12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Schválený:
12/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2004
o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 108 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
 
§ 1
Podmínky uznání rovnocennosti
Osvědčení o uznání rovnocennosti v zahraničí vydaného dokladu absolventa zahraniční školy o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen "zahraniční vysvědčení") v České republice1) bude vydáno podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o jeho vydání krajským úřadem.
 
§ 2
Podmínky nostrifikace
(1) Krajský úřad vydává nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen "nostrifikační doložka") podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 v případě, že rozhodnutí o žádosti o nostrifikaci2) je kladné; nostrifikační doložka je součástí uvedeného rozhodnutí.
(2) Nostrifikované zahraniční vysvědčení platí na území České republiky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o nostrifikaci.
 
§ 3
Podmínky organizace nostrifikační zkoušky
(1) Nostrifikační zkouškou se ověřuje, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu.3) Součástí nostrifikační zkoušky může být praktická zkouška. Nostrifikační zkouška se koná zpravidla v českém jazyce; v jiném jazyce4) se po dohodě žadatele s krajským úřadem může nostrifikační zkouška konat, pokud tím nebude dotčen účel zkoušky.
(2) Nostrifikační zkouška, jejíž termín a obsah je určován krajským úřadem, je žadatelem konána ve škole, vybrané krajským úřadem ze základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol nacházejících se na území daného kraje. Nenachází-li se na území daného kraje základní, střední nebo vyšší odborná škola nebo konzervatoř, která obsahem a rozsahem svého vzdělávacího programu odpovídá nebo alespoň zčásti odpovídá zahraniční škole, která zahraniční vysvědčení vydala, může být odpovídající škola, ve které bude nostrifikační zkouška konána, vybrána ze škol nacházejících se na území jiného kraje.
(3) Nostrifikační zkouška se koná před komisí, která je nejméně tříčlenná a jejíž předseda a ostatní členové jsou jmenováni krajským úřadem.
(4) O hodnocení celkového výsledku nostrifikační zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
(5) O nostrifikační zkoušce se sepisuje protokol.
 
§ 4
Uznávání zahraničního vzdělání ministerstvem a Ministerstvem vnitra
(1) Ustanovení § 2 a 3 se použijí přiměřeně na postup ministerstva při nostrifikaci zahraničního vysvědčení, které bylo vydáno zahraniční školou se vzdělávacím programem, který je uskutečňován v dohodě s ministerstvem.5)
(2) Ustanovení § 1 až 3 se použijí přiměřeně na postup Ministerstva vnitra při uznávání zahraničního vzdělání v oblasti činnosti policie a požární ochrany.6)
 
§ 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.
2. Vyhláška č. 332/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.
3. Vyhláška č. 236/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb., a vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.
 
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
 
Příl.1
                     Č. j.: ..................

              OSVĚDČENÍ

           o uznání rovnocennosti
      zahraničního dokladu o dosažení vzdělání
            v České republice

Krajský úřad i) ..................................................
 .................................................................

               uznal

podle § 108 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), a § 1 vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání
rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními
školami, ve spojení s ii) ........................................
 .................................................................

             rovnocennost

dokladu iii) .....................................................
 .................................................................
číslo iv) .............. vydaného dne v) .........................
na jméno vi) .....................................................
zahraniční školou vii) ...........................................
zřízenou a uznanou ve státě viii).................................
si x) ............................................................
dokládajícím dosažení x) .........................................
 .................................................................
vydávaným v České republice absolventům vzdělávání v/ve xi) ......
 .................................................................

V xii) ............. dne xiii) ...............

                        ...................
                         podpis xiv)

                        ...................
                        ...................


