01 na 100 mm nebo vypracování přechodů a tvarů vícenásobných forem v přesnosti IT 8-7 nebo vypracování tvaru zápustky nebo průtlačníku a průvlaku po strojním obrobení v přesnosti IT 8-7.
2. Vybrušování ostří, montáž, úprava a seřizování funkce očních nůžek nebo lícování, svrtávání a seřizování převodových kleští (kostotomů).
3. Montáž a slícování vícenásobného vstřikovacího nástroje s živým vtokem pro tvarově členité a přesné výrobky, například magnetofonová kazeta nebo CD, s přesností 0,002 mm. Úpravy tvarů nástroje na základě výsledků referenčních vzorků.
8. platová třída
1. Vypracovávání zápustek po strojním obrobení v přesnosti IT 6-5 s opracováním funkčních ploch 0,4. Sestavování nástrojů s několika razníky různých tvarů a funkcí (řez, ohyb, tah) v přesnosti IT 6-5.
2. Zhotovování, lícování a seřizování nástrojů pro mikrochirurgii nebo zhotovování prototypů nebo chirurgických nástrojů speciálního sortimentu ze čtyř a více dílů podle požadavků odběratele.
3. Sestavování forem s několika horizontálními i vertikálními rovinami včetně lomených v přesnosti 0,15 mm nebo sestavování forem složitých tvarů s radiusy, plochami, úkosy, kužely, závitovými vložkami v přesnosti IT 6-5 a s dělicí rovinou v přesnosti 0,01 mm.
2.12.17
PUŠKAŘ
5. platová třída
1. Funkční přezkoušení ručních zbraní po opravě z ruky i ze stolice. Celkové opravy ručních zbraní formou výměny součástek, podskupin a skupin. Výroba jednoduchých součástek. Sestavování podskupin a skupin. Znehodnocování zbraní dle stanovených technologických postupů.
6. platová třída
1. Výroba součástek ručních zbraní včetně jejich tepelného zušlechťování. Výroba jednodušších pažeb, pažbiček a předpaží. Sestavování podskupin a skupin a jejich slícování. Povrchová úprava kovových a dřevěných částí zbraní.
2. Nastřelování zbraní s mechanickými mířidly včetně dioptrů. Výroba řezu zbraní včetně automatických.
7. platová třída
1. Výroba složitých součástek, podskupin a skupin všech druhů ručních střelních zbraní a speciálních přístrojů. Výroba nástrojů a přípravků pro opravárenskou činnost. Výroba dioptrických zaměřovačů. Výroba složitých pažeb a předpaží podle přání zákazníka.
2. Celkové opravy ručních zbraní (pistole, pušky, samopaly, kulomety, pancéřovky, granátomety) a jejich příslušenství včetně povrchových úprav, proměření stanovených parametrů a funkční přezkoušení. Celkové opravy ručních zbraní lafetových v bojové technice (tankové a protiletadlové kulomety) včetně opravy lafetace.
3. Nastřelování zbraní s optickými zaměřovači (kolimátory a dalekohledy) včetně aretace mířidel. Defektace parametrických změn skupin a podskupin zbraní.
8. platová třída
1. Zhotovování replik historických zbraní (křesadlových, perkusních apod.) ve stanoveném měřítku. Výroba nejsložitějších součástek zbraní, jejich kompletace a slícování.
2. Celkové opravy historických, speciálních a automatických zbraní tuzemské a zahraniční výroby včetně povrchových úprav. Renovace složitých součástek.
3. Nastřelování opakovacích, samonabíjecích a automatických zbraní s infraoptickými zaměřovači včetně aretace nastavených prvků mířidel. Ověřování technologických postupů a navrhování jejich změn ke zvýšení spolehlivosti a životnosti zbraní.
2.12.18
DĚLMISTR
4. platová třída
1. Sestavování mechanických převodových, náměrových a odměrových skříní.
2. Demontáž, opravy a montáž zajišťovacích elementů jednotlivých částí techniky (úchyty, příchytky).
5. platová třída
1. Opravy speciálních nástaveb dělostřelecké výzbroje různé konstrukce podle technologických postupů.
2. Demontáž, opravy a montáž všech mechanických skupin a podskupin dělostřelecké techniky v rozsahu běžných oprav.
3. Demontáž, opravy a montáž závěrových klínů, výměna součástek závěrů a úplná kontrola činnosti závěrových klínů.
4. Kontrola a oprava dopravníku nábojů, vyhazovacích dopravníků nábojek u těžké pancéřové dělostřelecké tankové techniky.
6. platová třída
1. Opravy hnacích agregátů, hydrodynamických čerpadel a převodovek z kompletů dělostřelecké výzbroje.
2. Opravy pneumatických systémů a elektrických rozvodů dělostřelecké výzbroje.
3. Opravy brzdovratných zařízení dělostřelecké výzbroje včetně přezkoušení a seřízení.
4. Povrchová úprava opravované dělostřelecké výzbroje a materiálu.
5. Celková oprava zbraňových nabíjecích systémů těžké dělostřelecké tankové techniky
6. Usazování hlavních skupin dělostřelecké výzbroje (ložiskových drah, spodních lafet, vrchních lafet, nosičů nabíjecího ústrojí, raketnicových skříní s ustavením raketnic).
7. platová třída
1. Opravy automatizovaných dělostřeleckých systémů na sobě závislých včetně synchronizace ovládacích jednotek se všemi parametry a ukazateli.
2. Určování závad a rozsahu oprav pomocí diagnostických zařízení u speciální a těžké dělostřelecké techniky.
3. Provádění generálních oprav včetně seřizování těžké dělostřelecké techniky, automatických nabíjecích systémů, dělostřelecké techniky, raketometů a tanků.
2.12.19
ZBROJÍŘ
4. platová třída
1. Výměna jednoduchých skupin součástí střelných zbraní, například hledí, mušek, botek, poutek řemenů, pružin, úderníků, lučíků a pístů vzduchových zbraní v rámci opravárenských činností včetně zkoušení jejich funkcí.
2. Tormentování určených druhů zbraní na speciálních pracovištích jedním nebo více náboji včetně prohlídky a proměření zbraně po skončení tormentační střelby.
5. platová třída
1. Dílčí opravy všech typů zbraní, například prohlídka a určování poruch zbraní, nahrazování vadných neopravitelných dílů novými, zkoušení zbraně po sestavení, úprava, seřizování a povrchová úprava zbraní.
2. Sestavování spoušťových mechanizmů.
3. Sestavování a slícovávání bočnic.
4. Povrchová úprava a leštění dřevěných součástí zbraní, broušení a leštění pažeb, předpaží nebo rytí rytin podle vzorků.
6. platová třída
1. Rovnání hlavní o délce nad 500 mm nebo pájení hlavní pro jejich následné nastřelení.
2. Nastřelování malorážkových pušek ve speciálních nastřelovacích stolicích na vzdálenost 50 m, kozlic, kulovnic a vojenských ručních zbraní na vzdálenost 100 m z volné ruky včetně aretace.
3. Znehodnocování ručních zbraní podle platných předpisů a stanovování pracovního způsobu likvidace.
7. platová třída
1. Celkové opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných částí zbraní, zkoušení a nastřelování.
2. Zhotovování a lícování speciálních prototypových balistických přípravků a stendů sestavovaných z více dílů s přesností IT 5 včetně výroby těchto dílů na různých obráběcích strojích.
3. Nastřelování pistolí s nastavitelnými mířidly na vzdálenost nad 50 m se dvěma zásobníky a automaticky včetně provádění úprav a seřizování mířidel.
4. Nastřelování kulových nebo kulobrokových pušek vybavených optickými mířidly na vzdálenost 100 m, kontrola upnutí optických mířidel a jejich seřizování při nastřelování na požadovanou přesnost střelby.
2.12.20
RYTEC KOVŮ
4. platová třída
1. Strojní rytí písmen, číslic, znaků a podobně na nerovné plochy kovových i nekovových předmětů.
5. platová třída
1. Strojní rytí rovných stupnic s jedním dělením nebo s dvojím dělením (metrických, palcových a jiných) po obvodě kruhových stupnic.
2. Ruční rytí ornamentů, znaků, ozdobných obrazců nebo drobného písma do barevných kovů.
6. platová třída
1. Ruční rytí ornamentů, znaků, ozdobných obrazců a podobně do barevných kovů podle vlastních návrhů nebo přání zákazníka.
7. platová třída
1. Ruční rytí ocelových razidel pro ražení figurálních ozdob s výškou písma do 1,5 mm nebo ruční rytí puncovních znaků o velikosti 1 až 2 mm.
2. Ruční rytí znaků, mincí, medailí nebo plaket do kalitelných ocelí v pozitivu nebo negativu.
8. platová třída
1. Ruční rytí plastických ornamentů a reliéfů do drahých kovů, perleti apod. pro zdobení, například zbraní podle vlastních návrhů nebo přání zákazníka.
2.12.21
STROJNÍ ZÁMEČNÍK
3. platová třída
1. Sestavování jednoduchých podskupin strojů a zařízení.
2. Zhotovování konzol, příchytek, třmení, opěrek apod. včetně rozměřování výchozího materiálu.
3. Rovnání dílců, klínů, výstuh, desek, přírub, pásnic apod.
4. Statické vyvažování dílců o hmotnosti dílců do 500 kg nebo stehování podsestav a sestav nebo ohýbání materiálů na konzoly, závěsy, třmeny, opěrky, příložky, schody, zábradlí apod.
4. platová třída
1. Rovnání stojanů, hřídelů, desek, trnů, podélníků a podobných dílců plamenem nebo rovnání pod lisem (vřetena, válce, vačkové hřídele apod.) s požadavkem dodržení tolerance včetně podélníků o délce do 5000 mm.
2. Zaškrabávání ploch ve 4. - 5. jakostní třídě nebo regulace saní, stolů, stojanů nebo zaškrabávání klínů lišt apod.
3. Zhotovování pomocných konstrukcí pod cisterny, nádrže, tanky, zásobníky nebo ruční leštění kompresorových, turbínových lopatek na stojanových bruskách nebo dokončování složitých krytů na montáži nebo sestavování a stehování náročnějších sestav včetně dolícování dílců.
4. Ruční řezání závitů nebo zaškrabávání malých ploch do roviny nebo vzorkování ploch pro dosažení požadovaného vzhledu.
5. Sestavování podskupin strojů a strojních zařízení (nalisování kola na hřídel a pero, zabrušování sedla ventilu včetně odzkoušení těsnosti, ustavení ojnice v pístu, sestavování lamelové spojky apod.).
5. platová třída
1. Tvarování a vykládání nádob nerezovým plechem nebo zhotovování otočných kolen z profilových materiálů a plechů včetně prorýsování jednotlivých částí nebo zhotovování a sestavování dílčích přechodů na draku letadla včetně konečného ustavení a upevnění.
2. Zaškrabávání ploch v 2.- 3. jakostní třídě nebo zaškrabávání hlavních skupin přesných obráběcích strojů ve 4. nebo 5. jakostní třídě a v rovinnosti nebo rovnoběžnosti 0,02/1000 mm.
6. platová třída
1. Zaškrabávání kruhové plochy stolu vodorovné vyvrtávačky v přesnosti 0,02/1000 mm měřena na otočném stole ve 4 polohách.
2.12.22
SOUSTRUŽNÍK KOVŮ
3. platová třída
1. Soustružení čel, povrchů, osazení a hran, vrtání průchozích děr, řezání závitů závitníky a upíchnutí zátky v přesnosti IT 12 na hrotových soustruzích.
2. Soustružení povrchů, čel, osazení, hran a děr přírub v přesnosti IT 12 na svislých soustruzích.
3. Vytlačování, odřezávání a lemování stínidel z hliníkového plechu na kovotlačitelských poloautomatických soustruzích.
4. platová třída
1. Soustružení osazených povrchů, čel a děr včetně vnitřních zápichů kluzných kroužků v přesnosti IT 10 na seřízených revolverových NC soustruzích.
2. Vrtání a soustružení děr ojnice v přesnosti IT 12 na vodorovných vyvrtávačkách.
3. Soustružení povrchů, čela, hran a osazených děr vedení ventilů v přesnosti IT 12 včetně výměny nástrojů a doseřízení na seřízených vícevřetenových poloautomatických soustruzích osazených nejvýše 7 nástroji.
4. Vytlačování a přesoustružení čajových konvic z předlisovaných polotovarů na dělených modelech.
5. platová třída
1. Soustružení čel, čelních zápichů, povrchů a čel nábojů, srážení hran, vrtání a vystružení děr v přesnosti IT 11 a zavrtávání děr po obvodu čel nábojů oběžných lopatkových kol včetně výměny nástrojů a doseřízení na seřízených vícevřetenových automatických soustruzích s osazením více než 8 nástroji.
2. Soustružení povrchů v poměru D:1 až 1:25 v přesnosti IT 10 na hrotových soustruzích.
3. Soustružení povrchů, čel, zápichů, hran a řezání závitů nožem na šroubu v přesnosti IT 10 a 6 H na revolverových soustruzích.
4. Vrtání a vystružování přerušovaných děr do svařence ložiska v přesnosti IT 8 s dodržením předepsané souososti na vodorovných vyvrtávačkách.
5. Soustružení čel, povrchů, vybrání a děr odlitků vík v přesnosti IT 8 na svislých soustruzích.
6. Obrábění jednoduchých třmenů v přesnosti IT 8 na obráběcím centru.
7. Soustružení vnějších jednoduchých tvarových závitů v délce do 500 mm.
8. Vytlačování parabolických krytů z ocelového plechu ve čtyřech operacích na kovových modelech včetně srovnávání a srážení hran.
6. platová třída
1. Soustružení povrchů, čel, čelních vybrání, děr a klínových drážek stupňovitých řemenic v přesnosti IT 7 na hrotových soustruzích.
2. Soustružení čel, povrchů a osazených děr odlitků věnců o průměru 7500 mm v přesnosti IT 7 na svislých soustruzích.
3. Zarovnávání čel, vrtání slepých děr, soustružení vnitřních zápichů v přesnosti IT 8 a vnitřních závitů nožem v přesnosti 4 H do odlitků vík na poloautomatických soustruzích.
4. Vyvrtávání, soustružení děr nožem v přesnosti IT 6, řezání závitů a frézování drážek nábojů dvojramenných pák na vodorovných vyvrtávačkách.
5. Soustružení vnějších kulových ploch s přesností IT 9.
6. Soustružení vnitřních jednoduchých tvarových závitů.
7. platová třída
1. Soustružení sedminásobně osazených povrchů, čel, čelních vybrání, děr a vnitřních vybrání tělesa válců v přesnosti IT 7 o hmotnosti 3000 kg na hrotových soustruzích.
