Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv

Vydáno:

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který přinesl mimo jiné povinnost některých subjektů zveřejňovat soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Povinnost škol zveřejňovat smlouvy vyplývá z ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) zákona o registru smluv, neboť školy jsou příspěvkové organizace územního samosprávného celku.

Související dokumenty

Zákony

340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Pracovní situace

Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné
Registr smluv - lhůty dané zákonem a sankce
Registr smluv - Nejčastější chyby při uveřejňování
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Kdy použít hlavičkový papír
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
GDPR - pro školy
Platby za pomůcky v MŠ
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce

Poradna

Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Doplňková činnost