                         otisk razítka xv)

Vysvětlivky ke vzoru osvědčení

  i) Uvede se název kraje a název odboru, který písemnost
   vyhotovil.
 ii) Uvede se název příslušné mezinárodní smlouvy o uznávání
   rovnocennosti dokladů o vzdělání.
 iii) Uvede se název zahraničního dokladu o dosažení vzdělání.
 iv) Uvede se číslo zahraničního dokladu o dosažení vzdělání.
  v) Uvede se datum vydání zahraničního dokladu o dosažení
   vzdělání.
 vi) Uvede se jméno (jména) a příjmení absolventa     - držitele
   dokladu.
 vii) Uvede se název a sídlo školy.
viii) Uvede se název státu.
 ix) Uvede se název příslušného dokladu, popřípadě příslušných
   dokladů, o dosažení základního, středního nebo vyššího
   odborného vzdělání.
  x) Uvede se stupeň vzdělání, popřípadě i obor vzdělání.
 xi) Uvede  se název  rámcového vzdělávacího  programu nebo
   vzdělávacího programu pro vyšší odborné vzdělávání.
 xii) Uvede se místo vydání osvědčení.
xiii) Uvede se datum vydání osvědčení.
 xiv) Pod podpis se uvede jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby
   krajského úřadu.
 xv) Místo pro otisk úředního razítka krajského úřadu.
 
Příl.2
                     Č. j.: ..................

           NOSTRIFIKAČNÍ DOLOŽKA

            o uznání platnosti
      zahraničního dokladu o dosažení vzdělání
            v České republice

Krajský úřad xvi) ................................................
 .................................................................

               uznal

podle § 108 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání
rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními
školami, ve spojení s ii) ........................................
 .................................................................

             rovnocennost

dokladu xvii) ....................................................
 .................................................................
číslo xviii) ........... vydaného dne xix) .......................
na jméno xx) .....................................................
zahraniční školou xxi) ...........................................
 .................................................................
zřízenou a uznanou ve státě xxii) ................................

v České republice a

          potvrzuje jeho rovnocennost

s xxiii) ........................................................
 ................................................................
dokládajícím dosažení xxiv) .....................................
 ................................................................
vydávaným v České republice absolventům vzdělávání v/ve xxv) ....
 ................................................................

Absolvent vykonal úspěšně nostrifikační zkoušku z předmětů xxvi):
 ................................................................
 ................................................................

V xxvii) .......... dne xxviii) ............

                        ...................
                         podpis xxix)

                        ...................
                        ...................


                         otisk razítka xxx)
Vysvětlivky ke vzoru nostrifikační doložky

  xvi) Uvede se název kraje a název odboru, který písemnost
    vyhotovil.
 xvii) Uvede se název zahraničního dokladu o dosažení vzdělání.
 xviii) Uvede se číslo zahraničního dokladu o dosažení vzdělání.
  xix) Uvede se datum vydání zahraničního dokladu o dosažení
    vzdělání.
  xx) Uvede se jméno (jména) a příjmení absolventa - držitele
    dokladu.
  xxi) Uvede se název a sídlo školy.
 xxii) Uvede se název státu.
 xxiii) Uvede se název příslušného dokladu, popřípadě příslušných
    dokladů, o dosažení základního, středního nebo vyššího
    odborného vzdělání.
 xxiv) Uvede se stupeň vzdělání, popřípadě i obor vzdělání.
  xxv) Uvede se název  rámcového vzdělávacího programu nebo
    vzdělávacího programu pro vyšší odborné vzdělávání.
 xxvi) Uvedou se názvy předmětů, z nichž byla nostrifikační
    zkouška konána; proškrtne se, pokud nebyla nostrifikační
    zkouška nařízena.
 xxvii) Uvede se místo vydání doložky.
xxviii) Uvede se datum vydání doložky.
 xxix) Pod  podpis  se  uvede  jméno,  příjmení  a  funkce
    oprávněné osoby krajského úřadu.
  xxx) Místo pro otisk úředního razítka krajského úřadu.
1) § 108 odst. 1 písm. a) a § 108 odst. 2 a 4 školského zákona.
2) § 108 odst. 1 písm. b) a § 108 odst. 3 až 5 školského zákona.
3) § 4 odst. 1 a § 6 odst. 1 školského zákona.
4) Například § 13 školského zákona.
5) § 108 odst. 6 školského zákona.
6) § 108 odst. 7 školského zákona.