2. Soustružení povrchu včetně úkosů a rádiusů, čel a děr odlitků šnekových kol v přesnosti IT 6 s požadavkem dodržení předepsané kolmosti a rovnoběžnosti ploch na svislých soustruzích.
3. Vrtání, vysoustružení a soustružení různých děr nožem do těles rychlostních skříní v přesnosti IT 6 s požadavkem dodržení předepsané přesnosti roztečí děr na vodorovných vyvrtávačkách.
4. Soustružení vnitřních kulových ploch v přesnosti IT 9.
5. Obrábění složitých součástí v přesnosti IT 6 a vyšší na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo na obráběcím centru.
8. platová třída
1. Soustružení osminásobně osazených povrchů, zápichů, závitů a dvojchodých modulových závitů šnekových hřídelů v přesnosti IT 5 na hrotových soustruzích.
2. Soustružení povrchů, několikanásobně osazených čel, děr a vnitřních vybrání, broušení čelních ploch přídavným zařízením na odlitcích otočných stolů v přesnosti IT 5 s požadavkem dodržení předepsané souososti a rovnoběžnosti všech ploch na svislých soustruzích.
3. Vyvrtávání a vysoustružování děr, soustružení děr nožem v pěti polohách a 27 osách do těles vřeteníků v přesnosti IT 6 s dodržením předepsané přesnosti roztečí os a s dodržením úchylek tvarů na vodorovných vyvrtávačkách.
2.12.23
SVÁŘEČ KOVŮ
3. platová třída
1. Svařování součástí a konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12.
2. Svařování natupo s kontrolou na těsnost nebo destruktivní zkouškou.
4. platová třída
1. Svařování potrubí, potrubních dílů, armatur, nádrží a nádob z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách, mimo pevné polohy svařence, s pracovním tlakem menším než 0,6 MPa.
2. Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů.
3. Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 nebo z mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení.
5. platová třída
1. Svařování konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách bez předehřevu s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou nebo s předehřevem minimálně 150 st. C.
2. Svařování tenkostěnných konstrukcí elektrickým obloukem z plechů, tyčí, profilů a trubek oceli třídy 10, 11 a 12 do tloušťky plechů 3 mm.
3. Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 a mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení, s požadavkem tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, destruktivní zkoušky nebo zkoušky výbrusem.
6. platová třída
1. Svařování dynamicky namáhaných konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
2. Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 nebo 17 ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
3. Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí a jejich slitin i barevných kovů včetně mědi s případným předehřevem a požadavkem kontroly návarů nebo ultrazvukem.
7. platová třída
1. Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 a 17 nebo dynamicky namáhaných konstrukcí z oceli třídy 10, 11 nebo 12 ve všech polohách s nutností předehřevu a požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
2.12.24
KAROSÁŘ
5. platová třída
1. Zhotovování nebo výměna poškozené části karoserie nebo kostry automobilu včetně vyvařování.
2. Zhotovování dílců karoserie z různých druhů materiálů a montáž nábytkových skupin do speciálních a účelových vozidel.
6. platová třída
1. Opravy značně deformované karoserie prováděné ručně nebo hydraulickým zařízením a plamenem.
7. platová třída
1. Opravy havarovaných vozidel s rozsáhlým poškozením včetně vyrovnávání geometrie vozidla stanovené výrobcem.
2.13
TELEKOMUNIKACE-SPOJE
2.13.1
MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
4. platová třída
1. Montáž koaxiálních napáječů, koaxiálních děličů a směrových vazeb vysílacích a přijímacích anténních systémů a frekvenčně modulovaných vysílačů, přijímačů a umělých zátěží nahrazujících anténní systémy.
5. platová třída
1. Sestavování vysílacích a přijímacích anténních jednotek, koaxiálních děličů a směrových vazeb včetně elektrického zapojení.
6. platová třída
1. Montáž a opravy technologických zařízení vysílačů a přijímačů o výkonu nižším než 5 kW.
7. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav technologických zařízení vysílačů a přijímačů o výkonu nižším než 5 kW včetně celkového seřízení a nastavení technických parametrů.
2. Montáž analogových a digitálních radioreléových zařízení včetně diagnostických systémů.
8. platová třída
1. Řízení montáže technologických zařízení analogových a digitálních radioreléových spojů včetně diagnostických systémů, montáže a opravy jednotlivých celků elektronických zařízení radiolokačních vysílačů a přijímačů o výkonu vyšším než 5 kW.
2.13.2
MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
5. platová třída
1. Montáž nebo zajišťování technického provozu a zkoušek na ucelené části telefonních ústředen včetně údržby příslušných poloautomatických zkušebních zařízení.
2. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu reléových typů a hledačových pobočkových ústředen.
3. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu přenosových multiplexních zařízení.
4. Montáž nebo zajišťování technického provozu napáječů.
6. platová třída
1. Montáž, oživování nebo samostatné zajišťování technického provozu telefonních ústředen voličových systémů a ústředen s křížovými spínači.
2. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu napáječů s automatickou regulací.
3. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu přenosových linkových traktů včetně diagnostických systémů.
4. Montáž nebo zajišťování technického provozu a oprav koncových zařízení pro přenos dat.
7. platová třída
1. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu telefonních ústředen s elektronickými prvky včetně diagnostických zařízení.
2. Zajišťování technického provozu radiotelefonní spojové sítě.
3. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu vysokokapacitních přenosových linkových traktů včetně diagnostických systémů nebo přenosových zařízení.
4. Samostatné zajišťování technického provozu faximilních zařízení a uvedení do provozu a zajišťování technického provozu telefaxových zařízení.
8. platová třída
1. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu digitálních telefonních ústředen a telekomunikačních zařízení včetně údržby periferních zařízení, lokalizace a odstraňování závad nezjistitelných diagnostikou systému.
2. Diagnostika, lokalizace závad a opravy modulů digitálních telekomunikačních zařízení v servisním středisku.
3. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu analogových nebo digitálních linkových traktů včetně diagnostických zařízení, zabezpečujících mezitranzitní nebo mezinárodní telekomunikační provoz.
2.13.3
MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ
5. platová třída
1. Montáž nebo opravy anténních stožárů třídy účelu "C", například převáděčových a překližkových stožárů.
2. Montáž nebo opravy vysílacích a přijímacích anténních zařízení.
6. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "C".
2. Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu "B".
3. Montáž nebo opravy složitějších anténních systémů, například discon, kvadrant, unipol včetně napáječů.
7. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "B".
2. Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu "A".
3. Řízení montáže nebo oprav složitých anténních systémů, například antén synfázních, logaritmicko-periodických anténních soustav a anténních systémů radioreléových tras.
8. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "A".
2. Řízení montáže nebo oprav nejsložitějších anténních systémů včetně napáječů.
2.13.4
MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ
5. platová třída
1. Montáž nebo opravy kapacitně nevyrovnávaných telekomunikačních kabelů.
2. Zřizování vnějšího přípojného vedení účastnické stanice a montáž účastnického zařízení.
3. Montáž rozvaděčů včetně zapojení nebo přesměrování účastnických vedení nebo okruhů.
6. platová třída
1. Montáž nebo opravy kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů.
2. Řízení montáže nebo oprav kapacitně nevyrovnávaných telekomunikačních kabelů.
3. Montáž nebo samostatné zabezpečování provozu tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.
4. Vedení prací v rozvaděčích při přemísťování účastnických vedení nebo okruhů v místní telefonní síti za provozu.
7. platová třída
1. Montáž nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů.
2. Řízení montáže nebo oprav kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů nebo zařízení tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.
3. Řízení montážních prací při přepojování okruhů ve spojovacích a traťových kabelech za provozu.
4. Lokalizace závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů.
8. platová třída
1. Řízení montáže nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů.
2. Lokalizace složitých závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů.
2.14
UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE
2.14.1
DRAMATURG
11. platová třída
1. Sestavování návrhů dramaturgických plánů a spolupráce s autory a inscenátory při jejich realizaci.
12. platová třída
1. Vytváření dlouhodobých koncepcí a dramaturgických plánů uměleckých institucí.
13. platová třída
1. Utváření koncepce orientace celostátně nejvýznamnějších institucí včetně tvůrčí úpravy dramatických děl a partitur ve spolupráce s autory, režiséry a dirigenty.
2.14.2
REŽISÉR, ASISTENT REŽIE
8. platová třída
1. Organizačně umělecká práce při režii inscenací, plnění dílčích úkolů v oblasti režie inscenace.
9. platová třída
1. Organizačně umělecká práce při režii dramatických nebo hudebně-dramatických děl v divadle včetně samostatného plnění úkolů při nastudování nejnáročnějších děl repertoáru.
10. platová třída
1. Režie pódiových vystoupení a pásem.
11. platová třída
1. Režie komponovaných pořadů.
12. platová třída
1. Inscenační ztvárňování dramatických nebo hudebně dramatických děl.
13. platová třída
1. Inscenační ztvárňování nejnáročnějších dramatických nebo hudebně dramatických děl v divadle, které dlouhodobě dosahuje vysoké umělecké úrovně přispívající k rozvoji uměleckých žánrů.
14. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce inscenací dramatických a hudebně dramatických děl přispívající k rozvoji dramatického oboru včetně ojedinělého tvůrčího ztvárňování inscenací rozsáhlých a náročných dramatických nebo hudebně dramatických děl.
2.14.3
CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA
9. platová třída
1. Nastudování repertoáru uměleckého souboru dle pokynů inscenátorů. Udržování repertoáru na potřebné úrovni.
2. Plnění dílčích úkolů dle pokynů choreografa či režiséra inscenace.
10. platová třída
1. Nastudování pódiových pásem včetně pohybové spolupráce.
11. platová třída
1. Nastudování jednotlivých lidových tanců, tanečních pásem nebo tanečních nebo baletních vložek do divadelních představení.
12. platová třída
1. Nastudování tanečních a baletních součástí hudebně dramatických a dramatických děl a celovečerních tanečních vystoupení.
13. platová třída
1. Inscenační ztvárnění baletních a pantomimických děl a hudebně dramatických děl v divadle, které dlouhodobě dosahuje vysoké umělecké úrovně a přispívá k rozvoji uměleckého žánru.
14. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce inscenací baletních a pantomimických a hudebně dramatických děl přispívající k rozvoji oboru včetně ojedinělého tvůrčího ztvárňování inscenací rozsáhlých a náročných baletních a pantomimických a hudebně dramatických děl.
2.14.4
BALETNÍ MISTR
10. platová třída
1. Nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety a sborem podle uměleckého záměru choreografa.
11. platová třída
1. Nastudování baletních, pantomimických děl a tanečních součástí dramatických a hudebně dramatických děl ve spolupráci s choreografem nebo dle choreografického záznamu v divadle.
2.14.5
SBORMISTR
11. platová třída
1. Nastudování sborových a vokálně symfonických děl a sborových částí hudebně dramatických děl.
12. platová třída
1. Nastudování velkých sborových a vokálně-symfonických děl a sborových pěveckých částí hudebně dramatických děl.
13. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce velkého pěveckého sboru včetně nastudování a dirigování nejsložitějších vokálních děl na tuzemských a zahraničních pódiích a koordinace dalších sbormistrů.
2.14.6
DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA
8. platová třída
1. Organizačně umělecká práce při nastudování a dirigování hudebních děl. Plnění dílčích úkolů v oblasti dirigování hudebních děl.
9. platová třída
1. Organizačně umělecká práce při nastudování a dirigování symfonických a hudebně dramatických děl. Plnění dílčích úkolů v oblasti dirigování symfonických a hudebně dramatických děl.
10. platová třída
1. Organizačně umělecká práce při nastudování a dirigování rozsáhlých a náročných symfonických a hudebně dramatických děl. Samostatné plnění dílčích úkolů podle pokynů šéfdirigenta.
11. platová třída
1. Nastudování a dirigování hudebních děl.
12. platová třída
1. Nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů.
13. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce symfonického nebo operního orchestru. Nastudování a dirigování symfonických a komorních děl, nastudování hudební stránky operních a baletních děl.
14. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce velkého symfonického nebo velkého operního orchestru včetně nastudování a dirigování nejsložitějších symfonických a operních děl na tuzemských i zahraničních pódiích.
2.14.7
SCÉNOGRAF
13. platová třída
1. Vytváření návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhů loutek pro loutková divadla.
2.14.8
HEREC, HEREC S LOUTKOU
10. platová třída
1. Interpretace rolí dramatických děl.
11. platová třída
1. Tvůrčí interpretace hlavních nebo náročných rolí dramatických děl.
12. platová třída
1. Tvůrčí interpretace nejnáročnějších rolí dramatických děl.
13. platová třída
1. Nastudování a interpretace nejnáročnějších rolí dramatických děl s mimořádným tvůrčím vkladem na celkovém vyznění díla na nejvyšší celostátně uznávané umělecké úrovni.
2.14.9
ČLEN ORCHESTRU, ČLEN SOUBORU
8. platová třída
1. Interpretace lidových písní ve folklorních souborech.
2. Interpretace jednotlivých skladeb v tanečních souborech.
9. platová třída
1. Interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl začínajícími členy pod odborným vedením.
10. platová třída
1. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl.
11. platová třída
1. Interpretace kolektivních částí náročných instrumentálních nebo vokálních děl s nástrojovou nebo vokální skupinou včetně zajišťování umělecké úrovně skupiny.
2. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, vokálních, instrumentálních a vokálně instrumentálních děl na tuzemských a mezinárodních podiích a scénách nejvyšší všeobecně uznávanou uměleckou úrovní.
12. platová třída
1. Jedinečná interpretace kolektivních částí nejnáročnějších děl Českou filharmonií.
2.14.10
SÓLISTA
10. platová třída
1. Interpretace sólových instrumentálních partů v orchestrech, folklorních, tanečních a jiných souborech.
11. platová třída
1. Interpretace sólových rolí v operetách a muzikálech nebo sólových pěveckých partů menšího rozsahu.
2. Interpretace sólových pantomimických nebo tanečních rolí.
12. platová třída
1. Interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl.
2. Interpretace sólových rolí operních, baletních, operetních a muzikálových.
13. platová třída
1. Jedinečná interpretace sólových partů hudebních děl, prvooborových rolí operních, baletních, operetních nebo muzikálových děl dosahovanou vysokou světovou úrovní.
2.14.11
KOREPETITOR
9. platová třída
1. Hudební doprovod nácviků nebo veřejných provádění baletních nebo tanečních děl.
10. platová třída
1. Nastudování pěveckých partů nebo baletních čísel hudebně dramatických děl a vokálně symfonických děl nebo baletních děl se sólisty a sborem.
2.14.12
LEKTOR DRAMATURGIE
9. platová třída
1. Vyhledávání, odborná příprava, studium archivních dramaturgických materiálů a doporučování textů dramaturgům a další dramaturgické práce podle pokynů dramaturgů.
