223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Schválený:
223/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2005
o některých dokladech o vzdělání
Změna: 489/2006 Sb.
Změna: 63/2008 Sb.
Změna: 205/2010 Sb.
Změna: 431/2011 Sb.
Změna: 86/2013 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
 
§ 1
Obsah a forma platných tiskopisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu
(1) Obsah a forma platných tiskopisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu se stanoví v odstavcích 4 až 7 a v přílohách k této vyhlášce, jimiž jsou upraveny vzory jednotlivých tiskopisů.
(2) Vzory platných tiskopisů vysvědčení pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka
a) v základní škole jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) v základní škole speciální jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) ve střední škole a v konzervatoři jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) v základní umělecké škole jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) v případě úspěšného vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek v kursech pro získání základního vzdělání jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(3) Vzory platných tiskopisů
a) vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
b) vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
c) vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu v konzervatoři, vzory vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou před 1. zářím 2010, jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce,
d) vysvědčení o státní jazykové zkoušce jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce,
e) vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří řádně ukončí střední vzdělávání maturitní zkouškou po 1. září 2010, jsou uvedeny v příloze č. 8a k této vyhlášce.
(4) Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu jsou opatřeny šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu. Tiskopisy podle odstavce 3 jsou rovněž opatřeny vodotiskem s motivy lipových ratolestí.
(5) Tiskopisy podle odstavce 3 jsou opatřeny označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Totéž platí pro tiskopisy podle odstavce 2, pokud mají být použity pro vydání vysvědčení, které je dokladem o dosaženém stupni vzdělání1).
(6) Tiskopisy podle odstavce 2 se vyhotovují na listu, popřípadě dvoulistu formátu 210 x 297 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. Tiskopisy podle odstavce 3 se vyhotovují na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.
(7) Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy2) se na příslušných tiskopisech uvádí zkratkou "IZO". Na vysvědčeních o maturitní zkoušce se místo pro uvedení resortního identifikátoru právnické osoby, která vykonává činnost školy8), uvádí zkratkou „RED IZO“.
 
§ 2
Obsah a forma výpisů z vysvědčení
Ve výpisu z vysvědčení musí být uvedeny údaje vyplývající ze vzoru příslušného tiskopisu vysvědčení uvedeného v přílohách k této vyhlášce. Výpis z vysvědčení se opatří otiskem razítka právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen "razítko") a jménem, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavila.
 
§ 3
Opis a stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu
(1) Opis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále jen "opis") vydá škola3) na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu a opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu. V případě, že je prvopis tvořen více samostatnými listy, uvedou se tyto náležitosti na každém listu. Vydání opisu se uvede v příslušné dokumentaci školy4).
(2) Stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále jen "stejnopis") vydá škola na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Stejnopis se vyhotovuje na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu, popřípadě není-li k dispozici tento tiskopis, vyhotoví se stejnopis na jiném vhodném tiskopisu. Vydání stejnopisu se uvede v příslušné dokumentaci školy4).
(3) Pokud nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem "v. r.". Pokud nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se na stejnopisu namísto tohoto otisku zkratka "L. S.". Na stejnopis se připojí doložka "Tento stejnopis souhlasí s prvopisem". K doložce se uvedou tyto náležitosti: jméno, příjmení, podpis ředitele školy, která stejnopis vydala, otisk razítka a datum vyhotovení stejnopisu. V případě, že se stejnopis vyhotovuje na více samostatných listech, opatří se doložkou a náležitostmi každý list stejnopisu.
(4) Pokud škola, která vydala prvopis, již neexistuje, vydá stejnopis postupem podle odstavců 2 a 3 škola, která ukládá její dokumentaci, nebo jiná škola poskytující vzdělávání v tomtéž nebo podobném oboru vzdělání, pokud jí žadatel o vystavení stejnopisu vysvědčení předloží kopie dokladů, na jejichž základě lze stejnopis vydat, pořízené podle zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů5) nebo ověřené podle zákona o ověřování7).
(5) Pokud dokumentace školy, ke které se žádost o vydání stejnopisu vztahuje, byla zničena, vydá škola o této skutečnosti žadateli potvrzení.
(6) Pokud se stejnopis vydává z důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, uvede se na stejnopisu jméno a příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle stavu ke dni vydání stejnopisu. K žádosti o vydání stejnopisu se přiloží prvopis vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu a doklady o změně jména, příjmení a rodného čísla. Změna jména nebo příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení5a), popřípadě jeho úředně ověřeným opisem. Změna rodného čísla se dokládá v souladu s jiným právním předpisem5b).
 
§ 4
Společné ustanovení
Pro účely této vyhlášky se pořadovým číslem a číslem v třídním výkazu rozumí pořadové číslo, pod kterým je žák školy veden v evidenci žáků6).
 
