10 149/2002-22 k školní docházce žadatelů o azyl

Schválený:
10 149/2002-22
Metodický pokyn
k školní docházce žadatelů o azyl
Zabezpečení povinné školní docházky dětí azylantů a účastníků řízení o udělení azylu (dále jen žadatelů o azyl) je součástí mezinárodních úmluv, k nimž ČR přistoupila. Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (azylový zákon) ukládá MŠMT povinnost zajistit podmínky pro vzdělávání žadatelů o azyl. Děti žadatelů o azyl žijící v pobytových střediscích a podléhající povinné školní docházce docházejí zpravidla do spádových základních škol. Výchovně vzdělávací činnost učitelů ve školách s vyšším počtem dětí žadatelů o azyl se uskutečňuje v náročných podmínkách, které komplikuje zejména neznalost českého jazyka a odlišnost socio-kulturního prostředí, z něhož děti žadatelů o azyl pocházejí. MŠMT proto vydává pokyn s cílem zajistit lepší podmínky pro vzdělávání dětí žadatelů o azyl i pro kvalitní práci pedagogů.
Čl.1
Základní školy zabezpečují základní jazykovou přípravu nezbytnou k úspěšnému začlenění dětí žadatelů o azyl do výchovně vzdělávacího procesu. Po dohodě s vedením azylového zařízení se základní jazyková příprava dětí realizuje zpravidla ve vyrovnávacích třídách ve škole nebo v prostředí pobytového střediska. Při počtu 12 žáků je možno zřídit k tomuto účelu další vyrovnávací třídu. Na základě žádosti podané referátu školství OkÚ (odboru školství KÚ) se škole k tomuto účelu zvýší limit počtu pracovníků a mzdové prostředky o počet vyrovnávacích tříd.
Čl.2
Základní školy mohou naplňovat třídy, v nichž je počet dětí žadatelů o azyl tři a více, do počtu 25 žáků. K této skutečnosti se přihlédne při stanovení limitu pracovních sil a příslušných mzdových prostředků nad rámec normativních prostředků přidělovaných školám referátem školství OkÚ (odborem školství KÚ).
Čl.3
Základním školám s žáky - žadateli o azyl se pro zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu poskytují zvýšené finanční prostředky na ostatní neinvestiční výdaje. K prostředkům přidělovaným na žáka a rok se připočítává na rok a žáka - žadatele o azyl 400,- Kč.
Čl.4
Základním školám s žáky - žadateli o azyl se poskytne vyšší příspěvek na nadtarifní složky mezd. Částka pro osobní příplatky se stanoví nejméně o 10% vyšší, než je částka stanovená v průměru pro příslušný okres (kraj). O konkrétní výši osobního příplatku rozhodne ředitel školy podle kvality a množství vykonané práce a s přihlédnutím k počtu vyučovacích dětí žadatelů o azyl.
Pedagogům, kteří vykonávají v těchto školách práci třídního učitele, náleží za tuto práci příplatek až do maximální výše dle nařízení vlády č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Příslušným referátům školství (odborům školství KÚ) se doporučuje přihlédnout k vyšším nárokům na řídící práci v těchto školách při stanovení osobního příplatku ředitelům škol.
Čl.5
Základním školám s žáky - žadateli o azyl se na jejich žádost přednostně poskytnou mzdové prostředky pro zřízení školních klubů jako středisek volnočasových aktivit organizovaných základní školou s cílem přispět k rychlejší integraci dětí žadatelů o azyl.
Čl.6
Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku MŠMT. Současně se ruší Pokyn k zajištění povinné školní docházky dětí žadatelů o azyl z azylových zařízení čj. 35 471/99-22.
V Praze dne 15. května 2002
PaedDr. Jaroslav Müllner v.r.
náměstek ministra

Související dokumenty

Pracovní situace

Právní předpisy týkající se žáků-cizinců