2.14.13
TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG
10. platová třída
1. Příprava umělců na technické zvládnutí náročných rolí a nejnáročnějších vokálních partů.
2. Nastudování technické stránky pěveckých partů hudebně dramatických děl, vokálně symfonických děl nebo baletních děl.
2.14.14
KONCERTNÍ MISTR
12. platová třída
1. Nastudování a tvůrčí interpretace nejsložitějších orchestrálních ,hudebně dramatických a baletních děl na domácích a zahraničních pódiích, provádění nejsložitějších sólových partů a spolupráce s dirigenty při uměleckém vedení i při nastudování hudebních děl s velkým symfonickým a divadelním orchestrem.
13. platová třída
1. Koordinace nejsložitějších uměleckých vazeb s cílem vytvářet jedinečné umělecké pojetí orchestru jako celku. Dokonalé zvládnutí oboru hudební interpretace prováděním náročných kolektivních i sólových částí hudebních děl s dopadem na širokou kulturní veřejnost v tuzemsku i zahraničí.
2.14.15
NÁPOVĚDA
4. platová třída
1. Sledování textů děl a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.
5. platová třída
1. Sledování textů paralelně s notovým záznamem a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.
6. platová třída
1. Sledování cizojazyčných textů paralelně s notovým záznamem a napovídání účinkujícím při představení a zkouškách.
2.14.16
SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
8. platová třída
1. Úprava překladů textů libret pro titulkovací zařízení a jeho obsluha při představeních.
2.14.17
INSPICIENT
5. platová třída
1. Organizace průběhu programů navazujících pódiových vystoupení.
6. platová třída
1. Organizační zajišťování průběhu zkoušek, představení a koncertů na jevišti, pódiu i v zákulisí. Vystavování písemného hlášení o průběhu zkoušek.
7. platová třída
1. Organizační zajišťování nejnáročnějších zkoušek, představení nebo koncertů na jevišti, pódiu i v zákulisí spojených s obsluhou složitých technických zařízení.
2.14.18
ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU
6. platová třída
1. Odborné technické práce při provozu zařízení pro zvukový záznam.
2. Obsluha a nastavování pracovních charakteristik reprodukčních zařízení včetně speciálních studiových strojů při výrobě a vysílání.
3. Provádění střihů zvuku elektronickou cestou.
7. platová třída
1. Provozní technické práce při záznamu zvuku elektronickou cestou, například nastavování a obsluha zařízení pro tvorbu zvuku elektronickou cestou a řízení provozu souborů elektronických studiových i přenosových zařízení a zařízení pro magnetický záznam a reprodukci zvuku.
2. Zajišťování dokumentačního zpracovávání zápisů o zvukovém a audiovizuálním záznamu a zajišťování vstupů pro výpočetní systémy.
8. platová třída
1. Uměleckotechnické práce při záznamu zvuku, jako zpracovávání analogových a digitálních záznamů zvuku z různých druhů nosičů včetně střihu, provádění nezbytných technických úprav a doplňování PQ kódu.
2. Zajišťování technické a estetické úrovně ozvučení audiovizuálních děl a zhotovování mezinárodních míchacích pásů (mistr zvuku).
9. platová třída
1. Zabezpečování složitých uměleckotechnických pracovních činností při vytváření zvukové nebo doprovodné části uměleckých děl (mistr zvuku), jako vytváření uměleckotechnické složky veřejné hudební produkce v souladu s uměleckými záměry vedoucího souboru a s odpovědností za vysokou technickou a uměleckou akustickou úroveň.
2. Tvůrčí pořizování záznamů a jejich zpracovávání a přenos při tvorbě zvukové složky filmů nebo audiovizuálních programů podle uměleckých záměrů režisérů.
3. Volba technologií a způsobů snímání zvuků a jejich zpracovávání včetně výběru zvláštních zvukových efektů s experimentálním využíváním různých druhů forem a tvůrčích postupů.
2.14.19
OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ
6. platová třída
1. Odborné technické práce při seřizování, nastavování a rozmisťování žárovkových a obloukových svítidel.
7. platová třída
1. Seřizování a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických a elektrických částí nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.
8. platová třída
1. Organizace montáží a seřizování osvětlovacích zařízení, montážních a likvidačních prací elektrorozvodů scénického osvětlení v interiérech i exteriérech s využíváním střídavého i stejnosměrného proudu o různém napětí včetně montáží a připojování přívodů nebo náhradních zdrojů energie.
9. platová třída
1. Navrhování a realizace světelného scénáře představení.
2.14.20
SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU
6. platová třída
1. Pořizování videozáznamů pro dokumentační účely.
7. platová třída
1. Pořizování videozáznamů pro dokumentační účely včetně stanovování podmínek pro snímání a provádění střihu.
9. platová třída
1. Příprava technického scénáře, natáčení audiovizuálních programů, střihové a režijní zpracovávání výukových programů.
10. platová třída
1. Samostatné tvůrčí sestavování krátkých pořadů včetně zpracování scénáře, střihu, titulkování, případně dodatečného ozvučování.
2.14.21
PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK
5. platová třída
1. Organizační zajišťování kulturně osvětových akcí místního významu. Koordinace místa, času, pořadatelského zajištění, propagace a dalších věcí méně rozsáhlých a organizačně náročných akcí.
6. platová třída
1. Zajišťování kulturně osvětových akcí místního významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na kulturně výchovnou činnost.
7. platová třída
1. Samostatné zajišťování kulturně výchovných akcí a programů regionálního (kraj, více obcí) významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na kulturně výchovnou činnost.
2. Zajišťování kulturně výchovných činností (zájmového vzdělávání, neprofesionálního umění, regionální kultury) ve specializovaných kulturních zařízeních.
8. platová třída
1. Samostatná odborná činnost v jednotlivých oblastech kulturně výchovné činnosti, například obsahová příprava a realizace regionálních akcí.
2. Organizace muzejních programů, spolupráce na jejich dramaturgii.
9. platová třída
1. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v jednotlivých oborech kulturně výchovné činnosti a veřejných služeb kultury.
2. Specializované mimoškolní vzdělávání dětí v oblasti působnosti hvězdáren a planetárií rozvíjející jejich zájmovou činnost, znalosti a tvořivé schopnosti a systematicky doplňující školní výuku.
10. platová třída
1. Stanovování priorit kulturněvýchovné činnosti pro dané období včetně koncipování organizačně náročných a složitě koncipovaných celostátních a mezinárodních přehlídek, festivalů, sympozií, konferencí aj.
2. Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií.
3. Odborná výuka ve specializovaných kurzech hvězdáren a planetárií.
11. platová třída
1. Stanovování obecných celostátních zásad, podmínek a kriterií realizace akcí neprofesionálního umění, zájmového vzdělávání a regionální kultury, hledání a aplikace nových postupů a specifických metod.
2. Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií s využitím složitých speciálních zařízení.
3. Provádění astronomických pozorovatelských činností včetně výběru, přípravy a realizace projektů.
12. platová třída
1. Stanovování celostátní koncepce rozvoje jednotlivých oblastí kulturně výchovné činnosti a veřejných služeb kultury.
2. Samostatné astronomické pozorování, výběr, příprava a realizace projektů včetně jejich vyhodnocování, zpracovávání výstupů a jejich popularizace.
2.14.22
TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU
9. platová třída
1. Organizační zajišťování chodu symfonického tělesa nebo uměleckého provozu souboru ve vícesouborovém divadle včetně zajišťování uměleckých výpomocí.
2. Zajišťování realizace složitě koncipovaných národních a mezinárodních kulturních akcí.
3. Zabezpečování mezinárodních uměleckých výměn na základě znalosti uměleckého oboru zprostředkovávaných umělců a znalostí příslušného teritoria.
10. platová třída
1. Zajišťování uměleckého provozu jednosouborového divadla.
2. Koordinace a usměrňování složitě koncipovaných národních a mezinárodních akcí, například programů, koncertů, soutěží a festivalů.
11. platová třída
1. Zajišťování tuzemských i zahraničních uměleckých zájezdů uměleckých těles včetně sjednávání autorskoprávních podmínek umělců.
2. Zajišťování uměleckého provozu dvou a více uměleckých souborů divadla. Zajišťování uměleckého provozu ve vícesouborovém divadle ve dvou a více divadelních domech.
12. platová třída
1. Řízení a koordinace realizace velkých složitě koncipovaných státně reprezentativních mezinárodních akcí.
2.14.23
PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU
3. platová třída
1. Manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, jejich ukládání do skladu podle pořadí a druhu, skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních prvků scénické výpravy.
2. Obsluha jevištní mechanizace, například pevných točen, tahů na provazištích a propadel.
4. platová třída
1. Sestavování fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken a dveří včetně jejich spojování a zajišťování stability na vyznačených půdorysech členitých dekorací.
5. platová třída
1. Samostatné stavění členitých a velkorozměrných jevištních scénických úprav na točnách včetně obsluhy velké a složité mechanizace, například točen s proměnlivými polohami a provádění odborných oprav složitých scénických dekoračních prvků.
2. Kompletní zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou činnost komorních těles, menších operních a symfonických souborů při zkouškách a představeních včetně průběžné péče o notový materiál.
6. platová třída
1. Samostatné úpravy scény v průběhu představení vyplývající z technického scénáře hry.
2. Organizace prací při stavbě členitých jevištních celků včetně jejich úprav na jevišti s moderní jevištní technologií.
7. platová třída
1. Kompletní zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou činnost velkých symfonických orchestrů s častou zahraniční zájezdovou činností.
2.15
VÝZKUM A VÝVOJ
2.15.1
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK
12. platová třída
1. Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů vědy a techniky pod vedením vedoucího týmu.
2. Řešení přesně věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy pod vedením vedoucího týmu.
13. platová třída
1. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací v rámci projektu vedeného vedoucím týmu.
2. Řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve fázích širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku (vedeného vedoucím týmu) s konkrétními vazbami na navazující systémy a poměrně konkrétními jevy.
14. platová třída
1. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky řešených výzkumným týmem.
2. Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory.
15. platová třída
1. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů celostátního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru a případně vedení výzkumného týmu.
2. Řešení komplexu úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vědní obory, vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů.
16. platová třída
1. Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru, tvůrčí koordinace projektů s celostátním nebo mezinárodním významem včetně vedení výzkumného týmu.
2. Řešení principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů s rámcově velmi neurčitě vymezenými vstupy a nespecifikovatelnými výstupy zpravidla významově přesahující velmi dlouhé časové horizonty (generace) s dopady na široké spektrum dalších činností, vyžadující velmi vysoký stupeň zobecnění jevů.
2.16
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
2.16.1
UČITEL
8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.
9. platová třída
1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků a studentů k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
10. platová třída
1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů.
2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
11. platová třída
1. Stanovování koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání.
4. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
12. platová třída
1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
13. platová třída
1. Stanovování koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.
2.16.2
VYCHOVATEL
8. platová třída
1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.
2. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků klientů zařízení sociální péče nebo v záchytných zařízeních včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím pedagogických metod.
3. Individuální vychovatelská činnost v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených včetně rozvíjení znalosti čtení a psaní černotisku i bodového písma v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti. Navrhování optimalizace řešení orientační situace včetně pomůcek a vybavení, poskytování poradenské činnosti rodinným příslušníkům. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
4. Individuální vychovatelská činnost v oblasti prostorové orientace s těžce zrakově postiženými v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti a nezávislosti. Provádění nutné smyslové výchovy se zaměřením na reedukaci a kompenzaci zrakového handicapu. Provádění vstupní a průběžné diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
5. Individuální provádění speciálně pedagogických edukačních, reedukačních a kompenzačních činností v souladu s daným vzdělávacím programem. Příprava vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky.
9. platová třída
1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti.
2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
3. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
4. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhů výchovných a vzdělávacích opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
5. Navrhování optimalizace podmínek, například prostorových, architektonických a materiálních, v nichž probíhá proces výchovy a vzdělávání a usměrňování ostatních zaměstnanců v oblasti osvojování základních dovedností v kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
6. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociální péče s návazností na dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.
7. Zpracovávání koncepce praktické výchovy a samostatného pohybu v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v uvedené oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti. Vyhodnocování výsledků diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů odborné péče (vychovatel zrakově postižených).
8. Podávání návrhů k odstraňování architektonických bariér a optimalizace řešení orientační situace v interiéru a exteriéru. Usměrňování ostatních pracovníků v oblasti základních dovedností v kontaktu se zrakově postiženými (vychovatel zrakově postižených).
10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních.
4. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociální péče nebo v záchytných zařízeních včetně hodnocení výsledků, metodická a poradenská činnost, vzdělávací a výchovná činnost na základě znalostí speciální pedagogiky.
5. Zpracovávání koncepce výchovné činnosti v oblasti prostorové orientace pro těžce zrakově postižené v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti, metodické vedení a kontrola ostatních pracovníků a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v dané oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům.
6. Vyhodnocování výsledků speciálně pedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.
11. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
2. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.
3. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.
4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
12. platová třída
1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociální péče ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu náhradní výchovné péče a asistenční vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojené s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.
2.16.3
SPECIÁLNÍ PEDAGOG
11. platová třída
1. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.
2. Provádění speciálně pedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů.
3. Speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů.
4. Příprava a odborné vedení speciálně pedagogických výcvikových, preventivních, vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje.
5. Etopedické, logopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další specializované vyšetření dětí, žáků, studentů nebo klientů se zdravotním postižením a provádění nápravy nebo psychoterapeutických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění poruch učení a chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
12. platová třída
1. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se zdravotním postižením a náročného speciálně pedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v rodině.
2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.
3. Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických, tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním speciálně pedagogickými metodami nebo rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Tvorba koncepce vyučování prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených podle akreditovaných vzdělávacích programů.
13. platová třída
1. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb (speciálně pedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálně pedagogických metod).
2.16.4
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
8. platová třída
1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast volného času dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců se všeobecným zaměřením na rozvoj jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností, probíhající podle rámcového plánu činnosti školského zařízení.
9. platová třída
1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast volného času dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj.
2. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti volného času pro školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce. Organizace soutěží, přehlídek, soustředění, pobytů a táborové činnosti pro děti, žáky, studenty, mládež nebo pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce.
10. platová třída
1. Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti volného času včetně prevence sociálně patologických jevů a prevence bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.
2. Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty.
11. platová třída
1. Tvorba obecných celostátních nebo krajských forem a metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.
2. Komplexní metodická a koordinační činnost v oblasti výchovy a vzdělávání a dalšího vzdělávání pracovníků.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní nebo krajské koncepce rozvoje jednotlivých oblastí zájmového vzdělávání a volného času dětí, žáků, studentů, mládeže, pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců (například oblasti spontánních aktivit a prevence sociálně patologických jevů, pravidelné činnosti, příležitostných a zájmových aktivit, pobytových akcí a environmentálního vzdělávání).
13. platová třída
Tvorba komplexní celostátní koncepce rozvoje oblasti volného času.
2.16.5
ASISTENT PEDAGOGA
4. platová třída
1. Pomocné výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
2. Pomocné výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
5. platová třída
1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.
6. platová třída
1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
7. platová třída
1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.
8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.
2.16.6
AKADEMICKÝ PRACOVNÍK
12. platová třída
1. Vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol.
13. platová třída
1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.
14. platová třída
1. Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.
15. platová třída
1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.
2.16.7
METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ
12. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů.
2.16.8
LEKTOR-INSTRUKTOR
6. platová třída
1. Odborné specializované práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování žáků, dětí, žáků a studentů.
2. Odborné specializované práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
7. platová třída
1. Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů.
2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3,5 t.
8. platová třída
1. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění v řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 t a vozidel určených pro dopravu 10 a více osob včetně řidiče.
2. Praktický výcvik v řízení, obsluze, technice jízdy a údržbě speciální techniky (kolové i pásové bojové techniky), vyžadující kromě řidičského průkazu zvláštní oprávnění.
3. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání oprávnění.
4. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a dovedností v obsluze složitých kuchyňských strojů, v přípravě teplých jídel a opracování a úpravě jatečního masa.
5. Komplexní zajišťování odborné služební a střelecké přípravy (instruktor).
9. platová třída
1. Vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním provozu, o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí a zdravotní přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
2. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou se získáním zákonného oprávnění, například svářečský, jeřábnický průkaz, oprávnění k pracím na elektrických zařízeních.
3. Vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu k získání návyků a dovedností k přípravě složitých teplých i studených jídel, včetně obsluhy technologického velkokuchyňského vybavení s vykonáním závěrečné zkoušky a získání příslušného osvědčení.
4. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
5. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s lokální působností.
6. Provádění specializované výuky a školení uživatelů jednoduchých kryptografických prostředků.
10. platová třída
1. Stanovování metodiky výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění k řízení silničních a speciálních motorových vozidel.
2. Školení a přezkušování řidičů z povolání z předpisů o silničním provozu, školení z teorie jízd, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel.
3. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v kurzech pyrotechniků se zaměřením na výkon specializované pyrotechnické činnosti, provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů a jejich praktické ničení výbuchem v trhací jámě.
4. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky.
5. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s regionální působností.
6. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace v rámci rekvalifikace pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR.
7. Provádění specializované výuky a školení uživatelů rozsáhlých kryptografických systémů.
11. platová třída
1. Tvorba metodiky výuky a výcviku vysoce specializovaných pyrotechnických činností. Stanovování postupů při provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů jako podklad pro výuku a výcvik. Zpracovávání technologických postupů a učebních pomůcek.
2. Koncepční, metodická a obsahová příprava kurzů knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s národní a regionální působností.
3. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných činností zaměřených na získání odborné způsobilosti pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR a pro kvalifikační a rekvalifikační kurzy.
2.17
ZEMĚMĚŘICTVÍ
2.17.1
FIGURANT
1. platová třída
1. Přenášení a ošetřování měřičských pomůcek a přístrojů, například pásem, výtyček, měřících latí, geodetických přístrojů, v terénu, na sídlištích, na komunikacích, v dolech, na vodních tocích, na přehradách apod., manipulace s měřickými pomůckami a různé jednoduché měřičské práce podle pokynů geodetů.
2. platová třída
1. Promítání běžně používaných záměrných značek teodolitem, ustavování a ošetřování geodetických přístrojů, zapisování výsledků při podrobných měřeních, obsluha heliotropů a světlometů podle pozorovacích plánů při observacích.
3. platová třída
1. Vedení zápisníků všech druhů geodetických prací a jednoduché geodetické výpočty podle schématu.
2.17.2
KARTOGRAF
8. platová třída
1. Samostatné zpracovávání kartografických děl.
9. platová třída
1. Kontrolní a revizní práce v kartografii.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování nejsložitějších kartografických činností nebo atypických prací včetně jejich projektování a vyhodnocování.
11. platová třída
1. Usměrňování a zpracovávání obecných postupů a metod tvorby státních mapových děl a samostatné vykonávání nejnáročnějších tvůrčích a koordinačních činností při zpracovávání státních mapových děl (geografická, mapová a kartografická tvorba) celostátního a mezinárodního významu.
2.17.3
GEOGRAF
8. platová třída
1. Samostatné práce v geografickém informačním systému, grafické zpracování dat klasickým nebo automatizovaným způsobem.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování nejsložitějších činností souvisejících s vyhodnocováním a zpracováním geografických dat pro potřebu automatizovaného zpracování.
10. platová třída
1. Samostatné vykonávání nejnáročnějších koncepčních, tvůrčích a koordinačních činností ve státních mapových dílech (grafická, mapová a geografická tvorba) a bázích dat celostátního a mezinárodního významu.
11. platová třída
1. Příprava geografických rešerší a informací z mezinárodního prostoru a zpracovávání specializovaných geografických informací a publikací určených pro obranu státu.
12. platová třída
1. Komplexní zpracovávání specializovaných geografických rešerší, informací a publikací určených pro obranu státu s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů zahraničního původu.
2.17.4
GEODET
7. platová třída
1. Vykonávání geodetických prací při tvorbě map, komplexní příprava vstupů pro automatizované zpracování map a operátů evidence nemovitostí, šetření vlastnických a uživatelských vztahů při tvorbě a údržbě mapových a písemných operátů.
8. platová třída
1. Samostatné vykonávání geodetických a fotogrammetrických činností v oblasti tvorby a údržby státního mapového díla určeného pro potřeby obrany státu.
2. Samostatné provádění geodetických prací včetně vyhotovování geometrického plánu.
9. platová třída
1. Provádění náročných sestavitelských a revizních činností v technologii správy a údržby mapového díla, určeného pro potřeby obrany republiky, řízení speciálních geodetických činností, kontrolní a revizní práce v oblasti speciální vojenské geografie.
10. platová třída
1. Samostatné provádění geodetických prací úředně oprávněným projektantem dle platných právních a technických předpisů. Metodické vedení a dohled na úseku projekce pozemkového úřadu. Zajišťování grafických databází pro projekci pozemkových úprav.
2.18
ZEMĚDĚLSTVÍ
2.18.1
CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT
5. platová třída
1. Ošetřování dravců ve výcviku, plašení ptáků pomocí sokolnicky cvičených dravců bioakusticky nebo pyrotechnicky, ošetřování koní a psů ve výcviku.
6. platová třída
1. Speciální chov a výcvik dravců, sledování ornitologické situace v prostoru letišť, základní příprava koní pod sedlem, výběr a výcvik služebních psů určených pro psovody.
7. platová třída
1. Zavádění nových způsobů výcviku sokolovitých dravců a nových způsobů ochrany letišť včetně provádění ornitologického a ekologického průzkumu. Speciální příprava koní pod sedlem k služebním účelům nebo speciální výcvik psů s psovodem.
8. platová třída
1. Zpracování konkrétních návrhů způsobu ochrany prostřednictvím služebních zvířat, například letadel před střety s ptáky.
9. platová třída
1. Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení cvičitelů koní, psovodů a kynologů a ornitologů, zpracování programů výcviku.
10. platová třída
1. Výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností.
2. Zajišťování biologické ochrany letišť.
11. platová třída
1. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti a předpoklady jednotlivých zvířecích druhů pro výkon speciálních činností.
2. Komplexní řešení využití služebních zvířat, například při ochraně letadel před střety s ptáky.
2.18.2
CHOVATEL ZVÍŘAT
3. platová třída
1. Příprava krmiv pro zvlášť ohrožená a chráněná zvířata včetně cizokrajných nebo laboratorních.
2. Ošetřování králíků v užitkových malochovech.
3. Pomocné ošetřovatelské práce při chovu zvířat včetně zvlášť ohrožených, chráněných a cizokrajných.
4. platová třída
1. Ošetřování dojnic (bez dojení), výkrmového skotu, jalovic a telat ve stájích bez mechanizace, s nízkým a středním stupněm mechanizace.
2. Ošetřování prasat, beranů, ovcí a skopců v užitkových chovech.
3. Péče o laboratorní , zvlášť ohrožená, chráněná nebo cizokrajná zvířata, například krmení, přípravy krmiva, napájení, hygienická péče a pomoc při obsluze sterilizačních zařízení.
4. Ošetřování a odchov laboratorních zvířat podle váhových kategorií, sledování jejich zdravotního stavu, rozpoznávání příznaků onemocnění, provádění základních zooveterinárních opatření, asistence při veterinárních zákrocích a léčení podle veterinárních pokynů, výběr a odbyt laboratorních zvířat podle stanovených hmotnostních limitů a stupně březosti.
5. Příprava krmných dávek pro určité období (den, týden) podle zdravotního stavu cizokrajných, zvlášť ohrožených a chráněných zvířat.
6. Základní ošetřovatelské práce při chovu zvířat včetně zvlášť ohrožených a chráněných.
5. platová třída
1. Samostatné ošetřování hospodářských zvířat a odborná pomoc při veterinárních zákrocích.
2. Stříhání ovcí včetně třídění vlny do jakostních tříd.
3. Samostatné chovatelské a odborné práce ve speciálních chovech laboratorních zvířat při uplatňování nejvhodnějších způsobů plemenitby pro potřebnou homogenitu zvířat.
4. Chov laboratorních zvířat ve specializovaných chovech včetně sestavování dokumentace pro expedování inbredních zvířat, SPF a gnotobiotů.
5. Samostatné provádění odborných ošetřovatelských prací zvlášť ohrožených a chráněných zvířat včetně zvířat cizokrajných.
6. Provádění základních úprav expozic zvířat, například světelných a tepelných podmínek, prostorové úpravy.
7. Obsluha a seřizování strojů pro výrobu krmiv.
6. platová třída
1. Zajišťování péče o zvlášť ohrožená a chráněná zvířata včetně zvířat cizokrajných, poskytování péče při onemocnění a po úrazech a odborná pomoc při veterinárních zákrocích.
2. Ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat a umělý odchov jejich mláďat včetně řízení transportů a manipulace se zvířaty.
3. Výkon procesu dojení v kruhových dojírnách, krmení zvířat pomocí moderních technologií, například senzorických žlabů, ve výzkumných provozech.
4. Řízení, obsluha a seřizování technologických linek pro výrobu pokusných krmin a krmiv pro výzkumné účely a biologické testace.
7. platová třída
1. Komplexní chov a ošetřování vzácných, ohrožených a obtížně odchovatelných druhů zvířat a samostatné provádění jednoduchých veterinárních úkonů.
2. Biologické testování krmiv na zvířatech v testačních stanicích včetně sledování zdravotního stavu zvířete.
3. Výroba pokusných krmiv a krmiv pro výzkumné účely na speciálních zařízeních včetně jejich seřizování s vysokou náročností na přesnost dávkování jednotlivých komponentů.
2.18.3
KOČÍ
4. platová třída
1. Krmení a ošetřování tažných koní, ošetřování postrojů, přívěsných zařízení a vozů a spolupráce při kování a přepravě koní.
2. Řízení potahů při provádění prací v zemědělské výrobě a lesnické činnosti mimo přibližování dřeva.
5. platová třída
1. Soustřeďování dřeva z lesních porostů potahy.
2.18.4
OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
3. platová třída
1. Běžné opravy traktorů, strojů, nářadí a zařízení. Základní odborné práce při demontážích a montážích funkčních skupin.
4. platová třída
1. Opravy, údržba a seřizování mechanických technologických zařízení.
5. platová třída
1. Oprava, údržba a seřizování strojních linek, opravárenských zařízení a mobilní zemědělské techniky.
6. platová třída
1. Složité práce při diagnostice technického stavu strojů a zařízení včetně provádění generálních oprav.
7. platová třída
1. Zhotovování prototypů zemědělských strojů a přístrojů pro oblast zemědělského zkušebnictví, například samochodný bezzbytkový secí stroj a stroje s elektronickými pohony a elektronickým řízením.
2.18.5
TRAKTORISTA-MECHANIZÁTOR
4. platová třída
1. Řízení a údržba kolových traktorů s přívěsem nebo návěsem při dopravě.
2. Aplikace průmyslových a statkových hnojiv.
3. Vláčení a orba, smykování a ostatní předseťová příprava půdy, technický záběr nářadí do méně než 6 m.
5. platová třída
1. Setí plodin stroji pro přesný výsev, bezorebný výsev a stroji pro výsev speciálních plodin.
2. Setí plodin univerzálními secími stroji o záběru 6 a více metrů.
3. Chemická ochrana a hnojení zemědělských kultur postřikem závěsnými a samojízdnými postřikovači.
6. platová třída
1. Řízení, obsluha a seřizování samojízdných sklízecích řezaček pro sklizeň zelené a zavadlé píce, suché píce a slámy.
2. Řízení, obsluha a seřizování kombinovaných sklízečů pro sklizeň technických plodin, okopanin, zeleniny a podobně.
3. Řízení, obsluha a seřizování samojízdných sklízecích strojů pro sklizeň zrnin, semen a okopanin včetně adaptérů na sklizeň kukuřice.
7. platová třída
1. Řízení, obsluha a seřizování speciálních přesných secích a sklizňových strojů při zajišťování státních odrůdových pokusů.
2.18.6
KOVÁŘ-PODKOVÁŘ
6. platová třída
1. Ošetřování a kování zdravých a nedeformovaných kopyt a paznehtů a upravování podkov.
7. platová třída
1. Ošetřování a kování deformovaných kopyt a samostatné zhotovování speciálních podkov.
2.18.7
ZAHRADNÍK
4. platová třída
1. Základní odborné práce při přípravě půdy malou mechanizací nebo dezinfekcí, při výsevu semen, vysazování stromů, výběru, řezu a třídění květin a zhotovování vazačských výrobků.
5. platová třída
1. Běžné odborné práce při množení, ošetřování a regulaci rostlin, ošetřování půdy, provádění řezů, kladení travnatého povrchu a zhotovování individuálních kytic.
2. Provádění všech druhů řezů, třídění a klasifikace vybraných dřevin ve školkách včetně výroby podnoží.
3. Výsadba květinových barevně laděných skupin uspořádaných do ornamentů a váz podle návrhu architekta.
6. platová třída
1. Složité odborné práce při pěstování náročných druhů rostlin, například roubování a očkování ovocných a okrasných dřevin.