§ 5
Přechodná ustanovení
(1) Pro období do konce školního roku 2004/2005 jsou uvedeny vzory platných tiskopisů vysvědčení obsahujících hodnocení výsledků vzdělávání žáka
a) pouze v prvním stupni základní školy v příloze č. 10 k této vyhlášce,
b) pouze ve druhém stupni základní školy v příloze č. 11 k této vyhlášce,
c) v prvním a druhém stupni základní školy v příloze č. 12 k této vyhlášce,
d) ve střední škole, s výjimkou tiskopisů vysvědčení uvedených v písmeni e), v příloze č. 13 k této vyhlášce,
e) ve střední škole obsahujících doložku o získání stupně základního vzdělání v příloze č. 14 k této vyhlášce,
f) v konzervatoři v příloze č. 15 k této vyhlášce,
g) v základní umělecké škole v příloze č. 16 k této vyhlášce,
h) v případě ukončení kurzu pro získání základního vzdělání a ukončení vzdělávání poskytovaného základní školou speciální v příloze č. 17 k této vyhlášce.
(2) Pro období do konce školního roku 2004/2005 jsou uvedeny vzory platných tiskopisů
a) výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce v příloze č. 18 k této vyhlášce,
b) vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole v příloze č. 20 k této vyhlášce,
c) vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplomu o absolutoriu v konzervatoři v příloze č. 8 k této vyhlášce,
d) vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři v příloze č. 19 k této vyhlášce,
e) vysvědčení o státní jazykové zkoušce v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(3) Na tiskopisy uvedené v odstavci 1 se uplatní § 1 odst. 4 věta první, § 1 odst. 5 věta druhá, § 1 odst. 6 věta první a § 1 odst. 7. Na tiskopisy podle odstavce 2 se uplatní § 1 odst. 4, § 1 odst. 5 věta první, § 1 odst. 6 věta druhá a § 1 odst. 7.
 
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
 
Příloha 1
Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. a)
Vysvědčení pro základní školu
1.1 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) - líc a rub
1.2 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 10 povinných předmětů - líc a rub
1.3 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů - líc a rub
1.4 Vysvědčení pro základní školu - list A (slovní hodnocení) - líc a rub
1.5 Vysvědčení pro základní školu - list B - líc a rub
1.6 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) - polské - líc a rub
1.7 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 10 povinných předmětů - polské - líc a rub
1.8 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů - polské - líc a rub
1.9 Vysvědčení pro základní školu - list A (slovní hodnocení) - polské - líc a rub
1.10 Vysvědčení pro základní školu - list B - polské - líc a rub
1.1 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) - líc a rub


1.2 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 10 povinných předmětů - líc a rub


1.3 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů - líc a rub


1.4 Vysvědčení pro základní školu - list A (slovní hodnocení) - líc a rub


1.5 Vysvědčení pro základní školu - list B - líc a rub


1.6 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) - polské - líc a rub


1.7 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 10 povinných předmětů - polské - líc a rub


1.8 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů - polské - líc a rub


1.9 Vysvědčení pro základní školu - list A (slovní hodnocení) - polské - líc a rub


1.10 Vysvědčení pro základní školu - list B - polské - líc a rub


 
Příloha 1a
zrušena
 
Příloha 2
Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. b)
Vysvědčení pro základní školy speciální
2.1 Vysvědčení pro základní školu speciální - str. 1 - 4
2.2 Vysvědčení pro základní školu speciální - polské - str. 1 - 4
2.1 Vysvědčení pro základní školu speciální - str. 1 - 4
2.2 Vysvědčení pro základní školu speciální - polské - str. 1 - 4
 
Příloha 2a
zrušena
 
Příloha 3
Vzory tiskopisů - podle § 1 odst. 2 písm. c)
Vysvědčení pro střední školy a konzervatoře
Ročníkové vysvědčení - 16 povinných předmětů - líc a rub
Ročníkové vysvědčení - 18 povinných předmětů - líc a rub
Ročníkové vysvědčení - 30 povinných předmětů - str. 1 až 3
Ročníkové vysvědčení - slovní hodnocení - str. 1 až 4
Ročníkové vysvědčení - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 4
Ročníkové vysvědčení - 16 povinných předmětů - líc a rub - polské
Ročníkové vysvědčení - 30 povinných předmětů - str. 1 až 3 - polské
Ročníkové vysvědčení - slovní hodnocení - str. 1 až 4 - polské
Ročníkové vysvědčení - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 4 - polské
------------------------
Ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slovo „Sprawowanie“ nahrazuje slovem „Zachowanie“.
Ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slova „z tego nie usprawiedliwiono“ nahrazují slovy „z tego nieusprawiedliwionych“.
Ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slova „Ocena wyników nauczania wyražzonych stopniami“ nahrazují slovy „Ocena wyników nauczania wyrażona opisowo“.
Ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slova „Liczba opuszczonych lekcji“ nahrazují slovy „Liczba opuszczonych godzin lekcijnych“.
Ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slova „z tego nie usprawiedliwiono“ nahrazují slovy „z tego nieusprawiedliwionych“.
Ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slova „Uznane wyksztalcenie osiagniete poprzednio“ nahrazují slovy „Udowodnione i uznane wykształcenie osiągnięte wcześniej“.
Ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slova „Przynaleznost panstwowa“ nahrazují slovem „Obywatelstwo“.
     