2. Komplexní ochrana a údržba historických zahrad a parků se složitým kompozičním řešením.
7. platová třída
1. Pěstování výjimečně náročných druhů rostlin nebo pěstování rostlin za výjimečně přesných podmínek, vedení komplexní technické dokumentace převážně pro výzkumné účely.
2. Ucelená péče o botanické expozice nebo historické zahrady a parky prohlášené za kulturní památky včetně specializované péče o zahradní kompozice a stanovování časového technologického postupu prací.
2.18.8
PĚSTITEL PLODIN
2. platová třída
1. Ošetřování porostů zaléváním, okopáváním apod. a pomocné práce při setí, ošetřování za vegetace a sklizni.
3. platová třída
1. Ruční příprava půdy pro setí a výsadbu, vlastní setí, výsadba a ošetřování porostů včetně přepichování a hrnkování sazenic.
4. platová třída
1. Příprava a kultivace půdy pro výsev a výsadbu malou mechanizací, provádění ochranných postřiků, aplikace výživných látek různého skupenství, ošetřování rostlin za vegetace s použitím malé mechanizace.
5. platová třída
1. Samostatné ošetřování rostlin podle stanoveného rámcového technologického postupu včetně volby technických prostředků.
6. platová třída
1. Pěstování náročných druhů rostlin nebo aplikace náročných postupů ošetřování, například zeleniny, květin.
2. Zakládání, ošetřování a sklizeň speciálních zkoušek odlišností, uniformity a stálosti zemědělských plodin, zelenin, léčivých a aromatických rostlin, ovocných a okrasných druhů a révy.
7. platová třída
1. Pěstování velmi náročných druhů rostlin, například pereniálních plodin a jejich ošetřování včetně morfologických a fyzikálních rozborů rostlinného materiálu.
2.18.9
LESNÍK
2. platová třída
1. Vykonávání jednoduchých přípravných prací při ochraně lesních kultur, například ruční nakládání, vykládání, rozhazování kompostu, protipožární hlídkování, odchyt drobné zvěře a dezinfekce mysliveckých zařízení.
3. platová třída
1. Vykonávání jednoduchých prací v lesních školkách, například pletí, kypření, ošetřování sazenic a jejich přeprava a uskladňování, ochrana a výchova lesních porostů, předosevní příprava semen a síje semen v lesních školkách.
2. Ruční příprava půdy při zakládání nebo provozu lesních školek (překopávání, rytí záhonů, úprava záhonů), ruční školkování sazenic.
3. Mechanická ochrana lesních kultur (ožíhání, obalování), přesekávání, snášení a pálení klestu.
4. Výroba a stavba oplocenek v lesních porostech a oplocení lesních školek včetně přípravy materiálu.
4. platová třída
1. Vykonávání semenářských prací, obnova lesa, ochrana lesních kultur chemickými prostředky (nátěry, postřiky včetně přípravy prostředků).
2. Ruční kácení a odkorňování předkácených stromů.
3. Výroba a stavba lesnických a mysliveckých zařízení.
4. Luštění šišek v luštírnách včetně regulace luštícího procesu pomocí dálkového ovládání.
5. Ruční příprava půdy a výsadba lesních dřevin v půdách zabuřeněných.
6. Sestavování, obsluha a údržba velkoplošných závlahových souprav včetně regulace závlahových dávek.
7. Předčišťování semen na čistících strojích.
5. platová třída
1. Jednoduché odborné práce při výchově lesních porostů - vyvětvování vysokých stromů včetně výstupu do korun.
2. Samostatné druhování dřeva včetně údržby a běžných oprav motorových pil.
3. Soustřeďování dřeva lanovými systémy včetně montáže a demontáže.
4. Řízení a údržba mechanizačních prostředků v lesnické činnosti - traktorů s přídavnými zařízeními, odvětvovacích strojů, odkorňovacích strojů, čelních tahačů, rotačních sekaček, motorových pil, štěpkovacích strojů apod.
6. platová třída
1. Těžba dřeva motorovými pilami včetně asanačních prací proti šíření a působení škůdců včetně údržby a oprav motorových pil.
2. Soustřeďování dřeva mechanizačními prostředky, například traktory, vyvážecími soupravami včetně mechanizovaného shrnování klestu po těžbě dřeva.
3. Řízení a údržba speciálních strojů pro přípravu půdy pro obnovu lesa včetně mechanizovaného klučení pařezů v lesních terénech.
7. platová třída
1. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových těžebních strojů, procesorů a strojů na kácení stromů.
2.18.10
LESNÍ
7. platová třída
1. Přípravné odborné práce na lesní správě (polesí) a při pěstební a těžební činnosti lesní správy (polesí) pod odborným vedením. Přejímka prací pěstební a těžební činnosti od dodavatelských subjektů nebo od zaměstnanců organizační jednotky.
8. platová třída
1. Organizace prací na svěřeném lesnickém úseku s běžnými pracovními podmínkami (v rovinatém terénu), přidělování prací a přebírání výsledků prací, kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, zajišťování dodržování protipožárních a bezpečnostních předpisů a dalších právních předpisů souvisejících. Provádění ochranné služby a zajišťování správy majetku na vymezeném území. Kontrola, popřípadě zajišťování mysliveckého hospodaření, sčítání jarních stavů zvěře a zjišťování a hlášení škod způsobených zvěří. Zjišťování a hlášení výskytu lesních škůdců a škod a zajišťování včasných opatření proti nim.
9. platová třída
1. Organizace prací na svěřeném lesnickém úseku se ztíženými pracovními podmínkami v kopcovitých a horských terénech. Provádění ochranné služby a odpovědnost za majetek na vymezených územích.
2.18.11
POLESNÝ
10. platová třída
1. Zajišťování přípravy lesní výroby podle lesních hospodářských plánů v běžných terénních a pracovních podmínkách, organizace a řízení lesních výrobních činností polesí (lesní správy). Zajišťování pravidelných kontrol dodržování pracovní a technologické kázně. Zajišťování dodržování protipožárních, bezpečnostních, hygienických a dalších právních předpisů vztahujících se k činnostem polesí. Organizace zajišťování ochranné služby na vymezeném území.
11. platová třída
1. Zajišťování přípravy lesní výroby podle lesních hospodářských plánů a organizace lesních výrobních činností polesí (lesní správy) v kopcovitých a horských terénech při vysokém počtu vlastníků lesa pro výkon odborné správy lesa a při řešení specifických úkolů genetických a šlechtitelských programů.
2.18.12
REVÍRNÍK
10. platová třída
1. Zajišťování řádného lesnického hospodaření na vymezeném území, vyznačování těžby dřeva, zadávání a přejímání prací, přejímání a předávání dřeva, zajišťování mysliveckého hospodaření, zjišťování a hlášení výskytu lesních škůdců a škod a zajišťování včasných opatření proti nim.
2. Tvorba návrhů lesních hospodářských plánů a kontrola jejich plnění.
3. Kontrola a zajišťování údržby a vyznačování majetkových hranic a řízení údržby nemovitého majetku na svěřeném úseku.
2.18.13
LESNÍ SPRÁVCE
11. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování lesní správy na úseku pěstování lesa, těžební činnosti, ochrany lesa, myslivosti a rybářství, zajišťování ochrany lesního půdního fondu a zemědělského půdního fondu, zabezpečování úkolů odborného lesního hospodáře na vymezeném území, zajišťování plnění povinností vlastníků lesa ve smyslu lesního zákona a vypracovávání, plnění, kontrola a případné změny lesních hospodářských plánů a ročních projektů zalesňování. Návrh a realizace výstavby, celkových oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací a soustředěné údržby základních prostředků.
12. platová třída
1. Zpracovávání koncepce lesní správy a péče o les ve chráněné krajinné oblasti nebo v národním parku.
2.18.14
VETERINÁRNÍ TECHNIK
8. platová třída
1. Samostatné provádění odborných veterinárních vyšetření, například parazitologických, zhotovování preparátů a odběr biologického materiálu.
9. platová třída
1. Zajišťování a koordinace odborných veterinárně technických prací při prohlídce zvířat a masa.
2.18.15
VETERINÁRNÍ LÉKAŘ
11. platová třída
1. Práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví pod vedením veterinárního lékaře se specializovanou působností.
12. platová třída
1. Odborné práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví vykonávané veterinárním lékařem po zařazení do specializační přípravy.
13. platová třída
1. Specializované odborné práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, koordinace ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví a organizace, k jejichž výkonu je nezbytné získání základní specializace.
14. platová třída
1. Vykonávání složitých a náročných odborných prací preventivních, diagnostických a léčebných v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání vyšší specializace. Stanovování léčebných postupů a ozdravovacích programů.
2.18.16
ZOOLOG
9. platová třída
1. Sestavování a tvorba krmných dávek při chovu cizokrajných, ohrožených, vzácných nebo handicapovaných zvířat, vedení odborné evidence chovů a zpracovávání odborných zpráv.
10. platová třída
1. Sestavování plánu chovu a stanovování podmínek chovu cizokrajných, ohrožených, vzácných nebo handicapovaných zvířat včetně koordinace chovatelských prací, kontroly, poradenských a dalších odborných činností.
11. platová třída
1. Metodické usměrňování a dohled nad chovem cizokrajných, ohrožených nebo vzácných zvířat.
12. platová třída
1. Stanovování koncepčních záměrů rozvoje chovu zvěře v ZOO.
13. platová třída
1. Stanovování komplexních koncepcí a prognóz chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře.
2.18.17
ŘEZNÍK
5. platová třída
1. Odborné práce při porážce a zpracovávání masa menších hospodářských zvířat.
6. platová třída
1. Odborné práce při porážce a zpracovávání masa velkých hospodářských zvířat.
2.19
ZDRAVOTNICTVÍ
2.19.1
SANITÁŘ
2. platová třída
1. Provádění jednoduchých pomocných a obslužných činností v oborech stanovených zvláštním předpisem, například péče o hygienu prostředí, dovoz stravy, transport biologického materiálu, doprovod nemocných nebo klientů sociální péče na příslušná oddělení a úkony s tím související, pomoc při úpravě těl zemřelých.
3. platová třída
1. Provádění složitějších pomocných a obslužných činností v oborech stanovených zvláštním předpisem, podílení se na poskytování základní ošetřovatelské péče (nemocným nebo klientům sociální péče), například na zajišťování hygienické péče o pacienta, polohování pacientů a manipulace s nimi.
4. platová třída
1. Provádění nejsložitějších pomocných a obslužných činností v oborech stanovených zvláštním předpisem, podílení se na poskytování specializované ošetřovatelské péče (nemocným nebo klientům sociální péče), například polohování a fixace pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu, péče o dárce krve při odběrech, příprava a podávání léčebných zábalů, pomoc při ergoterapii, asistence při přejímce, ukládání a označování léčiv a léčivých přípravků.
2.19.2
DEZINFEKTOR
5. platová třída
1. Provádění dezinfekce prádla, matrací, lůžkovin nebo zbytků jídla ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče, zejména na infekčních odděleních, provádění ohniskové a ochranné deratizace, dezinsekce, obsluha stabilních i pojízdných dezinfekčních, dezinsekčních nebo deratizačních přístrojů.
2. Provádění průběžné, popř. závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku nákazy, případně provádění dalších opatření v ohnisku nákazy. Obsluha čistící stanice odpadních vod včetně její dezinfekce, dezinfekce vodních zdrojů a odběry vod na laboratorní vyšetření.
2.19.3
AUTOPTICKÝ LABORANT
5. platová třída
1. Vyjímání orgánů z těl zemřelých, příprava pro pitevní postupy a provádění preparačních výkonů a zhotovování preparátů na úseku patologie pod přímým vedením lékaře.
2.19.4
OŠETŘOVATEL
5. platová třída
1. Základní ošetřovatelská péče vykonávaná pod vedením pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací. Pomocné práce spojené s přijímáním nebo propouštěním pacientů, péče o umírající a tělo zemřelého.
6. platová třída
1. Jednoduché ošetřovatelské výkony a komplexní hygienická péče o nemocné nebo klienty sociální péče s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivé, inkontinentní, případně s těžkým zdravotním postižením vykonávaná pod vedením pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací, pomoc při provádění léčebných a ošetřovatelských úkonů a zajišťování výchovné části denního programu v zařízeních pro děti a mládež.
2. Výkon některých dílčích činností vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například podávání očistného klyzmatu, asistence při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech.
2.19.5
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
7. platová třída
1. Poskytování základní ošetřovatelské a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu, například dílčí práce při ošetřování akutní a chronické rány, sledování fyziologických funkcí, provádění komplexní hygienické péče a dohlížení na dodržování pitného režimu, provádění nácviku sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta nebo klienta sociální péče, příprava pacientů k diagnostickým nebo léčebným výkonům a podávání léčivých přípravků.
2. Odborné práce zaměřené na dokumentační a evidenční činnosti, například práce v kartotékách zdravotnických zařízení.
8. platová třída
1. Poskytování dílčí vysoce specializované ošetřovatelské péče, například zavádění a udržování kyslíkové terapie, rehabilitační ošetřovatelství včetně prevence poruch z imobility, provádění nácviku sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta nebo klienta sociální péče.
2.19.6
VŠEOBECNÁ SESTRA, PORODNÍ ASISTENTKA
8. platová třída
1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče pod odborným dohledem, podílení se na zajišťování potřeb a úrovně soběstačnosti pacientů nebo uživatelů sociálních služeb.
2. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče v gynekologii a v porodní asistenci pod odborným dohledem, zejména podílení se na zajišťování nezbytného dohledu a poskytování zdravotní péče během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky.
9. platová třída
1. Poskytování základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu nebo specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.
2. Poskytování základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu nebo specializované péče pod odborným dohledem při fyziologickém průběhu těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí.
3. Vykonávání zvlášť náročných specializovaných postupů pod odborným dohledem, tj. diagnostických, léčebných, ošetřovatelských či rehabilitačních výkonů či úkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení.
10. platová třída
1. Poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu včetně péče o děti od 3 let věku. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.
2. Zajišťování komplexní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu a poskytování rad ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky. Vedení fyziologického porodu, péče o fyziologické novorozence, diagnostika těhotenství, příprava rodiček k operačním výkonům. Provádění poradenské činnosti v oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, sexuálně přenosných chorob, epidemiologické ochrany a sexuálního zneužívání.
3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.
11. platová třída
1. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu včetně péče o děti do 3 let věku.
2. Vykonávání zvlášť náročných specializovaných postupů bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, tj. diagnostických, léčebných, ošetřovatelských či rehabilitačních výkonů a úkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech.
3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v porodnictví a gynekologii bez odborného dohledu při komplikovaném porodu a vysoce specializovaných gynekologických výkonech, instrumentace při porodu císařským řezem. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování gynekologického screeningu, předepisování nebo provádění vyšetření nezbytných ke sledování fyziologického těhotenství.
4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickýc výkonem, včetně připravování informačních materiálů.
5. Organizování a koordinování činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zabezpečování mezioborové spolupráce v rámci menších organizačních celků. Vedení celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
12. platová třída
1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných úkonů včetně péče o rizikového novorozence na porodním sále na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení, možného rizika pro pacienta a hodnocení jeho stavu.
2. Samostatné provádění a vyhodnocení diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovské, ultrazvukové nebo urodynamické vyšetření.
3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce strategie zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické i přímé řízení ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo v rámci příslušného oboru či většího organizačního celku. Vytváření podmínek pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci ooboru.
2.19.7
NUTRIČNÍ ASISTENT
7. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, činnosti na úseku dietního stravovacího provozu v rámci realizace ošetřovatelského procesu, například sestavování stravovacího plánu, monitorování a vyhodnocování potřeb pacientů v oblasti léčebné výživy.
2.19.8
NUTRIČNÍ TERAPEUT
8. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy pod odborným dohledem, například sestavování jídelních plánů, monitorování a vyhodnocování potřeb nemocných nebo klientů sociální péče v oblasti dietního stravování, spolupráce s rodinou a jinými blízkými osobami, práce na specializovaných pracovištích (metabolické jednotky, diabetologie, apod.), vypracovávání nutričních rozborů na základě biochemických výsledků.
9. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy bez odborného dohledu, poradenská a edukační činnost ke zdravému způsobu života, kontrola úrovně dietního stravování.
10. platová třída
1. Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, například stanovování plánu výživy podle laboratorních výsledků s použitím speciálních metod, například bioimpedance, zpracovávání a hodnocení nutriční anamnézy, používání enterální výživy a modulových dietetik, sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí.
2. Zabezpečování koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech nebo komplexní koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, preventivní a výchovné činnosti v dietologii.
3. Poskytování specializované nutriční péče pacientům nebo klientům sociální péče se závažnými poruchami výživy a metabolismu, například specifická aplikace nutričních doplňků u pacientů (klientů) s komplikovaným nutričním stavem, sestavování nutričních plánů pro specifické skupiny (náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a chronickými nemocemi.
2.19.9
ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH
5. platová třída
1. Zajišťování transportu nemocných, raněných a rodiček vozidly dopravy nemocných a raněných, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče.
2.19.10
ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
6. platová třída
1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při transportu nemocných, raněných a rodiček, například vyprošťování osob v havarijních situacích, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče, zabezpečování odborného transportu pacientů, udržování rádiové komunikace.
7. platová třída
1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činností v místě zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického vybavení.
2.19.11
ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
8. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu pod odborným dohledem, například zajišťování periferního žilního vstupu, provádění prvního ošetření ran, včetně zástavy krvácení, provádění bezpečného vyproštění, polohování, imobilizace a transportu pacientů, odběr biologického materiálu, asistence při neinvazivním zajištění dýchacích cest a nepřímé srdeční masáži.
9. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu bez odborného dohledu, například monitorování a hodnocení vitálních funkcí, průběžné sledování a hodnocení poruch rytmu, podíl na řešení následků hromadného neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému, vedení fyziologických překotných porodů.
10. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční neodkladné péče a akutního příjmu včetně letecké záchranné služby, například kardiopulmonální resuscitace, včetně defibrilace srdce, zajišťování přístrojovou ventilací, asistence u komplikovaných porodů a provádění prvního ošetření novorozence.
2. Určování priorit v přednemocničním ošetřovatelském procesu při tísňových záchranných akcích, nebo koordinace, organizace a usměrňování týmové dispečerské činnosti na územním operačním středisku včetně stanovování důležitosti a předávání odborné a místně příslušné výjezdové skupině pro poskytnutí vysoce specializované přednemocniční neodkladné péče.
11. platová třída
1. Stanovování zásadní strategie a koncepce přednemocniční neodkladné péče, koncepce strategie výchovy a dalšího vzdělávání ve vyšším územněsprávním celku.
2.19.12
OPTOMETRISTA
8. platová třída
1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček pod odborným dohledem.
9. platová třída
1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček bez odborného dohledu, provádění poradenské služby v oblasti refrakčních vad včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného použití.
10. platová třída
1. Vyšetřování zrakové funkce a provádění metrických vyšetření refrakce oka u osob starších 15ti let věku bez odborného dohledu, určování refrakční vady, provádění korekce a rozhodování, zda ke korekci refrakční vady je vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a jejich předepisování, zhotovování a opravy. Vyšetřování v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad a provádění poradenské činnosti. Aplikace kontaktních čoček a provádění jejich následné kontroly.
2. Vyšetřování osob mladších 15ti let na oftalmologických diagnostických přístrojích pod odborným dohledem očního lékaře.
2.19.13
ORTOPTISTA
8. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou pod odborným dohledem, spolupráce s lékařem na preventivní, léčebné, diagnostické a dispenzární péči o pacienty s vrozenými i získanými očními vadami.
9. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou bez odborného dohledu, například navrhování, zhotovování a údržba cvičebních ortoptických pomůcek, edukace pacientů a jejich rodičů o léčbě a léčebném výcviku, provádění screeningu očních vad dětí. Provádění výchovných zaměstnání a zajišťování bezpečného prostředí pro pacienty ve stacionářích.
2. Provádění a vyhodnocování diagnostických vyšetření pacientů bez odborného dohledu a na základě indikace očního lékaře, například vyšetření zrakové ostrosti, zaměření korekce na fokometru, provádění zakrývacích testů.
10. platová třída
1. Plánování a vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními poruchami, zejména s poruchami motorické anebo senzorické složky jednoduchého binokulárního vidění, příprava pacientů k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v očním lékařství, zajišťování ošetřovatelské péči při nich, podávání léčivých přípravků do spojivkového vaku nebo jiným neinvazivním způsobem, provádění aplikace kontaktních a okluzních čoček.
2.19.14
ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK
7. platová třída
1. Zhotovování ortotických pomůcek a provádění základního zácviku s jejich používáním a s udržováním.
2.19.15
ORTOTIK-PROTETIK
8. platová třída
1. Konstrukce ortoticko protetických pomůcek pod odborným dohledem.
9. platová třída
1. Vytváření konstrukčního řešení a stavba jednotlivých ortotických a protetických pomůcek bez odborného dohledu v celém rozsahu oboru včetně využití technologií snímání měrných podkladů, například všech končetinových protéz, trupových ortéz, epitéz, kýlních a břišních pasů atypických konstrukcí, provádění náročných technických vyšetření nohy zákazníka přístroji pro grafické technicko-vyšetřovací metody, například plantografem, pedobarografem, stavba složité atypické ortopedické obuvi podle sádrových pozitivů a konstrukčních nákresů a měr, například stavba vnitřních sandálů typu Choppart, individuální úpravy a aplikace pooperační obuvi.
10. platová třída
1. Konstrukční řešení ojedinělých a specifických složitých ortotických pomůcek, například technicky složitých pomůcek a zařízení řízených elektronickými systémy. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů ortotických pomůcek. Provádění konstrukčního dozoru.
2.19.16
MASÉR
5. platová třída
1. Provádění stanovených druhů masáží, s výjimkou segmentových. Příprava a podávání částečných i celkových koupelí včetně přísadových a provádění základních vodoléčebných procedur, aplikace tepla, například za použití soluxu nebo parafínu.
2.19.17
ERGOTERAPEUT
7. platová třída
1. Provádění základních ergoterapeutických úkonů pod odborným dohledem, například hodnocení a nácvik běžných denních činností v nemocničním nebo ve vlastním sociálním prostředí pacientů nebo klientů sociální péče.
8. platová třída
1. Provádění ergoterapeutických úkonů bez odborného dohledu, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta sociální péče.
2. Provádění ergoterapeutického vyšetření bez odborného dohledu zaměřeného na analýzu aktivit pacienta nebo klienta sociální péče, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností.
9. platová třída
1. Vypracovávání složitých specializovaných kinesiologických rozborů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických plánů na základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u pacientů podle zaměření na obor specializačního vzdělání.
10. platová třída
1. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního a domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu.
2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti na úseku ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie.
2.19.18
FYZIOTERAPEUT
8. platová třída
1. Léčebná rehabilitace pod odborným dohledem, například kineziologický rozbor pacienta nebo klienta sociální péče, svalový test, provádění funkčního vyšetření, sestavování krátkodobého rehabilitačního plánu, provádění základních cvičebních metod, technik a procedur fyzikální terapie.
9. platová třída
1. Provádění fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu, například vypracovávání kineziologického vyšetření pacienta nebo klienta sociální péče, svalového testu a vyšetřování vnitřních systémů, vypracovávání krátkodobých rehabilitačních plánů léčebné rehabilitace prováděné individuálně i ve skupinách, provádění speciálních technik a procedur fyzikální terapie a hodnocení jejich účinnosti a další výkony.
10. platová třída
1. Stanovení speciálních individuálních terapeutických plánů a provádění speciálních fyzioterapeutických analýz, fyzioterapeutických postupů a výkonů, aplikace neinvazních, nefarmakologických fyzioterapeutických postupů včetně spektra reflexních metod, fyzikální terapie a metod algoterapie. Činnost v preventivních programech v rehabilitaci po onemocnění a úrazech v rehabilitačních, psychiatrických a případně dalších zařízeních.
11. platová třída
1. Provádění zvlášť náročných specializovaných diagnostických postupů pro vyšetření pohybového systému včetně přístrojových, například pozitronová elektromyelografie, moire, posturografie. Aplikace fyzioterapeutických postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.
2. Provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace bez odborného dohledu, například prevence, edukace a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, školení zdravotnických pracovníků způsobilých samostatně poskytovat ošetřovatelskou péči, především v prevenci imobilizačního systému, doporučování ergonomických úprav v bydlišti a pracovišti pacientů.
12. platová třída
1. Provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných činností v oboru specializace, například sledování a vyhodnocování stavu pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod.
2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti na úseku fyzioterapie v rámci zdravotnického zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru fyzioterapie.
2.19.19
ASISTENT OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
7. platová třída
1. Vyšetřování základních složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů, konané pod odborným dohledem pro účely státního zdravotního dozoru v terénu s ohledem na hodnocení vlivu prostředí na zdraví, stanovování způsobů odběru, porovnávání výsledků šetření s hygienickými normami včetně přípravy podkladů pro opatření orgánu ochrany veřejného zdraví. Provádění šetření a analýz v souvislosti s výskytem onemocnění.
8. platová třída
1. Provádění odborných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně lékařské péče konané bez odborného dohledu, vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využití informačních systémů, provádění odběrů vzorků a jejich odborná úprava před zpracováním v laboratoři, vyhodnocování výsledků laboratorních vyšetření, provádění zdravotní výchovy a dalších odborných činností v oblasti podpory veřejného zdraví.
9. platová třída
1. Specializovaná vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, například šetření pro účely ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví.
2. Provádění náročných činností v podpoře veřejného zdraví, například sledování a analýza ukazatelů zdravotního stavu, specializovaná poradenská, výchovná a konzultační činnost, zpracovávání podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro další opatření a rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, podílení se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví.
3. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně lékařské péče, konané bez odborného dohledu, například realizace místních programů ochrany a podpory zdraví, výchova občanů ke zdravému způsobu života.
10. platová třída
1. Sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve zvlášť složitých případech, specializované hodnocení zdravotních rizik zátěže obyvatelstva vystaveného rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a samostatná realizace místních programů ochrany a podpory zdraví.
2.19.20
ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
11. platová třída
1. Hodnocení výsledků šetření na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně lékařské péče a jejich porovnávání s hygienickými normami pod odborným dohledem, včetně přípravných prací, například sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k pracovním a životním podmínkám, vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, podíl na realizaci programů ochrany a podpory zdraví.
12. platová třída
1. Hodnocení složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru bez odborného dohledu.
2. Sledování a monitorování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů prostředí bez odborného dohledu, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, podíl na realizaci programů ochrany a podpory zdraví, poskytování poradenských, výchovných a konzultačních služeb, samostatné hodnocení výsledků šetření a předkládání návrhů řešení nestandardních situací.
13. platová třída
1. Zpracování podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik zátěže obyvatelstva vystaveného rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a komunikace zdravotního rizika, auditorská činnost v autorizacích v ochraně a podpoře veřejného zdraví, vytváření a realizace programů ochrany a podpory veřejného zdraví na regionální úrovni.
2. Vytváření a vedení programů ochrany a podpory veřejného zdraví, jejich koordinace a metodické usměrňování na národní úrovni, analýza ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů prostředí, nebo specializované poradenské, výchovné a konzultační služby.
14. platová třída
1. Zpracovávání návrhů koncepce národní zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně zajišťování jejich meziresortní aplikace a mezinárodní koordinace, provádění zvlášť náročného hodnocení zdravotních rizik, realizace celostátních programů ochrany a podpory zdraví a výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.
2.19.21
LABORATORNÍ ASISTENT
7. platová třída
1. Provádění zdravotnických laboratorních vyšetření podle stanovených postupů, pomocí přístrojové a laboratorní techniky, péče o laboratorní zvířata.
2.19.22
ZDRAVOTNÍ LABORANT
8. platová třída
1. Příprava materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou činnost pod odborným dohledem, například obsluha laboratorní techniky, provádění odběrů vzorků v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, provádění základních laboratorních měření na automatických analyzátorech (nefelometrických, chemiluminiscenčních), příprava preparátů k cytogenetickému vyšetření, příprava vzorků k měření na průtokovém cytometru.
9. platová třída
1. Provádění laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, provádění odběrů vzorků v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.
2. Provádění specializovaných laboratorních postupů, například chromatografické metody (kapalinová, plynová), průtokové cytometrie, vyšetření agregace trombocytů.
10. platová třída
1. Provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu v oboru specializace, například provádění metod na úrovni DNA, RNA, molekulárně genetická vyšetření a vyšetření molekulární cytogenetiky, provádění základního hodnocení nálezu - elektroforéz, bílkovin, lipidů, proteinurie v moči, odečítání fagocytózy a jednoduchých mikroskopických preparátů, stanovování hladiny návykových látek, provádění odběrů vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu.
2. Stanovování zásadní strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností, zajišťování vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod. Provádění statistických hodnocení, zajišťování edukace v oboru.
2.19.23
BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK
8. platová třída
1. Kontrola a opravy zdravotnických přístrojů pod odborným dohledem, organizace a koordinace technických služeb souvisejících s provozem zdravotnické techniky, provádění technických instruktáží zdravotnických pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnických přístrojů a bezpečnosti práce.
9. platová třída
1. Provádění složitých oprav, kontrol a dalších odborných prací se zdravotnickými přístroji bez odborného dohledu, zajišťování technické asistence při elektrofyziologických vyšetřeních a při vyšetřeních zobrazovacími metodami pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením klinického technika nebo klinického inženýra, podíl na obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh a na výběru zdravotnických přístrojů, kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů.
10. platová třída
1. Výkon specializovaných biomedicínských technických činností, například zavádění nových metod do běžného provozu, vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, příprava standardů specializovaných postupů, vytváření modifikací softwaru pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje, zajišťování provozu zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve.
2.19.24
BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR
11. platová třída
1. Zabezpečování údržby, technického stavu, oprav a servisu zdravotnických přístrojů pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem, například kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů, organizace a koordinace externí technické služby související s provozem zdravotnických přístrojů. Podíl na vývoji a zhotovení zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, případně jejich zhotovování, provádění technické instruktáže pracovníků.
12. platová třída
1. Vyhodnocování nežádoucích příhod zdravotnických přístrojů v případě jejich selhání. Vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně modifikace diagnostického software pro interpretaci elektroencefalogramu, elektrokardiogramu a dalších diagnostických systémů, podíl na technické asistenci při vyšetřeních a operacích a další práce s přístrojovou technikou, při které přichází k přímému styku s pacientem nebo která může přímo ovlivnit jeho zdravotní stav, a výkon dalších specializovaných činností.
13. platová třída
1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru specializace, například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve, zajišťování koncipování kompletů zdravotnických technologií, technické instruktáže pracovníků a technické služby související s digitální archivací a předáváním záznamů z ní, vypracovávání standardů specializovaných postupů, vykonávání činností metodických, řídících, koncepčních, kontrolních, výzkumných a vzdělávacích v oboru specializace.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce specializačních oborů klinického inženýrství.
2.19.25
RADIOLOGICKÝ ASISTENT
8. platová třída
1. Provádění radiologických zobrazovacích postupů, léčebné ozařovací techniky pod odborným dohledem, provádění specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s aplikací lékařského ozáření.
9. platová třída
1. Provádění a vyhodnocování zkoušek provozní stálosti ionizujícího záření bez odborného dohledu, hodnocení a korigování projekčních a expozičních odchylek rentgenogramů, zpracovávání potřebné obrazové dokumentace v temné i světlé komoře, provádění denzitometrické a senzitometrické kontroly zpracovatelského procesu, vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, spolupráce s lékařem při skiagrafických vyšetřeních.
2. Provádění složitějších diagnostických a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu, například speciální a nekonvenční radiodiagnostické výkony a radioterapeutické výkony s rizikem vysokého poškození pacienta, spolupráce při léčbě pomocí otevřených zářičů, provádění radiodiagnostických, skiagrafických vyšetření a denzitometrické a senzitometrické kontroly zpracovatelského procesu.
10. platová třída
1. Provádění náročných speciálních radiologických výkonů, například výpočetní tomografie, magnetické rezonance, digitální subtrakční angiografie, mamografické stereotaxe. Asistence při intervenčních výkonech, jednofotonové emisní výpočetní tomografii, pozitronové emisní tomografii, navrhování pracovních parametrů přístrojů a provádění zaměření vyšetření, provádění kostní denzitometrie. Vykonávání činnosti metodické, řídící, koncepční, kontrolní, výzkumné a vzdělávací ve svém oboru.
2.19.26
RADIOLOGICKÝ TECHNIK
8. platová třída
1. Provádění činností souvisejících s aplikací lékařského ozáření pod odborným dohledem, zejména provádění základní klinické dozimetrie, provádění zkoušek provozní stálosti radiologických zařízení, evidence a kontrola dodržování předepsaných termínů zkoušek zdrojů ionizujícího záření a měřidel, archivace výsledků měření a protokolů o zkouškách.
9. platová třída
1. Provádění činností souvisejících s aplikací lékařského ozáření bez odborného dohledu, zejména provádění klinické dozimetrie včetně vyhodnocování dávek pacientů, provádění a hodnocení zkoušek provozní stálosti radiologických zařízení, sledování časových řad naměřených hodnot, organizační zajištění předepsaných zkoušek zdrojů ionizujícího záření a měřidel.
2. Zpracování částí ozařovacích plánů radioterapie pod odborným dohledem.
10. platová třída
1. Provádění zkoušek dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření a jejich vyhodnocování, kontrola dodržování příslušných právních předpisů při používání radiologických zařízení, spolupráce při optimalizaci radiační ochrany ve zdravotnickém zařízení.
2.19.27
RADIOLOGICKÝ FYZIK
11. platová třída
1. Výkon činností radiologického fyzika pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem, zejména provádění a vyhodnocování fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek pacientů z lékařského ozáření, spolupráce s dalšími aplikujícími odborníky při tvorbě, zavádění, hodnocení a aktualizacích systému jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření, při optimalizaci radiační ochrany pacientů včetně hodnocení dávek pacientů nebo spolupráce s dalšími aplikujícími odborníky při zavádění nových fyzikálních metod do klinické praxe.
12. platová třída
1. Výkon specializovaných činností radiologického fyzika, zejména provádění a vyhodnocování fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek pacientů z lékařského ozáření a provádění analýz a interpretací údajů a hodnot týkajících se stanovení dávek pacientů; tvorba, zavádění, hodnocení a aktualizace systému jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření, tvorba a uplatňování místních radiologických standardů a spolupráce při ověřování jejich souladu s národními radiologickými standardy formou klinických auditů; optimalizace radiační ochrany včetně stanovení a hodnocení dávek pacientů, zavádění nových fyzikálních a technických postupů do klinické praxe nebo periodická školení aplikujících odborníků a jiných zdravotnických pracovníků v otázkách radiologické fyziky a radiační ochrany v otázkách radiační ochrany vyžadovaná atomovým zákonem.
2. Zajišťování a vedení fyzikálně-technických činností spojených s přejímáním, kontrolou, manipulací a uložením radiologických zařízení.
13. platová třída
1. Provádění nejnáročnější specializované diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace, například hodnocení radiačních nehod, vyhodnocování případů selhání radiologických zařízení a zařízení pro radiační ochranu, navrhování a zavádění preventivních opatření včetně tvorby havarijních plánů nebo zajišťování fyzikálních úkolů v celostátní působnosti Středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce radiologické fyziky a radiační ochrany při lékařském ozáření.
2.19.28
KLINICKÝ PSYCHOLOG
12. platová třída
1. Provádění činnosti klinického psychologa pod odborným dohledem, například provádění psychologické diagnostiky, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí.
13. platová třída
1. Provádění specializovaných činností na úseku klinické psychologie, například psychologická diagnostika, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí, provádění psychologické prevence, výchovy a poradenství ke zdravému způsobu života, poskytování neodkladné péče v případě akutních psychických krizí a traumat.
14. platová třída
1. Provádění nejnáročnější specializované psychologické diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace, například odborné konsiliární, posudkové a dispensární činnosti.
2.19.29
KLINICKÝ LOGOPED
12. platová třída
1. Činnosti v oboru klinické logopedie vykonávané po zařazení do specializačního vzdělávání pod odborným dohledem, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, podíl na léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých.
13. platová třída
1. Provádění specializovaných logopedických činností, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, provádění léčby a rehabilitace všech vad a poruch řeči, sluchu a hlasu, dětí a dospělých, provádění logopedické prevence, výchovy a poradenství, provádění konsiliární a posudkové činnosti, školení zdravotnických pracovníků v oblasti komunikativních dovedností u pacientů při poškození centrálního nervového systému.
2.19.30
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
8. platová třída
1. Posuzování životní situace pacienta nebo klienta sociální péče a monitorování a vyhodnocování potřeb pacienta (klienta sociální péče) podle údajů ve zdravotnické dokumentaci pod odborným dohledem.
9. platová třída
1. Provádění zdravotně sociálních činností bez odborného dohledu, například psychosociální intervence podle individuálních potřeb pacienta nebo klienta sociální péče, řešení sociálně právních problémů pacienta (klienta sociální péče), provádění sociálního šetření v terénu. Provádění odborných prací při vedení terapeutických komunit zvláště v psychiatrických léčebnách.
10. platová třída
1. Provádění složitých zdravotně sociálních činností bez odborného dohledu, například posuzování životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociální péče s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální intervence (léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, domovy důchodců). Zajišťování sociálně právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace, lékařských a sesterských vizit.
2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím ošetřování bez odborného dohledu, například po centrálních mozkových příhodách, po úrazech, při připojení na dýchacích přístrojích, na dialyzačních přístrojích, při apalických syndromech.
11. platová třída
1. Provádění nejnáročnějších zdravotně sociálních činností bez odborného dohledu, například hodnocení biopsychosociálního stavu pacienta (klienta) a na jeho základě a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace navrhování následné péče. Navrhování kritérií pro umístění pacienta na zdravotně-sociální lůžko. Tvorba nových standardů a metod zdravotně sociální péče ve zdravotnických zařízeních včetně kontroly jejich uplatňování.
2. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně sociální péče ve vymezené územní působnosti. Vytváření podmínek pro aplikaci výsledků výzkumu v rámci oboru.
2.19.31
FARMACEUTICKÝ ASISTENT
7. platová třída
1. Provádění činností spojených s přípravou a kontrolou léčivých přípravků a zkoumadel včetně doplňování léčivých látek pro přípravu léčivých přípravků, s výjimkou velmi silně a silně účinných léčiv, prováděné pod odborným dohledem, provádění základních laboratorních prací při kontrole léčiv, vydávání léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.
8. platová třída
1. Provádění odborných činností bez odborného dohledu, spojené zejména s přípravou a kontrolou léčivých přípravků připravovaných na lékařské předpisy i do zásoby, s výjimkou silně a velmi silně účinných léčiv, asistence při přípravě radiofarmak, cytostatik a při aseptické přípravě léčiv, výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, výdej a prodej zdravotnických prostředků na lékařský předpis.
9. platová třída
1. Provádění specializovaných odborných činností, například aseptické přípravy léčiv, přípravy radiofarmak a cytostatik, kontroly a analýzy léčiv za použití spektrofotometru, polarimetru. Příprava all-in-vaků.
2.19.32
FARMACEUT
11. platová třída
1. Příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků, poskytování odborných informací o jejich bezpečném a účelném používání a dávkování, vykonávané pod odborným dohledem.
12. platová třída
1. Samostatný výkon činností při přípravě lékových forem léčivých přípravků, při výrobě a kontrole léčiv, při kontrole léčiv v lékárně nebo v laboratoři pro kontrolu léčiv, při skladování a distribuce léčiv u distributora, při přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách nebo při poskytování odborných informací o léčivech.
2. Výkon náročnějších farmaceutických činností nebo činností při ochraně veřejného zdraví, v zařízeních transfuzní služby, nebo na odděleních nukleární medicíny pod odborným vedením.
13. platová třída
1. Příprava zvlášť náročných lékových forem, například aseptická příprava léčivých přípravků, cytostatik a radiofarmak, k níž je nezbytná specializovaná způsobilost, poskytování odborných konzultací směrujících k optimalizaci farmakoterapie u jednotlivých pacientů, provádění složitých analytických prací souvisejících s kontrolou léčiv.
14. platová třída
1. Tvůrčí aplikace výsledků vědeckého výzkumu v oblasti léčiv při nejnáročnějších vysoce specializovaných činnostech souvisejících se zajištěním lékárenské péče pro zdravotnická zařízení, provádění konzultačních činností na úseku klinické farmacie s uplatňováním principů lékové politiky a farmakoekonomiky, plnění pedagogických úkolů ve zdravotnictví.
2.19.33
ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA
5. platová třída
1. Instrumentace při stomatologických zákrocích, zpracovávání dentálních materiálů, vedení zdravotní evidence pacientů, vyvolávání RTG snímků a podíl na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků.
6. platová třída
1. Činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, zejména asistence při ošetřeních dutiny ústní, péče o pacienty v průběhu ošetření.
2.19.34
ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA
7. platová třída
1. Obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře včetně jejich údržby, podíl na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby.
2. Zhotovování jednodušších zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků a provádění jejich oprav, zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství.
2.19.35
ZUBNÍ TECHNIK
8. platová třída
1. Zhotovování zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků pod odborným dohledem, provádění jejich oprav a zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů používaných v zubním lékařství, obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře.
9. platová třída
1. Řešení specifických problémů souvisejících se zhotovováním a opravováním zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků v průběhu ošetření pacientů na výzvu zubního lékaře.
2. Zhotovování stomatologických protéz a ortodontických pomůcek, provádění jejich oprav, příprava, například zhotovování protetických výrobků a součástí aparátů, využívání technologií pro zpracování nových stomatologických materiálů.
10. platová třída
1. Vykonávání specializovaných činností v rámci oboru specializace, například zhotovování fixních a snímatelných náhrad na implantáty, kombinovaných náhrad kotvených zásuvnými spoji, fixních náhrad z nekovových materiálů (keramiky) za použití artikulátoru a paralelometru.
2. Metodické usměrňování prací v zubních laboratořích včetně edukační činnosti v oboru specializace.
2.19.36
DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
8. platová třída
1. Provádění činností na úseku dentální hygieny, například stanovování úrovně hygieny dutiny ústní pacientů, provádění nácviku postupů a technik ústní hygieny a kontrola jejich účinnosti, provádění kolektivní zdravotní výchovy zaměřené na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu.
9. platová třída
1. Provádění činností na úseku dentální hygieny, například odstraňování zubního plaku a kamene z mezizubních a supragingiválních prostorů, leštění povrchu zubů profylaktickými materiály, odstraňování retenčních míst plaku.
2.19.37
ZUBNÍ LÉKAŘ
11. platová třída
1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, konaná pod vedením zubního lékaře způsobilého k samostatnému výkonu povolání.
12. platová třída
1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, revizní a posudková činnost.
13. platová třída
1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
14. platová třída
1. Specializovaná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů, provádění náročných konziliárních vyšetření nebo odborného vedení zdravotnického týmu a výzkumné a vývojové činnosti.
15. platová třída
1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.
2.19.38
LÉKAŘ
11. platová třída
1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
12. platová třída
1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
13. platová třída
1. Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2. Samostatně vykonávané lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
3. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
4. Lékařská posudková a revizní činnost.
14. platová třída
1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v příslušném specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a provádění náročných konziliárních vyšetření nebo odborného vedení zdravotnického týmu.
2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví v příslušném specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a hodnocení a řízení zdravotních rizik.
3. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.
15. platová třída
1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.
2.20
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2.20.1
METEOROLOG
5. platová třída
1. Provádění základních meteorologických pozorování, například teploty, srážek, tlaku vzduchu, vlhkosti odečítáním teploměrů a dalších přístrojů, měření srážek odměrným válcem, vedení deníku pozorovatele.
6. platová třída
1. Provádění odvozených meteorologických pozorování, výpočty, sestavování výkazů o průběhu počasí a předepsaných výkazů pro Hydrometeorologický ústav.
7. platová třída
1. Obsluha a kontrola automatických meteorologických stanic, sestavování výkazů o průběhu počasí z báze uložených dat a softwarová komunikace s jejich uživateli.
8. platová třída
1. Samostatné provádění meteorologických a klimatologických prací.
2. Komplexní sondování atmosféry včetně vypouštění radiosond a pilotovacích balonů pro sondování atmosféry v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů. Vydávání povětrnostních zpráv pro potřeby Armády ČR.
3. Zabezpečování provozu, údržby a kontroly zařízení dobrovolnické meteorologické staniční sítě, soustřeďování a kontrola výsledků měření v automatické pozorovací síti.
4. Samostatné provádění pozorování, šifrování naměřených údajů a distribuce do centra, samostatné zpracovávání výsledků měření z automatických přístrojů, primární zpracovávání datových souborů a jejich kontrola, samostatná tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné posudky, příprava a zpracovávání map a podkladů, zabezpečování pravidelné sondáže atmosféry pomocí balonů a zpracovávání dat.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování a provádění meteorologických a klimatologických pozorování a měření.
10. platová třída
1. Samostatné řešení meteorologických a klimatologických úkolů, například provádění leteckého meteorologického pozorování a zabezpečování letového provozu za podmínek automatického přistávání.
2. Samostatné letecké meteorologické pozorování na letištích, zpracovávání předpovědí a dílčích informací o stavu atmosféry a jejího budoucího vývoje, letecké meteorologické zabezpečování vnitrostátní přepravy, všeobecného letectví a aeroklubů.
11. platová třída
1. Koordinace zabezpečování předpovědí počasí, výstražné meteorologické služby a letecké meteorologické služby, zpracovávání odborných posudků a ucelených informací o stavu atmosféry, samostatné provádění a organizování provozních předpovědních činností všech druhů, koordinace meteorologických a klimatologických pozorovacích sítí.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systémů zabezpečování předpovědí počasí, výstražné meteorologické a letecké meteorologické služby.
2. Metodické usměrňování meteorologických a klimatologických činností s celorepublikovou působností.
13. platová třída
1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému meteorologie a klimatologie a jejích jednotlivých oborů.
2.20.2
HYDROLOG
8. platová třída
1. Samostatné provádění hydrologických prací a terénních průzkumných prací, zpracovávání výsledků měření a pozorování.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování a provádění hydrologických měření a pozorování.
10. platová třída
1. Samostatné řešení hydrologických úkolů, například odborné zpracovávání a vyhodnocování naměřených dat, zpracovávání posudků a informací o stavu hydrosféry.
11. platová třída
1. Koordinace zabezpečování hydrologických předpovědí, vývoj postupů a metodik pro provádění odborných hydrologických činností a zpracovávání odborných posudků o stavu hydrosféry.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systémů hydrologických předpovědí.
2. Celostátní koordinace regionálních, republikových, popřípadě mezinárodních hydrologických projektů.
13. platová třída
1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému hydrologie a jeho jednotlivých oborů.
2.20.3
PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ
8. platová třída
1. Provádění technických, terénních a laboratorních prací v oblasti ochrany čistoty ovzduší, zpracovávání výsledků měření a pozorování.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování a provádění měření a pozorování kvality ovzduší.
10. platová třída
1. Samostatné řešení úkolů z ochrany ovzduší, například odborné zpracovávání a vyhodnocování dat o kvalitě ovzduší, zpracovávání posudků a informací o kvalitě ovzduší.
11. platová třída
1. Koordinace zabezpečování předpovědí kvality ovzduší, vývoj postupů a metodik pro provádění odborných činností v oboru ochrany čistoty ovzduší, zpracovávání odborných posudků a ucelených informací o kvalitě ovzduší.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému ochrany čistoty ovzduší.
2. Celostátní koordinace a příprava metodik pro monitorování kvality ovzduší v České republice.
13. platová třída
1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému ochrany čistoty prostředí.
2.20.4
PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
3. platová třída
1. Podávání informací o turistických cílech v okolí za pomoci počítače, prodej vstupenek a propagačních materiálů (turistický informátor).
4. platová třída
1. Provádění terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.
2. Budování a údržba informačního systému a terénních zařízení k usměrnění pohybu veřejnosti v chráněných územích.
3. Kontrola dodržování zákonem stanovených podmínek na úseku ochrany přírody a krajiny, výkon stráže přírody, včetně řešení drobných přestupků na místě.
4. Označování hranic chráněných území.
5. platová třída
1. Provádění složitějších terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.
2. Budování a zajišťování funkčnosti informačního systému a terénních zařízení k usměrňování návštěvníků v chráněných územích.
3. Realizace záchranných programů pro záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podle zadaných postupů a pod metodickým vedením.
4. Péče o handicapované ohrožené druhy živočichů.
5. Kontrolní a dozorová činnost v terénu, řešení přestupků na místě ukládáním pokut v blokovém řízení.
7. platová třída
1. Přeprava osob na motorových člunech v jeskyních.
2. Samostatná složitější terénní šetření a odborné práce při péči o zvláště chráněná území.
3. Budování a zajišťování provozu naučných stezek, vyhodnocování vlivu návštěvnosti chráněných území a vypracovávání návrhů na opatření k usměrnění návštěvníků.
4. Vedení dobrovolných strážců, plánování a vyhodnocování účinnosti strážní a průvodcovské služby.
5. Odborné zajišťování provozu útulků pro handicapované živočichy, péče o záchranné pěstování ohrožených druhů rostlin.
6. Kontrolní a dozorová činnost včetně řešení zjištěného porušování předpisů v ochraně přírody na místě, včetně ukládání pokut v blokovém řízení.
8. platová třída
1. Mapování a dokumentace chráněných částí přírody a složek krajiny nebo technických a průzkumných prací v terénu.
2. Provádění průzkumných a dokumentačních prací v jeskyních.
3. Poskytování odborných informací veřejnosti.
4. Prezentace odborných a výukových programů pro různé okruhy návštěvníků.
5. Provádění průzkumu postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.
9. platová třída
1. Mapování a monitoring krajiny a jejích přírodních složek, zpracovávání odborných informací a dat z oblasti ochrany přírody a krajiny.
2. Příprava odborných podkladů pro vyhlašování zvlášť chráněných částí přírody.
3. Příprava asanačních, regulačních a hospodářských opatření a zásahů v terénu.
4. Zjišťování a dokumentace negativních jevů v terénu a zajišťování opatření k nápravě či zastavení rušivé činnosti.
5. Koordinace provádění zásahů při ochraně přírody a krajiny a akcí záchranných programů zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
6. Koordinace průzkumů, dokumentace, ochranářského managementu a báňsko-technických opatření v jeskyních.
7. Zajišťování provozu informačního nebo návštěvnického střediska.
8. Vytváření a prezentace odborných a výukových programů pro návštěvníky.
9. Provádění průzkumů a vyhodnocování postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.
10. platová třída
1. Samostatné provádění průzkumů, monitoringu, složitých technických zásahů a opatření v ochraně přírody a krajiny.
2. Zpracovávání a posuzování plánů péče a projektů technických opatření a zásahů v chráněných územích a krajině.
11. platová třída
1. Zajišťování ochrany přírody a krajiny při tvorbě územně plánovacích, rozvojových, resortních a meziresortních dokumentů v regionálním a nadregionálním rozsahu.
2. Koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny v regionálním a nadregionálním měřítku, vypracovávání zásad, odborných studií, programů a plánů.
3. Zpracovávání koncepcí vymezených oborů ochrany přírody a krajiny.
4. Zpracovávání studií nebo projektů krajinotvorných programů včetně zajišťování jejich realizace. Odborné posuzování a hodnocení návrhů, projektů, programů a technických zásahů z hlediska ochrany přírody a krajiny včetně vypracovávání odborných posudků.
5. Zpracovávání a zajišťování záchranných programů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v regionálním a nadregionálním rozsahu.
6. Stanovování postupů a podmínek péče o zvlášť chráněné a handicapované druhy živočichů, pěstování a rozmnožování zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin včetně její koordinace ve zvláštních zařízeních ochrany přírody.
7. Koordinace ochrany a péče, průzkumu a báňskotechnického zajišťování zpřístupněných jeskyní včetně jejich využívání a provozu.
12. platová třída
1. Zajišťování celostátních studií, krajinotvorných programů a záchranných programů pro zvlášť chráněné a ohrožené druhy živočichů a rostlin.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny.
14. platová třída
1. Stanovování celostátních a mezinárodních prognóz vývoje přírody, krajiny a jejích složek.
2.21
OSTATNÍ PRÁCE
2.21.1
ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
3. platová třída
1. Ruční čištění kanalizačních zařízení včetně manipulace, obsluha kalových polí na čistírně odpadních vod.
4. platová třída
1. Čištění odpadních jímek a obsluha čistírny odpadních vod.
5. platová třída
1. Strojní čištění kanalizačních sítí a zařízení včetně údržby a oprav.
6. platová třída
1. Čištění průlezných kanalizačních stok v podzemí včetně provádění údržby a oprav.
2.21.2
CHEMIK
3. platová třída
1. Odstřeďování organických sloučenin na kontinuálních odstředivkách se strojním vyprazdňováním.
2. Provádění jednoduchých dílčích operací ve výzkumném poloprovozu a obsluha příslušných zařízení pod vedením.
4. platová třída
1. Diskontinuální příprava vícesložkových směsí s obsahem fyziologicky účinných látek a labilních substancí s požadavky na rozpadovost, velikost částic a sypkost ve výrobě čistých chemikálií.
2. Sycení, absorbce horkého přesyceného roztoku uhličitanu sodného plynným oxidem siřičitým ve výrobě bisulfitového louhu.
5. platová třída
1. Příprava speciálních roztoků pro diagnostické soupravy s vysokou přesností ve výrobě speciálních chemikálií a léčiv.
2. Výroba organických sloučenin sulfonací, nitrací, esterifikací a podobně a jejich atmosférická destilace a rektifikace.
6. platová třída
1. Výroba čistých a speciálních chemikálií chemickými syntézami od 2 do 3 stupňů za použití různých druhů chemických reakcí.
2. Vyvíjení acetylenu ve stacionárních vyvíječích o výkonu nad 125 Nm3/hod. s případnou úpravou čistoty plynu. Objemová a vážková rutinní příprava chemikálií s vysokou fyziologickou účinností ve výrobě léčivých přípravků a léků spojenou s dodržováním speciálních ustanovení správné výrobní praxe a zásad sanitace nejvyšších stupňů čistoty prostředí.
7. platová třída
1. Řízení průběhu reakcí ve výrobě čistých chemikálií.
2. Výroba organických barviv a jejich polotovarů, například nitrací, redukcí, thionací, sulfonací, aminací, diazotací apod.
8. platová třída
1. Řízení devíti a vícestupňových syntéz ve výrobě čistých a speciálních chemikálií za použití různých reakčních mechanizmů.
2.21.3
KREJČÍ
3. platová třída
1. Oprava trhlin a prodřených míst štěpem.
2. Oprava prasklého švu sešitím.
3. Všití záplaty na přístupném místě.
4. platová třída
1. Provedení základních krejčovských oprav.
2. Provedení dokončovacích krejčovských prací.
3. Rušení neopravitelného materiálu včetně třídění dle ekologických nařízení.
5. platová třída
1. Provádění složitých krejčovských oprav.
2. Výměna zdrhovadel, manžet a patek.
3. Těžení správkového materiálu ze zrušených kusů.
6. platová třída
1. Posouzení rentability oprav, vytřídění a značení požadovaných oprav.
2. Kreslení střihové polohy, vrstvení vrchového vytěženého materiálu.
3. Úprava stejnokrojů dle individuální míry.
7. platová třída
1. Kreslení střihů dle individuální míry, stříhání a ušití referenčního vzorku.
2. Zhotovení celého výrobku při individuální zakázce.
2.21.4
MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK
3. platová třída
1. Montáž mechaniky doprovodné části s kovovou skříňkou (zapojování táhel, upevnění hotové mechaniky na ozvučnici a celkové seřízení chodu).
2. Nalepení kláves na spodní polystyrenové klávesy, upravení rozchodů, zdvihu kláves a seřízení chodu celé klaviatury.
3. Připevnění příklopky melodické části na postávku, zapojení a seřízení chodu přepínače.
4. platová třída
1. Seřízení páček melodické části včetně podložení u šachtových akordeonů (týká se klávesových i knoflíkových klaviatur).
5. platová třída
1. Sluchové předladění a doladění diatonických tahacích a foukacích harmonik.
6. platová třída
1. Celkové seřízení akordeonů po stránce mechanické a funkční.
7. platová třída
1. Sluchové doladění chromatického akordeonu tříhlasého a čtyřhlasého včetně provedení správné intonace.
2.21.5
MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
3. platová třída
1. Strojní kašmírování otvorů pro vodicí hřeby plátů a otvorů pro zvratné hřeby váhových nákližků (pakniček) včetně průběžného seřízení, kontroly chodu zařízení a kontroly kvality kašmírování.
4. platová třída
1. Rozřezávání klávesových plátů obložených slonovou kostí na jednotlivé tasty na speciální pásové pile.
5. platová třída
1. Vestavění mechaniky podle úhozové linie.
6. platová třída
1. Obkližování pianinových baraší skříňovými dílci slohových nástrojů.
2. Sesazení klavíru do kompletní podoby.
7. platová třída
1. Vypracování, tj. kontrola, zpřesnění a konečná regulace mechanizmu klavíru nebo pianina.
2. Intonování pianina včetně kontroly celého výrobku.
8. platová třída
1. Ladění koncertních klavírů a varhan.
2.21.6
MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
3. platová třída
1. Nalícování krku do korpusu školních houslí a viol.
4. platová třída
1. Domodelování (řezbování) předfrézovaného houslového a violového šneku a hmatu podle velikosti nástroje a modelu.
5. platová třída
1. Montáž a seřízení masivních violoncell a kontrabasů.
6. platová třída
1. Ruční modelování obou desek na violoncella a kontrabasy.
7. platová třída
1. Zhotovení houslí, viol, violoncell, kontrabasů a drnkacích nástrojů individuálním způsobem.
2.21.7
MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
3. platová třída
1. Montáž, lícování a pájení saxofonových a klarinetových podskupin mechanik stříbrnou pájkou.
2. Konečné sestavení a montáž jazztrubek a kornetů.
3. Broušení a leštění malých nástrojů na kotou