     

      
Příloha 4
Vzory tiskopisů podle § 3 písm. d)
Vysvědčení pro základní umělecké školy
4.1 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni - líc a rub
4.2 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní - líc a rub
4.3 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované - líc a rub
4.4 Závěrečné vysvědcení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni - líc a rub
4.5 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní - líc a rub
4.6 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované - líc a rub
4.1 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni - líc a rub


4.2 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní - líc a rub


4.3 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované - líc a rub


4.4 Závěrečné vysvědcení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni - líc a rub


4.5 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní - líc a rub


4.6 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované - líc a rub


 
Příloha 5
Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. e)
Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání
Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A - líc a rub
Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list B - líc a rub
Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání - klasifikace - líc a rub
Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A - líc a rub - polské
Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list B - líc a rub - polské
Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání - klasifikace - líc a rub - polské
      
Příloha 6
Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 3 písm. a)
Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání) - líc a rub
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - líc a rub
Výuční list - líc a rub
     

 
Příloha 7
Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 3 písm. b)
Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole
Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole - líc a rub
Diplom absolventa vyšší odborné školy - líc a rub
------------------------
Ve vzoru tiskopisu diplomu absolventa vyšší odborné školy se slova „(zkráceně „DiS“).“ nahrazují slovy „zkráceně „DiS.“)“.
      
Příloha 8
Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 3 písm. c) a § 5 odst. 2 písm. c)
Vysvědčení o absolutoriu, diplom o absolutoriu v konzervatoři a vysvědčení o maturitní zkoušce
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři zahrnující zkoušku z cizího jazyka - str. 1 až 3
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři bez zkoušky z cizího jazyka - str. 1 až 3
Vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru v konzervatoři - líc a rub
Diplom absolventa konzervatoře - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující dějiny výtvarné kultury - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém a cizím jazyce - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub - polské
------------------------
Slova „Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 3 písm. c) a § 5 odst. 2 písm. c) Vysvědčení o absolutoriu, diplom o absolutoriu v konzervatoři a vysvědčení o maturitní zkoušce“ se nahrazují slovy „Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 3 písm. c) Vysvědčení o absolutoriu, diplom o absolutoriu v konzervatoři a vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou před 1. zářím 2010“.
     
 
Příloha 8a
Vzory tiskopisů podle § 3 písm. e)
Vysvědčení o maturitní zkoušce
8a.1 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub
8a.2 Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku - líc a rub
8a.3 Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných výtvarných oborech - líc a rub
8a.4 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce - líc a rub
8a.5 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce se souhlasem MŠMT - líc a rub
8a.6 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - polské - líc a rub
8a.1 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub


8a.2 Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku - líc a rub


8a.3 Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných výtvarných oborech - líc a rub


8a.4 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce - líc a rub


8a.5 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce se souhlasem MŠMT - líc a rub


8a.6 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - polské - líc a rub


 
Příloha 9
Vzor tiskopisu - podle § 1 odst. 3 písm. d) a § 5 odst. 2 písm. e)
Vysvědčení o státní jazykové zkoušce
Vysvědčení o státní jazykové zkoušce - líc
    


 
Příloha 10
Vzor tiskopisu podle § 5 odst. 1 písm. a)
Vysvědčení pro 1. stupeň základní školy
Vysvědčení pro 1. stupeň - s předepsanými předměty - líc a rub
Vysvědčení pro 1. stupeň - slovní hodnocení - s linkami - líc a rub
Vysvědčení pro 1. stupeň - slovní hodnocení - bez linek - líc a rub
Vysvědčení pro 1. stupeň - slovní hodnocení - s linkami - str. 1 - 4
Vysvědčení pro 1. stupeň - s předepsanými předměty - polské - líc a rub
Vysvědčení pro 1. stupeň - slovní hodnocení - bez linek - polské - líc a rub
Vysvědčení pro 1. stupeň - slovní hodnocení - s linkami - polské - líc a rub
Vysvědčení pro 1. stupeň - s předepsanými předměty, slovní hodnocení s linkami - polské - str. 1 - 4
 
Příloha 11
Vzor tiskopisu podle § 5 odst. 1 písm. b)
Vysvědčení pro 2. stupeň základní školy
Vysvědčení pro 2. stupeň - s předepsanými předměty - líc a rub
Vysvědčení pro 2. stupeň - s předepsanými předměty - slovní hodnocení - s linkami - str. 1 - 4
Vysvědčení pro 2. stupeň - RVJ s předepsanými předměty - líc a rub
Vysvědčení pro 2. stupeň - s předepsanými předměty - polské - líc a rub
Vysvědčení pro 2. stupeň - s předepsanými předměty - slovní hodnocení - s linkami - polské - str. 1 - 4
     

 
Příloha 12
Vzor tiskopisu podle § 5 odst. 1 písm. c)
Vysvědčení pro 1. a 2. stupeň základní školy a základní školy speciální
Vysvědčení pro 1. a 2. stupeň - slovní hodnocení - bez linek - str. 1 - 4
Vysvědčení pro 1. a 2. stupeň - s předměty - líc a rub
Vysvědčení pro 1. a 2. stupeň - s předměty - slovní hodnocení s linkami - str. 1 - 4
Vysvědčení pro 1. a 2. stupeň - slovní hodnocení s linkami - polské - líc a rub
Vysvědčení pro 1. a 2. stupeň - slovní hodnocení bez linek - polské - líc a rub
Vysvědčení pro 1. a 2. stupeň - s předměty - polské - líc a rub
Vysvědčení pro základní školu speciální - líc a rub
     

 
Příloha 13
Vzor tiskopisu podle § 5 odst. 1 písm. d)
Vysvědčení pro střední školy
Vysvědčení ročníkové pro gymnázia s předepsanými předměty - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro denní studium s linkami pro 16 předmětů - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro denní studium s linkami pro 24 předmětů - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro studium při zaměstnání s linkami pro 16 předmětů - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro nástavbové studium pro absolventy 3letých učebních oborů - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro studium při zaměstnání pro studijní a učební obory - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro střední odborná učiliště - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro odborná učiliště a učiliště pro 15 předmětů - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro gymnázia s předepsanými předměty - polské - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro denní studium s linkami pro 16 předmětů - polské - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro denní studium s linkami pro 24 předmětů - polské - líc a rub
     

 
Příloha 14
Vzor tiskopisu podle § 5 odst. 1 písm. e)
Vysvědčení pro střední školy
Vysvědčení ročníkové pro víceletá gymnázia s doložkou o získání stupně základního vzdělání - líc a rub
    


    


 
Příloha 15
Vzor tiskopisu podle § 5 odst. 1 písm. f)
Vysvědčení pro konzervatoř
Vysvědčení ročníkové pro konzervatoř - denní studium - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro konzervatoř - studium při zaměstnání - líc a rub
Vysvědčení ročníkové pro taneční konzervatoř - str. 1 - 3
     
 
Příloha 16
Vzor tiskopisu podle § 5 odst. 1 písm. g)
Vysvědčení pro základní umělecké školy
Vysvědčení ročníkové - líc a rub
Závěrečné vysvědčení - líc a rub
      
Příloha 17
Vzor tiskopisu podle § 5 odst. 1 písm. h)
Vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání a ukončení vzdělávání poskytovaného základní školou speciální
Vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání - denní studium - líc a rub
Vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání - individuální studium - líc a rub
Vysvědčení o ukončení vzdělávání poskytovaného základní školou speciální - líc a rub
     

 
Příloha 18
Vzor tiskopisu podle § 5 odst. 2 písm. a)
Vzor tiskopisu výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce
Výuční list - líc a rub
Vysvědčení o závěrečné zkoušce - líc a rub
Závěrečné vysvědčení - pro praktické školy - líc a rub
     

 
Příl.19
Vzor tiskopisu podle § 5 odst. 2 písm. d)
Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední umělecké školy - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - polské - líc
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro bilingvní gymnázia (česko-německé třídy) - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro bilingvní gymnázia (česko-francouzské třídy) - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro bilingvní gymnázia - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro bilingvní gymnázia (Rakouská škola) - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři - líc a rub
     
 
Příloha 20
Vzor tiskopisu podle § 5 odst. 2 písm. b)
Vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy
Vysvědčení o absolutoriu - líc a rub
Diplom absolventa vyšší odborné školy - líc a rub
     Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 86/2013 Sb.
Přechodné ustanovení
Do konce školního roku 2014/2015 lze používat tiskopisy vysvědčení pro základní školy, pro základní školy speciální a pro základní umělecké školy vydané podle vyhlášky č. 223/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 54 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2) § 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.
3) § 28 odst. 8 školského zákona.
4) § 28 odst. 1 písm. c) školského zákona.
5) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5a) § 74 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
5b) § 15 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.
6) § 28 odst. 1 písm. b) školského zákona.
7) Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
8) § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona.